Σχέδιο Δράσης
some_text
some_text
some_text

I. Εισαγωγή

Συχνά ερχόμαστε αντιμέτωποι με φαινόμενα διαφθοράς τόσο σε οικονομικό όσο και σε επίπεδο διοίκησης[1]. Μια αλληλουχία ζητημάτων τροφοδοτεί ευρεία δυσπιστία από την πλευρά των πολιτών, η οποία οδηγεί στην εδραίωση χρόνιων τάσεων κυνισμού και αποστασιοποίησης, και τελικά, σε ένα βαθύτατο αίσθημα απογοήτευσης της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στις ανεπάρκειες της δημόσιας διοίκησης. Ειδικότερα, οι πολίτες αισθάνονται αποξενωμένοι από την διοίκηση. Η τάση αυτή, πυροδοτεί την εμφάνιση της διαφθοράς και την περιορισμένη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, γεγονός το οποίο με τη σειρά του, τους κάνει να αισθάνονται ακόμα περισσότερο αποξενωμένοι. Επομένως, ο φαύλος κύκλος της ευνοιοκρατίας, του πελατειακού συστήματος, και της ελλιπούς συμμετοχής των πολιτών, τείνει να ανατροφοδοτείται. Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει τον κρίσιμο παράγοντα της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της εμπλοκής του πολίτη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο δημόσιας διοίκησης το οποίο αναζητά εναλλακτικούς τρόπους για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση έχει παρουσιάσει ένα σύνολο πρωτοβουλιών ανοικτής διακυβέρνησης, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και του βαθμού εμπλοκής των πολιτών σε όλα τα επίπεδα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και εν κατακλείδι, τη σύναψη ενός νέου «κοινωνικού συμβολαίου» ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη. Οι κυρίαρχες προκλήσεις στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν οι πρωτοβουλίες της ανοικτής διακυβέρνησης κατά τα επόμενα δύο έτη, είναι ηβελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών, ηενίσχυση της ακεραιότηταςστο δημόσιο τομέα, και ηαποτελεσματικότερη διαχείριση των δημόσιων πόρων. Η εφαρμογή του παρόντος Σχεδίου Δράσης, αποσκοπεί στον εμπλουτισμό του υφιστάμενου πλαισίου ανοικτής διακυβέρνησης, με σκοπό την ενίσχυση της εφαρμογής των αρχών της διαφάνειας, της συμμετοχικότητας, της συνεργατικότητας, της λογοδοσίας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών μέσα από την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και την καθημερινή τους αλληλεπίδραση με το δημόσιο τομέα, αλλά και στην καλύτερη διαχείριση των δημόσιων πόρων, και την αξιοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης των σχετικών δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής, στο αντικείμενο της ανοικτής διακυβέρνησης. Ο σχεδιασμός της Εθνικής Στρατηγικής στον τομέα της ανοικτής διακυβέρνησης, περιλαμβάνει δράσεις σχετικές με την ενδυνάμωση του ρόλου των χρηστών. Οι δράσεις αυτές καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα των συνεργατικών σχημάτων για την παραγωγή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, τη σπουδαιότητα της πρόσβασης και της αξιοποίησης των ανοικτών δημόσιων δεδομένων, καθώς και τη σημασία της διαφάνειας και της συμμετοχής των πολιτών και των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη μίας λεπτομερώς σχεδιασμένης πολιτικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. [1]Μελέτη για την αντίληψη της διαφθοράς, 2009, Διεθνής Διαφάνεια
 
31 σχόλια.
 

I. Εισαγωγή – Βελτίωση Δημόσιων υπηρεσιών

Παρά τις προσπάθειες οι οποίες κατά καιρούς έχουν επιχειρηθεί, οι παρεχόμενες δημόσιες υπηρεσίες δεν έχουν βελτιωθεί αισθητά, γεγονός που οφείλεται σε σημαντικό βαθμό και στην υφιστάμενη δυσμενή δημοσιονομική κατάσταση. Οι πολίτες, αναγκάζονται συχνά να καταφεύγουν σε υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από φορείς του ιδιωτικού τομέα – ιδιαίτερα στις περιπτώσεις της υγείας και της εκπαίδευσης. Για τη βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και για την ανάπτυξη και παροχή νέων οι οποίες απαιτούνται, η Κυβέρνηση θα συνεργαστεί στενά τόσο με τους κοινωνικούς εταίρους όσο και με τους πολίτες. Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, υπό τη μορφή των προτάσεων, των παραπόνων, των ιδεών και των σχολίων, είναι απαραίτητο και αποτελεί πολύτιμη πληροφορία, αλλά και μηχανισμό ελέγχου, ο οποίος συμβάλλει στη διαδικασία της συνεχούς βελτίωσης.
 
54 σχόλια.
 

I. Εισαγωγή – Ενίσχυση της Ακεραιότητας στο Δημόσιο Τομέα

Η διαφθορά στο Ελληνικό Δημόσιο παρουσιάζεται εκτενής και συνεπάγεται υψηλά κόστη, τα οποία συνδέονται με την αναποτελεσματική διακυβέρνηση – κυρίως στον οικονομικό τομέα. Οι επιπτώσεις, αποτυπώνονται στα χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης και αποδοτικότητας, καθώς και στον υψηλό κίνδυνο εμφάνισης φαινομένων αστάθειας, κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας. Η ακεραιότητα στο δημόσιο τομέα μπορεί να ενισχυθεί μέσω μίας σειράς μέτρων τα οποία θα σχεδιαστούν με γνώμονα την ανοικτή πρόσβαση στην πληροφορία, καθώς επίσης και τη λογοδοσία κάθε δημοσίου υπαλλήλου, κάθε δημόσιας οργάνωσης (σε κάθε επίπεδο), και κάθε υπεύθυνου λήψης αποφάσεων.
 
29 σχόλια.
 

I. Εισαγωγή – Αποτελεσματικότερη διαχείριση των δημόσιων πόρων

Μια σειρά μέτρων της Εθνικής Στρατηγικής για την ανοικτή διακυβέρνηση, στοχεύει στην αποδοτικότερη και πιο διαφανή διαχείριση του κρατικού προϋπολογισμού και των δημόσιων προμηθειών εστιάζοντας επίσης και στην αξιοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης των σχετικών δράσεων με τη μορφή είτε χρηματοδοτήσεων, είτε παροχής τεχνογνωσίας και υποστήριξης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίησή τους. Επίσης, θα ληφθούν μέτρα για την αναδιαμόρφωση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα με έμφαση στην υλοποίηση συστήματος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την προώθηση διαφανούς και πολιτοκεντρικής κουλτούρας στη δημόσια διοίκηση, την περικοπή των δαπανών, καθώς και τη μείωση του διοικητικού κόστους που απορρέει από τις υφιστάμενες δυσλειτουργικές οργανωτικές δομές. Υπάρχει επίσης ανάγκη για νέες δράσεις, που θα προωθήσουν την ομοιόμορφη και διαφανή διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου και την ανάπτυξη των δημοσίων υπαλλήλων με σκοπό να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες των πολιτών.
 
4 σχόλια.
 

II. Υφιστάμενες Δράσεις

Η χώρα μας έχει ήδη υλοποιήσει σημαντικές καινοτόμες δράσεις προς την κατεύθυνση της ανοικτής διακυβέρνησης, με βασικά αντικείμενα την προώθηση της διαφάνειας, τη συμμετοχή του πολίτη στη λήψη κυβερνητικών αποφάσεων, την ελεύθερη διάθεση της δημόσιας πληροφορίας, την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μέσω ενός κεντρικού σημείου εξυπηρέτησης, αλλά και άλλες δράσεις με έμφαση στην ενδυνάμωση των πολιτών και τη συμμετοχική δημοκρατία μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στις 24 Μαΐου του 2011, ψηφίστηκε ο νόμος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (http://egovplan.gr) εισάγοντας σημαντικές καινοτομίες, όπως το δικαίωμα των πολιτών να συναλλάσσονται με τις δημόσιες υπηρεσίες με χρήση ΤΠΕ, ενώ παράλληλα προδιαγράφει τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός πλαισίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη δημόσια διοίκηση. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πιο σημαντικές δράσεις για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, ενώ πληροφορίες για το σύνολο των σχετικών δράσεων παρουσιάζονται στο δικτυακό τόποogp.opengov.gr.
 
3 σχόλια.