Χαρακτηρισμός της υδάτινης και χερσαίας περιοχής Αλυκής, Ψιλής Άμμου, νήσου Σάμου
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 01: Σκοπός

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας, της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου στην υδάτινη και χερσαία περιοχή Αλυκής, Ψιλής Άμμου, νήσου Σάμου (ν. Σάμου) και στην ευρύτερη (χερσαία και θαλάσσια) περιοχής της, που υπόκειται σε ενεργό διαχείριση ώστε να διασφαλίζονται οι φυσικές διεργασίες, η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, η λειτουργία και η εξέλιξη των οικοσυστημάτων, καθώς και η ποικιλομορφία, η ιδιαιτερότητα και η μοναδικότητά τους, σε αρμονική ισορροπία με το ανθρώπινο δυναμικό.Σε συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, επιδιώκεται η λήψη αναγκαίων και ενδεδειγμένων μέτρων, ώστε να επιτυγχάνεται η αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης στο πλαίσιο της αειφορικής ανάπτυξης και να διασφαλίζεται η διατήρηση, ή η αποκατάσταση-επαναδημιουργία σε ικανοποιητικό βαθμό διατήρησης των τύπων οικοτόπων, των ειδών και ενδιατημάτων τους που αναφέρονται στο παράρτημα II, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.
 
4 σχόλια.
 

Άρθρο 02: Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση περιοχής και ζωνών

1. Χαρακτηρίζεται ως περιοχή «Προστασίας της Φύσης», η υδάτινη και χερσαία περιοχή της Αλυκής, Ψιλής Άμμου, νήσου Σάμου(ν. Σάμου) συνολικής εκτάσεως 35,75 ha, καθώς και η ευρύτερη (χερσαία και θαλάσσια) περιοχή της ως «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών» συνολικής εκτάσεως 320,36 ha, που βρίσκονται εντός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε) όπως αυτή ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα 11.02.1994 (Δ΄ 100/1995), εκτός εγκεκριμένων ορίων Γ.Π.Σ. και εκτός οριοθετημένου με την υπ. αρ. 2654/24.06.1986 (Δ΄1071) Νομαρχιακή Απόφαση οικισμού Ψιλής Άμμου, Δήμου Βαθέως της νήσου Σάμου, όπως τα όριά τους φαίνονται στο πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την /2012 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα. 2. Εντός της έκτασης της περιοχής «Προστασίας της Φύσης» και των «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών»: α. Διακρίνονται, περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Φύση (Natura) 2000, οι οποίες εντάχθηκαν στον εθνικό μας κατάλογο ( άρθρο 9, παρ. 6 ν. 3937/2011), στην γενική κατηγορία χαρακτηρισμού οικοτόπων και ειδών, και έλαβαν ειδικότερα τον χαρακτηρισμό ως:ι. Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την άγρια ορνιθοπανίδα με την επωνυμία «Σάμος Αλυκή Ψιλή Άμμος» (GR 4120007), καιιι. Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) με την επωνυμία «Σάμος Αλυκή» (GR 4120001). β. Διακρίνεται μεγάλο τμήμα μονίμου Καταφυγίου Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.), που θεσμοθετήθηκε με την υπ. αρ. 1048/04.07.2002 Απόφαση Γ.Γ.Π.Β. Αιγαίου και με το άρθρο 9, παρ. 6 του ν. 3937/2011, εντάσσετε στην γενική κατηγορία χαρακτηρισμού οικοτόπων και ειδών με τον ειδικότερο χαρακτηρισμό του ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.). γ. Καθορίζονται οι ακόλουθες ζώνες προστασίας, όπου οι πολυγωνικές γραμμές αυτών περιγράφονται με συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ ΄87 οι οποίες αναγράφονται στο παράρτημα Ι , που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος: Ι. Ζώνη Α (Χερσαία και υδάτινη έκταση Αλυκής). Περιοχή «Προστασίας της Φύσης». Ως ζώνη Α ορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνεται μεταξύ πολυγωνικής γραμμής και διακρίνεται σε Α1 και Α2. Ειδικότερα: 1. Η Ζώνη Α1 [πρώην Ζώνη Γ1 (περιοχή προστασίας βιοτόπου Αλυκής) – περιοχή προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών της Ζ.Ο.Ε.] περιλαμβάνει την κύρια κατακλυζόμενη – υδάτινη έκταση της Αλυκής, με αλίπεδα, αλατούχες στέπες και αλατούχες βοσκές. 2. Η Ζώνη Α2 περιλαμβάνει τη χερσαία έκταση της Αλυκής [πρώην τμήμα Ζώνης Η2β της Ζ.Ο.Ε.], στο οποίο παρουσιάζονται αλίπεδα, αλατούχες στέπες και αλατούχες βοσκές, καθώς και εγκαταλελειμμένοι αγροί με κάλυψη από νιτρόφιλα είδη όπου αρχίζει η επανεγκατάσταση φρυγάνων και αρόσιμες εκτάσεις. ΙI. Ζώνη B (ευρύτερη χερσαία έκταση Αλυκής και Ψιλής Άμμου-θαλάσσια έκταση). Περιοχή «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών». Ως ζώνη B ορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνεται μεταξύ πολυγωνικών γραμμών και διακρίνεται σε: B1.1, B1.2 , Β2.1, Β2.2., Β3, Β4, Β5 και Β6. Ειδικότερα:1. Η Ζώνη Β1 περιλαμβάνει τις παραλιακές εκτάσεις [πρώην τμήματα Ζωνών Κ (Περιοχή αναψυχής) και Δ(περιοχή προστασίας παραλιών) της Ζ.Ο.Ε.], με προστατευόμενους φυσικούς σχηματισμούς από υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, αλίπεδα, αλατούχες στέπες και αλατούχες βοσκές, παράκτια φρύγανα με Centaurea spinosa, δάση ελιάς και χαρουπίας (που απαντώνται μόνο στην υποζώνη Β1.2) με κυρίως ποώδη είδη της Ammophiletea, θαμνώδη και ημιθαμνώδη είδη Quercetea ilicis και Cisto/Micromerietea], καθώς και εγκαταλελειμμένους αγρούς με κάλυψη από νιτρόφιλα είδη και υποβαθμισμένες φρυγανικές κοινότητες. 2. Η Ζώνη Β2 περιλαμβάνει δάση και δασικές εκτάσεις [η υποζώνη Β2.1 αποτελεί : πρώην τμήμα Ζώνης Δ(περιοχή προστασίας παραλιών), ενώ η Β2.2: πρώην τμήματα Ζωνών Η2β(καλλιεργούμενες εκτάσεις της υδρολογικής λεκάνης των περιοχών Πυθαγορείου –Μεσοκάμπου) και Θ7 (περιοχή κυρίως προστασίας δασών –δασικών εκτάσεων Αγίας Παρασκευής –Χαραυγή –Ποσειδωνίου) της Ζ.Ο.Ε.], με προστατευόμενους φυσικούς σχηματισμούς από δενδρώδεις θαμνώνες Juniperus phoenicea, θαμνώνες με κυρίαρχα φυτικά taxa το πουρνάρι [Quercus coccifera] και το σχίνο [Pistacia lentiscus]. 3. Η Ζώνη Β3 περιλαμβάνει τη χερσαία έκταση της ευρύτερης περιοχής Αλυκής (μεταξύ του ορίου της Ε.Ζ.Δ. με κωδικό GR 4120001 και των Ζωνών Α2 και Β1.1) [πρώην τμήμα Ζώνης Η2β (καλλιεργούμενες εκτάσεις της υδρολογικής λεκάνης των περιοχών Πυθαγορείου –Μεσοκάμπου) και Ι4 (περιοχή τουρισμού, αναψυχής και παραθεριστικής κατοικίας) της Ζ.Ο.Ε.], με προστατευόμενους φυσικούς σχηματισμούς θάμνων φρυγάνων Sarcopoterium spinosum, εγκαταλελειμμένους αγρούς με κάλυψη από νιτρόφιλα είδη και υποβαθμισμένες φρυγανικές κοινότητες. 4. Η Ζώνη Β4 περιλαμβάνει τη χερσαία έκταση ευρύτερης περιοχής Αλυκής -περιοχή ήπιας τουριστική ανάπτυξης [πρώην τμήμα Ζώνης Ι4 (περιοχή τουρισμού, αναψυχής και παραθεριστικής κατοικίας) της Ζ.Ο.Ε.], με προστατευόμενους φυσικούς σχηματισμούς θάμνων με φρύγανα Sarcopoterium, περιοχές με ελαιώνες και αγρούς σε αγρανάπαυση. 5. Η Ζώνη Β5 περιλαμβάνει την υπόλοιπη χερσαία έκταση ευρύτερης περιοχής Αλυκής και Ψιλής Άμμου [πρώην τμήμα Ζώνης Η2β (καλλιεργούμενες εκτάσεις της υδρολογικής λεκάνης των περιοχών Πυθαγορείου –Μεσοκάμπου) της Ζ.Ο.Ε.], με προστατευόμενους φυσικούς σχηματισμούς θάμνων με φρύγανα Sarcopoterium spinosum, περιοχές με ελαιώνες και αγρούς σε αγρανάπαυση. 6. Η Ζώνη Β6 περιλαμβάνει τη θαλάσσια έκταση της Ε.Ζ.Δ. με κωδικό GR 4120001, με προστατευόμενους φυσικούς σχηματισμούς από προστατευτική θαλάσσια βλάστηση με ποσειδωνία (Posidonia oceanic).
 
2 σχόλια.
 

Άρθρο 03: Επιτρεπόμενες χρήσεις, έργα και δραστηριότητες εντός της περιοχής «Προστασίας της Φύσης» και των «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών»

Ι. 1 Ζώνη Α1 (Χερσαία και υδάτινη κατακλυζόμενη έκταση Αλυκής). Περιοχή «Προστασίας της Φύσης». Επιτρέπονται:1. Η επιστημονική έρευνα που σχετίζεται με την παρακολούθηση, προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων και ειδών/ενδιαιτημάτων της περιοχής, καθώς και των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, κατά το άρθρο 17 του ν. 3937/2011.2. Τα αναγκαία μέτρα, δράσεις, έργα και δραστηριότητες, που προβλέπονται στο εγκεκριμένο πενταετές σχέδιο διαχείρισης της περιοχής και στα εγκεκριμένα προγράμματα δράσης που το συνοδεύουν και αποσκοπούν στη αναβάθμιση, διατήρηση ή και αποκατάσταση σε ικανοποιητικό βαθμό των προστατευόμενων φυσικών οικοτόπων, ειδών και ενδιαιτημάτων τους που απαντώνται σ΄αυτήν.3. Η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την παρατήρηση της φύσης.4. Η χρήση, συντήρηση, και επισκευή των υφιστάμενων έργων και ειδικότερα των δικτύων υποδομής για την εξυπηρέτηση των επιτρεπομένων δραστηριοτήτων.5 Η αλλαγή χρήσης, αναστύλωση και διαμόρφωση χωρίς κτιριακή επέκταση για περιβαλλοντικούς λόγους (παρατηρητήρια, περιβαλλοντικά- μουσειακά – εκθεσιακά κέντρα, κτλ) των υφιστάμενων εγκαταλελειμμένων κτιριακών και λοιπών υποδομών εκμετάλλευσης Αλυκής, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας. Ι.2 Ζώνη Α2 (Χερσαία έκταση Αλυκής). Περιοχή «Προστασίας της Φύσης». Επιτρέπονται επιπλέον των αναφερομένων στην παρ. Ι.1 του παρόντος:1. Η γεωργική δραστηριότητα στις υφιστάμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις (χωρίς την αναδιάρθρωση των υφιστάμενων καλλιεργειών με ελιές, εκτός αν στο εγκεκριμένο πενταετές σχέδιο διαχείρισης της περιοχής, καθώς και στα εγκεκριμένα εξειδικευμένα προγράμματα δράσης που το συνοδεύουν ορισθεί διαφορετικά), που με την ισχύουσα νομοθεσία έχουν διατεθεί για την κάλυψη των αναγκών του πρωτογενή τομέα. Έως την εκπόνηση και έγκριση του προγράμματος δράσης για την ορθολογική διαχείριση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων της περιοχής, η γεωργική δραστηριότητα ασκείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ορίζονται από την πολλαπλή συμμόρφωση [ν. 3399/2005 (Α΄255)] και την εφαρμογή γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων ή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης, τα οποία υποστηρίζουν πρακτικές που συμβάλλουν στην γεωργία μειωμένων εισροών, στην προστασία του τοπίου, της βιοποικιλότητας και γενικότερα του περιβάλλοντος.2. Η μελισσοκομία, καθώς και η βόσκηση χωρίς σταβλικές και λοιπές κτηνοτροφικές υποδομές (εκτός αν στο εγκεκριμένο πενταετές σχέδιο διαχείρισης της περιοχής, καθώς και στα εγκεκριμένα προγράμματα δράσης που το συνοδεύουν ορισθεί διαφορετικά). Έως την εκπόνηση και έγκριση του προγράμματος δράσης για την ελεύθερη βόσκηση στην περιοχή, οι δραστηριότητες ασκούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.3. Τα αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής υδάτων, που θα προβλέπονται από το πρόγραμμα δράσης για την ΄΄ορθολογική διαχείριση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων της περιοχής΄΄. Έως την έγκριση του προγράμματος δράσης για την ορθολογική διαχείριση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων της περιοχής, όπου θα εξειδικεύονται οι όροι και περιορισμοί για τα έργα αυτά, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, τουλάχιστον σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (Α΄209) όπως αυτός ισχύει..ΙΙ.1. Ζώνη Β1 (Παραλιακές εκτάσεις). Περιοχή «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών». Επιτρέπονται επιπλέον των αναφερομένων στην παρ. Ι.1 (εκτός του όρου Ι.1.5) του παρόντος:Η ελεύθερη χρήση της παραλίας και η δημιουργία μη μόνιμων αθλητικών εγκαταστάσεων (όπως γήπεδα beach volley ) και υποδομών για την εξυπηρέτηση των λουομένων [όπως αναψυκτήρια, αποδυτήρια, και κατ΄ εξαίρεση ξύλινους διαδρόμους και σκίαστρα (μόνιμα ή μη)]. ΙΙ.2.1 Ζώνη Β2.1 (Δάση και δασικές εκτάσεις). Περιοχή «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών». Επιτρέπονται επιπλέον των αναφερομένων στην παρ. Ι.1 του παρόντος:1. Οι ενέργειες – δράσεις – προγράμματα προστασίας, αναβάθμισης και αποκατάστασης δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων που θα καθορισθούν στο εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για την ορθολογική διαχείριση των δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων της περιοχής.2. Τα αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής υδάτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. Ι.2.3. του παρόντος. ΙΙ.2.2 Ζώνη Β2.2 (Δάση και δασικές εκτάσεις). Περιοχή «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών».α. Για τα χαρακτηρισμένα σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 998/79 όπως ισχύει δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, επιτρέπονται επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο ΙΙ.2.1 του παρόντος:Τα ειδικά δασοτεχνικά έργα του άρθρου 16 του ν. 998/1979, όπως αυτός ισχύει, που προβλέπονται στο εξειδικευμένο πρόγραμμα δράσης για την ορθολογική διαχείριση των δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων της περιοχής.β. Για τις εκτάσεις που δεν χαρακτηρίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 998/79 όπως ισχύει δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις και μέχρι την κύρωση των δασικών χαρτών στο πλαίσιο του Εθνικού Κτηματολογίου, επιτρέπονται επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο ΙΙ.2.2.α του παρόντος:1. Η κατοικία.2. Οι εγκαταστάσεις αναψυχής (όπως αναψυκτήρια, ταβέρνες, εστιατόρια), εντός ζώνης 500,0μ από τα όρια του οικισμού Ψιλής Άμμου (εκτός αν διαφορετικά ορισθεί στο εγκεκριμένο πενταετές σχέδιο διαχείρισης της περιοχής και τα προγράμματα δράσης που το συνοδεύουν).3. Η μελισσοκομία, καθώς και η βόσκηση με σταυλικές και λοιπές κτηνοτροφικές υποδομές κατηγορίας Β σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21).4. Οι γεωργικές αποθήκες.5. Τα δημόσια κτίρια ή κτίρια κοινωφελών σκοπών.6. Η ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, κατηγορίας Β σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21), καθώς και τα απαιτούμενα έργα υποδομής για την εξυπηρέτησή τους στην παραγωγή και μεταφορά ενέργειας.7. Ο εκσυγχρονισμός, επέκταση και δημιουργία νέων, κατηγορίας Β σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21), συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών για την εξυπηρέτηση των νομίμως υφιστάμενων καθώς και των επιτρεπομένων έργων και δραστηριοτήτων, εντός της Ζώνης.8 Ο εκσυγχρονισμός, επέκταση και δημιουργία νέων έργων οδοποιίας, κατηγορίας Β σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21).9. Ο εκσυγχρονισμός, επέκταση και δημιουργία νέων υδραυλικών έργων, κατηγορίας Β σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21).10. Ο εκσυγχρονισμός, επέκταση και δημιουργία νέων λιμενικών έργων, κατηγορίας Β σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21).11. Τουριστικές επιχειρήσεις (κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, οργανωμένες κατασκηνώσεις, συνεδριακά κέντρα αυτοτελή, ξενώνες), κατηγορίας Β σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21), εντός ζώνης 500,0μ από τα όρια του οικισμού Ψιλής Άμμου (εκτός αν διαφορετικά ορισθεί στο εγκεκριμένο πενταετές σχέδιο διαχείρισης της περιοχής και τα προγράμματα δράσης που το συνοδεύουν). ΙΙ.3. Ζώνη Β3 χερσαία έκταση ευρύτερης περιοχής Αλυκής (μεταξύ ορίου Ε.Ζ.Δ. με GR 4120001 και Ζωνών Α2-Β1). Περιοχή «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών». Επιτρέπονται επιπλέον των αναφερομένων στην παρ. ΙΙ.2.2 β του παρόντος (εκτός των όρων ΙΙ.2.2.β.10, ΙΙ.2.2.β.11 και ):1. Η γεωργική δραστηριότητα στις εκτάσεις που βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας διατίθενται για την κάλυψη των αναγκών του πρωτογενή τομέα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Ι.2.1 του παρόντος.2. Οι εγκαταστάσεις συσκευασίας και επεξεργασίας τοπικών προϊόντων του πρωτογενή τομέα όπως κρασιού, κατηγορίας Β σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21) καθώς και αυτών που δεν εντάσσονται στις περιβαλλοντικές κατηγορίες Α και Β όπως μελιού, καθώς και των επαγγελματικών εργαστηρίων (όπως αργυροχρυσοχοϊας, παραδοσιακών υφαντών, χειροτεχνημάτων συμπεριλαμβανομένων και των συνοδευτικών εγκαταστάσειων αυτών όπως εκθετήρια τοπικών προϊόντων), όπως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’143).3. Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις συλλογής, καθαρισμού και διανομής νερού μέσης όχλησης της ΚΥΑ 13727/724/2003(Β’ 1087) , όπως αυτή ισχύει.4. Έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής(εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις, θεματικά πάρκα, κέντρα πολιτισμού, εκθεσιακά κέντρα, υπαίθριοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων,) κατηγορίας Β σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21). ΙΙ.4. Ζώνη Β4 ( περιοχή ήπιας τουριστικής ανάπτυξης). Περιοχή «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών». Επιτρέπονται επιπλέον των αναφερομένων στην παρ. ΙΙ.2.2 β του παρόντος (εκτός των όρων ΙΙ.2.2.β.3, ΙΙ.2.2.β.4, ΙΙ.2.2.β.10 και της δέσμευσης εντός της ζώνης 500μ από τα όρια του οικισμού Ψιλής Άμμου, όπου αυτή αναφέρεται):α. Έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής (εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις, θεματικά πάρκα, κέντρα πολιτισμού, εκθεσιακά κέντρα, υπαίθριοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων) κατηγορίας Β σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21).καιβ. τουριστικά γραφεία, τουριστικά καταστήματα, και γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων και δίκυκλων μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. ΙΙ.5. Ζώνη Β5 υπόλοιπη χερσαία έκταση ευρύτερης περιοχής Αλυκής και Ψιλής Άμμου. Περιοχή «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών». Επιτρέπονται τα αναφερόμενα στην παρ. ΙΙ.3 του παρόντος. ΙΙ.6. Ζώνη Β6 (θαλάσσια έκταση Ε.Ζ.Δ.. με GR 4120001). Περιοχή «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών». Επιτρέπονται:1. Η αλιεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής (αλιευτικός κώδικας) και της κοινοτικής νομοθεσίας [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης]. Ειδικότερα, έως την έγκριση του προγράμματος δράσης για την αλιεία, απαγορεύεται η αλιεία με δίχτυα τράτας, δράγες, γρι-γρι, γρίπους συρόμενους από σκάφος, πεζότρατες ή παρόμοια δίχτυα , καθώς και η αγκυροβόληση αλιευτικών σκαφών πάνω από βυθούς με θαλάσσια βλάστηση από Posidonia oceanica ή άλλα θαλάσσια φανερόγαμα. Η ερασιτεχνική αλιεία γίνεται μόνο με συρτή και καθετή, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.2. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των ιχθυοαποθεμάτων καθώς και έργα βελτίωσης της αλιευτικής δραστηριότητας γενικά, που θα προβλέπονται στο προαναφερόμενο εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για την αλιεία.3. Η διακίνηση σκαφών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις [ν.1634/1986 & 855/1987 «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης Βαρκελώνης Προστασίας Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση», ν. 2252/1994 «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης Βαρκελώνης για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης από πετρέλαιο» κτλ].4. Η κολύμβηση, με την προϋπόθεση ότι πλησίον των Ζωνών Β1 (περιοχών παραλιακών εκτάσεων), λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας των λουομένων από τη διέλευση σκαφών.
 
12 σχόλια.
 

Άρθρο 04: Διοίκηση και Διαχείριση Περιοχής

Η διοίκηση και διαχείρισή της περιοχής «Προστασίας της Φύσης» και των «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών», όπως αυτή χαρακτηρίσθηκε και οριοθετήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, καθώς και η σύνταξη, παρακολούθηση της εφαρμογής και αξιολόγηση των πενταετή σχεδίων διαχείρισης, καθώς και των προγραμμάτων δράσης που τα συνοδεύουν, που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2742/1999 και το ν. 3937 /2011, ανατίθενται στη Γενική Δ/νση Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (η οποία, μέχρι τη σύσταση της Δ/νσης Συντονισμού Προστατευόμενων Περιοχών, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3937 /2011 , δύναται να αναθέσει σε υπηρεσία της, αρμοδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999), που στο εξής θα αναφέρεται στο παρόν ως οικείος Φορέας Διαχείρισης της περιοχής.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 05: Γενικές Διατάξεις

1. Εντός της περιοχής «Προστασίας της Φύσης» και των «ΠροστατευόμενωνΦυσικών Σχηματισμών»:α. Επιτρέπονται τα έργα εθνικής σημασίας, όπως αυτά καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετά από σύμφωνη γνώμη των εκάστοτε καθ΄ ύλην αρμοδίων Υπουργών.β Επιτρέπονται τα έργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής Άμυνας, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.γ. Επιτρέπεται η παρέκκλιση από τα οριζόμενα του άρθρου 3 του παρόντος, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ιδίως πυρόσβεσης, πλημμυρών, παροχής βοήθειας σε κινδυνεύοντα πρόσωπα, όπου τίθεται θέμα δημόσιας υγείας, με την προϋπόθεση ότι, μετά την παρέλευση του κινδύνου, ο αρμόδιος φορέας επέμβασης, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης του οικοσυστήματος.δ. Επιτρέπεται η συντήρηση, επισκευή και αναστύλωση ιστορικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων και χώρων και οι αρχαιολογικές ανασκαφές – έρευνες, σύμφωνα με το νόμο 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153), εφόσον εκδοθεί η απαραίτητη άδεια, από τους κατά περίπτωση αρμόδιους για το φυσικό αντικείμενο φορείς και Υπηρεσίες.ε. Επιτρέπονται οι ψεκασμοί μόνον για την καταπολέμηση των κουνουπιών, με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους που θα προβλέπονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση των κουνουπιών της περιοχής, μετά από γνωμοδότηση του οικείου Φορέα Διαχείρισης.στ. Επιτρέπεται η ανέγερση πρατηρίων βενζίνης εκτός των Ζωνών Α, Β1και Β2.1, κατά μήκος των αξόνων του εθνικού, του επαρχιακού και του κοινοτικού δικτύου, εφόσον έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια κτιρίου (με κεραμοσκεπή) 200,0τ.μ, εκτός αν ορισθεί διαφορετικά, στο εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για την προστασία και διατήρηση των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων και ειδών που απαντώνται στην περιοχή, σε σχέση με τα έργα και δραστηριότητες του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα.ζ. Για τον εκσυγχρονισμό, συντήρηση, βελτίωση, επέκταση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και για την ανέγερση νέων, όπου αυτές προβλέπονται απαιτείται έγκριση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.η. Ο καθορισμός χώρων ανέγερσης κτιρίων δημόσιων ή κοινωφελών σκοπών, καθώς και οι όροι και περιορισμοί αυτών εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1337/1983, όπως ισχύει.θ. Τα έργα και δραστηριότητες των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπου αυτά προβλέπονται να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της κανονιστικής πράξης έγκρισης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), όπως αυτή ισχύει, με την επιφύλαξη των διατάξεων της ΚΥΑ 8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ Β’415) για τις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).ια. Τα κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και γενικότερα οι τουριστικές επιχειρήσεις, όπου αυτές προβλέπονται, να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της κανονιστικής πράξης έγκρισης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, όπως αυτή ισχύει.2. Για θέματα και προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος, αποφαίνεται ο οικείος Φορέας Διαχείρισης μετά από συνεργασία με τις καθ΄ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες.3. Τα υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες, εφόσον διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς ότι έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς προστασίας της περιοχής και δημιουργούν προβλήματα υποβάθμισης ή και όχλησης του συνόλου ή στοιχείων των προστατευομένων οικοτόπων ειδών και ενδιαιτημάτων τους, και γενικότερα της βιοποικιλότητας, της φύσης και του τοπίου, οι αρμόδιες υπηρεσίες, είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε μετά από πρόταση του οικείου Φορέα Διαχείρισης, μπορούν να επιβάλλουν πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση αδυναμίας προσαρμογής ή μη συμμόρφωσης των έργων και δραστηριοτήτων στα ανωτέρω, επιβάλλεται η αναστολή λειτουργίας τους και οι επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών ή και ποινικών κυρώσεων της κείμενης νομοθεσίας.4. Όροι και Περιορισμοί Δόμησης εντός των Ζωνών Προστασίας «Περιοχής Προστασίας της Φύσης» και των «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών»: α. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των επιτρεπόμενων έργων και δραστηριοτήτων πρέπει να απέχουν:1. Εκατό (100,00) μέτρα τουλάχιστον από την γραμμή αιγιαλού, με εξαίρεση τις μη μόνιμες: εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης λουομένων (όπως αποδυτήρια, ξαπλώστρες) και αθλητικές εγκαταστάσεις (όπως beach volley) που μπορούν να τοποθετούνται σε μικρότερη απόσταση, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και γνώμη του οικείου Φορέα Διαχείρισης, εκτός αν ορισθεί διαφορετικά στο εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για την ορθολογική διαχείριση παραλιακών εκτάσεων της περιοχής.2. Εβδομήντα (70,00) μέτρα τουλάχιστον από τις όχθες των ρεμάτων και χειμάρρων, εκτός:Α) αν έχει προηγηθεί πράξη οριοθέτησης τους οπότε εφαρμόζονται οι οικείες περί ρεμάτων διατάξεις,Β) αν ορισθεί διαφορετικά στο εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για την ορθολογική διαχείριση επιφανειακών και υπογείων υδάτων της περιοχής β. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε δέκα (10) στρέμματα. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία έχουν ελάχιστο εμβαδόν τέσσερα (4) στρέμματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3937 /2011.γ. Ο αριθμός των ορόφων των κτιριακών εγκαταστάσεων ορίζεται σε έναν (1) και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τους σε τέσσερα και μισό (4,5)μέτρα, μαζί με την κεραμοσκεπή η οποία επιβάλλεται με μέγιστη κλίση 30%.δ. Η μέγιστη συνολική επιφάνεια κτιρίων καταστημάτων, όπου αυτά επιτρέπονται στο παρόν, ορίζεται σε διακόσια (200) τ.μ.ε. Για κτίρια άνω των 800 m3, επιβάλλεται η διάσπαση του κτιριακού όγκου τους σε επιμέρους, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.).στ. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των επιτρεπομένων έργων και δραστηριοτήτων, εντός των καθορισμένων με το παρόν ζωνών προστασίας (εκτός από τα δημόσια κτίρια ή κτίρια κοινωφελών σκοπών), εφαρμόζονται οι διατάξεις των από 06.10.1978 (Δ΄ 538) και 24.05.1985 (Δ΄270) π.δ/των όπως ισχύουν, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στο παρόν. 6. Σε περίπτωση που ένα γήπεδο εμπίπτει σε δύο ή περισσότερες Ζώνες προστασίας του παρόντος με διαφορετικές ρυθμίσεις ως προς τις χρήσεις και όρους δόμησης, πρέπει η χρήση των έργων και δραστηριοτήτων εντός του γηπέδου, να είναι συμβατή με τις επιτρεπόμενες που ισχύουν στο τμήμα του γηπέδου που αυτές βρίσκονται, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και γνώμη του οικείου Φορέα Διαχείρισης.
 
3 σχόλια.