Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
some_text
some_text
some_text

1. Ερωτήσεις για την Στρατηγική

(Αφορούν τα κεφάλια 1, 2, 3, 4, και 7 του κειμένου) 1.1. Πιστεύετε ότι το κείμενο απεικονίζει με σαφήνεια το σκοπό και τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση; 1.2. Πιστεύετε ότι οι τομείς δράσεις και οι άξονες στους οποίους εστιάζει η Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, προσδιορίζονται με σαφήνεια στο κείμενο; 1.3. Πιστεύετε ότι οι δείκτες παρακολούθησης της προόδου εφαρμογής και αποτελέσματος της Στρατηγικής είναι ικανοποιητικοί και επαρκείς;
 
39 σχόλια.
 

2. Ερωτήσεις για τα Έργα

(Αφορούν τα κεφάλαια 5.3 και 6 του κειμένου) 1.1. Συμφωνείτε με την προτεραιότητα που δίνεται στην ανάπτυξη οριζόντιων πληροφοριακών συστημάτων όπως τα «Ενιαία Διαχείριση Σχέσεων Κράτους Πολιτών και Επιχειρήσεων», «Ενιαία Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων» κ.λπ. 1.2. Συμφωνείτε με την προτεραιότητα που δίνεται στην ανάπτυξη καθολικών τεχνολογικών υποδομών όπως τα «Πληροφοριακές Υποδομές και Datacenter της Δημόσιας Διοίκησης», «Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ» κ.λπ. 1.3. Από τις προτάσεις υλοποίησης έργων των Ομάδων Διοίκησης του Σχεδιασμού και Επίβλεψης Έργων (ΟΔΙΣΕΕ), ποιές θεωρείτε ότι είναι ύψιστης προτεραιότητας; 1.4. Συμφωνείτε με τις δράσεις που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Δι@ύγεια, Αρχείο Πολίτη, Διαβουλεύσεις, Ανοικτά Δεδομένα, Προτάσεις και παράπονα Πολιτών); 1.4.1. Έχετε να προτείνετε άλλες δράσεις που θεωρείτε χρήσιμες για την Ανοικτή Διακυβέρνηση;
 
17 σχόλια.
 

3. Ερωτήσεις για τις Δομές και την Υλοποίηση

(Αφορούν τα κεφάλαια 5 [5.1, 5.2, 5.4], 8 και 9 του κειμένου) 1.1. Πιστεύετε ότι περιγράφονται με σαφήνεια οι δομές Σχεδιασμού και Υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής; 1.1.1. Θεωρείτε ότι οι δομές που περιγράφονται είναι ικανές/ αρκούν για να υποστηρίξουν την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής; 1.1.2. Τι επιπλέον μέτρα θα προτείνατε για να εξασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση; 1.2. Έχετε συγκεκριμένες προτάσεις για τη λογοδοσία των υπεύθυνων φορέων και αναδόχων, ως προς την εξέλιξη ενός έργου; 1.3. Θεωρείτε ρεαλιστικό το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής, όπως παρουσιάζεται στο κείμενο; 1.3.1. Τι θα προσθέτατε ή θα αλλάζατε για να γίνει το χρονοδιάγραμμα πιο ρεαλιστικό; 1.4. Πιστεύετε ότι εκτός των όσων αναφέρονται, υπάρχουν και άλλοι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας της Εθνικής Στρατηγικής; αν ναι, περιγράψτε τους σύντομα.
 
24 σχόλια.