ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 07: Υπεργολαβία

1. Η υπηρεσία χορήγησης αδειών των Επιμελητηρίων υλοποιεί σε κανονικές συνθήκες η ίδια τις αδειοδοτήσεις σε όλα τα στάδια μέχρι την έκδοση της άδειας. 2. Η υπηρεσία χορήγησης αδειών των Επιμελητηρίων δύναται να αναθέτει ως υπεργολαβία κάποιο μέρος της διαδικασίας αδειοδότησης στις παρακάτω περιπτώσεις: α) όταν το φορτίο υπηρεσιών που διαχειρίζεται η Αδειοδοτούσα Υπηρεσία είναι μεγαλύτερο των δυνατοτήτων της, βάσει του επιπέδου επάρκειας της και με στόχο και κριτήριο την εξασφάλιση του επιπέδου διοικητικής αποτελεσματικότητας για το οποίο έχει δεσμευτεί. β) όταν τα βασικά στελέχη της Αδειοδοτούσας Υπηρεσίας (πλήθος και επιστημονικές ειδικότητες) δεν επαρκούν για να καλύψουν γνωστικά το πεδίο που εξετάζεται για την αδειοδότηση μιας δραστηριότητας. γ) όταν η Αδειοδοτούσα Υπηρεσία δεν διαθέτει τα κατάλληλα μέσα εξοπλισμού που απαιτούνται για την άσκηση ελέγχου και την αδειοδότηση μιας δραστηριότητας. 3. Η ανάθεση υπεργολαβίας γίνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα. 4. Η Υπηρεσία Χορήγησης Αδειών προδιαγράφει με δική της αποκλειστική ευθύνη τον κατάλογο απαιτούμενων προσόντων των φυσικών ή νομικών προσώπων στα οποία προτίθεται να αναθέσει υπηρεσίες υπεργολαβίας. 5. Η Υπηρεσία Χορήγησης Αδειών των Επιμελητηρίων πρέπει να καταγράφει και να διατηρεί λεπτομέρειες των ερευνών της για την ικανότητα και τη συμμόρφωση των υπεργολάβων της προς τα κριτήρια που τίθενται. Η υπηρεσία χορήγησης αδειών πρέπει να τηρεί κατάλογο όλων των υπεργολάβων ο οποίος θα κοινοποιείται στη ΔΑΝΣ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και θα αξιολογείται στο πλαίσιο χορήγησης Βεβαίωσης από το ΕΣΥΔ. Οποιαδήποτε μεταβολή του καταλόγου κατάλληλων προσόντων καθώς και του καταλόγου υπεργολάβων φυσικών ή νομικών προσώπων, υποχρεωτικά γνωστοποιείται στη Γ.Γ.Β., η οποία και εξετάζει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων βάσει των οποίων πιστοποιήθηκε η Υπηρεσία Χορήγησης Αδειών με τη συνδρομή του ΕΣΥΔ. 6. Ο τρόπος επιλογής των υπεργολάβων από το Επιμελητήριο, κατά περίπτωση, αναρτάται στο διαδίκτυο. 7. Οι υπεργολάβοι δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν περιπτώσεις φακέλων που ανήκουν σε συγγενικά τους πρόσωπα έως 2ου βαθμού συγγένειας, καθώς και φακέλους δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν προσφέρει υπηρεσίες μελέτης και αδειοδότησης κατά την τελευταία δεκαετία. 8. Τα έγγραφα έγκρισης της αδειοδότησης μιας Επιχείρησης ανεξαρτήτως της μεσολάβησης ή όχι υπεργολάβου υπογράφονται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο ο οποίος θα πρέπει να είναι ικανός να αξιολογεί και τα αποτελέσματα των τμημάτων αυτών που εδόθησαν ως υπεργολαβία. 9. Η υπηρεσία χορήγησης αδειών παραμένει η ίδια υπεύθυνη για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης του υπεργολάβου προς τις απαιτήσεις της αδειοδότησης. 10. Η ευθύνη άσκησης της αρμοδιότητας περιορίζεται ρητά εντός της Αδειοδοτούσας Υπηρεσίας και μόνον.
 
1 σχόλια.