ΟΣΕΚΑ- Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 01:Σκοπός

Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου επιδιώκεται η διεύρυνση των δυνατοτήτων των εταιρειών διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, η ενίσχυση της εποπτείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επ’ αυτών και η θέσπιση μίας νέας μορφής εταιρείας, της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου. Για τους λόγους αυτούς, με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως και 105 του παρόντος νόμου σκοπείται κυρίως η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009 (ΕΕ L 302/17.11.2009), για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2010/78/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010 (ΕΕ L 331/15.12.2010) και την Οδηγία 2011/61/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011), καθώς και η ρύθμιση συναφών θεμάτων. Οι ως άνω διατάξεις του παρόντος νόμου κωδικοποιούν τη νέα νομοθεσία με την κατάργηση των άρθρων 1 έως και 47 του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ Α’/210/2.11.2004).
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 02:Πεδίο εφαρμογής

1. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (εφεξής «ΟΣΕΚΑ») και οι εταιρείες διαχείρισης του Κεφαλαίου Γ, που έχουν λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας στην Ελλάδα. Οι εν λόγω ΟΣΕΚΑ δύνανται να λαμβάνουν τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου ή ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (εφεξής «ΑΕΕΜΚ») όπως ορίζεται στο άρθρο 4.2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 6, ως ΟΣΕΚΑ νοείται ο οργανισμός:α) ο οποίος έχει μοναδικό σκοπό να επενδύει συλλογικά τα κεφάλαια που συγκεντρώνει από το κοινό σε κινητές αξίες ή/και σε άλλα ευχερώς ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 και του οποίου η λειτουργία βασίζεται στην αρχή της κατανομής των κινδύνων, καιβ) του οποίου τα μερίδια, ύστερα από αίτηση των μεριδιούχων, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται, άμεσα ή έμμεσα, με στοιχεία του ενεργητικού του οργανισμού αυτού. Προς αυτές τις εξαγορές ή εξοφλήσεις εξομοιώνονται οι ενέργειες ενός ΟΣΕΚΑ που στοχεύουν στο να μην αποκλίνει αισθητά η χρηματιστηριακή τιμή των μεριδίων του από την καθαρή αξία του ενεργητικού του.Επιτρέπεται η σύσταση περισσοτέρων του ενός (1) επενδυτικών τμημάτων σε ΑΕΕΜΚ.3. Οι οργανισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μπορούν, σύμφωνα με το δίκαιο κάθε κράτους μέλους, να λαμβάνουν συμβατική μορφή (αμοιβαία κεφάλαια διαχειριζόμενα από εταιρεία διαχείρισης) ή μορφή καταπιστεύματος (unit trust, σύμφωνα με το δίκαιο ορισμένων κρατών μελών) ή καταστατική μορφή (εταιρεία επενδύσεων).Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου:α) ως «αμοιβαίο κεφάλαιο» νοείται και το unit trust,β) ως «μερίδιο» ΟΣΕΚΑ νοείται και η μετοχή ΟΣΕΚΑ, ενώ ως «μετοχή» ΟΣΕΚΑ δεν νοείται το μερίδιο ΟΣΕΚΑ,γ) ως «ενεργητικό» του ΟΣΕΚΑ νοείται το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή το ενεργητικό της εταιρείας επενδύσεων,δ) κάθε αναφορά στις διατάξεις του παρόντος νόμου σε ενέργεια ΟΣΕΚΑ, νοείται ως ενέργεια του ΟΣΕΚΑ ή της εταιρείας διαχείρισής του, εφόσον ο ΟΣΕΚΑ είναι αμοιβαίο κεφάλαιο ή εταιρεία επενδύσεων που έχει ορίσει εταιρεία διαχείρισης.4. Δεν υπάγονται στον παρόντα νόμο οι εταιρείες επενδύσεων τα στοιχεία του ενεργητικού των οποίων επενδύονται μέσω θυγατρικών τους εταιρειών κυρίως σε περιουσιακά στοιχεία άλλα εκτός από κινητές αξίες.5. Απαγορεύεται στους ΟΣΕΚΑ που εμπίπτουν στον παρόντα νόμο να μετατρέπονται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που δεν υπάγονται σε αυτόν.6. Δεν θεωρούνται ΟΣΕΚΑ υπαγόμενοι στον παρόντα νόμο:α) οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου, συμπεριλαμβανομένων των ανωνύμων εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α’/178/14.7.2005)•β) οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων που συγκεντρώνουν κεφάλαια χωρίς να προωθούν την πώληση των μεριδίων τους στο κοινό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τμήμα της•γ) οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων τα μερίδια των οποίων, βάσει του κανονισμού ή των καταστατικών τους εγγράφων, πωλούνται αποκλειστικά στο κοινό τρίτων χωρών•δ) οι κατηγορίες των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων των οποίων η επενδυτική ή/και δανειοληπτική τους πολιτική δεν συνάδει με τους κανόνες που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Ζ και στο άρθρο 85. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να θέτει κανόνες για τον προσδιορισμό των κατηγοριών του προηγούμενου εδαφίου.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 03:Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:α) «Θεματοφύλακας»: το πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και ασκεί δραστηριότητες μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα, στο οποίο έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 36 και το οποίο υπόκειται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ.β) «Εταιρεία διαχείρισης»: κάθε εταιρεία κράτους μέλους της οποίας η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στη διαχείριση ΟΣΕΚΑ που έχουν τη μορφή αμοιβαίων κεφαλαίων ή/και εταιρειών επενδύσεων (διαχείριση συλλογικών χαρτοφυλακίων) και η οποία δύναται να παρέχει επιπροσθέτως τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 12. Η κύρια δραστηριότητα μιας εταιρείας διαχείρισης περιλαμβάνει τις λειτουργίες που αναφέρονται στην περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου. Ως εταιρεία διαχείρισης τρίτου κράτους νοείται κάθε εταιρεία που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές τρίτου κράτους για τη διαχείριση οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.γ) «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (εφεξής «ΑΕΔΑΚ»): η εταιρεία διαχείρισης η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.δ) «Κράτος μέλος καταγωγής εταιρείας διαχείρισης»: το κράτος μέλος στο οποίο η εταιρεία διαχείρισης έχει την καταστατική της έδρα.ε) «Κράτος μέλος υποδοχής εταιρείας διαχείρισης»: το κράτος μέλος, εκτός του κράτους μέλους καταγωγής, στο οποίο η εταιρεία διαχείρισης διαθέτει υποκατάστημα ή παρέχει υπηρεσίες υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.στ) «Κράτος μέλος καταγωγής ΟΣΕΚΑ»: το κράτος μέλος στο οποίο ο ΟΣΕΚΑ έχει λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ένας ΟΣΕΚΑ θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος καταγωγής του, ήτοι στο κράτος μέλος στο οποίο έχει λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας.ζ) «Κράτος μέλος υποδοχής ΟΣΕΚΑ»: το κράτος μέλος, εκτός του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, στο οποίο διατίθενται τα μερίδιά του.η) «Υποκατάστημα»: μονάδα εκμετάλλευσης που αποτελεί τμήμα της εταιρείας διαχείρισης, στερείται νομικής προσωπικότητας και παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει λάβει άδεια λειτουργίας η εταιρεία διαχείρισης. Όλες οι μονάδες εκμετάλλευσης που έχουν συσταθεί στο ίδιο κράτος μέλος από μια εταιρεία διαχείρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος λογίζονται ως ένα υποκατάστημα.θ) «Αρμόδιες αρχές»: οι αρχές τις οποίες ορίζει κάθε κράτος μέλος βάσει του άρθρου 97 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ενημερώνοντας σχετικά την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την Ελλάδα αρμόδια αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.ι) «Στενοί δεσμοί»: κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνδέονται με:αα) «σχέση συμμετοχής», δηλαδή κατοχή, απευθείας ή μέσω ελέγχου, του είκοσι τοις εκατό (20%) ή περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου μιας επιχείρησης, ήββ) «σχέση ελέγχου», δηλαδή σχέση μεταξύ μητρικής και θυγατρικής επιχείρησης, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, ή παρόμοια σχέση μεταξύ ενός φυσικού ή νομικού προσώπου και μιας επιχείρησης. Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου, ισχύουν τα εξής:i) κάθε θυγατρική επιχείρηση μιας άλλης θυγατρικής επιχείρησης θεωρείται θυγατρική της μητρικής επιχείρησης που είναι επικεφαλής των εν λόγω επιχειρήσεων,ii) μια κατάσταση κατά την οποία δύο ή περισσότερα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, συνδέονται σταθερά με το αυτό πρόσωπο μέσω «ελέγχου» θεωρείται επίσης ότι δημιουργεί στενούς δεσμούς μεταξύ των προσώπων αυτών.ια) «Ειδική συμμετοχή»: άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε μια ΑΕΔΑΚ, η οποία αντιπροσωπεύει τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου ή η οποία επιτρέπει την άσκηση σημαντικής επιρροής στη διοίκηση της εταιρείας στην οποία υπάρχει η συμμετοχή. Για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων ψήφου λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα ψήφου που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 10 του ν. 3556/2007 (ΦΕΚ Α΄/91/30.4.2007).ιβ) «Αρχικό κεφάλαιο»: τα κεφάλαια, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ Α’/178/1.8.2007) και στο άρθρο 57 στοιχεία α) και β) της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ (ΕΕ L 177/30.6.2006).ιγ) «Ίδια κεφάλαια»: τα ίδια κεφάλαια όπως αυτά ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3601/2007, τον τίτλο V Κεφάλαιο 2 Τμήμα 1 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ και τα άρθρα 13 έως 16 της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 177/30.6.2006).ιδ) «Σταθερό μέσο»: κάθε μέσο το οποίο παρέχει στον επενδυτή τη δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες απευθυνόμενες προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανατρέξει σε αυτές μελλοντικά επί χρονικό διάστημα επαρκές για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες και το οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών.ιε) «Κινητές αξίες»:αα) Οι μετοχές εταιρειών και άλλοι τίτλοι που ισοδυναμούν με μετοχές εταιρειών (εφεξής «μετοχές»).ββ) Οι ομολογίες, τα ομόλογα και τα λοιπά είδη χρεωστικών τίτλων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να καθορίζει τα λοιπά είδη χρεωστικών τίτλων.γγ) Κάθε άλλος διαπραγματεύσιμος τίτλος που παρέχει δικαίωμα απόκτησης τέτοιων κινητών αξιών με εγγραφή ή με ανταλλαγή, εξαιρουμένων των τεχνικών και μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 60.ιστ) «Μέσα χρηματαγοράς»: τα επαρκούς ρευστότητας μέσα που συνήθως αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά, των οποίων η αξία μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς ανά πάσα στιγμή. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να εξειδικεύει τα ως άνω μέσα χρηματαγοράς.ιζ) «Συγχώνευση»:αα) η διαδικασία με την οποία ένας ή περισσότεροι ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικά τμήματά τους (εφεξής ο «απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ») λύονται, χωρίς να ακολουθεί εκκαθάρισή τους, και μεταφέρουν όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού τους σε άλλον υφιστάμενο ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικό τμήμα του (εφεξής ο «απορροφών ΟΣΕΚΑ»), με αντάλλαγμα την έκδοση για τους μεριδιούχους τους μεριδίων του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ και, ανάλογα με την περίπτωση, την καταβολή χρηματικού ποσού σε μετρητά έως δέκα τοις εκατό (10%) της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μεριδίων που δικαιούνται,ββ) η διαδικασία με την οποία δύο ή περισσότεροι ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικά τμήματά τους (ο «απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ») λύονται, χωρίς να ακολουθεί εκκαθάρισή τους, και μεταφέρουν όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού τους σε έναν ΟΣΕΚΑ που δημιουργούν ή σε επενδυτικό τμήμα του (ο «απορροφών ΟΣΕΚΑ»), με αντάλλαγμα την έκδοση για τους μεριδιούχους τους μεριδίων του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ και, ανάλογα με την περίπτωση, την καταβολή χρηματικού ποσού σε μετρητά έως δέκα τοις εκατό (10%) της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μεριδίων που δικαιούνται,γγ) η διαδικασία με την οποία ένας ή περισσότεροι ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικά τμήματά τους (οι «απορροφώμενοι ΟΣΕΚΑ») που εξακολουθούν να υπάρχουν έως ότου εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις τους, μεταφέρουν το καθαρό ενεργητικό τους σε άλλο επενδυτικό τμήμα του ίδιου ΟΣΕΚΑ, σε ΟΣΕΚΑ που δημιουργούν ή σε άλλον υφιστάμενο ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικό τμήμα του (ο «απορροφών ΟΣΕΚΑ»).ιη) «Διασυνοριακή συγχώνευση»:αα) η συγχώνευση ΟΣΕΚΑ εκ των οποίων τουλάχιστον δύο είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη μέλη, ήββ) η συγχώνευση ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένοι στο ίδιο κράτος μέλος, σε νεοσυσταθέντα ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος.ιθ) «Εγχώρια συγχώνευση»: η συγχώνευση ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, ακόμη και εάν για έναν ή περισσότερους από τους εμπλεκόμενους ΟΣΕΚΑ έχει τηρηθεί η διαδικασία κοινοποίησης του άρθρου 91.Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ως «κράτος μέλος» νοείται κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε συμβαλλόμενο κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου το οποίο έχει συνάψει με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνίες ή συμβάσεις που καλύπτουν τα θέματα της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 04:Νομική μορφή – Αδειοδότηση ΟΣΕΚΑ

1. Ο ΟΣΕΚΑ που έχει τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά και της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους του ενός μεριδιούχους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο και οι μεριδιούχοι του εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως, ως προς τις έννομες σχέσεις από τη διαχείρισή του και τα δικαιώματά τους επί του ενεργητικού του, από την εταιρεία διαχείρισής του.2. Ο ΟΣΕΚΑ που έχει τη μορφή ΑΕΕΜΚ, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και συμπληρωματικώς από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του δικού του χαρτοφυλακίου και δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνει τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτου. Η ΑΕΕΜΚ δύναται είτε να διαχειρίζεται η ίδια το χαρτοφυλάκιό της, είτε να ορίζει εταιρεία διαχείρισης της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.3. Οι μεριδιούχοι του ΟΣΕΚΑ δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της εταιρείας διαχείρισης ή του θεματοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.4. Για τη λειτουργία ΟΣΕΚΑ απαιτείται άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η οποία ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη.5. Προκειμένου να λάβει άδεια σύστασης αμοιβαίου κεφαλαίου, η εταιρεία διαχείρισης υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην Ελληνική γλώσσα, τα παρακάτω:α) Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπογεγραμμένο από την εταιρεία διαχείρισης και τον θεματοφύλακα.β) Δήλωση πιστωτικού ιδρύματος ότι δέχεται να κατατίθενται σε αυτό τα στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και να ασκεί καθήκοντα θεματοφύλακά του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.γ) Αναλυτικό κατάλογο των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο πρέπει να είναι συνολικής αξίας τουλάχιστον τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 300.000). Η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 11. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να αναπροσαρμόζει το ανωτέρω ποσό.6. Προκειμένου να λάβει άδεια λειτουργίας μία ΑΕΕΜΚ, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα παρακάτω:α) Καταστατικά έγγραφα της ΑΕΕΜΚ.β) Δήλωση πιστωτικού ιδρύματος ότι δέχεται να κατατίθενται σε αυτό τα στοιχεία του ενεργητικού της ΑΕΕΜΚ και να ασκεί καθήκοντα θεματοφύλακά της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.γ) Δήλωση εταιρείας διαχείρισης ότι δέχεται να ορισθεί ως εταιρεία διαχείρισης της ΑΕΕΜΚ, στην περίπτωση που η ΑΕΕΜΚ δεν προτίθεται να ασκεί η ίδια τη διαχείρισή της, καθώς και το σχέδιο της σχετικής σύμβασης μεταξύ της υπό σύσταση ΑΕΕΜΚ και της εταιρείας διαχείρισης.δ) Αναλυτικό κατάλογο των στοιχείων του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΜΚ ύψους τουλάχιστον τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 300.000) εφόσον έχει ορισθεί εταιρεία διαχείρισης ή, εναλλακτικά, τουλάχιστον οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 800.000) εφόσον δεν έχει ορισθεί εταιρεία διαχείρισης. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΜΚ δύναται να κατανέμεται σε επιμέρους επενδυτικά τμήματα, καθένα από τα οποία θα έχει αρχικό ενεργητικό ύψους τουλάχιστον τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 300.000). Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να αναπροσαρμόζει τα ανωτέρω ποσά.7. Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο λαμβάνει άδεια σύστασης μόνον εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εγκρίνει την εταιρεία διαχείρισης, τον κανονισμό και τον θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου. Μία ΑΕΕΜΚ λαμβάνει άδεια λειτουργίας μόνον εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εγκρίνει τα καταστατικά της έγγραφα, τον θεματοφύλακα και την εταιρεία διαχείρισης, εφόσον έχει ορισθεί. Για την αδειοδότηση ΟΣΕΚΑ ελέγχεται η νομιμότητα του κανονισμού ή των καταστατικών του εγγράφων, η νόμιμη σύνθεση και το ύψος του ενεργητικού του ή του αρχικού μετοχικού του κεφαλαίου και η επαρκής μέριμνα για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μεριδιούχων του.8. Τηρουμένης της παραγράφου 7, εταιρεία διαχείρισης με καταστατική έδρα σε άλλο κράτος μέλος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, δύναται να ορίζεται ως εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ του παρόντος νόμου, κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς βάσει των άρθρων 32 και 33. Για την αδειοδότηση ΟΣΕΚΑ δεν απαιτείται η εταιρεία διαχείρισής του να έχει την καταστατική της έδρα ή να έχει αναθέσει ή να ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ελλάδα.9. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας ή σύστασης ΟΣΕΚΑ εάν:α) Κρίνει ότι η ΑΕΕΜΚ δεν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και του Κεφαλαίου Ε.β) Η εταιρεία διαχείρισής του δεν έχει λάβει άδεια να λειτουργεί ως εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ στο κράτος μέλος καταγωγής της.γ) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ και του θεματοφύλακα δεν διαθέτουν την απαιτούμενη αξιοπιστία και επαρκή επαγγελματική εμπειρία, μεταξύ άλλων και σε σχέση με το είδος του ΟΣΕΚΑ που θα είναι αντικείμενο της διαχείρισης. Προς το σκοπό αυτό, κοινοποιούνται αμέσως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τόσο η ταυτότητα των ανωτέρω προσώπων, όσο και κάθε αντικατάστασή τους. Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι τα παραπάνω πρόσωπα δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ήθους και εμπειρίας ζητεί την απομάκρυνσή τους.δ) Ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπουν τη διάθεση των μεριδίων του στην Ελλάδα.Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να ρυθμίζει κάθε θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.10. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, την ΑΕΕΜΚ η οποία έχει ορίσει εταιρεία διαχείρισης της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, για την απόφασή της εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 40 για την ΑΕΕΜΚ που δεν έχει ορίσει εταιρεία διαχείρισης της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.11. Εντός ενός (1) μηνός από τη χορήγηση της άδειας σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή της άδειας σύστασης της ΑΕΕΜΚ από την αρμόδια αρχή, η εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ, υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βεβαίωση του θεματοφύλακα σχετικά με την κατάθεση των στοιχείων του αρχικού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου ή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΜΚ, όπως αυτό κατανέμεται στα τυχόν επιμέρους επενδυτικά της τμήματα, άλλως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου ή την άδεια λειτουργίας της ΑΕΕΜΚ. Εάν από την ως άνω βεβαίωση του θεματοφύλακα προκύπτει ότι δεν επαρκεί η κατάθεση του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου για το σύνολο των επιμέρους επενδυτικών τμημάτων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια λειτουργίας της ΑΕΕΜΚ ως προς τα εν λόγω επενδυτικά τμήματα.12. Η διαφήμιση του ΟΣΕΚΑ και η διάθεση των μεριδίων του επιτρέπεται μετά την παροχή της άδειας σύστασής του και με την προϋπόθεση της υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της βεβαίωσης του θεματοφύλακα που αναφέρεται στην παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου. Η διαφήμιση του ΟΣΕΚΑ θα αναφέρει και τον αριθμό της άδειας σύστασής του.13. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση, εξ αποστάσεως ή με ηλεκτρονικά μέσα, στο σύνολο της πληροφόρησης που αφορά νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος νόμου και της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, σε ό,τι αφορά τη σύσταση και λειτουργία ΟΣΕΚΑ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μεριμνά ώστε αυτές οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες στην Ελληνική γλώσσα και τουλάχιστον σε μια γλώσσα που είθισται να χρησιμοποιείται στο πεδίο των διεθνών χρηματαγορών, με τρόπο σαφή και μη επιδεχόμενο παρανοήσεις, και να είναι επικαιροποιημένες.14. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 8 του άρθρου 5 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε αυτήν κατά την υποβολή αίτησης για την αδειοδότηση ΟΣΕΚΑ.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 05:Κανονισμός και καταστατικά έγγραφα ΟΣΕΚΑ

1. Ο κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου και τα καταστατικά έγγραφα της ΑΕΕΜΚ περιέχουν κατ` ελάχιστον τα παρακάτω:α) Την ονομασία/επωνυμία και τη διάρκεια του ΟΣΕΚΑ και την επωνυμία της εταιρείας διαχείρισης και του θεματοφύλακα.β) Τον επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή της ΑΕΕΜΚ, ανά επενδυτικό τμήμα όπου προβλέπεται, την επενδυτική πολιτική του ΟΣΕΚΑ, τους επενδυτικούς περιορισμούς και τις μεθόδους διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του, το βαθμό των επενδυτικών κινδύνων του χαρτοφυλακίου του και τα χαρακτηριστικά του μέσου επενδυτή στον οποίο απευθύνεται ο ΟΣΕΚΑ.γ) Την τυχόν παροχή εγγύησης επί του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ από πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 61.δ) Το είδος των επενδύσεων στα οποία μπορεί να επενδύεται το ενεργητικό τουΟΣΕΚΑ.ε) Τις τυχόν κατηγορίες των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ και την τιμή τους κατά το χρόνο δημιουργίας τους.στ) Τις προμήθειες, τα έξοδα και τις αμοιβές, με διάκριση μεταξύ αυτών που βαρύνουν τους μεριδιούχους του ΟΣΕΚΑ και εκείνων που καταβάλλονται από τον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού των εν λόγω προμηθειών, εξόδων και αμοιβών.ζ) Το χρόνο και τη διαδικασία διανομής των κερδών του ΟΣΕΚΑ στους μεριδιούχους.η) Τους όρους συμμετοχής στον ΟΣΕΚΑ και της εξαγοράς των μεριδίων του.θ) Αναφορά σύμφωνα με το περιεχόμενο των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 4, της παραγράφου 4 του άρθρου 36 και των άρθρων 6, 9, 10, 11 και 86.2. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και επιπλέον των στοιχείων της παραγράφου 1, τα καταστατικά έγγραφα της ΑΕΕΜΚ αναφέρουν ότι:α) το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΜΚ είναι μεταβλητό και ίσο προς την εκάστοτε καθαρή αξία του ενεργητικού της,β) το εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΜΚ υποδιαιρείται σε αριθμό μετοχών χωρίς ονομαστική αλλά με κυμαινόμενη αξία, καιγ) οι μετοχές της ΑΕΕΜΚ εξαγοράζονται από την ίδια, κατ’ αίτηση των μετόχων, άμεσα ή έμμεσα, από στοιχεία του ενεργητικού της.3. Ο κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου τροποποιείται από κοινού από την εταιρεία διαχείρισης και τον θεματοφύλακα. Η τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων της ΑΕΕΜΚ καταρτίζεται από την ΑΕΕΜΚ ή, κατά περίπτωση, την εταιρεία διαχείρισης, με τη σύμφωνη γνώμη του θεματοφύλακα και αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση των μεριδιούχων της ΑΕΕΜΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του άρθρου 10 του παρόντος νόμου. Η τροποποίηση του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΣΕΚΑ εγκρίνεται στη συνέχεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατόπιν ελέγχου της νομιμότητας των τροποποιήσεων και υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για την προστασία των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις αναρτώνται χωρίς καθυστέρηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ και επιπλέον γνωστοποιούνται χωρίς καθυστέρηση σε κάθε μεριδιούχο με σταθερό μέσο. Οι τροποποιήσεις αυτές δεσμεύουν τους μεριδιούχους, οι οποίοι ωστόσο έχουν το δικαίωμα, εντός τριών (3) μηνών από την ανωτέρω γνωστοποίηση, να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους με βάση τους όρους εξαγοράς που ίσχυαν πριν την τροποποίηση.4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να εξειδικεύει το υποχρεωτικό περιεχόμενο του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων των ΟΣΕΚΑ.
 
0 σχόλια.