ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 01: Σκοπός (Άρθρο 1 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)

Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2009 «σχετικά με υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα Κράτη Μέλη» (ΕΕ L/265 της 9.10.2009) και επιδιώκεται η διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας του εφοδιασμού με πετρέλαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση χάρη σε μηχανισμούς χαρακτηριζόμενους από αξιοπιστία και διαφάνεια και βασιζόμενους στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, η διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και η δημιουργία των απαραίτητων διαδικαστικών μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης σοβαρής έλλειψης.
 
11 σχόλια.
 

Άρθρο 02: Ορισμοί (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)

Κατά την έννοια του παρόντος νόμου νοούνται ως:α) «έτος αναφοράς»: το ημερολογιακό έτος από το οποίο προέρχονται τα δεδομένα κατανάλωσης ή καθαρών εισαγωγών που λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να υπολογίζονται είτε το επίπεδο των αποθεμάτων που πρέπει να διατηρούνται είτε το επίπεδο των αποθεμάτων που όντως διατηρούνται σε μια δεδομένη στιγμή.β) «πρόσθετα»: ουσίες πέραν των υδρογονανθράκων, οι οποίες προστίθενται ή αναμιγνύονται με ένα προϊόν ώστε να μεταβάλουν τις ιδιότητές του.γ) «βιοκαύσιμο»: υγρό ή αέριο καύσιμο που χρησιμοποιείται στις μεταφορές και παράγεται από βιομάζα, η οποία «βιομάζα» αποτελεί το βιοαποδομήσιμο μέρος των προϊόντων, αποβλήτων και υπολειμμάτων που προέρχονται από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τις συναφείς με αυτή βιομηχανίες καθώς και το βιοαποδομήσιμο μέρος των βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων.δ) «εσωτερική κατανάλωση»: οι συνολικές ποσότητες, υπολογιζόμενες βάσει του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2009/119/ΕΚ, που έχουν παραδοθεί στη χώρα για το σύνολο των ενεργειακών και μη ενεργειακών χρήσεων• αυτό το συγκεντρωτικό στοιχείο περιλαμβάνει παραδόσεις στον μεταποιητικό τομέα και στη βιομηχανία, τις μεταφορές, τα νοικοκυριά και σε άλλους τομείς προς «τελική» κατανάλωση• περιλαμβάνει επίσης και την κατανάλωση του ίδιου του ενεργειακού τομέα (πλην του καυσίμου των διυλιστηρίων).ε) «ισχύουσα διεθνής απόφαση για διάθεση αποθεμάτων»: οποιαδήποτε εν ισχύι απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για να καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου, μέσω της διάθεσης των αποθεμάτων των μελών του ή/και πρόσθετων μέτρων.στ) «κεντρικός φορέας διατήρησης αποθεμάτων» (ΚΦΔΑ): οργανισμός ή υπηρεσία στην οποία μπορούν να ανατεθούν αρμοδιότητες προκειμένου να ενεργεί με σκοπό την απόκτηση, τη διατήρηση ή την πώληση αποθεμάτων πετρελαίου, περιλαμβανομένων των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων.ζ) «σοβαρή διαταραχή του εφοδιασμού»: σημαντική και απότομη μείωση του εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου στη χώρα ή στην Κοινότητα, ανεξαρτήτως αν αυτή έχει οδηγήσει ή όχι σε λήψη ισχύουσας διεθνούς απόφασης για διάθεση αποθεμάτων.η) «καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας»: όπως ορίζονται στο Παράρτημα Α σημείο 2.1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008.θ) «αποθέματα πετρελαίου»: αποθέματα ενεργειακών προϊόντων, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Γ σημείο 3.1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008.ι) «αποθέματα έκτακτης ανάγκης»: αποθέματα πετρελαίου τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 3 πρέπει να διατηρούνται στη χώρα.ια) «εμπορικά αποθέματα»: αποθέματα πετρελαίου για τα οποία ο παρών νόμος δεν επιβάλλει υποχρέωση διατήρησης από τους οικονομικούς φορείς.ιβ) «ειδικά αποθέματα»: αποθέματα πετρελαίου που πληρούν τους όρους του άρθρου 9 της οδηγίας 2009/119/ΕΚ.ιγ) «φυσική προσβασιμότητα»: οι ρυθμίσεις για τον εντοπισμό και τη μεταφορά αποθεμάτων για να διασφαλίζεται η διάθεση ή η πραγματική παράδοση στους τελικούς χρήστες και στις αγορές στα πλαίσια προθεσμιών και προϋποθέσεων προκειμένου να μετριάζονται τα προβλήματα εφοδιασμού που έχουν ανακύψει.
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 03: Αποθέματα έκτακτης ανάγκης — Υπολογισμός των υποχρεώσεων διατήρησης αποθεμάτων (Άρθρο 3 της οδηγίας 2009/119/ΕΚ)

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 (Α 230) αντικαθίσταται ως εξής:«Το συνολικό επίπεδο αποθεμάτων πετρελαίου, το οποίο τηρείται προς όφελος της χώρας στην επικράτεια της Κοινότητας και σε μόνιμη βάση, για τα προϊόντα των κατηγοριών του άρθρου 3 παράγραφος 1, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες της εσωτερικής αγοράς σε περιόδους σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού, στα πλαίσια και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 90 ημέρες μέσων ημερήσιων καθαρών εισαγωγών. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί με απόφασή του να επιλέγει σε ποια από τα ανωτέρω προϊόντα τηρούνται τα αποθέματα αυτά.»2. Οι μέσες ημερήσιες καθαρές εισαγωγές που λαμβάνονται υπόψη υπολογίζονται με βάση το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο των εισαγωγών κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως ορίζεται σύμφωνα με τους όρους και τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα Ι.3. Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, όσον αφορά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου κάθε ημερολογιακού έτους, οι μέσες ημερήσιες καθαρές εισαγωγές που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο καθορίζονται βάσει των ποσοτήτων που εισήχθησαν κατά τη διάρκεια του προτελευταίου ημερολογιακού έτους πριν από το εν λόγω ημερολογιακό έτος.
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 04: Υπολογισμός του επιπέδου των αποθεμάτων (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)

1. Τα επίπεδα των διατηρούμενων αποθεμάτων υπολογίζονται σύμφωνα με τις μεθόδους του παραρτήματος ΙΙ.2. Για τον υπολογισμό του επιπέδου των αποθεμάτων που διατηρούνται σε μια δεδομένη στιγμή, λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα του έτους αναφοράς που καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 3.3. Οιαδήποτε αποθέματα πετρελαίου μπορούν να περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αποθέματα πετρελαίου πληρούν όλους τους όρους του παρόντος νόμου για τον τύπο των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 05: Διαθεσιμότητα των Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης (Άρθρο 5 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)

1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, οι λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με την φυσική προσβασιμότητα και τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, καθώς και οι όροι αναγνώρισης, λογιστικής διαχείρισης και ελέγχου των εν λόγω αποθεμάτων με τρόπο ώστε να καθίσταται εφικτή η ανά πάσα στιγμή εξακρίβωσή τους θεσπίζονται στον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 19. Η απαίτηση αυτή ισχύει επίσης και για οποιαδήποτε αποθέματα έκτακτης ανάγκης αναμιγνύονται με άλλα αποθέματα που διατηρούνται από οικονομικούς φορείς. Το σύνολο των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης δεν υπόκεινται σε οποιουδήποτε είδους διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.2. Στον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων της παραγράφου 1 καθορίζονται επίσης οι προϋποθέσεις και τα όρια ως προς τη δυνατότητα διατήρησης εκτός της ελληνικής επικράτειας των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.3. Τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης τηρούνται με τη μορφή φυσικού αποθέματος, ώστε να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η φυσική προσβασιμότητα και διαθεσιμότητά τους.
 
1 σχόλια.