ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 01: Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις

1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό και για τα χρέη της οποίας ευθύνονται παράλληλα όλοι οι εταίροι απεριόριστα και εις ολόκληρον.2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο παρόν κεφάλαιο, εφαρμόζονται στην ομόρρυθμη εταιρία οι διατάξεις του αστικού κώδικα για την εταιρία, με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 758 και 761 του Αστικού Κώδικα.
 
9 σχόλια.
 

Άρθρο 02: Εταιρική επωνυμία

1. Η επωνυμία της ομόρρυθμης εταιρίας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης είτε από άλλες ενδείξεις με την προσθήκη των λέξεων «ομόρρυθμη εταιρία», ολογράφως ή με τη σύντμηση «Ο.Ε.».2. Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου, το όνομα του οποίου περιέχεται στην εταιρική επωνυμία, απαιτείται η συγκατάθεση αυτού ή των κληρονόμων του για τη διατήρηση της επωνυμίας.
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 03: Δημοσιότητα

1. Η ομόρρυθμη εταιρία εγγράφεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με τη σύμπραξη όλων των εταίρων. Στοιχεία που καταχωρίζονται είναι το όνομα και η κατοικία των εταίρων, η εταιρική επωνυμία, η έδρα και ο σκοπός της εταιρίας καθώς και ο εκπρόσωπός της. Κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.2. Από την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. η ομόρρυθμη εταιρία αποκτά νομική προσωπικότητα.3. Εφόσον η εταιρία αρχίσει την εμπορική της δραστηριότητα πριν την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλόγως και ως προς αυτήν. Η μη καταχωρισθείσα στο Γ.Ε.ΜΗ. εταιρία, η οποία ασκεί εμπορική δραστηριότητα, έχει ικανότητα δικαίου και πτωχευτική ικανότητα.
 
5 σχόλια.
 

Άρθρο 04: Η εταιρική σύμβαση

Οι σχέσεις των εταίρων μεταξύ τους καθορίζονται από την εταιρική σύμβαση και τις μεταξύ τους συμφωνίες. Στις σχέσεις αυτές οι εταίροι ευθύνονται για κάθε πταίσμα.
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 05: Λήψη αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με συμφωνία όλων των εταίρων.2. Εφόσον έχει συμφωνηθεί πλειοψηφική λήψη αποφάσεων, η πλειοψηφία υπολογίζεται εν αμφιβολία με βάση τον αριθμό των εταίρων.
 
0 σχόλια.