ΟMNIBUS Ενσωμάτωση διατάξεων στο σχέδιο νόμου
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 01: Σκοπός

Ο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στη νομοθεσία των διατάξεων της Οδηγίας 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση των οδηγιών 1998/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών).
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 02: Τροποποιήσεις στον Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α’ 160)

1. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 7 Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α’ 160) μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:«Σε περίπτωση διασυνοριακής δραστηριότητας ταμείου επαγγελματικής ασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 22 Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α’ 66), όπως ισχύει, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καταχωρίζονται και τα Κράτη Μέλη, στα οποία λειτουργεί το ταμείο. Οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) (στο εξής «ΕΑΑΕΣ) που συγκροτήθηκε με το κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.»2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ A’ 160) αντικαθίσταται ως εξής:«Κάθε σχετική απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη, κοινοποιείται στο εν λόγω ταμείο και γνωστοποιείται στην ΕΑΑΕΣ. Η αιτιολογία αρκεί να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου.»
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 03: Τροποποιήσεις του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ Α’ 112/10-5-2005)

1. Στο ν. 3340/2005 προστίθεται νέο άρθρο 31Α που έχει ως εξής:«Άρθρο 31Α1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος ανά περίπτωση παρέχουν ετησίως στην ΕΑΚΑΑ συγκεντρωτικές πληροφορίες για τις διοικητικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν δυνάμει του άρθρου 23 και τις τελεσίδικες καταδίκες των άρθρων 29 και 30 του παρόντος νόμου.2. Στην περίπτωση δημοσιοποίησης επιβολής διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 23 του παρόντος νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος ανά περίπτωση γνωστοποιούν την επιβληθείσα κύρωση στην ΕΑΚΑΑ.3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος ανά περίπτωση γνωστοποιούν εντός ευλόγου χρόνου στην ΕΑΚΑΑ τις εκάστοτε δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο του άρθρου 25 του παρόντος νόμου ως επίσης και την εξέλιξη των ποινικών δικών των άρθρων 29 και 30.» 2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής:« 3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ, εφόσον η αίτηση πληροφόρησης που έχει υποβάλει δε λαμβάνει συνέχεια εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ή απορριφθεί»
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 04: Τροποποιήσεις στο ν. 3455/2006 (ΦΕΚ Α 84/18-4-2006)

1. Η παρ. 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ο συντονιστής που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 γνωστοποιεί στη μητρική επιχείρηση που είναι επικεφαλής του ομίλου ή, ελλείψει μητρικής επιχείρησης, στην εποπτευόμενη ρυθμιζόμενη επιχείρηση (εταιρεία) με το υψηλότερο σύνολο ισολογισμού στον σημαντικότερο χρηματοπιστωτικό τομέα ενός ομίλου, ότι ο όμιλος προσδιορίσθηκε ως χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων, και ότι ορίστηκε συντονιστής.Ο συντονιστής ενημερώνει επίσης τις αρμόδιες αρχές που έχουν δώσει άδεια λειτουργίας σε ρυθμιζόμενες εταιρείες του ομίλου και τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα της η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, καθώς και τη Μεικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.»[άρθρο 2 παρ. 1α] 2. Στο άρθρο 10, παράγραφος 2 προστίθεται εδάφιο δ) ως εξής: «δ) ρυθμίσεις που θα μπορούν να συμβάλουν και να συντάσσουν, εφόσον απαιτείται, κατάλληλες διαδικασίες και σχέδια ανάκαμψης και εξυγίανσης. Οι εν λόγω ρυθμίσεις θα αναπροσαρμόζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.».[άρθρο 2 παρ. 2] 3. Η παρ. 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Προκειμένου να διασφαλίζεται η κατάλληλη συμπληρωματική εποπτεία των ρυθμιζόμενων εταιρειών ενός Ο.Ε.Χ.Δ., ορίζεται ένας συντονιστής, υπεύθυνος για τον συντονισμό και την άσκηση της συμπληρωματικής εποπτείας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των αρχών του κράτους μέλους όπου έχει την έδρα της η Μ.Χ.Ε.Σ. Η ταυτότητα του συντονιστή δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Μεικτής Επιτροπής.»[άρθρο 2 παρ. 5] 4. Στο άρθρο 12 παρ. 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «Για τη διευκόλυνση της συμπληρωματικής εποπτείας, ο συντονιστής, οι σχετικές αρμόδιες αρχές και, όπου κρίνεται σκόπιμο, οι άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, συνάπτουν πρωτόκολλα συνεργασίας. Με τα πρωτόκολλα αυτά μπορεί να ανατίθενται πρόσθετα καθήκοντα στο συντονιστή και να προσδιορίζονται οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων από τις σχετικές αρμόδιες αρχές και οι διαδικασίες συνεργασίας με άλλες αρμόδιες αρχές.»[άρθρο 2 παρ. 6] 5. Στο άρθρο 13 παρ. 1, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αρμόδιες αρχές δύνανται επίσης να ανταλλάσσουν αυτού του είδους τις πληροφορίες με τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους σε ό,τι αφορά τις ρυθμιζόμενες εταιρείες Ο.Ε.Χ.Δ., και σύμφωνα με τις διατάξεις των τομεακών κανόνων.»[άρθρο 2 παρ. 7] 6. Μετά το άρθρο 13 προστίθεται νέο άρθρο 13Α ως εξής: «Άρθρο 13ΑΣυνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με τη Μεικτή Επιτροπή 1. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με τη Μεικτή Επιτροπή για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.2. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν χωρίς καθυστέρηση στη Μεικτή Επιτροπή όλες τις πληροφορίες που της είναι αναγκαίες για να επιτελέσει το έργο της, σύμφωνα με τα άρθρα 35 των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 1094/2010 1095/2010 αντιστοίχως.»[άρθρο 2 παρ. 8] 7. Η παρ. 1 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η ανταλλαγή πληροφοριών που είναι χρήσιμες για την άσκηση της συμπληρωματικής εποπτείας επί επιχειρήσεων που υπάγονται σε συμπληρωματική εποπτεία σε επίπεδο Ο.Ε.Χ.Δ., είτε είναι ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις είτε όχι, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών με τις Ε.Ε.Α., μέσω και της Μεικτής Επιτροπής, εφόσον απαιτείται, δεν υπόκειται σε νομικούς περιορισμούς.»[άρθρο 2 παρ. 9] 8. Το άρθρο 19 τροποποιείται ως ακολούθως: α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με την επιφύλαξη των τομεακών κανόνων, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν, στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5, κατά πόσον οι ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις, των οποίων η μητρική επιχείρηση έχει την έδρα της σε τρίτη χώρα, υπόκεινται σε εποπτεία από την αρμόδια αρχή αυτής της τρίτης χώρας, τουλάχιστον ισοδύναμη με αυτήν που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των ρυθμιζόμενων επιχειρήσεων.Ο έλεγχος πραγματοποιείται από την αρμόδια αρχή που θα ήταν ο συντονιστής αν εφαρμόζονταν τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 11, κατόπιν αιτήματος της μητρικής επιχείρησης ή μιας από τις ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή με πρωτοβουλία της αρμόδιας αρχής.Η εν λόγω αρμόδια αρχή διαβουλεύεται με τις άλλες αρμόδιες αρχές και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να συμμορφωθεί με τις τυχόν ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές που έχει καταρτίσει η Μεικτή Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 56 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 αντιστοίχως».[άρθρο 2 παρ. 11α] β) παρεμβάλλεται νέα παράγραφος 1α ως εξής: «1α. Όταν μια αρμόδια αρχή διαφωνεί με την απόφαση που έχει ληφθεί από άλλη σχετική αρμόδια αρχή δυνάμει της παραγράφου 1, εφαρμόζονται τα άρθρα 19 των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 1094/2010 και 1095/2010 αντιστοίχως.».[άρθρο 2 παρ. 11β]
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 05: Τροποποιήσεις του Ν. 3556/2007 (ΦΕΚ Α 91/30-4-2007)

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:«1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 27, εκδότης με καταστατική έδρα σε τρίτη χώρα απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 7, στην παράγραφο 5 του άρθρου 9, στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 και στα άρθρα 15 έως 18 υπό την προϋπόθεση ότι:(α) είτε το δίκαιο της εν λόγω τρίτης χώρας προβλέπει τουλάχιστον ισοδύναμες υποχρεώσεις,(β) είτε ο εν λόγω εκδότης πληροί τις υποχρεώσεις του δικαίου άλλης τρίτης χώρας, εφόσον αξιολογούνται ως ισοδύναμες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ για την απαλλαγή που χορήγησε» 2. Στο άρθρο 24 παρεμβάλλεται η εξής παράγραφος:«2α. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παραπέμπει στην ΕΑΚΑΑ περιπτώσεις όπου αίτημα συνεργασίας απορρίφθηκε ή δεν δόθηκε σε αυτό η απαιτούμενη συνέχεια εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος». 3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής« 3. Η παράγραφος 1 δεν παρεμποδίζει την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, της ΕΑΚΑΑ και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου . Οι πληροφορίες που λαμβάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απόρρητου, σύμφωνα με την παράγραφο 1.»4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής:4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας που να προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές, την ΕΑΚΑΑ ή με φορείς τρίτων χωρών στις οποίες οι οικείες νομοθεσίες έχουν αναθέσει την εκτέλεση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ή εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας Η παραπάνω ανταλλαγή πληροφοριών υπόκειται σε εγγυήσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει πληροφορίες προς τις αρμόδιες αρχές ή φορείς τρίτων χωρών σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, εφόσον και στο βαθμό που οι πληροφορίες αυτές αποσκοπούν αποκλειστικά στην εκτέλεση των εποπτικών αρμοδιοτήτων τους. Εφόσον οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος μέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν τις δημοσιοποιεί, χωρίς τη ρητή συναίνεση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους που τις παραχώρησαν. Στην περίπτωση παροχής τέτοιας συναίνεσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να δημοσιοποιεί τις πληροφορίες αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους οι εν λόγω αρχές έδωσαν τη συναίνεσή τους» 5. Το άρθρο 25 αντικαθίσταται ως εξής« 1. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υπό την ιδιότητά της ως αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, διαπιστώσει ότι είτε εκδότης είτε μέτοχος ή κάτοχος άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων ή πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 10 έχει παραβεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο νόμο αυτόν, αναφέρει τα ευρήματά της στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και στην ΕΑΚΑΑ.2. Εάν εκδότης ή κάτοχος κινητών αξιών εξακολουθεί να παραβιάζει τις σχετικές νομοθετικές ή διοικητικές ρυθμίσεις, παρά τα ληφθέντα μέτρα εκ μέρους της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής ή λόγω ακαταλληλότητας των μέτρων αυτών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υπό την ιδιότητα της προηγούμενης παραγράφου και αφού ενημερώσει σχετικά την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, υιοθετεί, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ, μέτρα για την προστασία του επενδυτικού κοινού. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ το συντομότερο δυνατόν για τα μέτρα αυτά.»
 
0 σχόλια.