Ζώνες ασφαλείας
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 01

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα:1. Πρωτοταξινομούμενα μεταχειρισμένα, μεταβιβαζόμενα σχολικά λεωφορεία μεταφοράς νηπίων και σχολικά λεωφορεία μεταφοράς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.2. Κυκλοφορούντα σχολικά λεωφορεία μεταφοράς νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Στην παρούσα περιλαμβάνονται και διατάξεις μεταφοράς μαθητών με οποιοδήποτε λεωφορείο (πχ υπεραστικά, τουριστικά κλπ).Από την εφαρμογή της παρούσας υφίστανται μόνο «σχολικά» ή «σχολικά μεταφοράς νηπίων» σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 2.
 
3 σχόλια.
 

Άρθρο 02: Ορισμοί

1. Αριθμός καθήμενων επιβατών: Ο αριθμός των επιβατών που κάθονται και ο οποίος αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας και είναι μονοσήμαντα ορισμένος. Ο αριθμός αυτός αναφέρεται στο σύνολο των επιβατών, είτε μόνο νήπια, είτε μόνο μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τα σχολικά όλων των κατηγοριών που ταξινομήθηκαν πριν την εφαρμογή της παρούσας λαμβάνεται από τις διατάξεις με τις οποίες ταξινομήθηκαν.2. Αριθμός ζωνών ασφαλείας: Ο αριθμός των ζωνών ασφαλείας που ισούται με τον αριθμό καθήμενων.3. Συστήματα συγκράτησης: Ο συνδυασμός καθίσματος, ατομικής ζώνης ασφαλείας και οι αγκυρώσεις τους.4. Ζώνη ασφαλείας: Ατομική ζώνη ασφαλείας σύμφωνα με την Οδηγία 77/541/ΕΟΚ, όπως ισχύει, τοποθετημένη σύμφωνα τις προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης για τα λεωφορεία μεταφοράς μαθητών νηπίων και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και τις προδιαγραφές των αντίστοιχων οδηγιών της Ε.Ε. για τα λεωφορεία μεταφοράς μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .5. Ειδικό παιδικό κάθισμα (ΕΠΑΙΚ): Κάθισμα που προορίζεται για τη μεταφορά νηπίων, οι προδιαγραφές – απαιτήσεις του οποίου θα είναι σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας υπουργικής απόφασης.6. Τύπος ΕΠΑΙΚ: Ως τύπος ΕΠΑΙΚ θεωρείται κάθισμα των ιδίων διαστάσεων, κατασκευασμένο με τον ίδιο τρόπο και είναι ακριβώς όμοια μεταξύ τους.7. Συστήματα Συγκράτησης Παιδιών: Εγκεκριμένα συστήματα συγκράτησης παιδιών (Child Restraint Systems – CRS) σύμφωνα με το Κανονισμό αρ. 44/04 της ΟΕΕ/ΗΕ ή την Οδηγία 77/541/ΕΚ, όπως ισχύει.8. Σχολικό: Σχολικό λεωφορείο μεταφοράς μαθητών εκτός νηπίων. Τα λεωφορεία αυτά δύνανται να μεταφέρουν και νήπια εφόσον είναι εφοδιασμένα με τα απαραίτητα Συστήματα Συγκράτησης Παιδιών.9. Σχολικό νηπίων: Σχολικό λεωφορείο μεταφοράς νηπίων μόνο.10. Βεβαίωση Καταλληλότητας Καθισμάτων – Ζωνών Σχολικών Λεωφορείων: Είναι η βεβαίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2.ΙΙ.α. του άρθρου 1 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της υα 36144/3360/11 .
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 03: Προδιαγραφές πρωτοταξινομούμενων μεταχειρισμένων και μεταβιβαζόμενων σχολικών νηπίων

1. Οι ζώνες ασφαλείας, ο τύπος τους, ο αριθμός τους και οι αγκυρώσεις τους, όπως και τα καθίσματα και οι αγκυρώσεις τους που τοποθετούνται σε σχολικά λεωφορεία μεταφοράς νηπίων ακολουθούν τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων Ι και ΙΙΙ του άρθρου 9 της παρούσας.2. Η συμφωνία με τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται με την παρούσα απόφαση στα Παραρτήματα Ι και ΙΙΙ του άρθρου 9 της παρούσας ελέγχεται από δημόσια ΚΤΕΟ που διαθέτουν διάδρομο ειδικών ελέγχων.Για αυτό το λόγο διενεργείται ειδικός έλεγχος αμαξώματος οχήματος σχολικού λεωφορείου (ΕΕΑΣΧ) σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας και εκδίδεται «Βεβαίωση Καταλληλότητας Καθισμάτων – Ζωνών Σχολικών Λεωφορείων». Η Βεβαίωση αυτή κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού.3. Τα οχήματα του άρθρου αυτού ταξινομούνται ή μεταβιβάζονται από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας με την παρατήρηση «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ …… (τίθεται ο αριθμός αυτής της απόφασης)». Η ταξινόμηση διενεργείται όπως παρακάτω :3.1. τα πρωτοταξινομούμενα μεταχειρισμένα ως σχολικά νηπίων: εφαρμόζεται η διαδικασία και διενεργούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι σύμφωνα με το άρθρο 29 της υ.α. 21504/1771/92 όπως ισχύει, με την κατάθεση επιπλέον της πρωτότυπης «Βεβαίωσης Καταλληλότητας Καθισμάτων – Ζωνών Σχολικών Λεωφορείων» . Οι έλεγχοι αυτοί μπορούν να διενεργούνται από το ίδιο ΚΤΕΟ στο οποίο διενεργείται ο έλεγχος του άρθρου 5 της παρούσας, με την κατάθεση των απαιτουμένων, από την παραπάνω απόφαση, δικαιολογητικών.3.2. τα μεταβιβαζόμενα ως σχολικά νηπίων: πέραν των λοιπών απαιτήσεων κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο πρωτότυπη «Βεβαίωση Καταλληλότητας Καθισμάτων – Ζωνών Σχολικών Λεωφορείων» από το δημόσιο ΚΤΕΟ που διενήργησε τον έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσης. Επισημαίνεται ότι αν οι αλλαγές στο σχολικό λεωφορείο, προκειμένου να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, έχουν τροποποιήσει το λεωφορείο σε σχέση με τις διατάξεις που αυτό ταξινομήθηκε εφαρμόζονται εκ νέου οι αρχικές διατάξεις ταξινόμησης του επισημαίνοντας ότι στα λεωφορεία αυτά τοποθετούνται ΕΠΑΙΚ σύμφωνα με το άρθρο 8. Η εφαρμογή αυτής της υποπαραγράφου παρέλκει αν το λεωφορείο είναι ήδη εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας με την παρατήρηση «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ …… (τίθεται ο αριθμός αυτής της απόφασης)».4. Μετά την 30/4/2012 για τα οχήματα του άρθρου αυτού οι πρώτες ταξινομήσεις μεταχειρισμένων οχημάτων, καθώς και οι μεταβιβάσεις θα γίνονται μόνο εφόσον τα οχήματα αυτά είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.
 
2 σχόλια.
 

Άρθρο 04: Προδιαγραφές πρωτοταξινομούμενων μεταχειρισμένων και μεταβιβαζόμενων σχολικών

1. Οι ζώνες ασφαλείας, ο τύπος τους, ο αριθμός τους και οι αγκυρώσεις τους, όπως και τα καθίσματα και οι αγκυρώσεις τους σχολικών λεωφορείων ακολουθούν τις προδιαγραφές της παρ 1 του άρθρου 1 της υ.α. 36144/3360/11.2. Τα οχήματα του άρθρου αυτού ταξινομούνται ή μεταβιβάζονται από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας με την παρατήρηση «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ …… (τίθεται ο αριθμός αυτής της απόφασης)». Η ταξινόμηση διενεργείται όπως παρακάτω :2.1. τα πρωτοταξινομούμενα μεταχειρισμένα ως σχολικά : εφαρμόζεται η διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 29 της υ.α. 21504/1771/92 όπως ισχύει, με την κατάθεση επιπλέον των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 1 της υ.α. 36144/3360/11. Το ΚΤΕΟ που διενεργεί τους προβλεπόμενους ελέγχους της υ.α. 21504/1771/92 ελέγχει ότι δικαιολογητικά αναφέρονται στο συγκεκριμένο σχολικό λεωφορείο και στην Τεχνική έκθεση που εκδίδεται σύμφωνα με την υ.α. 21504/1771/92 όπως ισχύει θα τίθεται η αναφορά «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ …… (τίθεται ο αριθμός αυτής της απόφασης)».2.2. τα μεταβιβαζόμενα ως σχολικά : πέραν των λοιπών απαιτήσεων εφόσον δεν υφίσταται έγκριση τύπου ή δελτιο κοινοποίησης που διασφαλίζει ότι το λεωφορείο καλύπτει τις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της υ.α. 36144/3360/11 κατατίθενται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια υπηρεσία ταξινόμησης τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 1 της υ.α. 36144/3360/11. Στην επιθεώρηση που διενεργείται ελέγχεται ότι αυτά τα δικαιολογητικά αναφέρονται στο συγκεκριμένο σχολικό λεωφορείο. Αυτή η απαίτηση παρέλκει αν το λεωφορείο είναι ήδη εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας με την παρατήρηση «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ …… (τίθεται ο αριθμός αυτής της απόφασης)».3. Σχολικά λεωφορεία μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για να μεταβιβαστούν θα πρέπει να μεταβιβαστούν ως σχολικά νηπίων ή ως σχολικά ακολουθώντας τις απαιτήσεις της υποπαραγράφου 3.2 του άρθρου 3 ή της υποπαραγράφου 2.2 του παρόντος άρθρου αντίστοιχα.4. Μετά την 30/4/2012 για τα οχήματα του άρθρου αυτού οι πρώτες ταξινομήσεις μεταχειρισμένων οχημάτων, καθώς και οι μεταβιβάσεις θα γίνονται μόνο εφόσον τα οχήματα αυτά είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 05: Ειδικός έλεγχος αμαξώματος σχολικού νηπίων (ΕΕΑΣΧ)

1. Καθιερώνεται ειδικός έλεγχος αμαξώματος σχολικού νηπίων (ΕΕΑΣΧ) για τα σχολικά λεωφορεία μεταφοράς νηπίων.2. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται από δημόσιο ΚΤΕΟ που διαθέτει διάδρομο ειδικών ελέγχων. με την καταβολή των τελών της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της αριθμ. Φ23/51193/5992/18.5.2007 (Β 786) ΚΥΑ.3. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην υπηρεσία της προηγούμενης παραγράφου Τεχνική Έκθεση εις διπλούν σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙΙ του άρθρου 9 της παρούσας υπογεγραμμένη από διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ή Πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ ή άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα. Η δομή και τα περιεχόμενα της Τεχνικής Έκθεσης περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 9 της παρούσας.4.Το ΚΤΕΟ ελέγχει το όχημα και συμπληρώνει τον Πίνακα Ελέγχου του Παραρτήματος Ι του άρθρου 9 εις διπλούν σημειώνοντας τα αντίστοιχα σημεία. Η έννοια της συμπλήρωσης του Πίνακα Ελέγχου υποδηλώνει ότι τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο σημείο της Τεχνικής Έκθεσης του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 9 ανταποκρίνονται στο λεωφορείο που ελέγχεται, επαληθεύοντας όπου αυτό είναι δυνατό την τεκμηρίωση της Τεχνικής Έκθεσης. Επισημαίνεται ότι για τον επιτυχή έλεγχο δεν επιτρέπεται ουδεμία απόκλιση (ΟΧΙ).5.Μετά από επιτυχή έλεγχο εκδίδεται εις διπλούν «Βεβαίωση Καταλληλότητας Καθισμάτων – Ζωνών Σχολικών Λεωφορείων» που συνοδεύεται απαραίτητα από τον Πίνακα Ελέγχου του Παραρτήματος Ι του άρθρου 9 και την Τεχνική Έκθεση του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 9. Το ένα αντίγραφο της βεβαίωσης παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο.6. Όποτε απαιτείται αντικατάσταση ή τοποθέτηση νέων καθισμάτων για την εφαρμογή της παρούσας τοποθετούνται καθίσματα ΕΠΑΙΚ σύμφωνα με το άρθρο 8.
 
1 σχόλια.