Διαμόρφωση του ΕΣΠΕΚ
some_text
some_text
some_text

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 1) Εκπροσωπείτε: α) Φορέα, β) Συλλογικό όργανο ; α) Επωνυμία: β) Τηλέφωνο επικοινωνίας : γ) E-mail επικοινωνίας : 2) Είστε: Φυσικό πρόσωπο ; α) Επωνυμία: β) Τηλέφωνο επικοινωνίας : γ) E-mail επικοινωνίας : 3) Εάν είστε Φυσικό πρόσωπο, ποια από τις επιλογές πουαναφέρονται παρακάτω σας αντιπροσωπεύει περισσότερο; α) Διοικητικός υπάλληλος β) Επιχειρηματίας/Στέλεχος επιχείρησης γ) Ερευνητής δ) Μέλος ΔΕΠ ε) Φοιτητής (κάθε βαθμίδας) ζ) Άλλο Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (παρακαλούμε τηρήστε την αρίθμηση των ερωτήσεων στις απαντήσεις σας) 1) Σε ποιό επιστημονικό τομέα δραστηριοποιήστε; ΑπαντήστεΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑτην παραπάνω ερώτηση επιλέγοντας ένα από τα ακόλουθα: ΒιοεπιστήμεςΔιατροφή, Τρόφιμα, Υδατοκαλλιέργειες &      ΑγροβιοτεχνολογίαΦυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά & Επιστήμες της ΠληροφορίαςΕπιστήμες ΜηχανικούΕνέργεια & ΠεριβάλλονΤέχνες & Ανθρωπιστικές ΕπιστήμεςΚοινωνικές ΕπιστήμεςΆλλος τομέας – διαθεματικές προτεραιότητες 2) Περίληψη της πρότασης για την ένταξη ερευνητικής περιοχής στο Εθνικό Στρατηγικό ΠλαίσιοΈρευνας και Καινοτομίας – Ε.Σ.Π.Ε.Κ. (έως 150 λέξεις). 3) Προτεινόμενη προσέγγιση για την υλοποίησή συγκεκριμένων δράσεων στο πλαίσιο της ερευνητικής περιοχής στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: τεχνική περιγραφή, δυνατότητες για σημαντικές εξελίξεις – breakthroughs – στην έρευνα και τεχνολογία, αναμενόμενα αποτελέσματα, δυνατότητες για εφαρμογές και μεταφορά τεχνολογίας στον παραγωγικό τομέα, άλλα σημαντικά στοιχεία για τις προτεινόμενες δράσεις (έως 400 λέξεις) 4) Βαθμός ετοιμότητας του ερευνητικού ιστού στη συγκεκριμένη ερευνητική περιοχή :ωριμότητα και διαθεσιμότητα της τεχνολογίας, ύπαρξη του απαραίτητου, κατάλληλαεκπαιδευμένου ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού, εκτίμηση αναγκών σε εξοπλισμόκαι υποδομές (έως 200 λέξεις) 5) Προτεινόμενη χρονική διάρκεια και δομή των δράσεων, γενικός προϋπολογισμός (έως 150 λέξεις). Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το εκτιμώμενο κόστος ως εξής: κατηγορία Α: 1-2 εκ. €, κατηγορία Β: 2-5 εκ. €, κατηγορία Γ: 5-10 εκ. €, κατηγορία Δ: 10-20 εκ. €, κατηγορία Ε: >20 εκ.€. 6) Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας των δράσεων. Εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους η ερευνητική περιοχή αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Αναφέρατε γιατί η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα στην περιοχή αυτή καθώς και συνέργιες με άλλα, παρόμοια εθνικά η/και Ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις. (έως 100 λέξεις) 7) Βιβλιογραφικές αναφορές, όχι περισσότερες από 10 (έως 100 λέξεις)
 
47 σχόλια.