Αναδιάρθρωση Ερευνητικού Ιστού
some_text
some_text
some_text

1. Φάση Α’ της Αναδιάρθρωσης των ΕΚ – Συγκεντρωτική Παρουσίαση

Το προτεινόμενο σχέδιο της Α΄ φάσης της αναδιάρθρωσης των ΕΚ που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ και το ΥΠΔΒΜΘ, στην διαμόρφωση της οποίας η συμβολή της ερευνητικής κοινότητας είναι σημαντική, περιλαμβάνει προτάσεις για συγχωνεύσεις /συνενώσεις /απορροφήσεις ινστιτούτων κατά κανόνα εντός των ορίων των υφιστάμενων ΕΚ αλλά και επιλεγμένες κινήσεις που υπερβαίνουν τα όρια των ΕΚ με τις οποίες επιτυγχάνονται άμεσα τα εξής: Ειδικότερα, η Α’ φάση της αναδιάρθρωσης των ΕΚ περιλαμβάνει προτάσεις για τα εξής:i. συγχωνεύσεις / συνενώσεις ινστιτούτων εντός των ορίων των υφιστάμενων ΕΚ που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤii. παραλλαγές / εναλλακτικές προσεγγίσεις σε επιλεγμένες από τις παραπάνω συγχωνεύσεις κατά τις οποίες εξετάζονται και συγχωνεύσεις με φορείς εκτός των ορίων των ΕΚ (π.χ. με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα)iii. συγχωνεύσεις / συνενώσεις των κέντρων ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ που εποπτεύεται από το ΥΠΔΒΜΘ και αποτελεί τον μόνο ερευνητικό φορέα εκτός των ορίων των εποπτευόμενων από τη ΓΓΕΤ ΕΚ που εξετάζεται ολοκληρωμένα στη Φάση Α’ της αναδιάρθρωσης των ΕΚΗ πρόταση της Α’ φάσης της αναδιάρθρωσης των ΕΚ που τίθεται σε διαβούλευση παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα: Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η Α’ φάση της αναδιάρθρωσης των ΕΚ.     Αντιστοίχηση Υφιστάμενης κα Προτεινόμενης Διάρθρωσης των Κέντρων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των προτεινόμενων παρεμβάσεων αναδιάρθρωσης ανά ΕΚ, καθώς και των επιλεγμένων εναλλακτικών προτάσεων.
 
20 σχόλια.
 

Κεφάλαιο 02: ΑΘΗΝΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (ΕΚ ΑΘΗΝΑ)

Το ΕΚ ΑΘΗΝΑ έχει σταθερή πορεία ανάπτυξης και αποτελείσχεδόν μονοθεματικό κέντρο καθώς είναι εστιασμένο αποκλειστικά στις τεχνολογίεςκαι τις εφαρμογές της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (Κοινωνία της Γνώσης),έναν τομέα από τους δυναμικότερους διεθνώς και με πρωταρχική σημασία στηνπροσπάθεια της χώρας για σταθερότητα, ανασυγκρότηση και ανάπτυξη. Περιλαμβάνειτα εξής πέντε Ινστιτούτα: Εκτός των ανωτέρω ινστιτούτων το ΕΚ ΑΘΗΝΑ έχει σχηματίσει δύο ανεξάρτητες ερευνητικές μονάδες, που ενεργοποιούνται στις περιοχές της ανάλυσης και μοντελοποίησης πληροφορίας (ΜΑΜΠ) και της διαστημικής τεχνολογίας (ΜΟΔΙΑΠ) καθώς και τη μονάδα Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών «Corallia». Επισημαίνεται ότι οι μονάδες του ΕΚ ΑΘΗΝΑ ανήκουν διοικητικά στο κέντρο αλλά δεν το επιβαρύνουνοικονομικά αφού δεν λαμβάνουν καμία κρατική ενίσχυση από τακτικούς δημόσιους πόρους. Με γνώμονα το μετασχηματισμό του ΕΚ ΑΘΗΝΑ σε ένα ισχυρό ερευνητικό κέντρο με προσανατολισμό στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό και επιστημονικό σχεδιασμό της ερευνητικής δραστηριότητας, προτείνονται οι εξής παρεμβάσεις αναδιάρθρωσης: Με βάση τα ανωτέρω, η πρόταση αναδιάρθρωσης του ΕΚ ΑΘΗΝΑ περιλαμβάνει3 ινστιτούτακαι διαμορφώνεται ως εξής: Εναλλακτικές προτάσεις στο παραπάνω σενάριο εξετάζονται για την περίπτωση του ΙΠΕΤ και συγκεκριμένα εξετάζονται τα εξής δύο σενάρια:
 
1 σχόλια.
 

Κεφάλαιο 03: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)

Το ΕΚΕΤΑ αποτελεί ένα πολυθεματικό ερευνητικό κέντρο με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο παρουσιάζει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε πολλούς παραγωγικούς τομείς, όπως πράσινη ανάπτυξη, βιώσιμη κινητικότητα, τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικού εμπορίου, εφαρμογές σύγχρονων γονιδιωματικών τεχνολογιών σε όλη την κλίμακα των οργανισμών ενώ στις βασικές του επιδιώξεις είναι η συνεργασία με βιομηχανίες και επιχειρήσεις, στην Ελλάδα και το εξωτερικό με σκοπό την προώθηση και οικονομική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.Σήμερα, το ΕΚΕΤΑ περιλαμβάνειέξι (6) Ινστιτούταως εξής: Με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του ΕΚΕΤΑ στον ερευνητικό ιστό της χώρας και λαμβάνοντας υπόψη τη θεματική συνάφεια μεταξύ των υπαρχόντων ερευνητικών πεδίων εντός του ΕΚΕΤΑ, την ανάγκη υιοθέτησης λιτών και ευέλικτων δομών, την ενθάρρυνση της κινητικότητας του ερευνητικού δυναμικού εντός του Κέντρου καθώς και την αποτελεσματικότερη χρήση κοινών υποδομών έρευνας και υποστήριξης, προτείνονται οι εξής παρεμβάσεις αναδιάρθρωσης: Με βάση τα ανωτέρω, η πρόταση αναδιάρθρωσης του ΕΚΕΤΑ περιλαμβάνειπέντε (5) ινστιτούτα ως εξής: Ως προς την παραπάνω πρόταση αναδιάρθρωσης του ΕΚΕΤΑ εξετάζεται η ακόλουθη εναλλακτική πρόταση η οποία σχετίζεται με την εναλλακτική πρόταση αναδιάρθρωσης του ΚΕΤΕΑΘ (βλέπε αναλυτική αναφορά παρακάτω στην σχετική ενότητα του ΚΕΤΕΑΘ):
 
0 σχόλια.
 

Κεφάλαιο 04: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ)

Το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» αποτελεί σημείο αναφοράς ως προς την πολυκλαδικότητα των επιστημονικών περιοχών που συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο, ενώ από πλευράς επιστημονικής δραστηριότητας κατατάσσεται μεταξύ των πρώτων Ερευνητικών Κέντρων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρουσιάζοντας σημαντική προσφορά σε επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα καθώς και στον τομέα της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.Σήμερα, το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» περιλαμβάνειοκτώ (8) Ινστιτούτα, ως ακολούθως: Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του φαινομένου του κατακερματισμού και πολυδιάσπασης των ερευνητικών πεδίων, της επίτευξης κρίσιμης μάζας σε βασικούς ερευνητικούς τομείς και του αποτελεσματικότερουσυντονισμού των ερευνητικών δραστηριοτήτων,  προτείνονται οι εξής παρεμβάσεις αναδιάρθρωσης: Με βάση ανωτέρω, η πρόταση αναδιάρθρωσης του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» περιλαμβάνειπέντε (5) ινστιτούταως εξής: Ως προς την παραπάνω πρόταση αναδιάρθρωσης του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» εξετάζονται οι ακόλουθες εναλλακτικές προτάσεις: α) Πληροφορική, Επικοινωνίες & Ασφάλεια, β) Βιοεπιστήμες-Βιοϊατρικές & Ραδιοφαρμακευτικές Εφαρμογές, γ) Πυρηνικές Επιστήμες & Τεχνολογίες, δ) Προηγμένα Υλικά, Διεργασίες και Νανοτεχνολογία
 
5 σχόλια.
 

Κεφάλαιο 05: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

Το ΙΤΕ αποτελεί ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο πολυθεματικό ερευνητικό κέντρο, το οποίο έχει επιτύχει υψηλής ποιότητας επιστημονική και τεχνολογική Έρευνα, διεθνή προβολή της χώρας, διεθνείς συνεργασίες, στήριξη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σύνδεση με την παραγωγή, συμβολή στην περιφερική ανάπτυξη, κοινωφελές έργο και σημαντική εν γένει προσφορά στην τοπική και εθνική οικονομία. Επιπλέον, τα ινστιτούτα του ΙΤΕ λειτουργούν, εκτός από το Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, την Πάτρα και τα Ιωάννινα προσδίδοντας έντονα διαπεριφερειακό χαρακτήρα στη δράση του ενώ παράλληλα το Κέντρο έχει αναπτύξει επιτυχώς και πρόσθετες δραστηριότητες, όπως το δίκτυο ΠΡΑΞΗ και τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.Σήμερα, το ΙΤΕ περιλαμβάνειεπτά (7) Ινστιτούτα, ως ακολούθως: Με δεδομένο τον πολυθεματικό χαρακτήρα του ΙΤΕ,  στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του φαινομένουτου κατακερματισμού και πολυδιάσπασης των ερευνητικών πεδίων και της επίτευξης κρίσιμης μάζας σε βασικούς ερευνητικούς τομείς, προτείνονται οι εξής παρεμβάσεις αναδιάρθρωσης: Με βάση τα ανωτέρω, η πρόταση αναδιάρθρωσης του ΙΤΕ περιλαμβάνειέξι (6) ινστιτούταως εξής: Ως προς την παραπάνω πρόταση αναδιάρθρωσης του ΙΤΕ εξετάζεται η ακόλουθη εναλλακτική πρόταση:
 
2 σχόλια.