Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς τις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ και άλλες διατάξεις
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 1: Σκοπός

Με τις διατάξεις του παρόντος εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία προς τις διατάξεις τηςΟδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ηςΑπριλίου 2009«σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμεςπηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚκαι 2003/30/ΕΚ»(ΕΕ L 140), καθώς και των άρθρων 2 και 7α έως και 7ε τηςΟδηγίας 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου1998«σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και τηντροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΚ του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκανμε το άρθρο 1 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τουΣυμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009«με την οποία τροποποιείται η Οδηγία98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιοεσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τημείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τροποποιείται η Οδηγία 1999/32/ΕΚόσον αφορά την προδιαγραφή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικήςναυσιπλοΐας και καταργείται η Οδηγία 93/12/ΕΟΚ»(ΕΕ L 140).
 
2 σχόλια.
 

Άρθρο 2: Ορισμοί

(Άρθρο 2 Οδηγίας 2009/28/ΕΚ και άρθρο 2 Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 περ. 2 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ) 1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α. Πραγματική τιμή: η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για ορισμένες ή όλες τις φάσεις μιας συγκεκριμένης διαδικασίας παραγωγής βιοκαυσίμου, η οποία υπολογίζεται με τη μεθοδολογία του Παραρτήματος 3 μέρος Γ του παρόντος νόμου. β. Τυπική τιμή: εκτίμηση της μείωσης των αντιπροσωπευτικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για συγκεκριμένη οδό παραγωγής βιοκαυσίμων. γ. Προκαθορισμένη τιμή: τιμή η οποία προκύπτει βάσει τυπικής τιμής με την εφαρμογή προκαθορισμένων παραγόντων και η οποία, υπό συνθήκες που καθορίζονται στον παρόντα νόμο, μπορεί να χρησιμοποιείται αντί της πραγματικής τιμής. δ. Οικονομικός φορέας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εμπλέκεται σε ένα ή περισσότερα στάδια της διαδικασίας παραγωγής βιοκαυσίμων και βιορευστών από τις πρώτες ύλες μέχρι και το τελικό προϊόν, καθώς και της διάθεσής τους έως και τον Προμηθευτή. ε. Φορέας επαλήθευσης: το ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο – οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 765/2008, το οποίο έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) Α.Ε. ή άλλο ισότιμο οργανισμό – εγκεκριμένο σύστημα διαπίστευσης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επαλήθευση των πληροφοριών που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι οικονομικοί φορείς και οι προμηθευτές. 2. Οι παράγραφοι 15 και 16 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002, Οργάνωση της αγοράς Πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄230) όπως ισχύουν και οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006, Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κλπ. (ΦΕΚ Α΄129) όπως ισχύουν, αντικαθίστανται, αντίστοιχα, ως ακολούθως: «Βιομάζα: το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και υπολειμμάτων (residues) βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους βιομηχανικών δραστηριοτήτων (related industries), συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών αποβλήτων και των οικιακών απορριμμάτων. Βιοκαύσιμα: τα υγρά ή αέρια καύσιμα κίνησης (for transport), τα οποία παράγονται από βιομάζα.» 3. Η παράγραφος 17 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει αντικαθίσταται και μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 8α ως εξής: «Βιορευστά: τα υγρά καύσιμα για ενεργειακούς σκοπούς εκτός από κίνηση (for transport), συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας και της θέρμανσης και της ψύξης, τα οποία παράγονται από βιομάζα.» 4. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 23 έως και 25 ως ακολούθως: «23. Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής: όλες οι καθαρές τιμές εκπομπών CO2, CH4 και N2O που μπορούν να αποδοθούν στα καύσιμα (περιλαμβανομένων τυχόν συστατικών ανάμειξης) ή στην παρεχόμενη ενέργεια. Σε αυτές περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά στάδια από τη λήψη ή την καλλιέργεια, περιλαμβανομένων των αλλαγών στη χρήση γης, έως τις μεταφορές και τη διανομή, την επεξεργασία και την καύση, ανεξάρτητα από το στάδιο κατά το οποίο παράγονται. 24. Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα ενέργειας: η συνολική μάζα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ισοδύναμων με CO2 που συνδέονται με το καύσιμο ή με την παρεχόμενη ενέργεια, διαιρούμενη δια του συνολικού ενεργειακού περιεχομένου του καυσίμου ή της παρεχόμενης ενέργειας (το καύσιμο εκφρασμένο στη χαμηλή θερμογόνο δύναμή του). 25. Προμηθευτής: ο φορέας ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διέλευση των καυσίμων από σημείο επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης ή, εάν δεν οφείλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης, κάθε άλλος σχετικός φορέας σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.» 5. Οι παράγραφοι 2 και 10 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως: «2. Ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ): η ενέργεια από ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές ενέργειας, ήτοι αιολική, ηλιακή, αεροθερμική, γεωθερμική, υδροθερμική και θαλάσσια ενέργεια, υδροηλεκτρική, από βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής ταφής αέρια, από τα αέρια που παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και από τα βιοαέρια. Ως αεροθερμική ενέργεια νοείται η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη υπό μορφή θερμότητας στον αέρα, ως γεωθερμική ενέργεια νοείται η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη υπό μορφή θερμότητας κάτω από τη στερεή επιφάνεια της γης και ως υδροθερμική ενέργεια νοείται η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη υπό μορφή θερμότητας στα επιφανειακά ύδατα.» «10. Εγγύηση προέλευσης: ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο χρησιμεύει μόνον ως απόδειξη προς τον τελικό καταναλωτή ότι δεδομένο μερίδιο ή ποσότητα ενέργειας έχει παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές.» 6. Μετά την παράγραφο 30 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει προστίθενται παράγραφοι 30α, 30β και 30γ, ως ακολούθως: «30α. Ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας: τα ενεργειακά βασικά αγαθά (commodities) που παραδίδονται για ενεργειακούς σκοπούς στη βιομηχανία, στις μεταφορές, στα νοικοκυριά, στις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπηρεσιών, στη γεωργία, στη δασοκομία και στην αλιεία, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από τον ενεργειακό κλάδο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, και συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας κατά τη διανομή και τη μεταφορά. 30β. Καθεστώς στήριξης: κάθε μέσο, καθεστώς ή μηχανισμός που δρομολογείται από τις αρχές της χώρας ή ομάδα κρατών μελών στην οποία η χώρα συμμετέχει και προάγει τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μειώνοντας το κόστος της εν λόγω ενέργειας, αυξάνοντας την τιμή πώλησής της ή αυξάνοντας, με την επιβολή υποχρέωσης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή με άλλον τρόπο, τις αγοραζόμενες ποσότητες της εν λόγω ενέργειας. Στα καθεστώτα στήριξης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι επενδυτικές ενισχύσεις, οι φορολογικές απαλλαγές ή μειώσεις, οι επιστροφές φόρου, τα καθεστώτα στήριξης της υποχρέωσης χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούν πράσινα πιστοποιητικά, και τα καθεστώτα άμεσης στήριξης των τιμών συμπεριλαμβανομένων των εγγυημένων τιμών αγοράς και της καταβολής πριμοδοτήσεων. 30γ. Τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη: η διανομή θερμικής ενέργειας υπό μορφή ατμού, ζεστού νερού ή ψυχρών υγρών (chilled liquids), από μια κεντρική πηγή παραγωγής μέσω δικτύου σε πολλά κτίρια ή τόπους, για τη θέρμανση ή ψύξη χώρων και τη βιομηχανική θέρμανση ή ψύξη.» 7. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 και του άρθρου 2 του ν. 3468/2006, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από το νόμο αυτό.
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 3

(Άρθρο 3 παρ. 4, άρθρο 5, άρθρο 20 και άρθρο 21 παρ. 2 Οδηγίας 2009/28/ΕΚ και άρθρο 7ε παρ. 1 Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 περ. 6 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ) Μετά το άρθρο 2 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 2Α ως ακολούθως: «Άρθρο 2Α Υπολογισμός του μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 1. Η ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές υπολογίζεται ως το άθροισμα: α) της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, β) της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και ψύξη, και γ) της τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές. Για τον υπολογισμό του μεριδίου ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, το βιοαέριο (gas), η ηλεκτρική ενέργεια και το υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λαμβάνονται υπόψη μία μόνον φορά για την εφαρμογή των διατάξεων των στοιχείων α), β) ή γ) του πρώτου εδαφίου. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. …/2011, τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που δεν πληρούν τα κριτήρια αειφορίας που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως και 6 του ίδιου άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη. 2. Για τους σκοπούς της παρ. 1 στοιχείο α, η ακαθάριστη τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπολογίζεται ως η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, εξαιρουμένης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με συστήματα αποθήκευσης μέσω άντλησης από νερό που έχει προηγουμένως αντληθεί στον άνω ταμιευτήρα. Σε σταθμούς παραγωγής πολλαπλών καυσίμων (multi fuel plants) που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες και συμβατικές πηγές ενέργειας, λαμβάνεται υπόψη μόνο το μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Για τους σκοπούς του εν λόγω υπολογισμού, η συμβολή κάθε πηγής ενέργειας υπολογίζεται με βάση το ενεργειακό της περιεχόμενο. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από υδροηλεκτρικούς και αιολικούς σταθμούς λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με τους κανόνες κανονικοποίησης (normalization rules) του Παραρτήματος 1. 3. Για τους σκοπούς της παρ. 1 στοιχείο β, η ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και ψύξη υπολογίζεται ως η ποσότητα ενέργειας για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη (quantity of district heating and cooling) που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, συν η κατανάλωση άλλων μορφών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη βιομηχανία, στα νοικοκυριά, στις υπηρεσίες, στη γεωργία, στη δασοκομία και στην αλιεία για θέρμανση, ψύξη και για βιομηχανικές διεργασίες (processing purposes). Σε σταθμούς πολλαπλών καυσίμων που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες και συμβατικές ενεργειακές πηγές, λαμβάνεται υπόψη μόνον το κλάσμα της θέρμανσης και ψύξης που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Για τους σκοπούς του εν λόγω υπολογισμού, η συμβολή κάθε πηγής ενέργειας υπολογίζεται με βάση το ενεργειακό της περιεχόμενο. Η αεροθερμική, η γεωθερμική και η υδροθερμική ενέργεια που δεσμεύεται (captured by) από αντλίες θερμότητας λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της παρ. 1 στοιχείο β, υπό την προϋπόθεση ότι η τελική παραγόμενη ενέργεια (final energy output) υπερβαίνει κατά πολύ την πρωτογενή ενέργεια (primary energy input) που απαιτείται για τη λειτουργία των αντλιών θερμότητας. Η ποσότητα της θερμικής ενέργειας που θα θεωρηθεί ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για τους σκοπούς του νόμου αυτού, υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο που καθορίζεται στο Παράρτημα 2. Για τους σκοπούς της παρ. 1 στοιχείο β, δεν λαμβάνεται υπόψη η θερμική ενέργεια που παράγεται από συστήματα παθητικής ενέργειας με τα οποία επιτυγχάνεται χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας με παθητικό τρόπο, μέσω του σχεδιασμού του κτιρίου ή από τη θερμότητα που παράγεται από ενέργεια από μη ανανεώσιμες πηγές. 4. Το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές υπολογίζεται διαιρώντας την ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές διά της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας από όλες τις ενεργειακές πηγές, και εκφράζεται ως ποσοστό. Κατά τον υπολογισμό της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας της χώρας για τους σκοπούς μέτρησης της συμμόρφωσής της προς τους στόχους και την ενδεικτική πορεία που ορίζονται στο νόμο αυτό, η ποσότητα ενέργειας που καταναλίσκεται στην αεροπορία υπολογίζεται ότι δεν υπερβαίνει, ως ποσοστό της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας, το 6,18 %. 5. Το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών το έτος 2020 αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 10% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 εδάφιο δ. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) για τον υπολογισμό του παρονομαστή, ήτοι της συνολικής ποσότητας ενέργειας που καταναλίσκεται στις μεταφορές για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, λαμβάνονται υπόψη μόνον η βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης (diesel), τα βιοκαύσιμα που καταναλίσκονται στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές και η ηλεκτρική ενέργεια, β) για τον υπολογισμό του αριθμητή, ήτοι της ποσότητας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που καταναλίσκεται στις μεταφορές για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, λαμβάνονται υπόψη όλες οι μορφές ανανεώσιμης ενέργειας που καταναλίσκονται σε όλες τις μορφές μεταφορών, γ) για τον υπολογισμό του μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και καταναλίσκεται από όλα τα είδη ηλεκτρικών οχημάτων για τους σκοπούς των στοιχείων α) και β), χρησιμοποιείται είτε το μέσο μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα, όπως μετρήθηκε δύο έτη πριν από το υπό συζήτηση έτος. Πέραν τούτου, για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που καταναλίσκεται από ηλεκτρικά οχήματα, η κατανάλωση αυτή υπολογίζεται ως το γινόμενο επί 2,5 του ενεργειακού περιεχομένου της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ως ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων για μεταφορές που παρατίθενται στο Παράρτημα 3 λαμβάνεται το προβλεπόμενο στο εν λόγω Παράρτημα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δύναται να προσαρμόζεται το Παράρτημα 3 του παρόντος νόμου στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, μετά από σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 6. Για τους σκοπούς της απόδειξης της συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων του άρθρου 6 του ν. …/2011 προς τις εθνικές υποχρεώσεις ως προς την ανανεώσιμη ενέργεια και για την επίτευξη του στόχου για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε όλα τα μεταφορικά μέσα που αναφέρονται στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου, η συμβολή των βιοκαυσίμων που παράγονται από απόβλητα, υπολείμματα, μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες και λιγνοκυτταρινούχες ύλες, θεωρείται ως διπλάσια σε σχέση με εκείνη των άλλων βιοκαυσίμων. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να εξειδικεύονται οι ανωτέρω πρώτες ύλες και να καθορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης των ποσοτήτων τους καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παραγράφου αυτής. 7. Για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που λαμβάνονται υπόψη για τις ανάγκες του νόμου αυτού, ισχύουν τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στο άρθρο 5 του ν. …/2011».
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 4

(Άρθρο 7α Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 περ. 5 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ) 1. Μετά το άρθρο 15Α του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 15Β ως ακολούθως: «Άρθρο 15Β Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 1. Για τις ανάγκες του άρθρου αυτού, ως παρεχόμενα καύσιμα και ενέργεια θεωρούνται αυτά τα οποία αφορούν χρήση από τα οδικά οχήματα και μη οδικά κινητά μηχανήματα, τους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και τα σκάφη αναψυχής όταν δεν βρίσκονται στην θάλασσα. 2. Οι Προμηθευτές της παρ. 3 καταρτίζουν ετησίως έκθεση για την ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των καυσίμων και της ενέργειας που προμηθεύουν στην εγχώρια αγορά, παρέχοντας τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: α) τον συνολικό όγκο κάθε τύπου παρεχόμενου καυσίμου ή ενέργειας, αναφέροντας τον τόπο αγοράς και την προέλευσή του, β) τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των καυσίμων ανά μονάδα ενέργειας και γ) αναλυτικά συγκριτικά στοιχεία που θα καταδεικνύουν τον βαθμό και τρόπο συμμόρφωσής του προς τις υποχρεώσεις που του επιβάλλει το παρόν άρθρο σχετικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά κύκλο ζωής ανά μονάδα ενέργειας. Το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, κάθε Προμηθευτής οφείλει να υποβάλλει στην αρχή που θα ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας επίτευξης των στόχων της παρ. 5 του παρόντος άρθρου την ανωτέρω έκθεση, με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους, επαληθευμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4. 3. Υποχρέωση τήρησης των διαλαμβανομένων στην παρ. 2 για κάθε έτος αναφοράς και για τις ποσότητες καυσίμων που εκτελωνίζουν οι ίδιοι και διοχετεύουν στην εγχώρια αγορά έχουν οι κάτωθι: α) οι κάτοχοι αδειών εμπορίας κατηγορίας Α΄ του άρθρου 6 παρ. 4, β) οι κάτοχοι της άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων του άρθρου 5Α, γ) οι τελικοί καταναλωτές του άρθρου 3 περιπτώσεις 13 (α) και 13 (β), δ) οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας του άρθρου 7 παρ. 3 περίπτωση (α), ε) οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες του άρθρου 7 παρ. 10, καθώς επίσης και στ) κάθε άλλο πρόσωπο κατά την έννοια του ορισμού του άρθρου 3 παρ. 25, το οποίο δεν εντάσσεται στις ανωτέρω περιπτώσεις. Οι ανωτέρω εγγράφονται σε ηλεκτρονικό Μητρώο Προμηθευτών, ετήσιας διάρκειας, το οποίο τηρείται στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αναρτάται στην ιστοσελίδα του. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: i) δύναται να εισάγονται στο ηλεκτρονικό Μητρώο Προμηθευτών και άλλες κατηγορίες προμηθευτών, ii) καθορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την τήρηση και την ενημέρωση του ηλεκτρονικού Μητρώου Προμηθευτών, iii) ρυθμίζεται κάθε τεχνικό θέμα σχετικά με τη δομή, τις διαδικασίες κατάρτισης, ενημέρωσης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού Μητρώου Προμηθευτών, iv) ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. 4. Οι εκθέσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου επαληθεύονται από κατάλληλα αναγνωρισμένους φορείς. Η αναγνώριση του φορέα επαλήθευσης, όσον αφορά στην ικανότητα και την τεχνική του επάρκεια γίνεται με τη διαπίστευσή του από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) Α.Ε. ή άλλο ισότιμο εγκεκριμένο σύστημα διαπίστευσης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαλήθευση των εκθέσεων των Προμηθευτών σχετικά με την ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των καυσίμων και της ενέργειας που προμηθεύουν στην εγχώρια αγορά. 5. Οι Προμηθευτές οφείλουν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια κατά τουλάχιστον 6% και μέχρι 10% έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε σύγκριση με βασικό πρότυπο καυσίμου, το οποίο προκύπτει από μεθοδολογία προσδιοριζόμενη με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με βάση τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από ορυκτά καύσιμα το 2010. Η μεθοδολογία υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής από βιοκαύσιμα καθορίζεται στο άρθρο 7 του ν. …/2011. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορούν να καθορίζονται ενδιάμεσα ποσοστά μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια, έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 και έως την 31η Δεκεμβρίου 2017. Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων είναι δυνατόν να συμβάλλουν και πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας για χρήση σε οδικά οχήματα, εάν μπορούν να αποδείξουν ότι μπορούν να μετρούν και να παρακολουθούν καταλλήλως την παρεχόμενη ηλεκτρική ενέργεια για χρήση στα οχήματα αυτά. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται η μεθοδολογία του υπολογισμού της εν λόγω συμβολής των ηλεκτρικών οδικών οχημάτων, ο μηχανισμός σύνδεσης της ως άνω υποχρέωσης των Προμηθευτών με την προαναφερθείσα δυνατότητα των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επίσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. 6. Για την επίτευξη ενδεικτικού στόχου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 επιπλέον της αναφερομένης στην παρ. 5 μείωσης 6% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια και μέχρι 4% επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κατωτέρω μέθοδοι για τη κάλυψή του, σε ποσοστό 2% η κάθε μία: α) παροχή ενέργειας για μεταφορές προς χρήση σε οιοδήποτε τύπο οδικού οχήματος ή μη οδικού κινητού μηχανήματος (περιλαμβανομένων των πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας), σε γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και σκάφη αναψυχής ή/και χρήση οποιασδήποτε τεχνολογίας (περιλαμβανομένης της τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα) ικανής να μειώσει τις ανά μονάδα ενέργειας εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής του καυσίμου ή της παρεχόμενης ενέργειας. β) χρήση πιστωτικών μορίων, τα οποία αγοράζονται διά του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης του πρωτοκόλλου του Κιότο, δυνάμει των όρων που τίθενται στην κοινή υπουργική απόφαση Η.Π. 54409/2632/27.12.2004 (ΦΕΚ Β΄1931) όπως ισχύει σχετικά με την θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με την Οδηγία 2003/87/ΕΚ, για μειώσεις στον τομέα της προμήθειας καυσίμων. 7. Ομάδα Προμηθευτών μπορεί να επιλέξει να εκπληρώσει από κοινού τις οικείες υποχρεώσεις μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων θερμοκηπίου κύκλου ζωής των παραγράφων 5 και 6. Στη περίπτωση αυτή, για τους σκοπούς των ιδίων ως άνω παραγράφων, η ομάδα Προμηθευτών νοείται ως ένας Προμηθευτής.»
 
2 σχόλια.
 

Άρθρο 5: Κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά

(Άρθρο 17 Οδηγίας 2009/28/ΕΚ και άρθρο 7β Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 περ. 6 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ) 1. Ανεξαρτήτως του εάν οι πρώτες ύλες καλλιεργούνται εντός ή εκτός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενέργεια από τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου και στο άρθρο 15Β του ν. 3054/2002 που προστίθεται με το άρθρο 4 του νόμου αυτού, καθώς και για τους σκοπούς του ν. 3468/2006 όπως ισχύει, μόνον εφόσον πληρούν τα κριτήρια αειφορίας των παρ. 2 έως και 6 του παρόντος άρθρου: α) για την αξιολόγηση της τήρησης των απαιτήσεων ως προς τους εθνικούς στόχους, β) για την αξιολόγηση της τήρησης των υποχρεώσεων που αφορούν την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, γ) για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική υποστήριξη για την κατανάλωση βιοκαυσίμων και βιορευστών. Ωστόσο, για να λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που απαριθμούνται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά από απόβλητα και υπολείμματα, πλην των υπολειμμάτων υδατοκαλλιεργειών και αλιείας και των γεωργικών και δασικών υπολειμμάτων, χρειάζεται να τηρούν μόνον τα κριτήρια αειφορίας που ορίζονται στην παρ. 2. 2. Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρ. 1, πρέπει να είναι τουλάχιστον 35%. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρ. 1, πρέπει να είναι τουλάχιστον 50%. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 η συγκεκριμένη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου θα είναι τουλάχιστον 60% για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που παράγονται σε εγκαταστάσεις, των οποίων η παραγωγή θα έχει αρχίσει από την 1η Ιανουαρίου 2017 ή και μετά και λειτουργούν νόμιμα βάσει της σχετικής αδειοδότησής τους. Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7. Στην περίπτωση βιοκαυσίμων και βιορευστών που έχουν παραχθεί από εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν την 23η Ιανουαρίου 2008, όπως προκύπτει από την αντίστοιχη αδειοδότησή τους, το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται από 1ης Απριλίου 2013 και μετά. 3. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρ. 1 δεν πρέπει να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες προερχόμενες από εδάφη με υψηλή αξία βιοποικιλότητας και ειδικό καθεστώς προστασίας, δηλαδή από εδάφη που είχαν έναν από τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς τον Ιανουάριο 2008 ή μετέπειτα, ανεξαρτήτως εάν τα εδάφη αυτά εξακολουθούν να έχουν αυτόν τον χαρακτηρισμό: α) πρωτογενή δάση και άλλες δασώδεις εκτάσεις, ήτοι δάση και άλλες δασώδεις εκτάσεις γηγενών ειδών (όπως θαμνώνες), εφόσον δεν υπάρχει σαφής ένδειξη ανθρώπινης δραστηριότητας και δεν έχουν διαταραχθεί σημαντικά οι οικολογικές διεργασίες, καθώς και αναδασωτέες εκτάσεις, β) περιοχές: i) των οποίων η φύση έχει κηρυχθεί ως προστατευόμενη εκ του νόμου ή από τη σχετική αρμόδια αρχή, όπως οι περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης και οι περιοχές προστασίας της φύσης όπως ορίζονται με βάση τους ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α΄60) και ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄160) όπως ισχύουν και με δεδομένο ότι έχουν οριοθετηθεί, ή ii) για την προστασία σπάνιων, απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση οικοσυστημάτων ή ειδών, αναγνωρισμένες από διεθνείς συμφωνίες ή περιλαμβανόμενες σε καταλόγους που καταρτίζονται από διακυβερνητικές οργανώσεις ή τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων, με την επιφύλαξη της αναγνώρισής τους σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παρ. 4 δεύτερο εδάφιο της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 (Ζώνες Ειδικής Προστασίας/ΖΕΠ και Ειδικές Ζώνες Διατήρησης/ΕΖΔ), οι οποίες εξαιρούνται στο σύνολο τους και μέχρι την ολοκλήρωση των σχεδίων διαχείρισης και τον καθορισμό των χρήσεων γης και των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων, οι οποίες θα ισχύουν στο εξής. Για τις περιοχές αυτές και για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των σχεδίων διαχείρισης, με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται να καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες στο μεταβατικό στάδιο, κατά προτεραιότητα στις περιοχές όπου ήδη καλλιεργούνται ενεργειακά φυτά, εκτός εάν υποβάλλονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η παραγωγή των εν λόγω πρώτων υλών δεν θίγει τους ανωτέρω σκοπούς προστασίας της φύσης, γ) λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας: i) φυσικοί λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, ήτοι λειμώνες οι οποίοι θα παραμείνουν λειμώνες ελλείψει ανθρώπινων δραστηριοτήτων και στους οποίους διατηρούνται η σύνθεση των φυσικών ειδών και τα οικολογικά χαρακτηριστικά και διεργασίες, ή ii) μη φυσικοί λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, ήτοι λειμώνες οι οποίοι θα παύσουν να είναι λειμώνες ελλείψει ανθρώπινων δραστηριοτήτων και οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλο πλούτο ειδών και καμία υποβάθμιση, εκτός αν αποδεικνύεται ότι η συγκομιδή πρώτων υλών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του χαρακτηρισμού τους ως λειμώνων. 4. Τα βιοκαύσιμα και βιορευστά που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρ. 1 δεν πρέπει να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες προερχόμενες από εκτάσεις υψηλών αποθεμάτων άνθρακα, δηλαδή από εκτάσεις που είχαν τον Ιανουάριο 2008 και δεν έχουν πλέον ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) υγροβιότοποι, δηλαδή εκτάσεις καλυπτόμενες ή κορεσμένες από νερό είτε μόνιμα είτε για σημαντικό μέρος του έτους, β) συνεχώς δασωμένες περιοχές, δηλαδή εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη από 1 εκτάριο, με δένδρα ύψους άνω των 5 μέτρων και με συγκόμωση μεγαλύτερη του 30%, ή με δένδρα που έχουν τη δυνατότητα να φθάσουν, επιτόπου, τα όρια αυτά, γ) εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη από 1 εκτάριο, με δένδρα ύψους άνω των 5 μέτρων και με συγκόμωση μεταξύ 10% και 30%, ή με δένδρα που έχουν τη δυνατότητα να φθάσουν, επιτόπου, τα όρια αυτά, εκτός αν παρασχεθούν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία τα αποθέματα άνθρακα στη συγκεκριμένη περιοχή πριν και μετά τη μετατροπή είναι τέτοια που, εάν εφαρμοστεί η μεθοδολογία που καθορίζεται στο Παράρτημα, πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που κατά τον χρόνο λήψης των πρώτων υλών η έκταση είχε τα ίδια χαρακτηριστικά με εκείνα που είχε τον Ιανουάριο 2008. 5. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρ. 1 δεν πρέπει να παράγονται από πρώτες ύλες που προέρχονται από εκτάσεις που είχαν χαρακτηριστεί τυρφώνες τον Ιανουάριο 2008, εκτός εάν αποδειχτεί ότι η καλλιέργεια και η συγκομιδή της συγκεκριμένης πρώτης ύλης δεν συνεπάγεται την αποξήρανση προηγουμένως μη αποξηραμένου εδάφους. 6. Οι γεωργικές πρώτες ύλες που καλλιεργούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρ. 1, πρέπει να λαμβάνονται τηρώντας τις δεσμεύσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης και τις κανονιστικές απαιτήσεις και πρότυπα διαχείρισης που προβλέπονται στο Σημείο Α «Περιβάλλον» και στην παράγραφο 9 του Παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και σύμφωνα με τις στοιχειώδεις απαιτήσεις για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση που καθορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1 και το Παράρτημα III του ίδιου Κανονισμού. Η επαλήθευση της τήρησης του κριτηρίου αυτού βασίζεται στους ελέγχους που διενεργεί το ισχύον ελεγκτικό σύστημα και συγκεκριμένα ο οργανισμός πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων. Το ελεγκτικό σύστημα της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται υποχρεωτικά και στους γεωργούς που προμηθεύουν πρώτες ύλες για βιοκαύσιμα ή βιορευστά και δεν καλύπτονται από αυτό υπό άλλες συνθήκες. 7. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του άρθρου αυτού.
 
3 σχόλια.