Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Oikonomou Alexandros
Είναι προφανές για κάποιον που γνωρίζει έστω και στοιχειωδώς τον τομέα της Πρόνοιας και την λειτουργία και τις ανάγκες αυτού ότι το νέο σχέδιο Νόμου αποτελεί κατα τα κοινώς λεγόμενα «δουλειά του ποδαριού», χωρίς καμία σε βάθος μελέτη και χωρίς κανέναν απολύτως κοινωνικο-πολιτικό σχεδιασμό. Με μια απλή ανάγνωση του κειμένου του σχεδίου Νόμου καθίσταται σαφές ότι οι δημιουργοί του αρκέστηκαν στο να συγκεντρώσουν όλες τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας της Ελληνικής επικράτειας και έν συνεχεία να τις χωρίσουν ανά περιφέρεια δημιουργώντας ένα νομικό πρόσωπο στην κάθε περιφέρεια, αδιαφορώντας πλήρως τόσο για τον σκοπό όσο και για τις ανάγκες και το μέγεθος της κάθε υπό συγχώνευση Μονάδας. Συνέπεια του απλοικού αυτού σχεδιασμού και διαχωρισμού είναι η δημιουργία τεράστιων ανισοτήτων, οι οποίες δημιουργούν μεγάλες δυσκολίες στην λειτουργία των νέων φορέων είς βάρος πάντα των εξυπηρετόυμενων παιδιών. Για να αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα: στον Νομό Αττικής συγχωνεύονται σε ένα νέο νομικό πρόσωπο τα θεραπευτήρια ανατολικής και δυτικής Αθήνας, το ΚΑΑΠ Βούλας, το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής Η ΜΗΤΕΡΑ και το Μιχαλήνειο Αναπτυξιακό Κέντρο, τα οποία πλέον θα αποτελούν διευθύνσεις του νέου φορέα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό αυτόν λοιπό το Μιχαλήνειο Αναπτυξιακό Κέντρο, το οποίο απασχολεί ελάχιστο προσωπικό και εξυπηρετεί ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι του παιδιού πληθυσμού εξομοιώνεται με το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής Η ΜΗΤΕΡΑ, το οποίο μετά την τελευταία συγχώνευση που υπέστη με τον Νομό 4025/2011 έχει μετατραπεί πλέον σε έναν υδροκέφαλο φορέα που εξυπηρετέι περίπου 300-400 παιδία (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που παρακολουθούνται στις ανάδοχες οικογένειες), και απασχολεί προσωπικό περίπου 500 ατόμων. Το ίδιο ισχυεί και για το ΚΑΑΠ Βούλας το οποίο και αυτό μέτα την τελευταία συγχώνευση έχει μετατραπεί σε έναν υδροκέφαλο φορέα. Κατά συνέπεια για να καθοριστούν οι διευθύνσεις του νέου φορέα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η διάσταση και οι ανάγκες του κάθε συγχωνευόμενου φορέα. Επίσης προκειμένου η νέα συγχώνευση να έιναι παραγωγική και αποτελεσματική θα πρέπει απαραίτητα να ληφθεί υπόψη ο σκοπός που εξυπηρετεί η κάθε Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας. Για παράδειγμα πρωταρχικός σκοπός του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Αττικής Η ΜΗΤΕΡΑ, αντίθετα με τα θεραπευτήριο Αττικής και το Μιχαλήνειο Αναπτυξιακό Κέντρο είναι η αποκατάσταση των φιλοξενούμενων παιδιών μέσω του θεσμού της αναδοχής και της υιοθεσίας. Η σωστή και συνεπής εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού απαιτεί καθημερινή κινητικότητα τόσο των υπηρεσιών της Μονάδας, όσο και της διόικησης, η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να κληθεί να αποφασίσει για την εισαγωγή ενός παιδιού στη Μονάδα απο το Μαιευτήριο ή την τοποθέτηση ενός παιδιού σε οικογένεια. Επομένως οι ανάγκες διοίκησης για την κάθε υπό συγχώνευση Μονάδα διαφέρουν και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Επίσης με το νέο σχέδιο Νόμου το οποίο ως μοναδικό κριτήριο έχει τον τοπικιστικό διαχωρισμό βλέπουμε την δημιουργία μεγάλων ανισοτήτων όσον αφορά την Αττική και την υπόλοιπη Περιφέρεια, με την δημιουργία στην Αττική ενός τεράστιου υδροκέφαλου δυσκίνητου φορέα. Αλήθεια διερωτούμαι οι δημιουργοί του σχεδίου Νόμου γνωρίζουν πράγματι τους φορείς των οποίων σχεδιάζουν την συγχώνευση; Εχουν ενδιαφερθεί να μάθουν τον σκοπό που εξυπηρετεί έκαστος εξ αυτών, τον τρόπο λειτουργίας τους και τις καθημερινές τους ανάγκες σε επίπεδο διοίκησης; Μάλλον όχι. Το νέο σχέδιο νόμου αρκείται σε συγχωνεύσεις ανά περιφέρεια χωρίς κανέναν απολύτως σχεδιασμό σε δεύτερο επίπεδο για το πως θα λειτουργούν οι συγχωνευόμενοι φορείς ανάλογα με τον σκοπό που εξυπηρετούν και το μέγεθος του παιδικού πληθυσμού που έχουν ύπο την εποπτεία τους. Θεωρώ απαραίτητο πέρα από την συγχώνευση των φορέων ανά περιφέρεια (εάν θεωρήσουμε οτι κάτι τέτοιο είναι αναπόφευκτο )να υπάρξει σχεδιασμός σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο στο εσωτερικό των νέων νομικών προσώπων προκειμένου να καταπολεμηθούν ανισότητες που βλάπτουν και δημιουργούν ανυπέρβλητο εμπόδια στην λειτουργία των υπό συγχώνευση Μονάδων με τελικά θύματα τα παιδιά.
 
 
Εργαζόμενοι Παιδόπολης Αλίμου
Άρθρο 11Διαφαίνεται στο συγκεκριμένο πλάνο ότι στόχος του εγχειρήματος είναι ο πλήρης αφανισμός του Τομέα της Πρόνοιας και όχι η περιστολή των δαπανών όπως κατ΄ ευφημισμόν παρουσιάζεται.Δεν έχει ληφθεί υπ΄ όψιν στη συγκεκριμένη πρόταση το μέγεθος και το εύρος του Πληθυσμού ευθύνης των υπό συζήτηση υπηρεσιών και κυρίως οι ιδιαιτερότητες του Τομέα Δράσης τους.Προτείνουμε αντ΄αυτού τη Στελέχωση των Υπηρεσιών βάσει του Τομέα Παροχής Υπηρεσιών δηλαδή διαχωρίζοντας αυστηρά τους τρεις Τομείς: Παιδική Προστασία Αποκατάσταση Χρόνια Πάσχοντες. Η εξειδίκευση και η τεχνογνωσία εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών σε δύσκολές συνθήκες (έτσι λειτουργεί το σύνολο των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας) και είναι ωφέλιμο για όλους τους Πολίτες να διασφαλίζονται και όχι να διαταράσσονται με το υποψήφιο Νομοσχέδιο.
 
 
Νικόλαος Παπαδόπουλος
Στο άρθρο 1/Ορισμοί (http://www.opengov.gr/minlab/?p=1764)για τη «θεσμοθέτηση της Κοινωνικής Οικονομίας και της ΚοινωνικήςΕπιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις»,πολύ ορθά αναφέρονται και διαχωρίζονται οι «ευπαθείς»,»ευάλωτες» και «ειδικές» ομάδες πληθυσμού.Συμφωνώντας με αρκετές αναρτήσεις και ιδιαίτερα με αυτές των Ιατρών Καραγιάννη, αδυνατώ να κατανοήσω πως θα μπορεί να ασκείται η διοίκηση ταυτόχρονα σε δύο τόσο διαφορετικά Ιδρύματα.Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι ανάγκες που καθημερινά πρέπει να καλύπτονται είναι τόσο διαφορετικά ! Είναι τελείως διαφορετική η αντιμετώπιση που πρέπει να έχει ένα άτομο ειδικών αναγκών (σωματική ή νοητική αναπηρία) σε σχέση με ένα υγειές που λόγω «απρόβλεπτων γεγονότων» (πχ απώλεια γονέων) χρειάζεται την συμπαράσταση της πολιτείας.Δεν είναι δυνατόν στα πλαίσια οιασδήποτε οικονομικής πολιτικής να θυσιάζονται παιδικές ψυχές.Κύριοι, είναι τελείως διαφορετικό να συγχωνεύονται δύο ή περισσότερες ΔΟΥ, από την συγχώνευση ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ που έχουν διαφορετικό αντικείμενο και αποστολή !Το Κέντρο Προστασίας Παιδιού Δωδεκανήσου (ή όπως το γνωρίζουν οι περισσότεροι Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ρόδου) είχε και έχει συγκεκριμμένη αποστολή, την « την περίθαλψη, μόρφωση και επαγγελματική εκπαίδευση των παιδιών που αποδεδειγμένα είναι απροστάτευτα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας» . Αυτήν την «οικογενειακή φροντίδα» , οφείλει να καλύψει η πολιτεία διατηρώντας την αυτονομία του, αλλά και την αυτονομία οιουδήποτε αναλόγου Ιδρύματος.Νικόλαος Θ. ΠαπαδόπουλοςMSC Soc.Psychology
 
 
Δ.Σ Ε.Π.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ως μέλη του Δ.Σ. της Ε.Π.Α Αλεξανδρούπολης θα θέλαμε να σας θέσουμε υπόψη τα παρακάτω:Η ΕΠΑΑ λειτουργεί από το 1988 με μία υπάλληλο και μαζί με το Δ.Σ παρέχει εξαιρετικό έργο , καταρχήν στον τομέα της πρόληψης εγκληματικότητας ανηλίκων( που βρίσκονται σε ηθικό κίνδυνο λόγω οικογενειακής ακαταλληλότητας) στα όρια του Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης.Ακολούθως μέχρι σήμερα βοήθησε αριθμητικά περίπου 1000 παιδιά της περιοχής προσφέροντας υπηρεσίες σε επίπεδα : ατομικότητας , ομάδας , κοινότητας .Η προκείμενη πολλαπλή δραστηριότητα της ΕΠΑΑ για τους ανήλικους της περιοχής μας θα διακοπεί κατακλυσμιαία σε περίπτωση μεταφοράς της ΕΠΑΑ στο Εφετείο με δυσοίωνες προοπτικές γι’ αυτούς , δεδομένου ότι η χιλιομετρική απόσταση είναι απαγορευτική. Εισηγούμαστε κατ’ εξαίρεση τη διατήρηση της Στέγης της ΕΠΑΑ και υιοθετούμε την πρόταση της Διεύθυνσης Πρόληψης Εγκληματικότητας και Κοινωνικής Ένταξης Νέων του Υπουργείου Δικαιοσύνης , Διαφάνειας και Ανθρ. Δικαιωμάτων , θεωρώντας ότι εκ παραδρομής σημειώθηκε η παραπάνω ενέργεια από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης . Με τιμή για το Δ.Σ ΗΠρόεδρος Συμέλα ΚαρακασίδουΑντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης