Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Μαρία Κάνδυλα
Tρία θέματα που προκύπτουν από το άρθρο είναι η επωνυμία, η διοικητική εκπροσώπηση και η χρηματοδότηση. 1) Η νέα επωνυμία δημιουργεί σημαντικά προβλήματα ενώ δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα. Συγκεκριμένα:* Με την επωνυμία του το ΕΙΕ δραστηριοποιείται στο διεθνή ερευνητικό χώρο 4 δεκαετίες και με αυτήν έχει καταγραφεί και κατοχυρωθεί το επιστημονικό του έργο. Η μετονομασία του Ιδρύματος θα δημιουργήσει εμπόδια στην αποτύπωση και αξιολόγηση του συνολικού έργου του ΕΙΕ από διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων, πράγμα που είναι εξαιρετικά επιζήμιο για το διεθνές κύρος του Ιδρύματος.* Με την επωνυμία αυτή το ΕΙΕ έχει συνάψει ως νομικό πρόσωπο συμβάσεις για ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά έργα και είναι καταχωρημένο στην Ε.Ε. για τη γρήγορη και εύκολη αναγνώρισή του κατά την υποβολή και διαχείριση ερευνητικών έργων. Η αλλαγή του ονόματος θα προκαλέσει γραφειοκρατικό χάος και θα δημιουργήσει εμπλοκές στα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα του Ιδρύματος, που είναι ζωτικά για τη λειτουργία του.* Ο τίτλος Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών είναι από μόνος του αρκετά ευρύς και περιλαμβάνει αυτονόητα όλες τις επιστήμες, όπως τις θετικές, ιστορικές και κοινωνικές, χωρίς ανάγκη περαιτέρω διευκρίνισης.* Η διατήρηση της επωνυμίας του Ιδρύματος, η οποία έχει το ευρύτερο δυνατό νόημα, εξασφαλίζει την απρόσκοπτη ερευνητική του δραστηριότητα, η οποία ευχόμαστε να συνεχιστεί στο μέλλον για πολλές δεκαετίες και αιώνες ακόμα. Μπροστά στην αδυναμία πρόβλεψης του ερευνητικού τοπίου στο τόσο μακρινό μέλλον, το καλύτερο που μπορούμε να κληροδοτήσουμε στο ΕΙΕ είναι μία περιγραφή που να του επιτρέπει να παρακολουθήσει όλες τις εξελίξεις, όπως οι γενικές ονομασίες «Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο» ή «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών» λειτουργούν για τα αντίστοιχα Ιδρύματα. 2) Η νέα συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άνιση για τους ερευνητές και υπαλλήλους του σημερινού ΕΙΕ. Η σχετική διάταξη δίνει ξεχωριστή εκπροσώπηση στους ερευνητές και υπαλλήλους του ΕΚΚΕ στο Δ.Σ., πράγμα που δε δικαιολογείται ούτε από τον αριθμό τους ούτε από την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των ερευνητικών Ινστιτούτων του Ιδρύματος. Εφόσον σύμφωνα με το παρόν άρθρο το ΕΚΚΕ εντάσσεται ως ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΙΕ, θα πρέπει να διέπεται από τους ίδιους κανόνες και να έχει την ανάλογη εκπροσώπηση με τα υπόλοιπα Ινστιτούτα του Ιδρύματος. 3) Τέλος, το σχετικό άρθρο παραλείπει να ρυθμίσει το ζήτημα της κάλυψης των μισθών και των λειτουργικών εξόδων του ΕΚΚΕ. Θα πρέπει να προβλεφθεί και να εξασφαλισθεί ότι η επιχορήγηση του ΕΙΕ θα αυξηθεί τόσο, ώστε να καλύπτονται οι δαπάνες για τη μισθοδοσία και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα του ΕΚΚΕ. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη είναι επιβεβλημένη, δεδομένου ότι η ένταξη του ΕΚΚΕ πραγματοποιείται σε μία χρονική συγκυρία, κατά την οποία ο προϋπολογισμός του ΕΙΕ είναι ήδη ελλειμματικός. Μαρία ΚάνδυλαΕρευνήτρια Δ, Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας, ΕΙΕ
 
 
Δρ Βασίλης Αράπογλου
Προσυπογράφω την έκκληση του Σύλλογου Προσωπικού Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών – ΕΚΚΕ με το εν λόγω Σχέδιο Νόμου η έρευνα και οι φορείς που την υπηρετούν «εκχωρούνται» από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας στο αναρμόδιο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το άρθρο 9 του εν λόγω Σχεδίου Νόμου παραβιάζει ευθέως το Σύνταγμα εφόσον χάνεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη νομική υπόσταση και αυτοτέλεια του ΕΚΚΕ (νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου) που αποτελούν απαραίτητες εγγυήσεις για την προαγωγή της έρευνας ως δημόσιου αγαθού, στο ίδιο άρθρο προωθείται η άρση της συνταγματικά κατοχυρωμένης μονιμότητας του υπηρετούντος ερευνητικού, επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, αφού για το μόνιμο προσωπικό προβλέπεται «μετατροπή της σχέσης εργασίας σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου», το εν λόγω Σχέδιο Νόμου συνιστά πιλοτική εφαρμογή παραβιάσεων συνταγματικά κατοχυρωμένων αγαθών και δικαιωμάτων που είναι πολύ πιθανό να επεκταθούν στο χώρο της δημόσιας παιδείας και έρευνας αλλά και σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα Δρ Βασίλης Αράπογλου, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 
 
Παναγής Φωκάς
Η κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου δεν αποτελεί παρά μία λογιστική περικοπή που αποσκοπεί -μαζί με τις περισσότερες καταργήσεις και συγχωνεύσεις ανάλογων φορέων- στο επικοινωνιακό όφελος αυτών που κατάρτισαν το σχετικό νομοσχέδιο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθενται τα μοναδικά στον κόσμο είδη που ενδημούν στην περιοχή. Ελπίζω, έστω την τελευταία στιγμή, οι αρμόδιες αρχές να αναλογιστούν τις αυξανόμενες ανάγκες σε διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, να αναιρέσουν τις αποφάσεις τους όπως αυτές αποτυπώνονται αυτή τη στιγμή και να προβούν σε διορθώσεις που να αφορούν τον εξορθολογισμό των φορέων ώστε να συνεχίσουν πιο αποτελεσματικά να προσφέρουν ουσιαστική προστασία σε μοναδικές περιοχές της Ελλάδας που το έχουν ανάγκη, όπως ο Αίνος της Κεφαλονιάς και πολλές άλλες περιοχές. Παναγής Φωκάς Μέλος Δ.Σ., Φ.Δ.Ε.Δ. Αίνου
 
 
Υπεύθυνοι υλοποίησης Ευρωπαικών Προγραμμάτων σε Φορείς Διαχειρισης
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ- ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 29 ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (Φ.Δ.Π.Π.) ΣΕ 14 Σύμφωνα με το Άρθρο 10 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, προβλέπεται η Κατάργηση και Συγχώνευση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 5,«Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που λύονται και συγχωνεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, περιέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς την τήρηση οιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου, στους φορείς στους οποίους συγχωνεύονται. Οι συμβατικές υποχρεώσεις και οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις των φορέων που συγχωνεύονται, μεταφέρονται στους αντίστοιχους φορείς που συνιστώνται, οι οποίοι λειτουργούν ως οιονεί καθολικοί διάδοχοι αυτών. Οι φορείς αυτοί είναι οι δικαιούχοι των προγραμμάτων και των δράσεων που έχουν εκπονηθεί από τους φορείς που συγχωνεύονται καθώς και των πόρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά» και την παράγραφο 12-γ),«Δικαιούχος των προγραμμάτων και των δράσεων που έχουν αναλάβει οι φορείς που καταργούνται με την παράγραφο 10, καθώς και των πόρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές, είναι ο αντίστοιχος φορέας στον οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες του κάθε φορέα που καταργείται. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των φορέων που καταργούνται με την παράγραφο 10, καθώς και όσοι απασχολούνται σε αυτούς με σύμβαση έργου, παρέχουν εφεξής τις υπηρεσίες τους στους φορείς που αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους, για όλη τη διάρκεια σύμβασής τους και του προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν», Επί των παραπάνω, θα πρέπει να αναφερθούν τα εξής: • Το υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο για την κατάργηση και συγχώνευση των Φ.Δ. καλείται να εξυπηρετήσει την γενικότερη προσπάθεια περί εξοικονόμησης χρηματικών πόρων. Εντούτοις, η δρομολόγηση των παραπάνω διαδικασιών θα δημιουργήσει άμεσα τεράστια προβλήματα στην εκτέλεση των ενταγμένων προγραμμάτων στο ΕΣΠΑ και άλλων διακρατικών προγραμμάτων και στην απορρόφηση των εγκεκριμένων και δεσμευμένων κοινοτικών κονδυλίων. Συνεπώς αναμένεται ότι θα προκληθεί ζημία και όχι όφελος για την Ελλάδα!• Oι Φ.Δ., με την οργάνωσή που έχουν επιτύχει και την εμπειρία που έχουν αποκτήσει, υλοποιούν, στο μεγαλύτερο βαθμό με αυτεπιστασία, το έργο τους μέσα από αυστηρά, εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, η τήρηση των οποίων είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση των εγκεκριμένων Πράξεων. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ομαλή απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ που έχουν δεσμευτεί για τη χρηματοδότηση αυτών των Πράξεων, σημαντικό μέρος των οποίων αποδίδεται στην Ελληνική Οικονομία, μέσω ασφαλιστικών, φορολογικών εισφορών κ.λπ.• Για τους Φ.Δ. που καταργούνται, η διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων για την υλοποίηση των εγκεκριμένων πράξεων του ΕΣΠΑ περιέρχεται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (των αντίστοιχων ανά καταργούμενο Φ.Δ.) Περιφερειών. Εντούτοις, η διαδικασία που θα απαιτηθεί για να περάσει η χρηματοδότηση του κάθε καταργούμενου Φορέα (που αποτελεί τον σημερινό δικαιούχο στο ΕΣΠΑ) στην αντίστοιχη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειας, καθώς και η όποια τροποποίηση απαιτηθεί για το κάθε Τεχνικό Δελτίο που υλοποιείται, είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρα. Αυτό θέτει αυτομάτως σε κίνδυνο την ομαλή υλοποίηση των Πράξεων και μπορεί να σημάνει την σημαντική καθυστέρηση στην απορρόφηση των εγκεκριμένων Κοινοτικών κονδυλίων. Επίσης, έντονο προβληματισμό προκαλεί το κατά πόσο και πόσο γρήγορα η υπηρεσία υποδοχής του προγράμματος και των δράσεων του κάθε καταργούμενου Φορέα (η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει κάποια σχετική αρμοδιότητα) θα μπορέσει να προσαρμοστεί, προκειμένου να διαχειριστεί το υλοποιούμενο πρόγραμμα και να ανταποκριθεί στις πολύπτυχες υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, όπως για παράδειγμα στην Επιστημονική Παρακολούθηση.• Όσον αφορά στους συγχωνευόμενους Φ.Δ., με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία από ανάλογες διεργασίες, είναι με βεβαιότητα τουλάχιστον υπεραισιόδοξος ο χρόνος που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί για την έναρξη λειτουργίας των νέων σχημάτων διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών (διορία μόνο τριών μηνών για την σύσταση των νέων Δ.Σ. – διορία μόνο δύο μηνών για την έκδοση εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, Κανονισμού Υπηρεσιών και Προσωπικού, εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών, καθώς και Κανονισμού Ανάληψης και Εκτέλεσης για τρίτους ή ανάθεσης σε τρίτους επιστημονικών ή ερευνητικών προγραμμάτων, μελετών υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας και εν γένει έργων και υπηρεσιών από τους οποίους διέπεται όλη η (οικονομική και διοικητική) λειτουργία των Φ.Δ.). Επιπροσθέτως, δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί καν η καθυστέρηση που θα προκύψει μέχρι να γίνει η αλλαγή των Δικαιούχων, η τροποποίηση των Τεχνικών Δελτίων που θα πρέπει πλέον οι νέοι Φ.Δ. να υλοποιήσουν, αφού ξεπεραστούν πρώτα σημαντικές δυσκολίες (θέματα αυτεπιστασιών, αντιμετώπιση προβλημάτων κατάτμησης κ.λπ.), καθώς και πλήθους άλλων διαδικασιών που θα πρέπει απαραιτήτως να ολοκληρωθούν (π.χ. τροποποίηση των συστημάτων διαχειριστικής επάρκειας). Τα παραπάνω θα επιφέρουν, όπως και στην περίπτωση των καταργούμενων Φ.Δ., εξαιρετική καθυστέρηση στην υλοποίηση των Πράξεων αλλά και στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο ότι οι σχετικές Πράξεις δεν θα υλοποιηθούν στο 100%.• Οι σημαντικές αλλαγές που θα επιφέρει ο νέος νόμος στα συστήματα διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών, οι οποίες μέχρι σήμερα υπάγονται στους 29 Φ.Δ. και οι αναπόφευκτες καθυστερήσεις που περιγράφονται ανωτέρω, θα διαταράξουν κατά πολύ την ομαλή υλοποίηση, ιδιαιτέρως σημαντικών δράσεων τους. Ειδικότερα, οι Φ.Δ., ως δικαιούχοι των Πράξεων για τη προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας των Προστατευόμενων Περιοχών τους, είναι υποχρεωμένοι να υλοποιήσουν τα σχετικά έργα για την Καταγραφή και Επιστημονική Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43 και β) των πουλιών της Οδηγίας 79/409 αλλά και να συντάξουν τα Διαχειριστικά Σχέδια αυτών. Τα δεδομένα που θα προκύψουν από τις παραπάνω εργασίες θα καλύψουν συμβατικές υποχρεώσεις της Ελλάδας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής τους είναι πλέον ιδιαιτέρως πιεστικά! Οι Φορείς, με τον σημερινό τρόπο λειτουργίας τους κάνουν πραγματικό αγώνα δρόμου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα τηρηθούν αυτά τα δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα και οι υποχρεώσεις τους. Συνεπώς, η καθυστέρηση που με βεβαιότητα θα προκύψει μέχρι να ξεκινήσουν να λειτουργούν τα νέα σχήματα διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών, θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην επιβολή προστίμων στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.• Στις περιπτώσεις που από κάποιους Φ.Δ. δεν έχουν μέχρι σήμερα συμβασιοποιηθεί σημαντικά έργα, όπως αυτό της Επιστημονικής Παρακολούθησης, η ως άνω προβλεπόμενη καθυστέρηση (βλ. παρ. 3, 4) είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα επιτρέψει στα νέα σχήματα διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών να το πράξουν μέχρι το τέλος του 2013 (όπως απαιτείται από τους κοινοτικούς κανονισμούς). Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κήρυξη των Πράξεων από την Διαχειριστική Αρχή ως ημιτελείς και των δαπανών ως μη επιλέξιμες, που θα σημάνει, μεγάλο οικονομικό κόστος για την Ελλάδα, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης του ΕΣΠΑ, αυτές οι δαπάνες θα πρέπει να καλυφτούν από την Εθνική συμμετοχή στην συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο, η Εθνική συμμετοχή θα αυξηθεί σημαντικά, πιθανώς σε υψηλότερα επίπεδα εκείνης στο Γ΄ ΚΠΣ (65% κοινοτική – 35% Εθνική). Τίθεται λοιπόν το ερώτημα κατά πόσο έχει υπολογιστεί αυτό το κόστος και ποιός ή ποιοί θα το χρεωθούν, τη στιγμή μάλιστα που τα συναρμόδια Υπουργεία έχουν επανειλημμένως προειδοποιηθεί για αυτόν τον κίνδυνο!• Επίσης η απορρέουσα μη κανονική ροή χρηματοδότησης τους θα οδηγήσει στην αδυναμία λήψης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητα αφού δεν θα είναι δυνατή η έγκυρη πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών, μισθών και φόρων. Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε ένα φαύλο κύκλο αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των ΦΔ. Έτσι οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι – Πρόεδροι των νέων σχημάτων θα βρεθούν απολογούμενοι στις δικαστικές αρχές για την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους.• Η αλλαγή των ΑΦΜ που μοιραία θα απαιτηθεί κατά τη δημιουργία των νέων Φ.Δ. και σίγουρα θα υλοποιηθεί αρκετά μετά την έναρξη του επόμενου οικονομικού έτους, θα δημιουργήσει ένα πρόσθετο, σοβαρό λογιστικό πρόβλημα-εμπόδιο στην ολοκλήρωση της διοικητικής ενοποίησης και στο ‘κλείσιμο’ του εν λόγω οικονομικού έτους.• Στο υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη ότι τα Διοικητικά Συμβούλια (Πρόεδροι και μέλη) των Φ.Δ. έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους αμισθί από την ίδρυση των Φ.Δ. μέχρι σήμερα και δεν επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς λειτουργίας των Φ.Δ., πολύ δε περισσότερο τον Τακτικό Προϋπολογισμό. Κατά το σχεδιασμό λειτουργίας των νέων σχημάτων διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών, έχει άραγε εκτιμηθεί το κόστος μετακινήσεων και συνεδριάσεων του ΔΣ που θα προκύψει σε ένα συγχωνευμένο Φ.Δ. που θα έχει, για παράδειγμα, υπό την αιγίδα του τρεις προστατευόμενες περιοχές σε μια ακτίνα τουλάχιστον 200 χιλιομέτρων; Έχει συνυπολογιστεί το πρόβλημα που θα προκύψει πλέον από την έλλειψη επαφής-επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία, υπονομεύοντας την προώθηση των συμμετοχικών διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων για την προστασία της περιοχής; Στο παραπάνω παράδειγμα, αν μέχρι σήμερα γινόταν μια συνεδρίαση ανά μήνα ύστερα από την συγχώνευση θα πρέπει κανονικά να γίνονται τρεις τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα σε διαφορετικές περιοχές, προκειμένου να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ορθή διαχείριση του κατά πολύ διευρυμένου προστατευταίου αντικειμένου.
 
 
Ιωάννα Χρ.
Σαν εργαζόμενη σε εταιρεία, η οποία περιλαμβάνεται στις συγχωνεύσεις-καταργήσεις της πρώτης φάσης με το νόμο 4002/2011, και έχοντας υποστεί και η ίδια το άδικο μέτρο της εφεδρείας πιστεύω ότι οι διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου θα πρέπει να ισχύσουν και στις συγχωνεύσεις της 1ης φάσης , που αποφασίστηκαν με τον νομό 4002/2011. Η ίση μεταχείριση των εργαζομένων στις εταιρείες που συγχωνεύονται απαιτεί να ισχύσουν οι διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου για όλους. Στο παρόν νομοσχέδιο πρέπει να προβλέπεται η επέκταση της ισχύος των διατάξεων που αφορούν στους εργαζόμενους αορίστου χρόνου και για τους εργαζόμενους των συγχωνευόμενων εταιρειών της 1ης φάσης.