Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΚΕΡΗΣ
Κυρίες, κύριοι.Διαβάστε το σχόλιο του Δρα. Δασολόγου Στέλιου Γκατζογιάννη.Δεν είναι τυχαίος: τ. Τακτικός Ερευνητής, αλλά και ζυμωμένος συγχρόνως, για δεκαετίες, με τη δασική πράξη.Μήπως είναι καιρός, μετά από δεκαετίες απαξίωσης και περιθωριοποίησης της Δασικής Υπηρεσίας, να ληφθούν υπόψη όσα επί χρόνια υποστηρίζουν κάποιοι Δασικοί;Δεν είναι η Δασική Υπηρεσία που ίδρυσε, με δική της πρωτοβουλία και ευθύνη, τους Εθνικούς Δρυμούς από το 1938 (Ε.Δ. ΟΛΥΜΠΟΥ & ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ) μέχρι και το 1974 (Ε.Δ. ΣΟΥΝΙΟΥ).Είναι τυχαίο άραγε που στον Οργανισμό της (Π.Δ. 1213/1981) προβλέπεται Δασαρχείο Πάρνηθας (και βάλε.Δεν είναι η Δασική Υπηρεσία που χαρακτήρισε πλείστα όσα Δάση ως Προστατευτικά και εντόπισε Μνημεία της Φύσης;Δεν είναι η Δασική Υπηρεσία που σε δύσκολους καιρούς συμφιλίωσε τον ορεινό κάτοικο της Ελληνικής υπαίθρου με το Δάσος.Όταν έχεις το μαχαίρι (Δασική Υπηρεσία) δεν ψάχνεις ποιό γυαλί (Φορέας Διαχείρισης) είναι καλύτερο να κόψεις ψωμί.Σαφώς έχετε δίκιο τα όσα λέτε οι σχολιαστές για τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την πλημμελή προστασία των περιοχών αυτών.Πλαισιώστε οι φορείς και στηρίξτε τη Δασική Υπηρεσία και οι εργαζόμενοι ενταχθείτε σ’ αυτήν.Χωρίς συνεργασία και συστράτευση δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα.Πού ακούστηκε η Δασική Υπηρεσία να είναι αρμόδια για τις… αγροζημίες και να μην είναι αρμόδια για την προστασία των Προστατευόμενων (δασικών) Περιοχών;Πόσο θα πρέπει να βαθύνει η κρίση για να θυμηθεί η Πολιτεία το πάλαι ποτέ «Ξυπόλητο Τάγμα» των Δασικών ταγμένο στη ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ των Δασών της Χώρας…;Ιωάννης ΚέκερηςΔασοπόνοςΕπ. Πρόεδρος Δασοπόνων Α.Δ. Μακεδονίας – ΘράκηςΜέλος Δ.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης Δασοπόνων – Διαχ/στών Φ.Π.
 
 
Δήμαρχος Ζακύνθου
Στα πλαίσια της διαβούλευσης για το άρθρο 11 σας υποβάλλουμε την απόφαση 330/28-08-2012 του Δ.Σ. Δήμου Ζακυνθίων, με θέμα «Σχεδιαζόμενη συγχώνευση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, επιπτώσεις στην ύπαρξη και λειτουργία του Ο.Δ.Α.Ζ.» και επιπλέον όσων αναφέρονται στην ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. παρακαλούμε το εδάφιο ΣΤ΄, παράγραφος 2 του υπο διαβούλευση άρθρου 11 να διατυπωθεί ως εξής: «Το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Δημοσίας Αντίληψης Ζακύνθου (Ο.Δ.Α.Ζ.)»,μετονομάζεται σε «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», με έδρα του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Ζάκυνθο.»και τούτο διότι είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο να ασκείται η διοίκηση του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» από Δ.Σ. του οποίου η έδρα θα βρίσκεται έξω από τον φυσικό χώρο λειτουργίας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Απόσπασμα από το πρακτικό της 21ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: «Σχεδιαζόμενη συγχώνευση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, επιπτώσεις στην ύπαρξη και λειτουργία του Ο.Δ.Α.Ζ.». Στη Ζάκυνθο σήμερα 28 του μηνός Αυγούστου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζακύνθου συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου, στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 46478/22-08-2012 πρόσκληση του Προέδρου του κ. Γεώργιου Αρμένη η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).Ο Δήμαρχος κ. Στυλιανός Μποζίκης αποχώρησε από την συνεδρίαση, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων και αντικαταστάθηκε από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Παναγιώτη Κολύρη.Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών παραβρέθηκαν είκοσι επτά ( 27) μέλη και ονομαστικά οι: Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανακοινώνει το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Σχεδιαζόμενη συγχώνευση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, επιπτώσεις στην ύπαρξη και λειτουργία του Ο.Δ.Α.Ζ.» και αναγιγνώσκει το ακόλουθο έγγραφο του Συλλόγου εργαζομένων του ΟΔΑΖ που απευθύνεται στον Υπουργό και Υφυπουργό Εργασίας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που έχει ως εξής: «Κε Υπουργέ,Σχετικά με το ανωτέρω θέμα το οποίο πληροφορηθήκαμε από τον ημερήσιο τύποεπιθυμούμε να παραθέσουμε τα κατωτέρω:Όλοι οι εργαζόμενοι στον Ο.Δ.Α.Ζ έχουμε έντονη την ανησυχία για το θέμα αυτό τηςκατάργησης Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας διότι:Η Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας (Ο.Δ.Α.Ζ) έχει πολλαπλή δραστηριότητα αφούλειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:1) Τμήμα Προστασίας Παιδικής Ηλικίας.Υφίσταται από της ιδρύσεως του Ο.Δ.Α.Ζ. ως Ορφανοτροφείο αρχικά και από το 1984 ως Τμήμα Προστασίας Παιδικής Ηλικίας.Σήμερα φιλοξενεί οχτώ (8) οικοτρόφους οι οποίοι στηρίζονται από ένα (1) Παιδαγωγό, Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Καθαρίστριες.2) Τμήμα Προστασίας Ηλικιωμένων με κλειστή περίθαλψη για δυνατότητα για τριάντα (30) αυτοεξυπηρετούμενους ηλικιωμένους από 65 ετών και άνω.3) Τμήμα Χρονίως Πασχόντων κλειστής περίθαλψης με δυνατότητα για εξήντα (60) ατόμων χρονίως πάσχοντα και των δύο φύλων από 18 ετών και άνω.Στα παραπάνω Τμήματα παρέχεται υγιεινή στέγη, διατροφή, κατάλληλος ρουχισμός, πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φυσικοθεραπεία, εργαθεραπεία. Τα άτομα που περιθάλπονται είναι από όλα τα διαμερίσματα της χώρας προτιμώμενων των κατοίκων του Νομού μας.4)Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία όπουλειτουργεί ως κέντρο ημέρας, εκπαιδεύονται και απασχολούνται 39 άτομα με αναπηρία (νοητικής υστέρησης) όπου απασχολούνται από τις 8,00 μέχρι 15.00 όπου αποχωρούν και εκπαιδεύονται σε διάφορα εργαστήρια τέχνης.Τους παρέχονται καθημερινά πρόγευμα και γεύμα ως και μηνιαίο εκπαιδευτικό επίδομα προσέρχονται δε και αποχωρούν από το Τμήμα με μεταφορικό μέσο της Μονάδας μας.Επίσης, καλύπτονται πλήρως από Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Φυσιοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Λογοθεραπευτή και Δασκάλα Τέχνης ως επίσης από Φυσική Αγωγή, Μουσική και Παιδαγωγό. Κύριε Υπουργέ,Ο Οργανισμός μας (Ο.Δ.Α.Ζ) ΝΠΔΔ λειτουργεί από το έτος 1935 συνεχώς μέχρι σήμερα που έχει ορισθεί ως Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας Ν.3329/2005 και 3106/2003 παρέχοντας υψίστης ποιότητας υπηρεσίες στο Κοινωνικό Έργο που επιτελεί.Εκτός των παραπάνω Τμημάτων που λειτουργούν ο Ο.Δ.Α.Ζ στηρίζει στις δύσκολεςοικονομικές συνθήκες που βιώνουμε ενενήντα (90) οικογένειες με την παροχή τροφίμων κάθε μήνα και δέκα πέντε (15) άπορες οικογένειες καθημερινά παρέχοντας γεύμα και δείπνο.Από τον Σεπτέμβρη του 2010 λειτουργεί Λέσχη Δημιουργικής Απασχόλησης Ηλικιωμένων με ογδόντα (80) περίπου άτομα και κατά τις απογευματινές ώρες.Επίσης στις 15 Ιουλίου 2012 κατατέθηκε ο θεμέλιος λίθος της νέας πτέρυγας τουΟργανισμού μας συνολικού εμβαδού 2092τμ, έργο που εντάχθηκε στο Ε.Π.Τ.ΑΠελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων προϋπολογισμού 3.567.000 ευρώ.Με την ανέγερση της ανωτέρω πτέρυγας ο Ο.Δ.Α.Ζ θα διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις 4.000τ.μ λαμβανομένου υπόψη ότι προ διετίας λειτουργεί πτέρυγα που ανεγέρθηκε στα πλαίσια του Γ» Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης προϋπολογισμού 3.250.0006 και στεγάζει το Τμήμα Χρονίως Πασχόντων.Η νέα υπο ανέγερση πλέον πτέρυγα, που την επομένη εβδομάδα άρχονται οι εργασίες, με φορέα υλοποίησης την ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, θα στεγάσει τα Τμήματα 1) Επαγγελματικής Αποκατάστασης ΑμεΑ και 2) Το Τμήμα Προστασίας Παιδικής Ηλικίας. Κε Υπουργέ,Όλοι εμείς οι πενήντα δύο (52) εργαζόμενοι στον Ο.Δ.Α.Ζ με τα στοιχεία που σας παραθέσαμε, επιθυμούμε να συμβάλλουμε και εμείς στην συγκρότηση αληθούς και έγκυρης άποψης εκ μέρους του Υπουργείου σας λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο το κοινωνικό έργο που επιτελεί ο Ο.Δ.Α,Ζ αλλά ότι είναι η μοναδική Δημόσια Κοινωνική Μονάδα Φροντίδας που λειτουργεί στα Ιόνια Νησιά, η οποία διοικείται από Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, και σας παρακαλούμε να παραμείνει αυτοδιοίκητη». Κατόπιν τον λόγο έδωσε στον Πρόεδρο του Ο.Δ.Α.Ζ. κ. Ευστάθιο Μπετίνη ο οποίος αναφέρει τα εξής:«Ο Ο.Δ.Α.Ζ στο νησί μας ιδρύθηκε το 1689 και επέζησε των γάλλων και άγγλων κατακτητών, εμφυλίων πολέμων και σεισμών. Από το έτος 1935 άρχισε να λειτουργεί ως Οργανισμός Δημόσιας Αντίληψης που περιελάμβανε το νοσοκομείο, το ορφανοτροφείο, το γηροκομείο και τον παρθενώνα. Το νοσοκομείο ήταν Ο.Δ.Α.Ζ μέχρι το 1957, οπότε και έγινε ΝΠΔΔ.Ο Ο.Δ.Α.Ζ στη Ζάκυνθο, έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες μονάδες κοινωνικής φροντίδας που λειτουργούν στην Ελλάδα: ενώ όλες οι άλλες μονάδες λειτουργούν ως θεραπευτήρια χρονίων παθήσεων ή κέντρα αποκατάστασης παιδικής ηλικίας, στη Ζάκυνθο ο Ο.Δ.Α.Ζ. λειτουργεί με τα παρακάτω τμήματα:- Προστασίας Παιδικής Ηλικίας,- Προστασίας Ηλικιωμένων,- Τμήμα Χρονίως Πασχόντων κλειστής περίθαλψης,- Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία, και Λέσχη Δημιουργικής Απασχόλησης Ηλικιωμένων.Κατά την επιχειρούμενη συγχώνευση των ΝΠΔΔ στον τομέα της πρόνοιας, έχουμε πληροφορηθεί ότι, από τις 27 Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που υπάρχουν στην Ελλάδα, θα παραμείνουν όσο αναφορά στην διοίκηση, 13. Πιστεύουμε ότι ο Ο.Δ.Α.Ζ θα πρέπει να παραμείνει μια από αυτές τις 13 μονάδες.Η προσφορά του ΟΔΑΖ στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο, είναι τεράστια. Γιαυτό και θα πρέπει να ληφθεί ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου για την παραμονή του Ο.Δ.Α.Ζ ως αυτοδιοίκητης Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας και να αποσταλεί η απόφαση αυτή στον Υπουργό-Υφυπουργό Εργασίας ή όπου αλλού κριθεί αναγκαίο».Εν συνεχεία, ο κ. Μπετίνης σε ερώτηση που του τέθηκε από τον κ. Κωνσταντίνου για το εάν ο Ο.Δ.Α.Ζ θα κλείσει, ή εάν οι υπηρεσίες του θα μεταφερθούν κάπου αλλού, διευκρίνισε ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει, όμως ενδεχομένως, η διοίκηση να ανατεθεί σε άλλη μονάδα και η εκπροσώπηση του Ο.Δ.Α.Ζ εκεί, να είναι μονοπρόσωπη.Σε ερώτηση κατόπιν του κ. Κοντοσταυλάκη, για το εάν το αυτοδιοίκητο που προτείνεται έχει νομική βάση, υποστήριξε ότι με την παρούσα απόφαση του Δ.Σ. θα υπάρξει ένας προβληματισμός κατά την σχεδιαζόμενη συγχώνευση των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας. Τον λόγο ζήτησε και έλαβε ο κ. Δ. Κομιώτης, ο οποίος εξέφρασε την άποψη ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να συνοδεύεται και από σκεπτικό. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου απαντώντας στον προλαλήσαντα, επεσήμανε ότι ο κ. Μπετίνης έχει ήδη αναπτύξει το σκεπτικό. Η επιχειρούμενη συγχώνευση των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, ίσως να έχει μια λογική την οποία εμείς δεν θα κρίνουμε. Πιθανώς να γίνεται για λόγους οικονομίας κλίμακας. Το επιχείρημα όμως που στέκει για την Ζάκυνθο και τον ΟΔΑΖ, είναι εκείνο που διατύπωσε ο κ. Μπετίνης, που λέει ότι ο ΟΔΑΖ έχει πολλαπλές δραστηριότητες. ΄Αρα έχουμε μια Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας με ιδιαιτερότητα, η οποία να διατηρηθεί και να παραμείνει αυτοδιοίκητη. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον κ. Παναγιώτη Κολύρη, ο οποίος είπε :«Ο κ. Μπετίνης έθεσε το θέμα με ευκρίνεια σε όλες του τις διαστάσεις. Ο θεσμός του Ο.Δ.Α.Ζ είναι εξαιρετικά σημαντικός και ιστορικός για την Ζάκυνθο και δεν νομίζω ότι υπάρχει ζακυνθινός που να μην έχει νιώσει την χρησιμότητά του κάποια στιγμή της ζωής του, με συγγενείς ή φίλους. Είναι ένας θεσμός που θα πρέπει όχι μόνο να διατηρηθεί στην Ζάκυνθο, αλλά και να επεκταθεί στο μέλλον, γιατί οι κοινωνικές ανάγκες συνεχώς αυξάνουν». Τον λόγο ζήτησε και έλαβε ο κ. Ανδρέα Ξένος:Συμφωνώ με όλα όσα προαναφέρθηκαν και θα ήθελα να βάλω και άλλη μια διάσταση στο θέμα. Εκτός από τις σημαντικές υπηρεσίες που παρέχει στα άτομα που έχουν ανάγκη, ο ΟΔΑΖ κατέχει και μια τεράστια ακίνητη περιουσία στη Ζάκυνθο. Αντιλαμβάνεστε όλοι, ότι εάν καταργηθεί η διοίκηση του ΟΔΑΖ, γιατί περί αυτού πρόκειται, αυτή θα ενταχθεί σε μια Περιφερειακή Διοίκηση ή σε κάποια άλλα ιδρύματα που θα συγχωνευτούν. Αντιλαμβάνεστε τι θα επακολουθήσει με την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του, η οποία είναι αξιόλογη. Τον λόγο ζήτησε και έλαβε ο κ. Σπυρίδων Φαραός και είπε :«Εμείς θεωρούμε ότι η επιχειρούμενη συγχώνευση των μονάδων κοινωνικής φροντίδας, δεν είναι μια απλή διοικητική πράξη, αλλά εντάσσεται στα πλαίσια μιας πολιτικής που ισοπεδώνει ότι έχει κατακτηθεί από το λαϊκό κίνημα τα προηγούμενα χρόνια, ότι έχει κατακτηθεί από την κοινωνία, που οι ανάγκες την οδήγησαν να δομήσει τέτοιου είδους μηχανισμούς.Εμείς πιστεύουμε ότι, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να εκφράσουμε την αντίθεσή μας με την διοικητική ενοποίηση αυτών των οργανισμών, που κατά την άποψη της Λαϊκής Συσπείρωσης, έχει να κάνει στην ουσία με το «ξεθεμελίωμα» των όσων προσφέρουν αυτοί οι οργανισμοί». Τον λόγο ζήτησε και έλαβε ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Λαδικός και είπε :«Μιλώντας για τον Ο.Δ.Α.Ζ, μιλάμε για την πρωταρχική μορφή πρόνοιας στο νησί μας. Ακόμα και το προσεισμικό νοσοκομείο, ήταν νοσοκομείο του ΟΔΑΖ.Μιλάμε για έναν οργανισμό που έχει προσφέρει τα πάντα στον τομέα της πρόνοιας παρά τις όποιες ελλείψεις. Μετά την Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου, η μεγαλύτερη ακίνητη περιουσία ανήκει στον ΟΔΑΖ.Επιπλέον, πέρα από εκείνους που φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του, υπάρχουν αγρότες που ζουν από τα αγροτεμάχια που τους έχει παραχωρήσει ο ΟΔΑΖ με κάποιου είδους σχέση. Εγκυμονεί, λοιπόν, κατά την άποψή μου κινδύνους η πιθανή εκμετάλλευση- πώληση κτημάτων του οργανισμού που αποτελούν φιλέτα στην Ζάκυνθο. Ο.Δ.Α.Ζ, όπως χαρακτηριστικά είπε ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, σημαίνει Ζάκυνθος». Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: -Την εισήγηση-πρόταση του Προέδρου του Ο.Δ.Α.Ζ. κ. Ευστάθιου Μπετίνη,- Την επιστολή προς τον Υπουργό και Υφυπουργό Εργασίας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας του Συλλόγου εργαζομένων του ΟΔΑΖ,- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010,- Την προσφορά του ΟΔΑΖ στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας στο νησί μας,και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού ακολούθησε ψηφοφορία, Από την συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Δ. Λογοθέτης , Ν. Ακτύπης, Δ. Τουρκάκης. Ομόφωνα Αποφασίζει, όπως ο Οργανισμός Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου (Ο.Δ.Α.Ζ.), που είναι η μοναδική Δημόσια Κοινωνική Μονάδα Φροντίδας που λειτουργεί στα Ιόνια Νησιά και διοικείται από Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, παραμείνει ως αυτόνομη, αυτοδιοίκητη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας, αφού πέραν του κοινωνικού έργου που επιτελεί : α) Λειτουργεί, όχι μόνο ως θεραπευτήριο ή κέντρο αποκατάστασης, όπως οι αντίστοιχες μονάδες στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά έχει υπ’ ευθύνη του τα παρακάτω τμήματα:- Τμήμα Προστασίας Παιδικής Ηλικίας,- Τμήμα Προστασίας Ηλικιωμένων,- Τμήμα Χρονίως Πασχόντων κλειστής περίθαλψης,- Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία,- Λέσχη Δημιουργικής Απασχόλησης Ηλικιωμένων. β) Διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία. γ) Διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 4.000τ.μ., που θα πρέπει να αξιοποιηθούν, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η νέα πτέρυγα που ανεγέρθηκε με χρηματοδότηση από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Η απόφαση πήρε αριθμό 330 /2012.
 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝΑθήνα 8 Οκτωβρίου 2012Σχετικά με το σχέδιο Νόμου που αφορά στην επικείμενη συγχώνευση του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου ΟΠΕ με τη ΔΕΘ και την HELLEXΡO, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών εκφράζει την επιφύλαξη του έχοντας υπόψη ότι μια τέτοια ενέργεια θα θέσει σε κίνδυνο το μέχρι σήμερα αποδοτικό έργο σε σχέση με την στήριξη, ενίσχυση και προώθηση του τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών.Η Ελληνική θαλασσοκαλλιέργεια είναι μία από τις κορυφαίες εξαγωγικές επιχειρηματικές δραστηριότητες της Χώρας μας με συνεχή και ταχύτατη ανάπτυξη, που δραστηριοποιείται σε όλη την επικράτεια και ειδικά στην περιφέρεια. Η χώρα μας πρωταγωνιστεί στην Ευρωπαϊκή ιχθυοκαλλιέργεια, αποτελεί την πρώτη παραγωγό χώρα Μεσογειακών ειδών, αλλά και την πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο σε ότι αφορά τα παραγόμενα είδη τσιπούρα και λαβράκι. Η στήριξη και η περαιτέρω ενίσχυση του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών θεωρείται αναγκαία συνθήκη για την επιτυχία του διεθνούς εγχειρήματος του κλάδου.Ο ΣΕΘ θεωρώντας απαραίτητη για την επιτυχή στήριξη της εξωστρέφειας του κλάδου μας και την αύξηση των εξαγωγών γενικότερα τη στενή συνεργασία με τον Οργανισμό, τόσο για τα ανωτέρω όσο και για την προώθηση των ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας (τσιπούρα, λαβράκι κλπ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 -2013. στεγάζεται ήδη εδώ και δύο χρόνια σε χώρο γραφείων που του έχει παραχωρηθεί στις εγκαταστάσεις του ΟΠΕ.Ενδεχόμενη συγχώνευση, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την μέχρι σήμερα άριστη και αποδοτική συνεργασία και να διασπάσει την κοινή προσπάθεια για την ευημερία του κλάδου και των επιχειρήσεών του ακολούθως, κάτι που θα ήταν καταστροφικό λαμβάνοντας υπόψη και τις τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες στην χώρα μας.
 
 
Δ.Σ Ε.Π.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ως μέλη του Δ.Σ. της Ε.Π.Α Αλεξανδρούπολης θα θέλαμε να σας θέσουμε υπόψη τα παρακάτω:Η ΕΠΑΑ λειτουργεί από το 1988 με μία υπάλληλο και μαζί με το Δ.Σ παρέχει εξαιρετικό έργο , καταρχήν στον τομέα της πρόληψης εγκληματικότητας ανηλίκων( που βρίσκονται σε ηθικό κίνδυνο λόγω οικογενειακής ακαταλληλότητας) στα όρια του Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης.Ακολούθως μέχρι σήμερα βοήθησε αριθμητικά περίπου 1000 παιδιά της περιοχής προσφέροντας υπηρεσίες σε επίπεδα : ατομικότητας , ομάδας , κοινότητας .Η προκείμενη πολλαπλή δραστηριότητα της ΕΠΑΑ για τους ανήλικους της περιοχής μας θα διακοπεί κατακλυσμιαία σε περίπτωση μεταφοράς της ΕΠΑΑ στο Εφετείο με δυσοίωνες προοπτικές γι’ αυτούς , δεδομένου ότι η χιλιομετρική απόσταση είναι απαγορευτική. Εισηγούμαστε κατ’ εξαίρεση τη διατήρηση της Στέγης της ΕΠΑΑ και υιοθετούμε την πρόταση της Διεύθυνσης Πρόληψης Εγκληματικότητας και Κοινωνικής Ένταξης Νέων του Υπουργείου Δικαιοσύνης , Διαφάνειας και Ανθρ. Δικαιωμάτων , θεωρώντας ότι εκ παραδρομής σημειώθηκε η παραπάνω ενέργεια από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης . Με τιμή για το Δ.Σ ΗΠρόεδρος Συμέλα ΚαρακασίδουΑντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης