Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Νίκος Παπαδιονυσίου
Από πολλά χρόνια ήμουν υπέρ της κατάργησης ή και συγχώνευσης όχι μόνο οργανισμών, μονάδων, νομικών προσώπων, κλπ, αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εξακολουθώντας να είναι πολυάριθμες, κατάντησαν αναξιόπιστες, ουδέν παράγοντας από χρόνια και ουδέν ανταγωνιστικό μπορούν να παράγουν στο μέλλον, έχοντας χάσει κάθε αξιοπιστία και ικανότητα, έχοντας καταντήσει από ανίκανες κομματικές διοικήσεις και ανάλογες συνδικαλιστικές εκπροσωπήσεις, «μάντρες ψήφων» για όλα τα κόμματα.Από την άλλη γνωρίζω την χαμηλή, ανάλογη ποιότητα μεγάλου ποσοστού πολιτικών και υψηλόβαθμων δημοσίων υπαλλήλων, μη ικανών να πραγματοποιήσουν το εγχείρημα με αξιοπιστία.Συμβουλή μου είναι να αναζητηθούν αξιόπιστοι εξωτερικοί σύμβουλοι αξιολόγησης απ’ ευθείας από τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και τον υποργό οικονομικών, που θα τους παραδώσει τη λίστα των επιχειρήσεων- οργανισμών, κλπ. Στόχος τους η αξιολόγησή τους την τελευταία 5ετία. Τι συγκεκριμένο έργο πραγματοποίησαν , ποια η αξία του, ποιο το κόστος του.
 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝΕρμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr,http://www.sea.org.gr Αθήνα, 8/10/2012Αρ. Πρωτ.: 317 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων αισθάνεται δικαιωμένο για την κατάργηση του «Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.) που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (Άρθρο 3), καθώς αυτό αποτελεί πάγια διεκδίκηση του ΣΕΑ κατά την τελευταία εικοσαετία. Παρόλα αυτά η διατύπωση του σχετικού άρθρου μάλλον οδηγεί στην ουσιαστικά διατήρησή του παρά την ονομαστική κατάργηση. Συγκεκριμένα:Το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. λειτουργεί, με βάση τον Ν. 2021/92, ως Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον εκάστοτε Υπουργό Πολιτισμού προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση των μεγάλων αρχαιολογικών έργων των οποίων την διαχείριση είχε ως τότε η Αρχαιολογική Εταιρεία. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. εξελίχθηκε –με την ραγδαία αύξηση των εκτελούμενων έργων και των σχετικών Επιστημονικών Επιτροπών (Ε.Ε.)– σε μία εν δυνάμει παράλληλη Αρχαιολογική Υπηρεσία. Αυτό δημιούργησε κατά καιρούς προβλήματα στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και στην εν γένει λειτουργία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (Α.Υ.), γεγονός που έχει κατά καιρούς στηλιτεύσει ο ΣΕΑ.Ο ΣΕΑ θεωρεί ότι με την επιχειρούμενη με το προαναφερθέν σχέδιο νόμου κατάργηση του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. καταρχάς πρέπει να προστατευθεί απαρέγκλιτα το σύνολο του με οποιαδήποτε σχέση εργασίας εξειδικευμένου επιστημονικού, τεχνικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, που απασχολείται στην εκτέλεση του έργου των Ε.Ε. ή εργάζεται εν γένει στο Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., καθώς διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο απασχολούμενο αντικείμενο.Ο ΣΕΑ θεωρεί, επίσης, ότι η επιχειρούμενη –με το προαναφερθέν νομοσχέδιο– υπαγωγή (§ 5,α) των εν ενεργεία Επιστημονικών Επιτροπών «στις Κεντρικές Υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ ή στις οικείες Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ … κατ’ αντιστοιχία προς το χαρακτήρα των έργων, που εκτελούνται, κατόπιν αξιολόγησης» αφενός μεν εγείρει ερωτήματα ως προς δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας τους, αφετέρου δε σημαίνει τη διαιώνιση της υπάρχουσας κατάστασης με άλλη μορφή, καθώς είναι σαφές ότι:► Η αποσύνδεση των έργων των Ε.Ε. από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων καθιστά δυσχερέστερη την συνεργασία των φορέων υλοποίησης του αρχαιολογικού έργου (δηλ. των Εφορειών με τις Ε.Ε.). Μόνο οι Περιφερειακές Υπηρεσίες, στην χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκονται τα έργα, μπορούν να συνδράμουν ουσιαστικά στην υλοποίηση των έργων, την οποία άλλωστε εκ του νόμου ελέγχουν και εποπτεύουν.► Η υπαγωγή των Ε.Ε. σε δύο διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας αλλοιώνει τον συντονιστικό χαρακτήρα των διευθύνσεων της ΚΥ, δημιουργώντας υδροκεφαλικό συγκεντρωτισμό στην ΚΥ και αντίκειται στο βασικό στόχο μιας σύγχρονης διοίκησης, που είναι η ενίσχυση των αποκεντρωμένων δομών της.► Οι περιφερειακές διευθύνσεις της ΓΔΑΠΚ υποβαθμίζονται σε σχέση με εκείνες της Κεντρικής Υπηρεσίας. Αυτό αποδυναμώνει το κύτταρο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την προστασία των μνημείων.► Στο άρθρο 6 αναφέρεται αόριστα η κατάργηση των Επιστημονικών Επιτροπών «μετά τη λήξη της χρηματοδότησης», χωρίς άλλα συγκεκριμένα στοιχεία (π.χ. την αναφορά στη χρηματοδότηση μέσω των ΕΣΠΑ, που λήγει το αργότερο το 2015). Δεν υπάρχει καν αναφορά στην –αυτονόητη και επιβεβλημένη, κανονικά– κατάργηση των Επιστημονικών Επιτροπών χωρίς ενταγμένα στο ΕΣΠΑ έργα ή Επιστημονικών Επιτροπών χωρίς έργο στην παρούσα φάση. Όλα αυτά αφήνουν το ενδεχόμενο να διατηρηθούν οι Ε.Ε. στο διηνεκές, όπως συνέβη ήδη με το ΤΔΠΕΑΕ, την ΕΑΧΑ κλπ.► Σύμφωνα με την παράγραφο γ του άρθρου 5, οι Επιστημονικές Επιτροπές θα λειτουργούν στο πρότυπο της ΥΣΜΑ, κάτι που θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα διοικητικής και θεσμικής υφής. Δεν νοούνται συλλογικά όργανα και επιτροπές, τα μέλη των οποίων κατά πλειοψηφία δεν ανήκουν στο δυναμικό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, να αναλαμβάνουν διοικητικές αρμοδιότητες των Εφορειών Αρχαιοτήτων. Αυτό θα επιφέρει σύγχυση αρμοδιοτήτων και εγείρει ερωτήματα για την θεσμική του υπόσταση.► Την στιγμή που αβίαστα συζητούνται από την πολιτική ηγεσία σχέδια για την συρρίκνωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (Α.Υ.) που δύναται να αποβεί μοιραία για την ομαλή εξέλιξη όχι μόνον των εκτελούμενων από την Α.Υ. έργων ΕΣΠΑ αλλά και την προστασία των μνημείων γενικότερα, την ίδια στιγμή από το προαναφερθέν νομοσχέδιο (§ 5,δ) προκύπτει η επιλογή διαιώνισης της λειτουργίας τρίτων φορέων.Ως εκ τούτου, ο ΣΕΑ θεωρεί, ότι στο προαναφερθέν σχέδιο νόμου για την κατάργηση του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. επιβάλλεται να αναφέρεται ρητά η -άνευ όρων και προϋποθέσεων- άμεση ενσωμάτωση όλων των έργων του ΤΔΠΕΑΕ στις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, με διατήρηση των Επιστημονικών Επιτροπών μόνο με συμβουλευτικό χαρακτήρα για την απρόσκοπτη εξέλιξη των συγκεκριμένων έργων μέχρι τη λήξη τους. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
 
 
Γιώργος
Όπως και ο προηγούμενος νόμος έτσι και αυτός δεν έχει ούτε σχέδιο ούτε στόχο. Μόνο περικοπές . Αυτό ενδιαφέρει . Μπορεί να απαντήσει κάποιος πως θα λειτούργει μια Μ.Κ.Φ που θα αποτελείται από 5 ΝΠΔΔ στην Αττική ; Πως θα παίρνονται αποφάσεις για άμεσες λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν ; ; Ξέρετε ότι οι ΜΚΦ πένονται δεν έχουν χρήματα για τα στοιχειώδη και πολλές από αυτές απευθύνονται στα φιλάνθρωπα αισθήματα συνανθρώπων μας ; Ξέρετε ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν πληρωθεί τις αργίες , τα νυχτερινά από την αρχή του έτους ; Ξέρετε ότι με έγγραφο του Υπουργείου οικονομικών στις 24/9/2012 αύξησαν των κωδικό για να πληρωθούν τα εξαιρέσιμα και τα νυχτερινά με αντίστοιχη μείωση του κωδικού που αφορά τις δαπάνες λειτουργιάς των μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας ; Αυτά και άλλα πολλά θα έπρεπε να λύσετε και μετά να ασχοληθείτε με τις συγχωνεύσεις. Τώρα για κάποιους όψιμους οικονομολόγους που θέλουν μετρήσιμα μεγέθη, και που θέλουν να απολυθούν οι αργόμισθοι , έχω να τους πω , ότι εκτός από την ορθογραφία της λέξης πρόνοια , δεν ξέρουν τίποτα . Η πρόνοια μετριέται με κοινωνικά και όχι οικονομικά κριτήρια.
 
 
Το προσωπικό των Κ.Α.Φ.
Το πάσης φύσεως προσωπικό των Κ.Α.Φ. που συγχωνεύονται με την παράγραφο 1 μεταφέρεται με την ίδια σχέση στο Ε.Κ.Α.Φ (με έδρα την Αθήνα). Θα θέλαμε μας διευκρινιστεί αν οι ανά την Ελλάδα υπάλληλοι των Κ.Α.Φ. θα υποχρεωθούν να μετακομίσουν στην Αθήνα, στην έδρα του Ε.Κ.Α.Φ. διαλύοντας την οικογενειακή και κοινωνική τους οργάνωση (εργασία συζύγου, σχολεία παιδιών και λοιπές υποχρεώσεις στον τόπο που κατοικούν);
 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής μεταποίησης και βασικός τροφοδότης της ελληνικής οικονομίας, κατέχοντας σε κύκλο εργασίας το 26% του συνόλου της μεταποίησης. Απασχολεί περισσότερους από 350.000 άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους και καλύπτει το 25% της βιομηχανικής παραγωγής με πωλήσεις που ανέρχονται στα 13 δις ευρώ. Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων είναι ένας κλάδος δυναμικός, ανταγωνιστικός και εξωστρεφής με επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και σε όλη την Ευρώπη. Επιπλέον, έχει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, με εξαγωγές άνω των 3 δις ευρώ, καλύπτοντας το 29% των εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων.Η αύξηση των εξαγωγών της χώρα μας, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, είναι ένα πολύτιμο ζητούμενο για την έξοδο από την κρίση και ενέργεια που συντελεί στην ανάκαμψη και ανάπτυξη των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια στην Οικονομία της χώρας. Ο ΟΠΕ, με τα προβλήματα που παρουσιάζει, χρειάζεται μια άμεση αναδιοργάνωση ώστε να λειτουργήσει με ιδιωτικά πρότυπα όπως αντίστοιχοι οργανισμοί στην Ευρώπη. Ο εξαγωγικός φορέας μιας χώρας πρέπει αφενός να έχει την συστηματική και κατά προτεραιότητα στήριξη της πολιτείας (υπάρχουν έσοδα από τους εξαγωγείς που δεν αποδίδονται στην προώθηση των εξαγωγών, αλλά πάνε στα ΑΕΙ) και αφετέρου πρέπει να έχει ένα μακροχρόνιο σταθερό στρατηγικό πλάνο των κλάδων, που θα εστιάσει στις προσπάθειες του. Για μια οικονομία όπως η Ελληνική της οποίας το μέγεθος και το βάθος είναι περιορισμένα, είναι αυτονόητο ότι ο εξαγωγικός φορέας που θα δημιουργηθεί δεν μπορεί να στηρίξει περισσότερους από 3-4 κλάδους με συνέχεια και αποτελεσματικότητα.Θα πρέπει να υπάρχει η λογική ότι η οικονομική στήριξη του φορέα πρέπει να είναι ανάλογη του αριθμού των κλάδων που θα υποστηρίξει και συγκρίσιμη με την υποστήριξη που τυγχάνουν οι κλάδοι αυτοί από τους αντίστοιχους εξαγωγικούς φορείς άλλων ανταγωνιστριών χωρών. Έτσι θα καταστεί ένα εργαλείο, που στόχο θα έχει την αύξηση των εξαγωγών και την μετρούμενη εξυπηρέτηση του πελάτη – εξαγωγέα. Βασική προϋπόθεση είναι το Διοικητικό του Συμβούλιο να απαρτίζεται από επιχειρηματικούς φορείς κατά τα 5/7 ώστε να αποφευχθούν οι κομματικές- συντεχνιακές σκοπιμότητες, του παρελθόντος και να υπάρχει κάποια σταθερότητα και συνέπεια στη στρατηγική η οποία έχει δοκιμαστεί επί δεκαετίες, αλλάζοντάς την κάθε φορά που άλλαζε ο Υπουργός ή Γενικός Γραμματέας ή Διευθυντής του ΟΠΕ Τέλος, θα πρέπει να προσεχθεί η συγχώνευσή του με την HELEXPO διότι μπορεί να δημιουργήσει μια τεράστια περίοδο απραξίας και να χαθεί ο ΟΠΕ μέσα στα πολλά ενδιαφέροντα του νέου οργανισμού, δημιουργώντας πλήγμα στις εκπροσωπήσεις της χώρας, ιδιαίτερα στις Διεθνείς εκθέσεις.