Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
NSK
Σχόλια στο άρθρο 15Με τα άρθρα 1-5 και 10 του σχεδίου νόμου προβλέπεται η συνέχιση των εκκρεμών δικών των καταργουμένων νομικών προσώπων από το Υπουργείο ή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στα οποία μεταφέρονται οι οικείες αρμοδιότητες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε διατύπωση για τη συνέχισή τους.Η ρύθμιση αυτή συνεπάγεται, όπως είναι προφανές, το χειρισμό των υποθέσεων αυτών από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.Με αυτό το δεδομένο και, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός μεν τις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί σήμερα το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και, συγκεκριμένα: α)τις σημαντικότατες ελλείψεις σε λειτουργούς και διοικητικό προσωπικό, εξ αιτίας των οποίων σε πολλές υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ στην περιφέρεια υπηρετεί ένας μόνο λειτουργός , β) τη συνεχή, κατά την πρόσφατη διετία, αύξηση των αρμοδιοτήτων του ΝΣΚ χωρίς αντίστοιχη πρόβλεψη για αύξηση του προσωπικού του και γ) τη συμμετοχή των λειτουργών του ΝΣΚ σε εκατοντάδες επιτροπές και συμβούλια ανά την επικράτεια, οι οποίες άπτονται ολόκληρου του φάσματος του δικαίου, αφετέρου δε ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση το ΝΣΚ καλείται να αναλάβει άγνωστο αριθμό εκκρεμών δικών στην Αθήνα και στην περιφέρεια, χωρίς τον απαιτούμενο χρόνο ελέγχου, παραλαβής και προετοιμασίας των υποθέσεων αυτών, εκτιμάται ότι πρέπει να αναζητηθεί εναλλακτική λύση.Προτείνεται:α) Να προβλεφθεί περίοδος έξι, τουλάχιστον, μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, κατά την οποία οι δικηγόροι της περ. δ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 έχουν εκ του νόμου σχέση εντολής με το Δημόσιο για τον χειρισμό των εκκρεμών κατά την έναρξη ισχύος του νόμου υποθέσεων, οι οποίες περιλαμβάνονται στην αναλυτική κατάσταση της υποπερίπτωσης αα και εκτελούν την εντολή υπό την εποπτεία της αρμόδιας κατά περίπτωση υπηρεσιακής μονάδας του ΝΣΚ. Για την αμοιβή τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3086/2002 (Α΄324).β) Να προβλεφθεί αύξηση των οργανικών θέσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
 
 
ΜΑΡΙΑ ΚΟΡ
Αγαπητοί μου, υπάρχουν χιλιάδες προσλήψεις εργαζομένων οι οποίοι επικαλούνται την πρόσληψή τους μέσω ΑΣΕΠ αλλά σας διαβεβαιώνω ότι το 2003 ταλαιπωρήθηκαν από όλοι την Ελλάδα χιλιάδες ΠΕ με πολλά προσόντα και χιλιάδες άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά ω!!! του θαύματος οι προσλήψεις έγιναν για τα παιδιά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.Είμαστε Ν.Π.Ι.Δ. Πήραμε 130 άτομα καί ούτε ένα από τους συμμετέχοντες . Τα είχαμε όλα έτοιμα.Επιτροπή αξιολόγησης,Ενας κλητήρας, δύο ΔΕ γραμματείς υπό την καθοδήγηση του Νομικού Συμβούλου.Επομένως οι προσλήψεις έχουν γίνει και με άλλους τρόπους.Δεν ακυρώνω όσους πράγματι μπήκαν μέσω ΑΣΕΠ. Λειτούργησε και σωστά .Οχι όμως μόνο σωστα. Στην δική μου υπηρεσία το ΑΣΕΠ λειτούργησε μη σωστά.Μέλος του τότε ΑΣΕΠ λειτούργησε κομματικά και μόνο. Καί όχι τίποτε άλλο δε μου φεύγει η εικόνα μιας εγκύου κοπέλας μέσα στις λάσπες η οποία ευελπιστούσε να πάρει μία θέση γιατί είχε πολλά μόρια…….Ολες οι υπηρεσίες στα Υπουργεία,με αυστηρά κριτίρια επιλογής προσωπικού.
 
 
ΧΚ
@ «ΧΑΙΜ ΚΟΕΝ», @ P.D.A., @ Τριανταφύλλου, @ Δημήτρης Καρύδης @ Νιζάμης @ karavidopoulos είναι μια ‘νίκη’ της κυβέρνησης ότι εσείς, ως απλoί πολίτες, πιστεύετε ότι όλοι οι οργανισμοί που εντάσσονται στο παρόν νομοσχέδιο «νοσούν» και άρα, επειδή «το κακό έχει παραγίνει», «θα έπρεπε να γίνει αντί διαβούλευσης άμεση (=σήμερα!!) νομοθέτηση» για την «παταξη της διαφθορας κ της διαπλοκης στο δημοσιο» Σας προσκαλώ να διαβάσετε τις συζητήσεις και σε άλλα άρθρα και να ενημερωθείτε καλύτερα. Δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη για τους υπόλοιπους οργανισμούς αλλά το ΚΕΤΕΑΘ (βλ άρθρο 7) δεν ‘νοσεί’. Το αντίθετο μάλιστα.Ούτε είναι κέντρο διαφθοράς και βέβαι δεν είναι ‘trisathlios organismos’. Συνεργάζεται με το πανεπιστήμιο της περιοχής του, με την τοπική βιομηχανία/βιοτεχνία και την αυτοδιοίκηση προσφέροντας τεχνογνωσία και αναπτύσσοντας πολλές δράσεις. Φέρνει χρήματα στην Θεσσαλία (στην Ελλάδα) μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων. Έχει μικρό και ευέλικτο σχήμα. Τις λίγες θέσεις ερευνητών που έχει τις κάλυψε μετά από ανοιχτή προκήρυξη (σε Ελλάδα και εξωτερικό). Δίνει ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες, που αλλιώς θα ήταν άνεργοι.Αξιολογηθηκε από εξωτερικούς κριτές και πήρε άριστα. Το να συμπεριλαμβάνεται το ΚΕΤΕΑΘ εδώ αποτελεί κατεδάφιση της αξιολόγησης και αντίκειται στην λογική.
 
 
ΚΑΡΑΒΑΣ ΝΙΚΟΣ
Ο Στόχος της αναδιοργάνωσης του Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών πρέπει να είναι η διασφάλιση αποδοτικού και αποτελεσματικού οργανωτικού σχήματος, για την Διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός πρέπει καταρχήν να επιλυθούν τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στην μέχρι τώρα λειτουργία του υπάρχοντος σχήματος και που οφείλονται κυρίως:Α) στην γραφειοκρατική ανεπάρκεια των υπαρχουσών δομών και στην αδυναμίας στήριξης τους από άλλες κεντρικές ή περιφερειακές δομές.Β) στην παρουσία πολλών εμπλεκόμενων υπηρεσιών με συναρμοδιότητεςΓ) στην έλλειψη επαρκούς παρουσίας του κεντρικού κράτους καιΔ) στην μικρή αποδοχή από τον ντόπιο πληθυσμό.Προκειμένου το οποιοδήποτε σχήμα να είναι από την αρχή αποδοτικό και προκειμένου να μην ακυρωθούν τα θετικά αποτελέσματα από τη μέχρι τώρα λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης, το λογικό είναι να διατηρηθούν τα παρόντα σχήματα μέχρι το τέλος του 2015, έτσι ούτως ώστε να ολοκληρωθούν τουλάχιστον τα έργα του ΕΣΠΑ που έχουν ενταχθεί και εκείνα που βρίσκονται στη διαδικασία ένταξης. Η καθυστέρηση που συνεπάγεται η αναδόμηση του οργανωτικού σχήματος μπορεί να ακυρώσει την υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ στις προστατευόμενες περιοχές και να οδηγήσει σε υποχρεώσεις επιστροφής πόρων.Η επιχειρούμενη «συγχώνευση» Φορέων Διαχείρισης δεν λύνει κανένα από τα προαναφερθέντα προβλήματα, αντίθετα δημιουργεί αναποτελεσματικά σχήματα, αφού από τη μια δεν εξασφαλίζει την παρουσία του κεντρικού κράτους και την εφαρμογή ενιαίας πολιτικής και ενιαίων διαδικασιών για τις προστατευόμενες περιοχές στη χώρα και από την άλλη ακυρώνει ουσιαστικά την παρουσία των τοπικών φορέων.Το μελλοντικό σχήμα θα πρέπει να συνδυάσει κεντρικό σχεδιασμό και οριζόντια μέτρα για να αποκτήσει κύρος ο θεσμός των Εθνικών Πάρκων, αλλά οπωσδήποτε και τοπική συμμετοχή ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να γίνει αποδεκτό από τις τοπικές κοινωνίες. Επιπλέον θα πρέπει να εξασφαλίζει ενιαία λειτουργία στα κοινά αντικείμενα προκειμένου να μειωθεί το κόστος για την επίτευξη του ίδιου ή και καλύτερου αποτελέσματος.Με αυτό το σκεπτικό προτείνεται:1. Ένας κεντρικός Οργανισμός Προστατευόμενων Περιοχών που θα υπάγεται στο ΥΠΕΚΑ, αρμόδιος για ότι αφορά τις προστατευόμενες περιοχές με όλες τις αρμοδιότητες σε αυτό το γεωγραφικό χώρο.Αναφέρονται ενδεικτικά:Ενιαίο σώμα φύλαξης με αρμοδιότητες ανακριτικού υπαλλήλου.Νομική υποστήριξη για τη φύλαξη και όλες τις δραστηριότητες στα εθνικά πάρκα.Διοικητική και λογιστική υποστήριξη των εθνικών πάρκων με ενιαίο λογιστικό σύστημα.Τεχνική Υπηρεσία που θα διαθέτει διαχειριστική επάρκεια έτσι ώστε να προκηρύσσει και να παρακολουθεί έργα.Ενιαία οργάνωση της παρακολούθησης των ειδών και των οικοτόπων.Ενιαίο πρόγραμμα ενημέρωσης ευαισθητοποίησης.Οριζόντιοι κανόνες διαχείρισης.2. Κατάργηση των ΝΠΙΔ που είναι σήμερα οι Φορείς Διαχείρισης και υπαγωγή τους στον κεντρικό οργανισμό. Δημιουργία σε κάθε τοπική διεύθυνση, Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων με συμμετοχή τοπικών φορέων και επιστημόνων.Αυτό το Όργανο Λήψης Αποφάσεων θα έχει αρμοδιότητες όπως:Παρακολούθησης της πορείας του διαχειριστικού σχεδίουΣχεδιασμού Προγράμματος ΔράσηςΥποβολής μέτρων, έργων και προγραμμάτων για χρηματοδότησηΣχεδίου φύλαξης Προστατευόμενης ΠεριοχήςΤοπικού προγράμματος ενημέρωσης ευαισθητοποίησηςΣυνεργασίας με τις τοπικές αρχές και φορείςΈγκρισης των γνωμοδοτήσεων μετά από εισήγηση των υπαλλήλων του Φορέα.3. Το κεντρικό τμήμα του Εθνικού Οργανισμού Προστατευόμενων Περιοχών, που θα είναι αρμόδιο για τα παραπάνω, μπορεί να στελεχωθεί από το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στην Ομάδα Τεχνικής Στήριξης για τη Βιοποικιλότητα, από άλλα στελέχη της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. που θα αποσπαστούν εκεί, από υπαλλήλους του ΥΠΕΚΑ που έχουν ασχοληθεί χρόνια με το αντικείμενο, από υπαλλήλους των Φορέων Διαχείρισης που θέλουν να μεταβούν στην Αθήνα. Το υπάρχον προσωπικό θα ενταχθεί στο νέο οργανισμό, θα πληρώνεται από εκεί με ενιαίο τρόπο και θα διεκπεραιώνει τη φύλαξη την επιστημονική παρακολούθηση, το πρόγραμμα ενημέρωσης ευαισθητοποίησης, την υλοποίηση έργων, μέτρων και προγραμμάτων και τις γνωμοδοτήσεις και θα αναφέρεται στο Τοπικό επίπεδο Λήψης Αποφάσεων και βέβαια στον κεντρικό οργανισμό. Τελικά η συνολική αντιμετώπιση του θέματος «Εθνικά Πάρκα – Προστατευόμενες Περιοχές» δεν πρέπει να θεωρείται απευκταία επειδή απαιτεί σημαντικές παρεμβάσεις, ούτε αντικαθιστάται με κακής ποιότητας μπαλώματα.
 
 
Michos Nikos
Η αποσπασματική και κατα περίπτωση κατάργηση ή συγχώνευση οργανισμών ή υπηρεσιών πιστεύω ότι δεν παρέχει κανένα ιδιάιτερο όφελος παρά μόνο εντυπωσιασμό και αναταραχή σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Και τι έννοώ. Ας πάρουμε την διαχέιριση των λιμανιών της χώρας και των μαρινών. Αντί να έχουμε για κάθε λιμάνι και έναν οργανισμό να έχουμε μια Μονάδα διαχέιρισης λιμανιών π.χ Δημόσια Επιχείρηση Διαχείρισης Λιμενων Ελλάδας και το κα΄θε λιμάνι να αποτελεί Υποκατάστημα της επιχείρησης. Επίσης για τα Νοσοκομεία να υφίσταται ένας Μονάδα διαχείρισης Νοσοκομείων πχ Οργανισμος Διαχείρισης Νοσοκομειών Ελλάδας και κάθε νοσοκομείο να αποτελεί υποκατάστημα του ΟΔιΝΕ. Παρακολουθώντας το opengov και τις προσκλήσεις που έγιναν μέσω αυτού για κάλυψη θέσεων Προέδρων ή Διευθυνόντων Συμβούλων και μελών ΔΣ διαπίστωσα ότι υ΄πάρχουν Οργανισμοί που όχι μόνο δεν ξέρουμε τι έργο παράγουν αλλά και αν έχουν αντικείμενο διαχείρισης ή απλά βολεύονται ημέτεροι και υμέτεροι.Εν ολίγοις πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει μια ανεξάρτητη διυπουργική ομαδα εργασίας ή ανάθεση σε σύμβουλο της οποίας έργο θα έιναι να καταγράψει τους υπάρχοντες οργανισμούς και υπηρεσίες, τι έργο εκτελούν να κάνουν μια ανάλυση κοατους οφέλους και να ετοιμάσουν μιά πλήρη εισήγηση ουσιατικά έτοιμο νομοσχέδιο για το ποιες υπηρεσίες θα συγχωνευτούν ποιες θα καταργηθούν, από ποιόν θα προσφέρονται οι υπητρεσίες των οργανιμών που κατργούνται κλπ. Δηλαδή μιλάω για μια ριζική αναδιάρθρωση του παραδημοσίου χώρου. Εννοείται βέβαια ότι ο χρόνος πράδοσης της εισήγησης θα πρέπει είναι σύντομος το πολύ 2-3 μήνες αν όχι χθές και χωρίς παρεμβάσεις άνωθεν και κάτωθεν.