Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι 116 κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα περίπου 190 κατά τόπους Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας στεγάζονται όλα σε κτίρια που μισθώνονται απο το Ελληνικό Δημόσιο. Ποιός ο λόγος να διατηρούνται όλα αυτά τα κτίρια και όλες αυτές οι γραφειοκρατικές υπηρεσίες, με τεράστιο κόστος; Πέρα απο τα άμεσα λειτουργικά έξοδα (ενοίκια, κοινόχρηστα, πετρέλαια, τηλέφωνα, νερό, ηλεκτρικό, καθαρίστριες, μελάνια για εκτυπωτές και τόνερ για φωτοτυπικά κλπ) οι υπηρεσίες αυτές χρειάζονται και πληθώρα εκπαιδευτικού προσωπικού για να λειτουργήσουν, προσωπικό το οποίο αποσπούν απο τα σχολεία, τα οποία με τη σειρά τους αποκτούν λειτουργικά κενά και τελικά το Δημόσιο χρεώνεται διπλά έξοδα για να προσλάβει αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για τα σχολεία. Απολύτως απαραίτητη η άμεση συγχώνευση των ανά νομό Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μία εννιαία ανά νομό Διεύθυνση Εκπαίδευσης και εξίσουν αναγκαία η άμεση κατάργηση όλων των κατά τόπους Γραφείων Εκπαίδευσης (τα οποία είναι υποδιαιρέσεις των Διευθύνσεων). Το κέρδος μιας τέτοιας απόφασης θα ήταν διπλό: αφενός η σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας και των ρουσφετολογικών αποσπάσεων και εφετέρου η σημαντική μείωση των εξόδων λειτουργίας της Δοίκησης της Εκπαίδευσης σε ποσό που υπερβαίνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
 
 
ΔΡΕΛΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Να υποχρεωθούν οι δήμοι να μεταφέρουν άμεσα τις υπηρεσίες τόσο τις δημοτικές όσο και τις πρώην Νομαρχιακές σε κενά δημοτικά κτήρια που άδειασαν με τον νόμο Καλλικράτη.Είναι δυνατόν να αιμοραγούν οικονομικά οι δήμοι-κράτος και να έχουν τκήρια δημοτικά κενά.
 
 
ΑΠΑ
Η μείωση των δαπανών μπορεί να γίνει με τον εξής απλό τρόπο:Ο προϋπολογισμός κάθε υπουργείου θα διαχωρίζεται σε δυο βασικά μέρη, 1. έξοδα μισθοδοσίας2. έξοδα διαφόρων άλλων δαπανών. Μετά από μια εκτίμηση των τρεχουσών αναγκών για την ποσοστιαία κατανομή μεταξύ των δυο κατηγοριών δαπανών, καθιερώνεται η λογική της αυξομείωσης του μισθού κάθε υπαλλήλου – (μέσω επιδόματος χρηστής διαχείρισης πχ) ανάλογα με την απόκλιση θετική – αρνητική από τις εκτιμώμενες δαπάνες. Με αυτό το τρόπο η ευθύνη χρηστής διαχείρισης μεταβιβάζεται σε κάθε υπάλληλο ο οποίος γνωρίζει ότι κάθε είδους σπατάλη έχει άμεση συνέπεια στην προσωπική του οικονομική κατάσταση. Στην πράξη κάτι τέτοιο βέβαια φαίνεται να έχει δυσκολίες στην εφαρμογή του, αν όμως με κάποιο τρόπο θεσμοθετηθεί έστω και συμβολικά, θεωρώ ότι θα έχει σημαντικό αποτέλεσμα στην εξοικονόμηση πόρων.Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο υπάλληλος ότι κάθε σπάταλη ενέργεια στην άσκηση διοίκησης, θα έχει άμεση συνέπεια στην τσέπη του…