Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ευαγγελία Σαραντοπούλου
Η απόφαση για την ένταξη του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ δεν φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα ενός προσεκτικού σχεδιασμού και μίας εμπεριστατωμένης μελέτης, που θα επιτρέψουν την βιωσιμότητα του νέου σχήματος. Σημαντικά ερωτήματα, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων και πρακτικά ζητήματα χρηματοδότησης και χωροταξίας, έχουν μείνει αναπάντητα και φυσικά αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα στην λειτουργία και οπωσδήποτε στην εικόνα του διευρυμένου ΕΙΕ στο εξωτερικό, από όπου αντλείται μεγάλο μέρος της χρηματοδότησής του, μέσω ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων.Για τον σκοπό της προσέλκυσης εξωτερικής χρηματοδότησης, βασικό στοιχείο είναι να διατηρηθεί το σημερινό όνομα του ΕΙΕ (National Hellenic Research Foundation), όπου τεκμηριώνεται ότι είναι διεθνώς ανταγωνιστικό. Η οποιαδήποτε αλλαγή του ονόματος του ΕΙΕ θα έχει αρνητική επίδραση στις επικείμενες κρίσεις των ερευνητικών κέντρων. Επιπλέον, τα λειτουργικά έξοδα του ΕΙΕ καλύπτονται μέχρι σήμερα οριακά από τα γενικά έξοδα και τις συγχρηματοδοτήσεις (overheads, matching funds) των ανταγωνιστικών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που προσελκύουν στο ΕΙΕ κυρίως τα δύο Ινστιτούτα των θετικών επιστημών. Συνεπώς θα είναι αδύνατον να καλυφθούν τα αυξανόμενα λειτουργικά έξοδα του νέου διευρυμένου οργανισμού. Τέλος η αύξηση του προσωπικού του ΕΙΕ κατά 70 περίπου άτομα αφήνει αναπάντητα τα χωροταξικά προβλήματα και την εξασφάλιση λειτουργικών χώρων σε ένα κτήριο που είναι ήδη κορεσμένο. Συνεπώς, η πολιτική απόφαση της συγχώνευσης δεν πείθει για την ισχυριζόμενη οικονομική ή επιστημονική βελτιστοποίηση.
 
 
Ν. Μπακάλης
Θα ήθελα να σχολιάσω 3 θέματα: (1) Της ονομασίας, (2) της διοικητικής εκπροσωπήσεως, και (3) της αναγκαίας χρηματοδοτήσεως (1)Είναι σαφές ότι αμφότερα το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) έχουν πολυετή ανεγνωρισμένη ερευνητική παρουσία στην Ελληνική και διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, και επομένως τα ονόματα αυτά είναι καταξιωμένα και πρέπει να διατηρηθούν.Τώρα το ΕΚΚΕ προτείνεται να ενταχθεί στο ΕΙΕ, ώς ένα από τα Ινστιτούτα του ΕΙΕ:Ήδη υπάρχει στο ΕΙΕ το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και αναφερεται διεθνώς με αυτό το (Εθνικό) όνομα. Έτσι θα μπορεί να υπάρχει στο ΕΙΕ και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) και να αναφερεται διεθνώς με το ίδιο όνομα (επίσης Εθνικό), ασχέτως αν διοικητικώς υπάγεται στο ΕΙΕ.Έτσι διατηρούνται τα καταξιωμένα ονόματα όπως πρέπει.Δηλαδή, το ΕΙΕ να αποτελείται από τα 3 υπάρχοντα Ινστιτούτα, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, χωρίς αλλαγές στα ονόματα. (2)Όπως φαίνεται από τις ιστοσελίδες των κέντρων, το ΕΙΕ ήδη συνιστούν:3 Ερευνητικά Ινστιτούτα με αντίστοιχο προσωπικό:Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών: με 65 επιστήμονες διδάκτορες και 30 εξωτερικούς (ομότιμους, φιλοξενούμενους και μεταπτυχιακούς) και 10 διοικητικούς εργαζομένους,Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ): με 68 επιστήμονες διδάκτορες και 42 εξωτερικούς (ομότιμους, φιλοξενούμενους και μεταπτυχιακούς) και 10 διοικητικούς εργαζομένους,Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ): με 37 επιστήμονες διδάκτορες και 18 εξωτερικούς (ομότιμους, φιλοξενούμενους και μεταπτυχιακούς) και 2 διοικητικούς εργαζομένους,το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: με προσωπικό 50 εργαζομένων,και η υπηρεσία Διοίκησης και Υποστήρηξης: με προσωπικό 25 εργαζομένων. Το ΕΚΚΕ έχει προσωπικό: 46 επιστήμονες διδάκτορες και 24 διοικητικούς εργαζομένους. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΕ αποτελούν:ο Διευθυντής του Ε.Ι.Ε & Πρόεδρος Δ.Σ, οι 3 Διευθυντές των τριών Ινστιτούτων, ο Διευθυντής του EKT,ένας Εκπρόσωπος των Ερευνητών (170 εργαζομένων), ένας Εκπρόσωπος του Διοικητικού & Τεχνικού Προσωπικού (97 εργαζομένων), και ένας Εκπρόσωπος της ΓΓΕΤ.Και τώρα προτείνεται να συμπληρωθεί από τον Διευθυντή του ΕΚΚΕ, ένα εκπρώσωπο των 46 επιστημόνων του, και ένα εκπρόσωπο των 24 διοικητικών εργαζομένων του. Αυτά τα πράματα (ένας για 170, ένας για άλλους 46, ένας για 97 και ένας για άλλους 24) δεν στέκουν, είναι παράλογα.Το πρέπον είναι συμπληρωθεί μόνο από τον Διευθυντή του ΕΚΚΕ, (όπως ευλόγως προτείνεται και στην παραγρ. 4ε) και ο εκπρόσωποι των ερευνητών και των διοικητικών να εκλέγωνται από τους αντίστοιχους (170+46=216) και (97+24=121) εργαζομένους. Άλλωστε οι επιστήμονες ερευνητές, ασχολούμενοι με την έρευνά τους, δεν είναι συνδικαλιστές και αν υπάρχει ένα πρόβλημά τους, το λένε στον εκπρόσωπο και το μεταφέρει. Το ίδιο και οι διοικητικοί. Ούτε και το νέο ενσωματούμενο προσωπικό θα έχει διαφορετικού είδους προβλήματα από τους υπολοίπους. (3)Υποτίθεται οτι, με την προτεινόμενη ένταξη του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ, τα προϋπολογιζόμενα κρατικά κονδύλια για την μισθοδοσία και την λειτουργία του ΕΚΚΕ θα εξασφαλισθούν προς στο ΕΙΕ.Αυτό δεν αναφέρεται πουθενά στον προτεινόμενο νόμο.Βέβαια, βάσει της παραγράφου 3, υποτίθεται οτι θα κανονισθούν όλα αυτά όπως πρέπει.Αντιθέτως όμως, ο προτεινόμενος νόμος κάνει ιδιαίτερη μνεία των οικονομικών υποχρεώσεων του ΕΚΚΕ που θα πρέπει πλέον να εκπληρώσει το ΕΙΕ.Αλλά (ως μή νομικός) διερωτώμαι: Γιατί άραγε ο νόμος εκπεφρασμένα μεριμνά μόνο γι αυτές; Αν όλα ρυθμισθούν βάσει της παρ.3, τότε τούτο περιττεύει στο προτεινόμενο κείμενο. Αν δεν περιττεύει, τότε πρέπει να αναφερθούν δεόντως όλες οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του ΕΙΕ. Ν. ΜπακάληςΕρευνητής, Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής ΧημείαςΕθνικό Ίδρυμα ερευνών.
 
 
Χρυσάνθη Ζάχου
Η προσπάθεια να διασωθεί το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών από την οικονομική καταιγίδα που πλήττει τη χώρα δεν είναι απλά έκφραση αλληλεγγύης. Συνιστά μια πράξη ηθικής εναντίωσης στις δυνάμεις που υποβαθμίζουν το Κέντρο αξιολογώντας το με δήθεν θετικιστικά κριτήρια οικονομικών μεγεθών. Λες και το ΕΚΚΕ, που βοήθησε γενιές νέων φοιτητών και νέων επιστημόνων να συνεχίσουν την πορεία τους μέσα από την ερευνητικά τεκμηριωμένη αλήθεια για τα κοινωνικά προβλήματα, μπορεί να αποτιμηθεί με ποσοτικά μεγέθη και δείκτες της αγοράς. Είναι λοιπόν απαράδεκτη η απόφαση συρρίκνωσής του. Το ΕΚΚΕ πρέπει να παραμείνει όπως ήταν, ένα αυτόνομο αλλά οργανικό τμήμα της επιστημονικής κοινότητας. Χρυσάνθη ΖάχουΚοινωνιολόγος
 
 
Ευαγγελία Λιβανίου, Ερευνήτρια Α’, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Η παρουσία Ερευνητικών Ινστιτούτων και Κέντρων της ΓΓΕΤ μεταξύ των φορέων που πρέπει «επειγόντως και κατά προτεραιότητα» να συγχωνευθούν, μετονομασθούν, καταργηθούν, κ.λπ., είναι, δυστυχώς, φαινόμενο «διαχρονικό» -από το 2009 και μετά. Το καινοφανές, ωστόσο, στο παρόν σχέδιο νόμου είναι η πρόβλεψη περί της άμεσης μετατροπής των σχέσεων εργασίας του μόνιμου ερευνητικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού του ΕΚΚΕ (Ερευνητικού Κέντρου που λειτουργεί υπό καθεστώς ΝΠΔΔ) σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετά τη συγχώνευση ΕΚΚΕ και ΕΙΕ. Οι σχετικές ανακοινώσεις των συλλογικών φορέων του ΕΚΚΕ, της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) καθώς και η επιστολή των Προέδρων των τεσσάρων Ερευνητικών Κέντρων-ΝΠΔΔ της ΓΓΕΤ είναι διαφωτιστικές.Όσο υπάρχει ακόμη χρόνος, το άρθρο 9 (όπως και τα σχετικό άρθρο 7) πρέπει να αποσυρθεί(ούν).
 
 
Δρ. Ξανθάκης Μιχαήλ, Δασολόγος
Με μεγάλη έκπληξη και με μεγάλη απορία πληροφορούμαστε την κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου στο σχέδιο νόμου. Πλέον, ένας από τους σημαντικότερους και ομορφότερους Δρυμούς της Ελλάδας δεν θα έχει Φορέα Διαχείρισης! Αποτελεί ντροπή και προκαλεί λύπη το γεγονός αυτό. Είναι απαξιωτικό και για το νησί της Κεφαλονιάς αλλα και για όλους τους Κεφαλονίτες, η κατάργηση του Φορέα. Το ιστορικό αυτό βουνό πλεόν δε θα του δίνεται η σημασία που του αρμόζει, γιατί η διαχείριση του θα περάσει στην Διεύθυνση Δασών, η οποία είναι επιφορτισμένη με τη προστασία ολόκληρης της Κεφαλονιάς & της Ιθάκης και με λιγοστό προσωπικό προσπαθεί να ανταπεξέλθει στο δύσκολο αυτό έργο. Πόση σημασία θα δωθεί στο σημαντικότερο τόπο ευδοκίμησης της Ελληνικής ελάτης; Πολύ φοβάμαι ότι η κατάργηση του Φορέα θα οδηγήσει στην ελλειπή φύλαξη και διαχείριση του μοναδικού φυσικού κάλλους δάσους της ελάτης στο νησί. Είναι δυνατόν Εθνικός Δρυμός να μην έχει Φορέα Διαχείρισης!! Και γιατί να έχει π.χ. Ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς ή ο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας; Είναι σημαντικότεροι οι Δρυμοί αυτοί; Ποιος το κρίνει αυτό; Η προτεινόμενη κατάργηση του Φορέα, κατά τη γνώμη μου, γίνεται με προχειρότητα μη λαμβάνοντας υπόψη επιστημονικά και οικολογικά κριτήρια. Πρέπει άμεσα να αποσυρθεί. Στο Φορέα Διαχείρισης γίνεται ένα σημαντικό επιστημονικό έργο. Όλοι οι εργαζόμενοι του Φορέα και το Δ.Σ. λειτουργούν με υπευθυνότητα για τη διαχείριση του Δρυμού. Έχουν προκηρυχθεί όλες οι μελέτες (πανίδα,χλωρίδα,οικότοποι κλπ.) που προβλέπονται να γίνουν. Παρέχεται άψογη περιβαλλοντική εκπαίδευση σε σχολεία,πανεπιστήμια κ.α. Η φύλαξη του Δρυμού γίνεται απρόσκοπτα και αδιάκοπα χειμώνα-καλοκαίρι, το προσωπικό διατηρεί άψογες σχέσεις με την τοπική κοινωνία και με τις αρχές της Κεφαλονιάς και συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία του. Αλλά, το σημαντικότερο είναι οι καινοτόμες δράσεις του Φορέα με την ίδρυση φυτωρίου και τράπεζας γενετικού υλικού, καθώς και της καταγραφής του δάσους της ελάτης, της παραγωγής αξιόλογου χαρτογραφικού υλικού που θα οδηγήσουν σε μελλοντικές επιστημονικές δημοσιεύσεις σε συνέδρια. Τέλος,διαθέτει το πληρέστερο ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρό για τον Εθνικό Δρυμό, την Κεφαλονιά & την Ιθάκη και ένα από τα καλυτερα τεχνολογικώς εργαστήρια Τηλεπισκόπησης και GIS που υπάρχουν σε Φορείς Διαχείρισης. Ο Φορέας Διαχείρισης εθνικού Δρυμού Αίνου είναι πρωτοποριακός σε δράσεις και καινοτόμος σε ιδέες. Και η επιβράβευση του αυτή είναι και η κατάργησή του! Αφήστε το προσωπικό του Φορέα να συνεχίσει το σημαντικό αυτό έργο! Μην απαξιώνετε το Δρυμό της Κεφαλονιάς. Να μην καταργηθεί ο Φορέας Διαχέιρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου…