Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
νικος
Η φιλοσοφία για μια τέτοια ενέργεια προφανώς θα πρέπει να αποβεί σε όφελος του Δημοσίου, μειώνοντας τα λειτουργικά έξοδα των υπό συγχώνευση νομικών προσώπων, ενώ θα παρέχει τουλάχιστον τις ίδιας ποιότητας προσφερόμενες υπηρεσίες από αυτούς .Το ερώτημα που εύλογα τίθεται είναι αν έχει καταρτισθεί σχετική μελέτη που να το αποδεικνύει και αν αυτή είναι ανακοινώσιμη στο κοινό .Παράλληλα θα πρέπει να συνυπολογισθούν στο κόστος του εγχειρήματος οι επιπτώσεις στην αγορά από τις καθυστερήσεις που θα δημιουργηθούν μέχρι να λειτουργήσει ο νέος Οργανισμός .Πέρα από τα νομικά θέματα που προκύπτουν και που αναπτύσσονται στα σχόλια των κκ. Μάτσα και Μαθιουδάκη θα πρέπει να συνεκτιμηθεί το κόστος στην Βιομηχανία ειδικά στην εξαγωγική από πιθανή μη αναγνώριση από το MLA των Διαπιστεύσεων που παρέχει το ΕΣΥΔ και ταυτόχρονα η μείωση των εσόδων που θα προκύψει εκ του λόγου αυτού στον Οργανισμό .Επομένως θα πρέπει να εξασφαλισθεί πρώτα η αμοιβαία αναγνώριση από ΜLA και κατόπιν να προχωρήσει το εγχείρημα. Σχετικά με τα σχόλια για τους εξωτερικούς συνεργάτες του ΕΣΥΔ, αυτοί είναι διακεκριμένοι επιστήμονες και experts στους τομείς που δραστηριοποιούνται και επομένως θα πρέπει να υπολογισθεί το κόστος της αντικατάστασης τους από υπαλλήλους του νέου Οργανισμού που δεν καλύπτουν με την εμπειρία που διαθέτουν το τεράστιο φάσμα των ειδικοτήτων που απαιτείται για την άψογη Λειτουργία του Νέου Οργανισμού σύμφωνα με τα κριτήρια των Κανονισμών και Οδηγιών της ΕΕ και της ΕΑ .
 
 
Βασιλική Ε.
Για την κατάργηση- συγχώνευση φορέων διαχείρησης προστατευόμενων περιοχών, και συγκεκριμένα για την κατάργηση ( που είναι και η ΜΟΝΑΔΙΚΗ κατάργηση φορέα) του φορέα διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου έχω να πω πως είναι πραγματικά αξιολύπητο το πως πιστεύει ότι το κράτος μας θα σωθεί από μια τέτοια απεγνωσμένη κίνηση, καταργόντας έναν φορέα που μόνο έργο πράττει και δεν ζημιώνει- επιβαρύνει το κράτος με έξοδα. Μια τέτοια κίνηση μπορεί να αποβεί μοιραία για το σπάνιο είδος της μαύρης ελάτης που υπάρχει στο νησί, το οποίο προσπαθεί ο φορέας να διατηρήσει με το έργο του.Ευελπιστώ να υπάρξει μια δεύτερη σκέψη για το θέμα και να βρεθεί μια άλλη λύση πέραν την κατάργησης του φορέα.
 
 
Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου
ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ30.7.2012 Η Σύγκλητος του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών αισθάνεται οδύνη και εκφράζει την αποδοκιμασία της για την πρόσφατη απόφαση που ελήφθη από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σχετικά με την συγχώνευση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.Το Πάντειο Πανεπιστήμιο είναι το μόνο που θεραπεύει αποκλειστικά τις κοινωνικές επιστήμες και γνωρίζει σε βάθος την ερευνητική δραστηριότητα και μακροχρόνια θεμελιώδη προσφορά του Κέντρου στις Κοινωνικές Επιστήμες. Θεωρούμε ότι η σχεδιαζόμενη συγχώνευση γίνεται υπό το κράτος μιας βιαστικής και ανορθολογικής διάθεσης περικοπής δαπανών και υπηρεσιών. Ειδικότερα: 1. Δεν έχει ακόμη εκπονηθεί συνολική μελέτη και οργάνωση της έρευνας στην Ελλάδα, ώστε η συγκεκριμένη ενέργεια να συνδέεται με μία εθνική στρατηγική περί έρευνας. 2. Οι κοινωνικές επιστήμες διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό από την τεχνολογική έρευνα που διενεργείται υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 3. Οι συγχωνεύσεις κέντρων και υπηρεσιών για την λυσιτελέστερη και οικονομικότερη λειτουργία τους είναι απολύτως επιθυμητή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, αυτό δεν επιτυγχάνεται, αφού ενώνονται δύο εντελώς διαφορετικές μονάδες, όπου απλώς η μία υπάγεται στην άλλη χωρίς καμία οικονομία κλίμακος. 4. Το ΕΚΚΕ παρέχει ερευνητικό έργο που δεν συνδέεται με καμία άλλη ερευνητική μονάδα από πλευράς αντικειμένου. Συνεπώς, το επιχείρημα περί ομοειδών αντικειμένων με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών δεν ευσταθεί ούτε κατ’ ελάχιστον. 5. Η πρόταση αυτή πιθανόν να υποκρύπτει μία τάση συρρίκνωσης της κοινωνικής έρευνας στην Ελλάδα. Κι αυτό σε μία περίοδο κρίσης θεσμών και αξιών, όπου οι κοινωνικές επιστήμες καλούνται να παράσχουν σημαντικότατο έργο για την αναδιοργάνωση του κράτους, της κοινωνίας και της οικονομίας. Κατόπιν των ανωτέρω η Σύγκλητος του Παντείου Πανεπιστημίου καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης να ανακαλέσει την σχεδιαζόμενη συγχώνευση και τελικώς υποβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Αντ’ αυτού προτείνει την διατήρηση της αυτοτέλειας του ΕΚΚΕ, την αναβάθμιση της κοινωνικής έρευνας και την σύνδεσή της με την πανεπιστημιακή παιδεία.