Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δήμαρχος Ζακύνθου
Στα πλαίσια της διαβούλευσης για το άρθρο 11 σας υποβάλλουμε την απόφαση 330/28-08-2012 του Δ.Σ. Δήμου Ζακυνθίων, με θέμα «Σχεδιαζόμενη συγχώνευση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, επιπτώσεις στην ύπαρξη και λειτουργία του Ο.Δ.Α.Ζ.» και επιπλέον όσων αναφέρονται στην ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. παρακαλούμε το εδάφιο ΣΤ΄, παράγραφος 2 του υπο διαβούλευση άρθρου 11 να διατυπωθεί ως εξής: «Το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Δημοσίας Αντίληψης Ζακύνθου (Ο.Δ.Α.Ζ.)»,μετονομάζεται σε «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», με έδρα του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Ζάκυνθο.»και τούτο διότι είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο να ασκείται η διοίκηση του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» από Δ.Σ. του οποίου η έδρα θα βρίσκεται έξω από τον φυσικό χώρο λειτουργίας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Απόσπασμα από το πρακτικό της 21ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: «Σχεδιαζόμενη συγχώνευση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, επιπτώσεις στην ύπαρξη και λειτουργία του Ο.Δ.Α.Ζ.». Στη Ζάκυνθο σήμερα 28 του μηνός Αυγούστου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζακύνθου συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου, στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 46478/22-08-2012 πρόσκληση του Προέδρου του κ. Γεώργιου Αρμένη η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).Ο Δήμαρχος κ. Στυλιανός Μποζίκης αποχώρησε από την συνεδρίαση, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων και αντικαταστάθηκε από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Παναγιώτη Κολύρη.Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών παραβρέθηκαν είκοσι επτά ( 27) μέλη και ονομαστικά οι: Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανακοινώνει το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Σχεδιαζόμενη συγχώνευση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, επιπτώσεις στην ύπαρξη και λειτουργία του Ο.Δ.Α.Ζ.» και αναγιγνώσκει το ακόλουθο έγγραφο του Συλλόγου εργαζομένων του ΟΔΑΖ που απευθύνεται στον Υπουργό και Υφυπουργό Εργασίας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που έχει ως εξής: «Κε Υπουργέ,Σχετικά με το ανωτέρω θέμα το οποίο πληροφορηθήκαμε από τον ημερήσιο τύποεπιθυμούμε να παραθέσουμε τα κατωτέρω:Όλοι οι εργαζόμενοι στον Ο.Δ.Α.Ζ έχουμε έντονη την ανησυχία για το θέμα αυτό τηςκατάργησης Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας διότι:Η Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας (Ο.Δ.Α.Ζ) έχει πολλαπλή δραστηριότητα αφούλειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:1) Τμήμα Προστασίας Παιδικής Ηλικίας.Υφίσταται από της ιδρύσεως του Ο.Δ.Α.Ζ. ως Ορφανοτροφείο αρχικά και από το 1984 ως Τμήμα Προστασίας Παιδικής Ηλικίας.Σήμερα φιλοξενεί οχτώ (8) οικοτρόφους οι οποίοι στηρίζονται από ένα (1) Παιδαγωγό, Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Καθαρίστριες.2) Τμήμα Προστασίας Ηλικιωμένων με κλειστή περίθαλψη για δυνατότητα για τριάντα (30) αυτοεξυπηρετούμενους ηλικιωμένους από 65 ετών και άνω.3) Τμήμα Χρονίως Πασχόντων κλειστής περίθαλψης με δυνατότητα για εξήντα (60) ατόμων χρονίως πάσχοντα και των δύο φύλων από 18 ετών και άνω.Στα παραπάνω Τμήματα παρέχεται υγιεινή στέγη, διατροφή, κατάλληλος ρουχισμός, πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φυσικοθεραπεία, εργαθεραπεία. Τα άτομα που περιθάλπονται είναι από όλα τα διαμερίσματα της χώρας προτιμώμενων των κατοίκων του Νομού μας.4)Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία όπουλειτουργεί ως κέντρο ημέρας, εκπαιδεύονται και απασχολούνται 39 άτομα με αναπηρία (νοητικής υστέρησης) όπου απασχολούνται από τις 8,00 μέχρι 15.00 όπου αποχωρούν και εκπαιδεύονται σε διάφορα εργαστήρια τέχνης.Τους παρέχονται καθημερινά πρόγευμα και γεύμα ως και μηνιαίο εκπαιδευτικό επίδομα προσέρχονται δε και αποχωρούν από το Τμήμα με μεταφορικό μέσο της Μονάδας μας.Επίσης, καλύπτονται πλήρως από Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Φυσιοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Λογοθεραπευτή και Δασκάλα Τέχνης ως επίσης από Φυσική Αγωγή, Μουσική και Παιδαγωγό. Κύριε Υπουργέ,Ο Οργανισμός μας (Ο.Δ.Α.Ζ) ΝΠΔΔ λειτουργεί από το έτος 1935 συνεχώς μέχρι σήμερα που έχει ορισθεί ως Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας Ν.3329/2005 και 3106/2003 παρέχοντας υψίστης ποιότητας υπηρεσίες στο Κοινωνικό Έργο που επιτελεί.Εκτός των παραπάνω Τμημάτων που λειτουργούν ο Ο.Δ.Α.Ζ στηρίζει στις δύσκολεςοικονομικές συνθήκες που βιώνουμε ενενήντα (90) οικογένειες με την παροχή τροφίμων κάθε μήνα και δέκα πέντε (15) άπορες οικογένειες καθημερινά παρέχοντας γεύμα και δείπνο.Από τον Σεπτέμβρη του 2010 λειτουργεί Λέσχη Δημιουργικής Απασχόλησης Ηλικιωμένων με ογδόντα (80) περίπου άτομα και κατά τις απογευματινές ώρες.Επίσης στις 15 Ιουλίου 2012 κατατέθηκε ο θεμέλιος λίθος της νέας πτέρυγας τουΟργανισμού μας συνολικού εμβαδού 2092τμ, έργο που εντάχθηκε στο Ε.Π.Τ.ΑΠελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων προϋπολογισμού 3.567.000 ευρώ.Με την ανέγερση της ανωτέρω πτέρυγας ο Ο.Δ.Α.Ζ θα διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις 4.000τ.μ λαμβανομένου υπόψη ότι προ διετίας λειτουργεί πτέρυγα που ανεγέρθηκε στα πλαίσια του Γ» Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης προϋπολογισμού 3.250.0006 και στεγάζει το Τμήμα Χρονίως Πασχόντων.Η νέα υπο ανέγερση πλέον πτέρυγα, που την επομένη εβδομάδα άρχονται οι εργασίες, με φορέα υλοποίησης την ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, θα στεγάσει τα Τμήματα 1) Επαγγελματικής Αποκατάστασης ΑμεΑ και 2) Το Τμήμα Προστασίας Παιδικής Ηλικίας. Κε Υπουργέ,Όλοι εμείς οι πενήντα δύο (52) εργαζόμενοι στον Ο.Δ.Α.Ζ με τα στοιχεία που σας παραθέσαμε, επιθυμούμε να συμβάλλουμε και εμείς στην συγκρότηση αληθούς και έγκυρης άποψης εκ μέρους του Υπουργείου σας λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο το κοινωνικό έργο που επιτελεί ο Ο.Δ.Α,Ζ αλλά ότι είναι η μοναδική Δημόσια Κοινωνική Μονάδα Φροντίδας που λειτουργεί στα Ιόνια Νησιά, η οποία διοικείται από Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, και σας παρακαλούμε να παραμείνει αυτοδιοίκητη». Κατόπιν τον λόγο έδωσε στον Πρόεδρο του Ο.Δ.Α.Ζ. κ. Ευστάθιο Μπετίνη ο οποίος αναφέρει τα εξής:«Ο Ο.Δ.Α.Ζ στο νησί μας ιδρύθηκε το 1689 και επέζησε των γάλλων και άγγλων κατακτητών, εμφυλίων πολέμων και σεισμών. Από το έτος 1935 άρχισε να λειτουργεί ως Οργανισμός Δημόσιας Αντίληψης που περιελάμβανε το νοσοκομείο, το ορφανοτροφείο, το γηροκομείο και τον παρθενώνα. Το νοσοκομείο ήταν Ο.Δ.Α.Ζ μέχρι το 1957, οπότε και έγινε ΝΠΔΔ.Ο Ο.Δ.Α.Ζ στη Ζάκυνθο, έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες μονάδες κοινωνικής φροντίδας που λειτουργούν στην Ελλάδα: ενώ όλες οι άλλες μονάδες λειτουργούν ως θεραπευτήρια χρονίων παθήσεων ή κέντρα αποκατάστασης παιδικής ηλικίας, στη Ζάκυνθο ο Ο.Δ.Α.Ζ. λειτουργεί με τα παρακάτω τμήματα:- Προστασίας Παιδικής Ηλικίας,- Προστασίας Ηλικιωμένων,- Τμήμα Χρονίως Πασχόντων κλειστής περίθαλψης,- Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία, και Λέσχη Δημιουργικής Απασχόλησης Ηλικιωμένων.Κατά την επιχειρούμενη συγχώνευση των ΝΠΔΔ στον τομέα της πρόνοιας, έχουμε πληροφορηθεί ότι, από τις 27 Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που υπάρχουν στην Ελλάδα, θα παραμείνουν όσο αναφορά στην διοίκηση, 13. Πιστεύουμε ότι ο Ο.Δ.Α.Ζ θα πρέπει να παραμείνει μια από αυτές τις 13 μονάδες.Η προσφορά του ΟΔΑΖ στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο, είναι τεράστια. Γιαυτό και θα πρέπει να ληφθεί ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου για την παραμονή του Ο.Δ.Α.Ζ ως αυτοδιοίκητης Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας και να αποσταλεί η απόφαση αυτή στον Υπουργό-Υφυπουργό Εργασίας ή όπου αλλού κριθεί αναγκαίο».Εν συνεχεία, ο κ. Μπετίνης σε ερώτηση που του τέθηκε από τον κ. Κωνσταντίνου για το εάν ο Ο.Δ.Α.Ζ θα κλείσει, ή εάν οι υπηρεσίες του θα μεταφερθούν κάπου αλλού, διευκρίνισε ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει, όμως ενδεχομένως, η διοίκηση να ανατεθεί σε άλλη μονάδα και η εκπροσώπηση του Ο.Δ.Α.Ζ εκεί, να είναι μονοπρόσωπη.Σε ερώτηση κατόπιν του κ. Κοντοσταυλάκη, για το εάν το αυτοδιοίκητο που προτείνεται έχει νομική βάση, υποστήριξε ότι με την παρούσα απόφαση του Δ.Σ. θα υπάρξει ένας προβληματισμός κατά την σχεδιαζόμενη συγχώνευση των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας. Τον λόγο ζήτησε και έλαβε ο κ. Δ. Κομιώτης, ο οποίος εξέφρασε την άποψη ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να συνοδεύεται και από σκεπτικό. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου απαντώντας στον προλαλήσαντα, επεσήμανε ότι ο κ. Μπετίνης έχει ήδη αναπτύξει το σκεπτικό. Η επιχειρούμενη συγχώνευση των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, ίσως να έχει μια λογική την οποία εμείς δεν θα κρίνουμε. Πιθανώς να γίνεται για λόγους οικονομίας κλίμακας. Το επιχείρημα όμως που στέκει για την Ζάκυνθο και τον ΟΔΑΖ, είναι εκείνο που διατύπωσε ο κ. Μπετίνης, που λέει ότι ο ΟΔΑΖ έχει πολλαπλές δραστηριότητες. ΄Αρα έχουμε μια Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας με ιδιαιτερότητα, η οποία να διατηρηθεί και να παραμείνει αυτοδιοίκητη. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον κ. Παναγιώτη Κολύρη, ο οποίος είπε :«Ο κ. Μπετίνης έθεσε το θέμα με ευκρίνεια σε όλες του τις διαστάσεις. Ο θεσμός του Ο.Δ.Α.Ζ είναι εξαιρετικά σημαντικός και ιστορικός για την Ζάκυνθο και δεν νομίζω ότι υπάρχει ζακυνθινός που να μην έχει νιώσει την χρησιμότητά του κάποια στιγμή της ζωής του, με συγγενείς ή φίλους. Είναι ένας θεσμός που θα πρέπει όχι μόνο να διατηρηθεί στην Ζάκυνθο, αλλά και να επεκταθεί στο μέλλον, γιατί οι κοινωνικές ανάγκες συνεχώς αυξάνουν». Τον λόγο ζήτησε και έλαβε ο κ. Ανδρέα Ξένος:Συμφωνώ με όλα όσα προαναφέρθηκαν και θα ήθελα να βάλω και άλλη μια διάσταση στο θέμα. Εκτός από τις σημαντικές υπηρεσίες που παρέχει στα άτομα που έχουν ανάγκη, ο ΟΔΑΖ κατέχει και μια τεράστια ακίνητη περιουσία στη Ζάκυνθο. Αντιλαμβάνεστε όλοι, ότι εάν καταργηθεί η διοίκηση του ΟΔΑΖ, γιατί περί αυτού πρόκειται, αυτή θα ενταχθεί σε μια Περιφερειακή Διοίκηση ή σε κάποια άλλα ιδρύματα που θα συγχωνευτούν. Αντιλαμβάνεστε τι θα επακολουθήσει με την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του, η οποία είναι αξιόλογη. Τον λόγο ζήτησε και έλαβε ο κ. Σπυρίδων Φαραός και είπε :«Εμείς θεωρούμε ότι η επιχειρούμενη συγχώνευση των μονάδων κοινωνικής φροντίδας, δεν είναι μια απλή διοικητική πράξη, αλλά εντάσσεται στα πλαίσια μιας πολιτικής που ισοπεδώνει ότι έχει κατακτηθεί από το λαϊκό κίνημα τα προηγούμενα χρόνια, ότι έχει κατακτηθεί από την κοινωνία, που οι ανάγκες την οδήγησαν να δομήσει τέτοιου είδους μηχανισμούς.Εμείς πιστεύουμε ότι, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να εκφράσουμε την αντίθεσή μας με την διοικητική ενοποίηση αυτών των οργανισμών, που κατά την άποψη της Λαϊκής Συσπείρωσης, έχει να κάνει στην ουσία με το «ξεθεμελίωμα» των όσων προσφέρουν αυτοί οι οργανισμοί». Τον λόγο ζήτησε και έλαβε ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Λαδικός και είπε :«Μιλώντας για τον Ο.Δ.Α.Ζ, μιλάμε για την πρωταρχική μορφή πρόνοιας στο νησί μας. Ακόμα και το προσεισμικό νοσοκομείο, ήταν νοσοκομείο του ΟΔΑΖ.Μιλάμε για έναν οργανισμό που έχει προσφέρει τα πάντα στον τομέα της πρόνοιας παρά τις όποιες ελλείψεις. Μετά την Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου, η μεγαλύτερη ακίνητη περιουσία ανήκει στον ΟΔΑΖ.Επιπλέον, πέρα από εκείνους που φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του, υπάρχουν αγρότες που ζουν από τα αγροτεμάχια που τους έχει παραχωρήσει ο ΟΔΑΖ με κάποιου είδους σχέση. Εγκυμονεί, λοιπόν, κατά την άποψή μου κινδύνους η πιθανή εκμετάλλευση- πώληση κτημάτων του οργανισμού που αποτελούν φιλέτα στην Ζάκυνθο. Ο.Δ.Α.Ζ, όπως χαρακτηριστικά είπε ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, σημαίνει Ζάκυνθος». Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: -Την εισήγηση-πρόταση του Προέδρου του Ο.Δ.Α.Ζ. κ. Ευστάθιου Μπετίνη,- Την επιστολή προς τον Υπουργό και Υφυπουργό Εργασίας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας του Συλλόγου εργαζομένων του ΟΔΑΖ,- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010,- Την προσφορά του ΟΔΑΖ στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας στο νησί μας,και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού ακολούθησε ψηφοφορία, Από την συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Δ. Λογοθέτης , Ν. Ακτύπης, Δ. Τουρκάκης. Ομόφωνα Αποφασίζει, όπως ο Οργανισμός Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου (Ο.Δ.Α.Ζ.), που είναι η μοναδική Δημόσια Κοινωνική Μονάδα Φροντίδας που λειτουργεί στα Ιόνια Νησιά και διοικείται από Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, παραμείνει ως αυτόνομη, αυτοδιοίκητη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας, αφού πέραν του κοινωνικού έργου που επιτελεί : α) Λειτουργεί, όχι μόνο ως θεραπευτήριο ή κέντρο αποκατάστασης, όπως οι αντίστοιχες μονάδες στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά έχει υπ’ ευθύνη του τα παρακάτω τμήματα:- Τμήμα Προστασίας Παιδικής Ηλικίας,- Τμήμα Προστασίας Ηλικιωμένων,- Τμήμα Χρονίως Πασχόντων κλειστής περίθαλψης,- Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία,- Λέσχη Δημιουργικής Απασχόλησης Ηλικιωμένων. β) Διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία. γ) Διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 4.000τ.μ., που θα πρέπει να αξιοποιηθούν, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η νέα πτέρυγα που ανεγέρθηκε με χρηματοδότηση από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Η απόφαση πήρε αριθμό 330 /2012.
 
 
Eυτυχία Κατσιγαράκη
Με την ιδιότητα της Προϊσταμένης της Δ/νσης Πρόληψης Εγκληματικότητας και Κοινωνικής Ένταξης Νέων του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η εποπτεία των Εταιριών Προστασίας Ανηλίκων, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας, τις ακόλουθες παρατηρήσεις οι οποίες υιοθετήθηκαν και σε επίπεδο Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής. Με γνώμονα ότι στις ΕΠΑ Καρδίτσας & Αλεξανδρούπολης λειτουργούν Στέγες Ημερήσιας Φιλοξενίας Ανηλίκων στις οποίες υπηρετεί προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ( 2 υπάλληλοι στη Καρδίτσα και μία υπάλληλος στην Αλεξανδρούπολη ), το οποίο παρέχει εξαιρετικό έργο, προσφέροντας υπηρεσίες σε σημαντικό αριθμό ανηλίκων της περιοχής που αντιμετωπίζουν προβλήματα στο οικογενειακό τους περιβάλλον ( παιδιά που βρίσκονται σε ηθικό κίνδυνο λόγω ακαταλληλότητας του οικογενειακού τους περιβάλοντος ανατροφής), εισηγούμαστε κατ εξαίρεση τη διατήρησή τους , προτείνοντας την ακόλουθη προσθήκη στο εδάφιο 1 παρ.4 του άρθρου 13, του υπό διαβούλευση Νόμου.Συγκεκριμένα : « πλην των περιπτώσεων που σε καταργούμενη Ε.Π.Α. λειτουργούν Στέγες Φιλοξενίας Ανηλίκων ( ημερήσιας ή 24 ωρης φροντίδας), οι οποίες συνεχίζουν τη λειτουργία τους, το δε προσωπικό υπάγεται υπό τον έλεγχο της διατηρούμενης Ε.Π.Α της Εφετειακής Περιφέρειας.» Με τιμή Ευτυχία Κατσιγαράκη
 
 
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
Δυστυχώς κάτι καλό έγινε στην Ελλάδα (κατ’ ανάγκην από την Ευρωπαϊκή Ένωση) με την ίδρυση και λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, το γκρεμίζει ο νυν Υπουργός ΠΕΚΑ. Η ιστορία είναι αμείλικτη και σίγουρα το όνομά του υπουργού θα γραφεί στα μαύρα κατάστιχα της παγκόσμιας λίστας των «ανθρώπων» που υποβάθμισαν την περιβαλλοντική κληρονομιά των επόμενων γενεών, με κάθε τρόπο.Και αν σκεφτεί κανείς το λόγο θα αηδιάσει σε βαθμό εμετικό.Ο υπουργός, για να δείξει ότι είναι το υπάκουο παιδί των πλούσιων σύγχρονων τσιφλικάδων (Ελλήνων και τροϊκανών) εκτελεί τις εντολές τους αδιαφορώντας αν αυτό που πράττει θα έχει αρνητικό αποτέλεσμα για την ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ.Πως;Πρώτον και κύριων στην προστασία του περιβάλλοντος μια και πλέον όταν π.χ. η Παμβώτιδα δεν θα βρίσκεται κάτω από ένα καθεστώς προστασίας και έναν φορέα που καθημερινά θα ενδιαφέρετε γι’ αυτήν, θα είναι έρμαιο κάθε ανεγκέφαλου τυχοδιώκτη που θα θέλει να διώξει μακριά από την πόρτα του κάθε τι βλαβερό.Κατά δεύτερον, θα περιορίσει το ΑΕΠ της χώρας, πως; Απλά ο κάθε Φ.Δ. Π.Π. φέρνει στην Ελλάδα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στο σύνολό τους σχεδόν δίνονται σε ιδιωτικές εταιρείες για έργα ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.Για να μην μακρηγορώ σας λέω τούτο και μόνον: ο υπουργός που βοήθησε τους «αετονύχηδες» να λειτουργήσουν σε βάρος του περιβάλλοντος είναι ο Ευάγγελος Λιβιεράτος.Ας τον θυμόμαστε όλοι και ας φροντίσουμε τα παιδιά μας να μάθουν για το μέγα κατόρθωμά του.Αιωνία σου η μνήμη υπουργέ! Στο μυαλό και στην καρδιά των Ελλήνων.Να εύχεσαι να μην σε αναθεματίζουν οι επόμενες γενιές όπως αναθεματίζουν μέχρι σήμερα οι ιερείς τους εικονομάχους.Υ.Γ. χαιρετισμούς στην κόλαση!
 
 
Γιώργος Ντέλλας
Το έργο του ΤΔΠΕΑΕ και των πάνω από 30 Επιτροπών του είναι γνωστό και μεγάλο στα 20 χρόνια που λειτουργεί, όπως και το έργο της Ακρόπολης των Αθηνών που ξεκίνησε με το ΤΔΠΕΑΕ και συνεχίζει ως ανεξάρτητη υπηρεσία (ΥΣΜΑ). Η κατάργησή του και η ένταξή του στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού θεωρείται σκόπιμη και επιβεβλημένη, εκτός των άλλων και για την ανασυγκρότηση του υπουργείου και των περιφερειακών υπηρεσιών του.1.Πολύ εύστοχα κάποιος σχολιαστής ανέφερε το πλήθος των συναρμόδιων υπηρεσιών Πολιτισμού που εμπλέκονται στην Ήπειρο και τα Γιάννενα. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Δωδεκάνησο και τη Ρόδο. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει με την ανασυγκρότηση των υπουργείων; Με την κατάργηση του ΤΔΠΕΑΕ βελτιώνεται κάτι από τη λειτουργία του κράτους; Δεν θάπρεπε οι συναρμόδιες υπηρεσίες να συμπτυχθούν για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως για την οικονομία; Για παράδειγμα στη Ρόδο λειτουργούν ταυτόχρονα η νεοσύστατη Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου με αντικείμενο, εκτός των άλλων και τις αναστηλώσεις αρχαίων, μεσαιωνικών και νεώτερων μνημείων στα Δωδεκάνησα και παράλληλα λειτουργούν η Επιτροπή της ακρόπολης της Λίνδου και η Επιτροπή της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου που εκτελούν έργα αναστήλωσης επίσης. Ταυτόχρονα ο Δήμος της Ρόδου έχει συστήσε σχετική Διεύθυνση προστασίας και αποκατάστασης των μνημείων της Ρόδου και της μεσαιωνικής πόλης. Δεν θάταν λογικό να συμπτυχθούν σε μια υπηρεσία για εξοικονόμηση προσωπικού, χρημάτων και καλύτερη λειτουργία και των 3 φορέων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού τουλάχιστον; Φημολογείται, πολύ εύστοχα, αντίστοιχη σύμπτυξη των Εφορειών Κλασικών και Βυζαντινών αρχαιοτήτων. Η λειτουργία επιπρόσθετα στη Ρόδο και ενός αρχαιολογικού ινστιτούτου, που δικαίως προβλέπεται να καταργηθεί, τι βοηθάει στην καλύτερη και οικονομικότερη λειτουργία των περιφερειακών υπηρεσιών του πολιτισμού2. Η ένταξη εξάλλου των Επιτροπών των κατά τόπους έργων του ΤΔΠΕΑΕ στις Διευθύνσεις Αρχαιοτήτων και όχι στις αρμόδιες και πλέον σχετικές Διευθύνσεις Αναστήλωσης, είναι φανερό ότι θα δημιουργήσει προβλήματα, αντί να λύσει, ενώ υποχρεώνει να προΐστανται των τεχνικών έργων των Επιτροπών υπηρεσίες με αρχαιολογικές αρμοδιότητες και όχι όπως θάπρεπε με τεχνικές και αναστηλωτικές, οξύνοντας και ενισχύοντας αντιπαραθέσεις κλάδων που ταλανίζουν τη Δημόσια Διοίκηση.
 
 
Δήμητρα Κουφλή
Σχετικά με τη συγχώνευση των δυο ν.π.δ.δ. που υπάγονται στην «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», ήτοι του «Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Δωδεκανήσου» και του «Κέντρου Προστασίας Παιδιού Δωδεκάνησο: Η προβλεπόμενη συγχώνευση στοχεύει προφανώς σε κτιριακή μεταστέγαση του ενός εκτός ως άνω ν.π.δ.δ. χρονίων παθήσεων με το κέντρο προστασίας παιδιού. Ο σκοπός του Κέντρου Προστασίας Παιδιού Δωδ/σου είναι η περίθαλψη, μόρφωση και εκπαίδευση παιδιών που είναι απροστάτευτα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας. Τα παιδιά αυτά διαθέτουν όμως σωματική και πνευματική υγεία. Η συγκατοίκησή τους με άτομα με αναπηρίες θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες στον ψυχικό τους κόσμο. Μετά την απελευθέρωση της Δωδεκάνησο το 1947 η διοίκηση της Ρόδου μαζί με τον τότε μητροπολίτη Ρόδου Τιμόθεο, παρέδωσαν τα παιδιά στη φροντίδα ορθόδοξων μορφωμένων μοναχών , οι οποίες έως σήμερα παρέχουν στα παιδιά αμέριστη ηθική συμπαράσταση και σημαντική υλική υποστήριξη. Επίσης το κέντρο στηρίζεται από την κοινωνία της Ρόδου. Σύλλογοι και πολίτες προσφέρουν εθελοντικά, ανάλογα με την ειδικότητά τους, υπηρεσίες στα παιδιά. Οι ισορροπίες που έχουν εδραιωθεί εδώ και 65 χρόνια και που έχουν αποδειχθεί απαραίτητες για την πραγματοποίηση της σκοπιμότητας του κέντρου, κινδυνεύουν να ανατραπούν. Θύματα της νομικής αυτής μεταβολής θα είναι τα παιδιά που είναι ήδη θύματα της οικογενειακής εγκατάλειψης.