Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κ. Χρυσοχοΐδης (εκ μέρους του ΕΓΣ / ΙΙΕ-ΕΙΕ
Επισυνάπτεται Επιστολή του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (ΕΓΣ) του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) της 20ης Σεπτεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 258 (I.I.E.) Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2012 ΠροςΚαθηγητή κ. Κωνσταντίνο ΑρβανιτόπουλοΥπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Καθηγητή κ. Αντώνιο ΜανιτάκηΥπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινοποίηση:-Καθηγητή κ. Βασίλη ΜάγκλαρηΓενικό Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας -Δρ. κυρία Βασιλική ΜεσθανέωςΔ/ντρια Δ/νσης Εποπτείας Ερυνητικών ΦορέωνΓενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί, Μετά την εξαγγελθείσα ένταξη του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ), στην συνεδρίασή του της 18ης Σεπτεμβρίου 2012, συζήτησε το θέμα και θεωρεί την ένταξη αυτή άκαιρη και χωρίς προηγούμενη εμπεριστατωμένη μελέτη. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από την ίδρυσή του (1958) είχε σχεδιαστεί προκειμένου να περιλάβει το σύνολο των επιστημονικών πεδίων, πράγμα που θα είχε πραγματοποιηθεί εάν είχε τηρηθεί έκτοτε μια ενιαία και συνεπής στρατηγική ανάπτυξης της έρευνας στην Ελλάδα. Στα 55 χρόνια της λειτουργίας του το ΕΙΕ υπηρέτησε τη διεπιστημονική συνεργασία και τη λειτουργική συνύπαρξη ανθρώπων, προσεγγίσεων και επιστημονικών αντικειμένων. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η συνύπαρξη ποικίλων ερευνητικών προσεγγίσεων και η διεπιστημονική συνεργασία λειτουργεί μόνον θετικά και προς αμοιβαίο όφελος. Ενδεχόμενη ενσωμάτωση του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ θα είχε νόημα μόνο αν γινόταν στο πλαίσιο αμοιβαίας αποδοχής και ουσιώδους σχεδιασμού και να μην αποτελούσε μια άνωθεν επιβεβλημένη διοικητική πράξη. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προβλεφθούν και να επιλυθούν εκ των προτέρων τα όποια νομικά, οικονομικά και θεσμικά προβλήματα προκύπτουν από την τυχόν συνένωση και ενσωμάτωση του ΕΚΚΕ ως ενός από τα Ινστιτούτα του ΕΙΕ. Σε αντίθετη περίπτωση η εκ των άνω επιβαλλόμενη συνένωση θα δημιουργήσει σοβαρά και δυσεπίλυτα θεσμικά και οικονομικά προβλήματα στη λειτουργία του ΕΙΕ. Θεωρούμε επίσης απολύτως αναγκαίο, σε περίπτωση συνένωσης, να διατηρηθεί η επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ», η οποία καλύπτει προφανώς και τις κοινωνικές επιστήμες που υπηρετεί το ΕΚΚΕ, και αποτελεί το σήμα ενός ιστορικού και διεθνώς αναγνωρίσιμου εθνικού ερευνητικού φορέα. O Πρόεδρος Κρίτων Χρυσοχοΐδης Tα Mέλη Χαράλαμπος ΓάσπαρηςΓαβριέλλα ΠαρισάκηΓιώργος Τόλιας
 
 
Μούσδης Γιώργος
Η ΅ένωση“ αυτών των 2 ιστορικών και με διεθνή αναγνώριση κέντρων δεν θα επιφέρει τίποτα εκτός από την υποβάθμιση και των δύο. Η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στην αναλογική αύξηση της επιχορήγησης αποκαλύπτει την πρόθεση για εγκατάλειψη της έρευνας στην τύχη της.Επίσης μια σειρά από τις παρούσες διατάξεις καταστρέφουν ακόμα και αυτές τις λίγες πιθανότητες επιβίωσης αυτής της συνένωσης.Χωρίς κανένα ορατό όφελος αλλάζει το ιστορικό και αναγνωρισμένο όνομα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (National Hellenic Research Foundation) σε «ΕΙΕ – Κέντρο Ιστορικών, Θετικών και Κοινωνικών Επιστημών» σβήνοντας μια υπερπεντακοετή πετυχημένη ιστορία και παρουσία στα διεθνή δρώμενα και αρχίζοντας από την αρχή.Απουσία οποιασδήποτε αναφοράς για την χρηματοδότηση του νέου κέντρου παρα μόνο στην διάταξη 5 παράγραφος στ αναφέρεται στην λήξη της μίσθωσης του κτιρίου του ΕΚΚΕ. (Αλήθεια που θα στεγαστεί?)Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου παρόλο που προβλέπει αυξημένη εκπροσώπηση των ερευνητών και του προσωπικού αυτή είναι ανισομερής με αποτέλεσμα να ενσπείρει διχόνοιες και αντιδικίες στο προσωπικό.Ας αποσυρθεί λοιπόν αυτό το άρθρο και ας δώσουμε την δυνατότητα στην έρευνα να δουλέψει και να συμβάλει στην ανάκαμψη της χώρας.Μούσδης ΓιώργοςΕρευνητής ΙΘΦΧ -EIE
 
 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ
Όπως έχει ήδη δηλωθεί επισήμως προς πάσα κατεύθυνση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών: Α. «Αντιτίθεται απολύτως σε οιανδήποτε μεταβολή της διεθνώς κατοχυρωμένης ιστορικής ονομασίας του ΕΙΕ, στα Ελληνικά «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών» και στα Αγγλικά «National Hellenic Research Foundation». Το ΕΙΕ υποστήριξε εξαρχής τη διατήρηση της ονομασίας του ΕΚΚΕ τόσο για λόγους ιστορικούς όσο και για λόγους αναγνωρισιμότητας στην εθνική και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Για τους ίδιους ακριβώς λόγους, το ΕΙΕ δικαιούται να διατηρήσει αναλλοίωτη τη δική του ονομασία, με το επιπλέον δεδομένο ότι η ονομασία αυτή εμπεριέχει εννοιολογικά το σύνολο των επιστημών χωρίς διακρίσεις. Με την ονομασία αυτή («brand-name») στα Ελληνικά και στα Αγγλικά έχουν συναφθεί οι εθνικές και διεθνείς συμβάσεις εκτέλεσης ερευνητικών έργων, έχουν αναπτυχθεί οι διεθνείς συνεργασίες του ΕΙΕ και έχουν διεκδικηθεί επιτυχώς διεθνή προγράμματα που αποφέρουν σημαντικότατους πόρους στην ελληνική οικονομία. Το ογκώδες δημοσιευμένο ερευνητικό έργο του ΕΙΕ καταγράφεται για πάνω από τέσσερις δεκαετίες στη διεθνή βιβλιογραφία και στις διεθνείς βάσεις δεδομένων υπό την επωνυμία «National Hellenic Research Foundation». Τυχόν αλλαγή της επωνυμίας αυτής εξαφανίζει βιαίως το ΕΙΕ από την ηλεκτρονική αποτύπωση της παγκόσμιας επιστημονικής παραγωγής». Συνεπώς, η παράγραφος 2 του άρθρου 9 πρέπει να καταργηθεί. Β. «Κρίνει ως αθέμιτες τις οποιεσδήποτε χαριστικές διατάξεις που θα επιδιώκουν «ειδική» συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΕ κατά παράβαση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, της ισότιμης μεταχείρισης των Ινστιτούτων του και των κανόνων αναλογικής εκπροσώπησης του ερευνητικού και διοικητικού/τεχνικού προσωπικού του ΕΙΕ. Η ένταξη του νέου Ινστιτούτου ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ και η σύνθεση του νέου Δ.Σ. οφείλουν να ακολουθήσουν απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα στον Ν. 1514/85″. Συνεπώς, η παράγραφος 4 του άρθρου 9 πρέπει να καταργηθεί. Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Διευθυντής Ερευνών ΕΙΕ,Μέλος του Δ.Σ. του ΕΙΕ