Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ε.Ι. Καμίτσος (εκ μέρους του Δ.Σ./ΕΙΕ)
Επισυνάπτεται Επιστολή του Δ.Σ./ΕΙΕ της 26ης Σεπτεμβρίου 2012———————————————————– Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2012Αριθ. Πρωτ.: 2704 Προς Πρόεδρο της Κυβερνήσεως κ. Αντώνη Σαμαρά,Μέγαρο Μαξίμου,Ηρώδου Αττικού 19 Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜκ. Αλέξη Τσίπρα Πρόεδρο ΠΑ.ΣΟ.Κκ. Ευάγγελο Βενιζέλο Πρόεδρο ΔΗΜ.ΑΡκ. Φώτη Κουβέλη Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησηςκ. Αντώνη Μανιτάκη Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμούκ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο Γενικό Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίαςκ. Βασίλειο Μάγκλαρη Δ/ντρια Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων ΓΓΕΤκα Βασιλική Μεσθανέως Θέμα: «Συγχωνεύσεις Ερευνητικών Κέντρων» Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,Αξιότιμοι Κυρία και Κύριοι, Το Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με εξουσιοδότησε να σας ενημερώσω για την επισυναπτόμενη, ομόφωνη απόφασή του, η οποία ελήφθη στην 2012/15/24-9-12 Έκτακτη Συνεδρία, αναφορικά με το θέμα της εξαγγελθείσας συγχώνευσης του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για συγχωνεύσεις και καταργήσεις φορέων του Δημοσίου. Με τιμή, Ευστράτιος Ι. ΚαμίτσοςΔιευθυντής & Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΙΕ ΑΠΟΦΑΣΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ(Έκτακτη Συνεδρία 2012/15/24-9-12) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών,λαμβάνοντας υπόψη:• τις προγενέστερες αποφάσεις του για το ζήτημα της εξαγγελθείσας συγχώνευσης του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ),• τις σχετικές αποφάσεις της Συνόδου των Διευθυντών Ερευνητικών Κέντρων,• τις αποφάσεις των Επιστημονικών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων των Ινστιτούτων και του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΙΕ,• τα αποτελέσματα των επαφών του με τους αρμόδιους κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, 1. Επαναλαμβάνει τη διαπίστωσή του, που αποτελεί και κοινή πεποίθηση όλης της ερευνητικής κοινότητας, ότι οι επιλεκτικά προωθούμενες συγχωνεύσεις ερευνητικών φορέων είναι πρόχειρες και ατεκμηρίωτες, χωρίς μελέτη των επιπτώσεών τους, χωρίς τη συναίνεση των εμπλεκομένων και της ευρύτερης ερευνητικής-ακαδημαϊκής κοινότητας και δεν πρόκειται να έχουν κανένα θετικό οικονομικό αποτέλεσμα. Ζητά, ως εκ τούτου, το διαχωρισμό των ερευνητικών ιδρυμάτων από τις λοιπές διαδικασίες συγχωνεύσεων φορέων του δημοσίου. Το ΕΙΕ, ανταποκρινόμενο στην έκκληση της Πολιτείας, προέβη πρόσφατα σε περιορισμό των Ινστιτούτων του από 6 σε 3. Κάθε περαιτέρω αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο του νέου νομοθετικού πλαισίου για την έρευνα και δεν αποτελεί αντικείμενο «διοικητικής μεταρρύθμισης». 2. Εάν, παρά ταύτα, οι εξαγγελθείσες συγχωνεύσεις ερευνητικών φορέων δεν ανακληθούν, το Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών θέλει να καταστήσει σαφές ότι: 2α. Αντιτίθεται απολύτως σε οιανδήποτε μεταβολή της διεθνώς κατοχυρωμένης ιστορικής ονομασίας του ΕΙΕ, στα Ελληνικά «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών» και στα Αγγλικά «National Hellenic Research Foundation». Το ΕΙΕ υποστήριξε εξαρχής τη διατήρηση της ονομασίας του ΕΚΚΕ τόσο για λόγους ιστορικούς όσο και για λόγους αναγνωρισιμότητας στην εθνική και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Για τους ίδιους ακριβώς λόγους, το ΕΙΕ δικαιούται να διατηρήσει αναλλοίωτη τη δική του ονομασία, με το επιπλέον δεδομένο ότι η ονομασία αυτή εμπεριέχει εννοιολογικά το σύνολο των επιστημών χωρίς διακρίσεις. Με την ονομασία αυτή («brand-name») στα Ελληνικά και στα Αγγλικά έχουν συναφθεί οι εθνικές και διεθνείς συμβάσεις εκτέλεσης ερευνητικών έργων, έχουν αναπτυχθεί οι διεθνείς συνεργασίες του ΕΙΕ και έχουν διεκδικηθεί επιτυχώς διεθνή προγράμματα που αποφέρουν σημαντικότατους πόρους στην ελληνική οικονομία. Το ογκώδες δημοσιευμένο ερευνητικό έργο του ΕΙΕ καταγράφεται για πάνω από τέσσερις δεκαετίες στη διεθνή βιβλιογραφία και στις διεθνείς βάσεις δεδομένων υπό την επωνυμία «National Hellenic Research Foundation». Τυχόν αλλαγή της επωνυμίας αυτής εξαφανίζει βιαίως το ΕΙΕ από την ηλεκτρονική αποτύπωση της παγκόσμιας επιστημονικής παραγωγής. 2β. Κρίνει ως αθέμιτες τις οποιεσδήποτε χαριστικές διατάξεις που θα επιδιώκουν «ειδική» συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΕ κατά παράβαση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, της ισότιμης μεταχείρισης των Ινστιτούτων του και των κανόνων αναλογικής εκπροσώπησης του ερευνητικού και διοικητικού/τεχνικού προσωπικού του ΕΙΕ. Η ένταξη του νέου Ινστιτούτου ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ και η σύνθεση του νέου Δ.Σ. οφείλουν να ακολουθήσουν απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα στον Ν. 1514/85. 3. Θεωρεί αυτονόητη προϋπόθεση για την τυχόν ένταξη του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ, να συνοδεύεται η πράξη αυτή από τις αναγκαίες νομικές ρυθμίσεις, λόγω του διαφορετικού νομικού καθεστώτος, ούτως ώστε να μη δημιουργείται προσωπικό «δύο ταχυτήτων» και να προβλέπεται η αύξηση της τακτικής επιχορήγησης του ΕΙΕ κατά το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη της τακτικής μισθοδοσίας και των λοιπών εξόδων που αφορούν στη λειτουργία του ΕΚΚΕ. 4. Ζητά από τις αρμόδιες αρχές να γνωστοποιήσουν στο Δ.Σ. του ΕΙΕ το πλήρες σχέδιο διατάξεων, ώστε το Δ.Σ. να εκφράσει υπεύθυνα τις θέσεις του επ’ αυτού. Κάθε άλλη ανεύθυνη διαρροή «ανεπισήμων σχεδίων» που περιέχουν προβλέψεις άνισης μεταχείρισης εις βάρος του ΕΙΕ και του προσωπικού του, θεωρεί ότι αδικεί κατάφορα την ιστορία και την προσφορά των δύο παλαιοτέρων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΕΙΕΕυστράτιος Ι. ΚαμίτσοςΔιευθυντής Ινστιτούτου Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ΕΙΕΕυάγγελος ΜπούμπουκαςΔιευθυντής Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) Τα ΜέληΚρίτων ΧρυσοχοϊδηςΔιευθυντής Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) Αλέξανδρος ΠίντζαςΔιευθυντής Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ) Λεωνίδας ΚαλλιβρετάκηςΕκπρόσωπος Ερευνητού Προσωπικού Στέλλα ΚάϊλαΕκπρόσωπος Τεχνικού – Διοικητικού Προσωπικού