Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ
Πανελλήνια Ομοσπονδία ΣυλλόγωνΔιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) Ομοσπονδία ΣυλλόγωνΕκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι. (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ) Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (EEE) Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2012 Προς: Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και ΑθλητισμούΚαθηγητή Κωνσταντίνο ΑρβανιτόπουλοΥπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΚαθηγητή Αντώνη Μανιτάκη,ypourgos@ydmed.gov.gr Θέμα: Παρέμβαση των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ στα Άρθρα 7, 9 και 16 του υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Τα 11 Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας αποτελούν οργανικό τμήμα του ευρύτερου ερευνητικού ιστού της χώρας. Αποτελούν, επίσης, ένα ιδιαίτερα παραγωγικό τμήμα του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς για κάθε 1 Ευρώ που «επενδύει» η Πολιτεία σε αυτά, «φέρνουν» κατά μέσο όρο 2 Ευρώ, μέσω κυρίως ευρωπαϊκών και διεθνών ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων, παρέχοντας ταυτόχρονα εργασία σε περίπου 2.000 ανθρώπους, κυρίως νέους επιστήμονες (που εργάζονται στα ερευνητικά προγράμματα) και συνεισφέροντας στην αξιοπρεπή παρουσία της χώρας στο επιστημονικό Ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι, καθώς και στην ανάπτυξή της, με τα ερευνητικά και τα τεχνολογικά τους αποτελέσματα. Είναι επιπλέον οι μόνοι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς που αξιολογούνται συστηματικά, με εξωτερικές αξιολογήσεις από διεθνείς επιτροπές κριτών, από το 1995 (βάσει του Ν. 1514/1985), καθώς και οι πρώτοι και μοναδικοί -έως σήμερα- δημόσιοι ερευνητικοί φορείς που αναδιαρθρώθηκαν, με τη συγχώνευση των 56 Ινστιτούτων τους σε 31, με το νόμο 4051/2012 (εφαρμοστικός του Μνημονίου ΙΙ,http://www.eee-researchers.gr/Katastatiko-Nomothesia/N_4051-2012_Sugxoneuseis-EK.pdf). Παρά το ότι :• η πρόσφατη αυτή πρώτη φάση αναδιάρθρωσης στα ΕΚ της ΓΓΕΤ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί (εκκρεμούν οι εκλογές διευθυντών σε πολλά νέα/συγχωνευμένα Ινστιτούτα, οι εκλογές Επιστημονικών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων, η επικαιροποίηση των Οργανισμών Κέντρων, η σύνθεση νέων επιχειρησιακών σχεδίων Ινστιτούτων, κλπ.),• οι αστοχίες που εντοπίζονται σε αυτήν δεν έχουν συζητηθεί, πόσο δε μάλλον αντιμετωπιστεί, και• δεν έχει γίνει καμιά αποτίμηση του εγχειρήματος, επιστημονική ή οικονομική,στο σύντομο διάστημα υπαγωγής της ΓΓΕΤ στο Υπουργείο Ανάπτυξης (21/06/2012 – 10/08/2012) προτάθηκαν από το Υπουργείο αυτό προς συγχώνευση και πάλι Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ, συμπεριλαμβανόμενα σε ένα κατάλογο προς συγχώνευση φορέων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μαζί με άλλους, άσχετους με την έρευνα φορείς. Οι συγχωνεύσεις αυτές περιλαμβάνονται σήμερα στα Άρθρα 7 και 9 του υπό διαβούλευση σ/ν του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (http://www.opengov.gr/minreform/?p=587) και αφορούν, αντίστοιχα, το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ, ΝΠΙΔ ΕΚ) που απορροφάται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ, ΝΠΙΔ ΕΚ) και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ, ΝΠΔΔ ΕΚ) που καταργείται και στη συνέχεια συγχωνεύεται με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ, ΝΠΙΔ ΕΚ). Οι υπό διαβούλευση συγχωνεύσεις των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ:1. Βρίσκονται σε απόλυτη αντίθεση με το ζητούμενο μιας ορθολογικής αναδιάρθρωσης του συνόλου του δημόσιου ερευνητικού ιστού της χώρας (ΑΕΙ, Ερευνητικά κέντρα της ΓΓΕΤ και άλλοι ερευνητικοί δημόσιοι φορείς) η οποία, όπως συνομολογεί και η τριμερής του Υπουργείου Παιδείας, πρέπει να γίνει συντεταγμένα, με επιστημονικά κριτήρια, μετά από (τη θεσμοθετημένη) αξιολόγηση και με αναπτυξιακά/οικονομικά οφέλη.2. Προωθούνται χωρίς σαφή κριτήρια και δεν εμπεριέχουν κανένα προφανές επιστημονικό ή οικονομικό πλεονέκτημα (δεν εντάσσονται σε κανέναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό για την έρευνα, δεν υπάρχει σχετική μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση κόστους-οφέλους, κλπ.).3. Έχουν συμπεριληφθεί στο προαναφερθέν σ/ν κατά παράβαση του Νόμου 1514/85 περί Έρευνας, ο οποίος προβλέπει σαφείς διαδικασίες αξιολόγησης των Ερευνητικών Ινστιτούτων και Κέντρων της ΓΓΕΤ, αξιολόγηση που δεν μπορεί ως εκ τούτου να γίνει από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όπως για άλλους φορείς του Δημοσίου.4. Προωθούν την απόσυρση της Πολιτείας από τη συνταγματική της υποχρέωση να εγγυάται την Έρευνα ως δημόσιο αγαθό και, ταυτόχρονα, την άρση της συνταγματικά κατοχυρωμένης μονιμότητας δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων.5. Καταλύουν το Ν. 1514/85, ως προς την ύπαρξη ΝΠΔΔ Ερευνητικών Κέντρων, το σύστημα Διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων, τα προσόντα και το “status” των Ερευνητών που με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι αντίστοιχα των καθηγητών ΑΕΙ.6. Δημιουργούν πληθώρα επί μέρους προβλημάτων σε όλα τα υπό συγχώνευση Κέντρα, αλλά ιδιαιτέρα στα ΕΚΚΕ και ΚΕΤΕΑΘ που κινδυνεύουν με άμεση διάλυση, δίχως κανένα προφανές όφελος (επιστημονικό/αναπτυξιακό/οικονομικό) για τη χώρα.7. Ενισχύουν τη φυγή νέων και πρεσβύτερων επιστημόνων στο εξωτερικό και την υποβάθμιση της Έρευνας στη χώρα (συνδυαζόμενες και με τις εξαγγελθείσες υπέρογκες περικοπές στο ειδικό μισθολόγιο ερευνητών και καθηγητών ΑΕΙ), καθιστώντας άνευ περιεχομένου τις επαναλαμβανόμενες κυβερνητικές ανακοινώσεις περί ανάπτυξης της χώρας μέσω ενίσχυσης της Έρευνας και της Καινοτομίας. Με βάση τα ανωτέρω, τα Άρθρα 7 και 9 θα πρέπει να αποσυρθούν άμεσα από το υπό διαβούλευση σ/ν, και : - Η αναδιάρθρωση του ερευνητικού/ακαδημαϊκού ιστού της χώρας θα πρέπει να προχωρήσει στο εξής συντεταγμένα, με στρατηγικό σχέδιο που θα βασίζεται σε επιστημονικά κριτήρια και με στόχο την ενδυνάμωση των δημόσιων ερευνητικών φορέων μέσω της «συγκέντρωσης δυνάμεων».- Η αναδιάρθρωση, σε αυτήν τη φάση, θα πρέπει να συμπεριλάβει όλον τον ερευνητικό ιστό, δηλ. και τα δημόσια Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα που δεν εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, καθώς και τα ΑΕΙ.- Εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την αναδιάρθρωση αποτελεί η αξιολόγηση όλων των ερευνητικών φορέων, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ και τα ΑΕΙ, και αφού γίνουν οι σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις για αντίστοιχη αξιολόγηση και των λοιπών ερευνητικών φορέων που δεν αξιολογούνται ως σήμερα βάσει νόμου.- Οι όποιες συγχωνεύσεις θα πρέπει να έχουν ουσιαστικό και όχι προσχηματικό χαρακτήρα (να μη δείχνουμε δηλ., απλά και μόνο, μείωση του αριθμού των δημόσιων φορέων στην Τρόικα), αλλά και να καταλήγουν σε πραγματικές μειώσεις κόστους μέσω συνεργειών, όπως π.χ. κοινής Κεντρικής Διοίκησης ομοειδών φορέων.- Οι όποιες συγχωνεύσεις θα πρέπει να αναχαιτίζουν το κύμα φυγής ερευνητικού προσωπικού προς το εξωτερικό.- Επαναλαμβάνουμε (το από 19/09/12) αίτημά μας για τη σύσταση ειδικής επιτροπής από το Υπουργείο Παιδείας, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και της ΕΕΕ, καθώς και των τριών Συνόδων Πρυτάνεων / Προέδρων του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης & της Έρευνας, και η οποία θα διαμορφώσει τα κριτήρια, θα συντονίζει και θα παρακολουθεί τις εξελίξεις της διαδικασίας που θα αποσκοπεί σε μια ορθολογική αναδιάρθρωση του δημόσιου ακαδημαϊκού και ερευνητικού ιστού της χώρας. Επαναλαμβάνουμε, τέλος, για άλλη μια φορά, ότι οι αυτονόητες υποδείξεις της Maire Geoghegan-Quinn, Επιτρόπου της Ε.Ε. για την Έρευνα, την Καινοτομία και τις Επιστήμες, η οποία δήλωσε πρόσφατα ότι «Η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά μας, πράγμα που μεταφράζεται σε θέσεις εργασίας. Γνωρίζουμε ότι οι χώρες οι οποίες επένδυσαν τα μάλα στην έρευνα και την καινοτομία, αντεπεξήλθαν με τον καλύτερο τρόπο την οικονομική κρίση», θα πρέπει να εφαρμοστούν επιτέλους και στη χώρα μας. για την ΠΟΣΔΕΠΟ ΠρόεδροςΝικόλαος Μ. Σταυρακάκης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.Η ΓραμματέαςΕυγενία Μπουρνόβα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. για την ΟΣΕΠ-ΤΕΙΟ ΠρόεδροςΓιάννης Τσάκνης, Καθηγητής ΤΕΙ ΑθήναςΟ ΓραμματέαςΓεώργιος Ανδρεάδης, Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Θεσ/νίκης για την ΕΕΕΗ ΠρόεδροςΜαρία Θ. Στουμπούδη, Δ/ντρια Ερευνών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.Η ΓραμματέαςΜαρία Κωνσταντοπούλου, Κύρια Ερευνήτρια ΕΚΕΦΕ «Δ»
 
 
Αλιπράντη Ματινα -Χριστινα
H προβλεπόμενη ένταξη του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ αποτελεί στην ουσία κατάργηση του ΕΚΚΕ. Η πράξη αυτή αποτελεί απαράδεκτη απόφαση ενώ η υλοποίηση της θα σημάνει και το τέλος της κοινωνικης έρευνας στην Ελλάδα. Το ΕΚΚΕ που λειτουργεί 60 και πλέον χρόνια αποτελεί το μοναδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας με σημαντικό έργο και παρουσία στο εξωτερικό.Είμαι και εγώ από τους νέους Ελληνες που ζω και εργάζομαι στο εξωτερικό γιατι δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας στη χώρα μας. Πως θα γυρίσουμε εμείς οι νέοι με προσόντα και σπουδές που έχει πληρώσει η Ελλάδα αφού καταργείτε καταξιωμένους- ακαδημαϊκούς φορείς;Γιατί δεν καταργείτε δεκάδες άλλες υπηρεσίες με μηδενική παρουσία καιέργο;Η κατάργηση ένος ακαδημαίκού θεσμού αποδυναμώνει τη χώρα διεθνώς και στερεί τη νεά γενιά από τη δυνατότητα να εργαστεί με αξιοπρέπεια σε ένα φορέα «ευρωπαΙκόυ» επιπέδου.Η εξοικονόμιση πόρων δεν πρέπει να γκρεμίσει τον τομέα της έρευνας. Εχει ήδη συρρικνωθεί και δεν θα υπάρξει καμία οικονομία από την ένταξη του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ.
 
 
Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων Περιστερίου Χαράδρας Αράχθου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α.ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ& Χ. ΑΡΑΧΘΟΥΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Προς:Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΘΕΜΑ:Επισημάνσεις- παρατηρήσεις για το προτεινόμενο άρθρο 10 του σχεδίου νόμου «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας και Αράχθου, με αφορμή την από 1η έως 8η Οκτωβρίου 2012 δημοσίευση προς Δημόσια Διαβούλευση του τελικού Σχεδίου Νόμου «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα», όπου στο άρθρο 10 προτείνεται η συγχώνευση των 29 Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Φ.Δ.Π.Π.), διατυπώνει τις παρακάτω επισημάνσεις-παρατηρήσεις και παρακαλεί να τις λάβετε σοβαρά υπόψη:Α. Δεν αποδέχεται τη συγχώνευση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου που προτείνεται στην παράγραφο 1δ, για τους εξής λόγους:1. O Φ.Δ. Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου δεν επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό. Τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν αμείβονται για τις συνεδριάσεις και τη συμμετοχή τους σε επιτροπές και η μισθοδοσία του προσωπικού καλύπτεται μόνο από ευρωπαϊκούς πόρους και όχι από τον τακτικό προϋπολογισμό. Επομένως, με την προτεινόμενη συγχώνευση του σε νέο ενιαίο ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Πίνδου» δεν θα επέλθει κανένα δημοσιονομικό όφελος. Αρκεί να αναφερθεί ότι το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου συνεδριάζει μια φορά το μήνα και έχει δαπανήσει τα τρία τελευταία χρόνια μόνο το χρηματικό ποσό των 1300 ευρώ.2. Στο σχέδιο δεν επιλύονται σημαντικά διοικητικά οργανωτικά και λειτουργικά θέματα που ανακύπτουν από την επικείμενη συγχώνευση. Ποιο νομικό πλαίσιο θα υπερισχύσει (Π.Δ. ή Κ.Υ.Α) και ποιοι κανονισμοί λειτουργίας;3. Στα δυο Εθνικά Πάρκα έχουν αρμοδιότητα δυο Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τρεις Αιρετές Περιφέρειες και δέκα Δήμοι: Γρεβενών, Ζαγορίου, Κόνιτσας, Μετσόβου, Ιωαννιτών, Αρταίων, Βορείων Τζουμέρκων, Κεντρικών Τζουμέρκων, Πύλης και Καλαμπάκας. Όλες αυτές οι διοικητικές δομές (κρατικές, αυτοδιοικητικές κ.λπ.), είναι αδύνατο να εκπροσωπηθούν στη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όσο πολυμελές κι αν είναι.4. Η έδρα του νέου προτεινόμενου φορέα στους Ασπραγγέλλους Ιωαννίνων, δεν είναι διόλου λειτουργική, (όπως π.χ. τα Ιωάννινα, Μέτσοβο κ.λπ), καθώς δε βρίσκεται σε κομβική θέση που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των δυο Εθνικών Πάρκων, παρά στο άκρο της μιας εκ των προστατευόμενων περιοχών.Επομένως, με την προτεινόμενη συγχώνευση θα δημιουργηθούν μεγαλύτερα και εντονότερα προβλήματα όπως :- καθυστέρηση στην απορρόφηση κονδυλίων και πιθανή απένταξη των εγκεκριμένων πράξεων,- αθέτηση των δεσμεύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος με πιθανή την επιβολή προστίμων,- αδυναμία διοικητικής, οργανωτικής και λειτουργικής υποστήριξης.- αποδυνάμωση του κοινωνικού αισθήματος, υποβάθμιση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και πλήρη αποτυχία του θεσμού των προστατευόμενων περιοχών.Β. Εν γένει το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου τάσσεται, απερίφραστα, κατά της συγχώνευσης και, κυρίως, κατά της κατάργησης των Φ.Δ.Π.Π. όπως αυτές προτείνονται, και, κλείνοντας, παρακαλεί τον αρμόδιο Υπουργό να αποσύρει τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 10 του προς διαβούλευση σχεδίου νόμου, καθώς μια πιθανή ψήφιση αυτών θα έχει υπερβολικό περιβαλλοντολογικό και πολιτισμικό κόστος για τις περιοχές αυτές. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Φ.Δ. Ο Πρόεδρος Ο ΓραμματέαςΧρήστος Χασάνης Αθανάσιος Μπαζούκας