Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γεώργιος Μήτσαινας
Προσπαθώ να αποστασιοποιηθώ από την θέση που κατέχω ως Συντονιστής του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου εδώ και περισσότερα από 5 έτη και να εξετάσω το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο κατά το δυνατόν αντικειμενικότερα. Παρά την κατ’ επανάληψη ανάγνωση του Άρθρου 10, αδυνατώ να κατανοήσω τις σκοπιμότητες και τα οφέλη για την Ελληνική Οικονομία που θα προκύψουν από την κατάργηση και συγχώνευση των 29 Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Φ.Δ.Π.Π.) σε 14. Αδυνατώ να αντιληφθώ τα οφέλη για το φυσικό περιβάλλον της χώρας μας, στα οποία, ούτως ή άλλως, δεν γίνεται καμία απολύτως, επίσημη αναφορά. Τις σοβαρές ενστάσεις και τους προβληματισμούς μου, τα αναπόφευκτα ερωτήματα που γεννώνται για το ποια θα είναι τα κέρδη αυτής της νομοθετικής πρόθεσης συμμερίζονται και παραθέτουν εύστοχα οι περισσότεροι σχολιαστές του Άρθρου 10. Σχολιαστές στους οποίους ανήκουν συνάδελφοι και έμπειροι επιστήμονες με πολυετή εμπειρία και συμμετοχή στις προσπάθειες προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του πολύτιμου φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και απλοί πολίτες. Δεν χρειάζεται επί αυτών να προσθέσω κάτι άλλο, καθώς με καλύπτουν πλήρως. Αντ’ αυτού θα εστιάσω στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, τον μοναδικό Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού της Ελλάδας, ο οποίος καταργείται! Εντύπωση προκαλεί δε το γεγονός ότι για να επιτραπεί νομοθετικά αυτή η πράξη, με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο (παρ. 15): “Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της περιπτώσεως δ της παραγράφου 1 του άρθρου 15, του ν. 2742/1999”, σύμφωνα με το οποίο “…η ίδρυση φορέων διαχείρισης… είναι υποχρεωτική σε Εθνικά Πάρκα…”. Προφανώς, με αυτόν τον τρόπο προκύπτει η δυνατότητα για μελλοντική κατάργηση και άλλων Φορέων Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών της Ελλάδας! Δεν χωρά αμφιβολία ότι η δρομολογούμενη κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου υπολείπεται εμπεριστατωμένης τεκμηρίωσης ως προς την επιστημονική και οικονομική σκοπιμότητα (όπως ισχύει άλλωστε και για το σύνολο του Άρθρου 10), θα οδηγήσει δε στην δημιουργία σημαντικών προβλημάτων: 1. Από τη δρομολογούμενη κατάργηση του Φορέα δεν προκύπτει σε καμία περίπτωση οικονομία στον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς ο Φορέας επιχορηγείται αποκλειστικά από Ευρωπαϊκά Κονδύλια, συγκεκριμένα από το έργο 2011ΣΕ07580012 της ΣΑΕ 075/8 του Π.Δ.Ε. για την κάλυψη της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο “Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου” (κωδικός MIS: 323368), η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), 2007-2013’ του ΕΣΠΑ. 2. Η δρομολόγηση της κατάργησης του Φορέα θα οδηγήσει μοιραία στη μη τήρηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος με αξιοσημείωτη καθυστέρηση υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης, για τους λόγους που κατ’ επανάληψη έχουν εκθέσει και άλλοι σχολιαστές του Άρθρου 10 με αποδεδειγμένη εμπειρία στην παρακολούθηση της υλοποίησης ανάλογων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 3. Το μεγαλύτερο ίσως έργο που υλοποιεί ο Φορέας αφορά στην Επιστημονική Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας, στην περιοχή ευθύνης του, η οποία αποτελεί συμβατική υποχρέωση της χώρας μας προς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα οφείλει να καταθέτει κάθε έξι έτη Εθνική Έκθεση Αναφοράς για τον έλεγχο της εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και πλέον πλησιάζει η προθεσμία υποβολής της τρίτης Έκθεσης για το διάστημα 2007-2012. Σημαντικό τμήμα των στοιχείων που θα αποτελέσουν την Έκθεση, θα αφορούν στις Περιοχές Ευθύνης των Φ.Δ.Π.Π. και θα προκύψουν μέσω των Πράξεων που αυτοί υλοποιούν, είτε στο πλαίσιο των εργασιών του επιστημονικού τους προσωπικού, είτε στο πλαίσιο της ανάθεσης τμήματος των απαραίτητων ερευνών σε εξειδικευμένος συνεργάτες.Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου είναι από τους λίγους Φορείς που έχουν συμβασιοποιήσει τις υπηρεσίες που αφορούν στην Επιστημονική Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας, καθ’ εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και ήδη παραλαμβάνει τα πρώτα αποτελέσματα των σχετικών εργασιών. Το επιστημονικό του προσωπικό, στην πλειοψηφία του διδάκτορες με αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της Επιστημονικής Παρακολούθησης, υλοποιεί σημαντικό κομμάτι αυτής και είναι το πλέον αρμόδιο στο συντονισμό και στην επόπτευση των εργασιών που υλοποιούν οι εξωτερικοί συνεργάτες.Σημειώνεται ότι ήδη διανύεται η περίοδος παράτασης του ενός έτους που έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάθεση της ανωτέρω Έκθεσης, συνεπώς οποιαδήποτε μεταβολή η καθυστέρηση στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου, θα σημαίνει μεταξύ των άλλων την μη τήρηση της εθνικής υποχρέωσης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που θα συνεπάγεται σημαντικά πρόστιμα για τη χώρα μας. 4. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου έχει προσλάβει το σύνολο του προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ και υλοποιεί ομαλότατα την εγκεκριμένη Πράξη, χωρίς αποκλίσεις από συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα. Το προσωπικό βρίσκεται καθημερινά, χειμώνα – καλοκαίρι, στον Εθνικό Δρυμό Αίνου, τον οποίο επιτηρεί με συνέπεια και υπευθυνότητα, διαθέτει πλέον ακριβέστατη γνώση της προστατευόμενης περιοχής, των υποδομών και των ιδιαιτεροτήτων της, καθώς και των προβλημάτων και των απειλών που την αφορούν, έχει καταρτίσει πλούσιο, συναφές εποπτικό και ψηφιακό αρχείο. Επιπλέον, έχει προβεί και συμμετέχει με την αυτεπιστασία στην υλοποίηση της πλειοψηφίας των δράσεων που προβλέπονται στο Τεχνικό Δελτίο του. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η απορρόφηση των προβλεπόμενων στην εγκεκριμένη Πράξη, πόρων του ΕΣΠΑ και η ουσιαστική προστασία, διατήρηση και διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Αίνου. 5. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου έχει καταφέρει, μέσα από πολύ κόπο και χάρη στο σωστό του προγραμματισμό, να αναγνωρίζεται από την τοπική κοινωνία ως ο πλέον αρμόδιος φορέας για την Προστασία και Διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Αίνου, ως ο Φορέας στον οποίο πρώτα ανατρέχει ο πολίτης για ο,τιδήποτε αφορά στον Εθνικό Δρυμό. Αυτό εμφανίζει πλέον σημαντικά, ουσιαστικά οφέλη για την προστασία του Εθνικού Δρυμού. Ενδεικτικά αναφέρεται μία πρώτη συμφωνία που επετεύχθη με την παραγωγική τάξη των κτηνοτρόφων που δραστηριοποιούνται γύρω από τον Αίνο, με στόχο την αντιμετώπιση του χρονίζοντος προβλήματος της παράνομης βόσκησης εντός του Δρυμού. Ήδη από αυτό το καλοκαίρι φαίνονται τα θετικά αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας. 6. Η δρομολογούμενη κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, όπως ήδη διαφαίνεται από τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, θα δημιουργήσει σύγχυση στο κοινό και θα πλήξει ανεπανόρθωτα το κύρος του Φορέα, επηρεάζοντας δυσμενώς και δυσχεραίνοντας το έργο του όποιου διάδοχου συστήματος διαχείρισης προκύψει. Με αυτόν τον τρόπο εγείρονται παράλληλα δικαιολογημένες αμφιβολίες και ερωτηματικά για την σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται και υλοποιείται από την κεντρική εξουσία ο σχεδιασμός για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Κλείνοντας, θα πρέπει να τονιστεί ότι τόσο το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου όσο και το προσωπικό του αγκάλιασαν εξαρχής τον νέο αυτό οργανισμό, συγκεκριμενοποίησαν και ενστερνίστηκαν πλήρως το όραμα και τους στόχους του και ανέλαβαν με μεράκι το δύσκολο έργο που τους ανατέθηκε. Με επιμονή ξεπέρασαν και ξεπερνούν τις όποιες δυσκολίες προέκυπταν και προκύπτουν υλοποιώντας απερίσπαστα το έργο τους. Συνεπώς, αδυνατώ να αντιληφθώ την προοπτική κατάργησης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ως κάτι άλλο πέρα από ισοπέδωση και απαξίωση των προθέσεών μας, των κόπων μας και των προσπαθειών μας όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι ακλόνητα πεπεισμένος ότι αυτήν την πικρία συμμερίζονται, αντιστοίχως, οι συνάδελφοι και των άλλων Φ.Δ.Π.Π. Παρακαλώ, λοιπόν (με ελάχιστες πλέον ελπίδες για μία απάντηση), τους ιθύνοντες να μας παρουσιάσουν τα προσδοκώμενα δημοσιονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την υλοποίηση των διατάξεων του Άρθου 10 για τους Φ.Δ.Π.Π. και τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας. Εάν αυτά, όπως εκτιμούμε οι περισσότεροι, απλά δεν υφίστανται, τότε δεν απομένει παρά να αποσυρθεί το Άρθρο 10 στο σύνολό του από το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο! Γεώργιος Μήτσαινας, Δρ. ΒιολόγοςΔιευθυντής/Συντονιστής Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου
 
 
Γεωργία Καμάρη
Με έκπληξη διαπίστωσα στο νομοσχέδιο «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» ότι στο Άρθρο 10 ο συντάκτης προτείνει την διατήρηση, την συγχώνευση, αλλά και την κατάργηση ορισμένων (5 που αργότερα έγιναν 4!) Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Μου γεννήθηκαν ορισμένα ερωτήματα, τα οποία και παραθέτω: 1) Ποιο ή ποια ήταν τα κριτήρια αξιολόγησης στα οποία βασίστηκε η συγχώνευση, η κατάργηση ή μη ορισμένων Φορέων; 2) Αυτοί που έθεσαν τα κριτήρια υπολόγισαν το κόστος (τόσο το οικονομικό όσο και το λειτουργικό/διαχειριστικό) που θα επιφέρει η συνένωση ή η κατάργηση των Φορέων; 3) Γνώριζε ο συντάκτης ότι οι Φορείς υλοποιούν εγκεκριμένα έργα, τα οποία έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από αυτό; 4) Γνώριζε ο συντάκτης ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων Διαχείρισης προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμισθί; 5) Γιατί δεν έλαβαν υπόψη τους οι συντάκτες την επίσημη άποψη που κατέθεσε η Επιτροπή ‘Φύση 2000’, καθώς και η Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ;6) Ποιους ή τι εξυπηρετούν οι εν λόγω συγχωνεύσεις ή ακόμα χειρότερο καταργήσεις ορισμένων φορέων; Μήπως τελικά όλα γίνονται μόνο χάριν εντυπωσιασμού; ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Το Δ.Σ. του Φορέα, ήδη με τις πρώτες φήμες περί κατάργησής του, κατά την από 06.09.2012 συνεδρίασή του, αποφάσισε να αποστείλει “Δελτίο Τύπου” ώστε να ενημερώσει τους πολίτες, ιδιαίτερα της Κεφαλονιάς, για την απαξιωτική και προσβλητική πρόταση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου. ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΝΑΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ! Αντί άλλων σχολίων, παραθέτω ορισμένα αποσπάσματα του “Δελτίου Τύπου”: Στη σχετική πρόταση της κ. Γεν. Γραμματέως του Υ.Π.Ε.Κ.Α., αναφέρεται ότι μπορούν να παραμείνουν ορισμένοι Φορείς ως έχουν (5 από τους 29), διότι οι προστατευόμενες περιοχές τους ανταποκρίνονται στα εξής χαρακτηριστικά:1) διεθνή αναγνωρισιμότητα, 2) μοναδικότητα των προστατευόμενων αντικειμένων, 3) οικολογική και γεωγραφική αυτονομία και 4) ιστορικότητα της περιοχής. Σε αυτά απαντούμε ότι ο Εθνικός Δρυμός Αίνου υπερκαλύπτει όλα αυτά τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, αρκεί κανείς να γνωρίζει, ότι το μοναδικό νησιωτικό δάσος Ελάτης που διαθέτει, ήτο γνωστό από τους ομηρικούς ακόμη χρόνους (όπου Αινησίου Διός ιερόν), ιδρύθηκε ως Εθνικός Δρυμός το 1962 (Β.Δ. 776/19 Νοεμβρίου 1962) για την μοναδικότητα του (αποτελεί τον “locus classicus” της ενδημικής Κεφαλληνιακής Ελάτης) και σήμερα αποτελεί Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (GR2220002ΤΚΣ), Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (GR2220006). Εκείνο, ίσως, στο οποίο ο Εθνικός Δρυμός Αίνου φαίνεται να ‘υστερεί’ είναι το μικρό του μέγεθος! Στην αξία όμως της βιοποικιλότητας δεν παίζει κανένα ρόλο το μέγεθος. Αντιθέτως, το μικρότερο μέγεθος, σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN = Διεθνής ένωση για την διατήρηση της Φύσης), είναι εκείνο που δίνει μεγαλύτερη αξία στο προστατευτέο αντικείμενο! Στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου αυτή την στιγμή υλοποιούνται τα υποέργα καταγραφής και παρακολούθησης των ειδών χλωρίδας, πανίδας και ορνιθοπανίδας, μανιταριών, ανάπτυξης και ραδιοχρονολόγησης της Ελάτης, των τύπων οικοτόπων και της δημιουργίας Τράπεζας Γενετικού Υλικού. Εκείνο όμως που κυρίως έχει καταφέρει ο Φορέας είναι η σωστή Ενημέρωση/Ευαισθητοποίηση μαθητών και κοινού, η Επόπτευση/Φύλαξη του Εθνικού Δρυμού και η καλή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τους εργαζομένους στην γύρω περιοχή. Αυτό έχει επιτευχθεί χάρις στην επιμονή και τη συνεχή προσπάθεια του άρτια καταρτισμένου επιστημονικού (2 Διδάκτορες και 2 με ΜSc) και άλλου εξειδικευμένου προσωπικού, που έχει επιλεγεί από το Δ.Σ. του Φορέα μέσω Α.Σ.Ε.Π. Όλη αυτή η πολυετής προσπάθεια του Δ.Σ. και του προσωπικού του Φορέα, σήμερα επιβραβεύεται, δυστυχώς, με την προτεινόμενη κατάργησή του!Μια απόφαση κατάργησης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου δημιουργεί σημαντικά ερωτηματικά, καθώς το προσδοκώμενο όφελος, κατά γενική ομολογία, αναμένεται μηδαμινό, ενώ αντιθέτως είναι προφανές ότι τα προβλήματα που θα ανακύψουν θα είναι ευρέων διαστάσεων, θα δημιουργήσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις και θα έχουν σοβαρό κόστος, δημοσιονομικό και κοινωνικό, αλλά πρωτίστως περιβαλλοντικό! ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ…. 1. ΚΑΝΕΝΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ! 2. ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ! 3. ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2015 ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ. Καθηγήτρια Γεωργία ΚαμάρηΠρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου
 
 
Σωτήρης Κουρής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που εισήχθη από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το νομοσχέδιο με τίτλο «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα», σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας αναφορικά με την παράγραφο 10γ, όπου αναφέρεται στην κατάργηση του «Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου».Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου, από το έτος ίδρυσης του, το 1999, υλοποιεί με επιτυχία το έργο του και διασφαλίζει στο μέγιστο βαθμό την απορρόφηση των εγκεκριμένων κοινοτικών κονδυλίων. Τελικός Αποδέκτης του έργου αυτού είναι η προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Δρυμού Αίνου, με την μοναδική οικολογική και γεωγραφική αυτονομία που την χαρακτηρίζει. Επειδή θεωρούμε ότι τα σημαντικά αποτελέσματα που έχουν παραχθεί από την δράση του Φορέα σχετικά με την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του Εθνικού μας Δρυμού, πρέπει να συνεχιστούν και να ενισχυθούν, με την στήριξη της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κρίνουμε αρνητική εξέλιξη για τον τόπο μας και τον φυσικό του πλούτο, την σχεδιαζόμενη κατάργηση του. Πόσο μάλλον όταν αφορά τον μοναδικό στην Ελλάδα Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού που οδεύει προς αυτή την κατεύθυνση! Θεωρούμε ότι δεν λήφθησαν υπόψη όλα τα αξιολογικά κριτήρια για να τεκμηριώσουν με τον μεγαλύτερο δυνατό ορθολογισμό την κατάταξη του στην λίστα των υπό κατάργηση φορέων.Επιπροσθέτως σας πληροφορούμε ότι η δρομολόγηση αυτή θα δημιουργήσει άμεσα τεράστια προβλήματα στην απορρόφηση των δεσμευμένων κονδυλίων από το Ε.Σ.Π.Α., προκαλώντας οικονομική ζημία για την χώρα μας.Προκειμένου η ευρωπαϊκή στρατηγική κατεύθυνση της αειφόρου τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης να βρει στέρεο έδαφος και προοπτική στην χώρα μας, σας καλούμε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου αυτού, να επανεξετάσετε την περίπτωση αυτή.Εντούτοις αντί να καταργηθεί, θα μπορούσε τουλάχιστον να συγχωνευτεί με έναν από τους υφιστάμενους Φορείς Διαχείρισης των πλησιέστερων Προστατευόμενων Περιοχών.Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & ΙθάκηςΣωτήρης Κουρής
 
 
ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
O φορέας διαχείρισης Χελμού-Βουραικού που το άρθρο 10 παρ. η) του ν/σ προβλέπει συγχώνευση με τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και μεταφορά της έδρας του από τα Καλάβρυτα στην Πάτρα , τον Οκτώβριο του 2009 έγινε μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων EGN που έχει τώρα 52 μέλη από Ευρώπη (http://www.europeangeoparks.org/) και του παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων GGN της Unesco (http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/geoparks/members/) με 84 μέλη από όλο τον κόσμο . Για να ενταχθούμε στο δίκτυο καταθέσαμε αίτηση και επισκέφτηκαν την προστατευόμενη περιοχή του φορέα διαχείρισης Χελμού-Βουραικού 2 ειδικοί αξιολογητές του δικτύου που ενθουσιάστηκαν από το φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής μας. Σε αυτά τα δύο δίκτυα τα μέλη τους που έχουν περιοχές με τα χαρακτηριστικά των περιοχών που προστατεύονται από τους φορείς διαχείρισης , έχουν υψηλό βαθμό προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης της περιοχής τους , της γεωμορφολογικής και γεωλογικής κληρονομιάς, της τοπικής ανάπτυξης μέσω της προβολής της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της περιοχής τους (φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι, παράδοση, τοπική κουζίνα) και φυσικά ενεργητική συμμετοχή των κατοίκων και των τοπικών αρχών. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις επισκέψεις που είχαμε (2 φορές τον χρόνο συνεδριάζει το δίκτυο κάθε φορά σε διαφορετικό γεωπάρκο ) διαπιστώναμε τις δυνατότητες που μας δίνονται και που μπορούμε να εφαρμόσουμε και στη δική μας περιοχή (περιβαλλοντική εκπαίδευση προς την κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης του ανθρώπου στο περιβάλλον, οικονομική αυτοτέλεια του φορέα , ήπια τουριστική ανάπτυξη σε νέους τομείς κ.α)Καταλήγοντας θέλω να πω ότι η προοπτική αυτή που έχει ο φορέας διαχείρισης Χελμού-Βουραικού (http://www.fdchelmos.gr/el/geopark/taftotita.html) με την συμμετοχή του στα Δίκτυα των Γεωπάρκων πιστεύω ότι δεν θα συνεχιστεί αν υλοποιηθεί το σχεδιαζόμενο άρθρο 10 .
 
 
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΨΑΛΤΟΠΟΘΛΟΘ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΕΚΑ Ως αναπληρωματική ειδική επιστήμονας, του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και επί σειρά ετών εργαζόμενη ως Ιχθυολόγος Δημοσίου για την αλιευτική διαχείριση εσωτερικών υδάτων και παράκτιων οικοσυστημάτων και νυν Προϊσταμένη του Τμήματος Αλιείας Εσωτερικών υδάτων Λαγκαδά με αρμοδιότητες επί του υγροτόπου των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης έχω να παρατηρήσω ότι το σχέδιο συγχώνευσης των Φορέων είναι άλλη μία ενέργεια εξυπηρέτησης συμφερόντων υπέρ της καταλήστευσης των φυσικών πόρων και της καταστροφής του περιβάλλοντος στο πλαίσιο των “fast track” αναμενόμενων προγραμμάτων «ανάπτυξης». Αναλυτικά:1. Στο πλαίσιο της εφαρμογής της δημοσιονομικής πολιτικής καλούνται τα Υπουργεία να τροποποιήσουν τους οργανισμούς τους και να συγχωνεύσουν τις υπηρεσιακές μονάδες με σκοπό την εξοικονόμηση των δαπανών τους. Το ΥΠΕΚΑ στο εισηγητικό έγγραφο (αριθ.: 3792/29-08-12) προς το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης ως αιτιολόγηση για το σχέδιο συγχωνεύσεων παραδέχεται ότι αυτή δεν εξυπηρετεί την δημοσιονομική πολιτική, καθώς αναφέρει στην παράγραφο 5 ότι δεν αναμένεται να έχει θεαματικά αποτελέσματα στην εξοικονόμηση πόρων.2. Το ΥΠΕΚΑ προχωρά στην συγχώνευση και κατάργηση Φορέων με στόχο την υποτιθέμενη αποτελεσματικότερη οργάνωση και απόδοση τους για δομές που το ίδιο είχε θεσπίσει μόλις πριν 8 χρόνια, δομές που έγιναν αποδεκτές από την Ε.Ε. και που για τη δημιουργία της υποδομής τους και τη λειτουργία τους δαπανήθηκαν πάρα πολλά κονδύλια όλα συγχρηματοδοτούμενα άνω του 80% από την Ε.Ε. Πόσο γρήγορα πιστεύει κανείς και πόσο οικονομικά μπορεί να στηθεί μία υπηρεσιακή δομή και να λειτουργεί έστω στο 70% της απόδοσης και των αρμοδιοτήτων της. Αν το κριτήριο συγχωνεύσεων είναι η «αύξηση της ανταγωνιστικότητας» των υπηρεσιών (πολλές δράσεις, έργα, ποσοστό απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλιών, κ.λ.π.), τότε θα έπρεπε το ΥΠΕΚΑ να εξετάσει την ανταγωνιστικότητα των Φορέων και με άλλα κριτήρια και όχι μόνον με τα ιστορικά, ώστε οι πιο ανταγωνιστικοί να συνεχίσουν να κάνουν την δουλειά τους χωρίς επικίνδυνες παρεμβάσεις ανατροπής της επιτυχημένης πορείας τους και να γίνουν διορθωτικές κινήσεις στους μη ανταγωνιστικούς.3. Στο παραπάνω πλαίσιο της αποδοτικότητας των φορέων και της απορρόφησης των κονδυλίων για έργα και δράσεις προς όφελος των προστατευομένων περιοχών και των κατοίκων σε αυτές, εκτός της τεράστιας ανατροπής των δομών γιατί από 29 δημιουργεί 9, καταργεί 4και 5 κρατά ως έχουν, κάνει εισήγηση και για την ύπαρξη μίας μεταβατικής περιόδου, καθώς είναι ανέτοιμο να σηκώσει τη νέα δομή που προτείνει. Η συνολική αυτή ενέργεια του ΥΠΕΚΑ θα επιφέρει δραματική υστέρηση στις εισροές και απορροφήσεις των ευρωπαϊκών κονδυλίων για το περιβάλλον σε μία οικονομικά κρίσιμη για τη χώρα εποχή. Η αποδόμηση δομών που εξαιτίας τους υπάρχει εισροή στην ελληνική κοινωνία μεγάλου χρηματικού ποσού επιδοτούμενου άνω του 80% από την Ε.Ε. είναι ακατανόητη.4. Το ΥΠΕΚΑ προχωρά σε αυτήν την αναστάτωση με πιθανή συνέπεια μίας πολύ μεγάλης οικονομικής ζημιάς της χώρας με το αιτιολογικό αδυναμιών που αφορούν το ίδιο και όχι τους εποπτευόμενους από αυτό Φορείς.:Α) Τι εμπόδιζε μέχρι τώρα το ΥΠΕΚΑ να εντάξει τις υπόλοιπες περιοχές του δικτύου Natura 2000 στις περιοχές που διαχειρίζονταν οι αντίστοιχοι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών.Β) Τι εμπόδιζε μέχρι τώρα την έκδοση των Π.Δ. για τις προστατευόμενες περιοχές και τη θεσμοθέτηση των σοβαρών αρμοδιοτήτων της επόπτευσης και φύλαξης που ασκούν οι Φορείς.5. Πως πιστεύουν οι καθ΄ ύλην αρμόδιοι για την προστασία του Περιβάλλοντος στο ΥΠΕΚΑ ότι μπορεί γρήγορα, αποτελεσματικά και προπάντων ορθολογικά να προστατεύονται περιοχές που υπάγονται σε πάνω από μία λεκάνη απορροής, που απλώνονται σε τεράστιες γεωγραφικές εκτάσεις. Είναι δυνατόν να παίρνουν σοβαρές αποφάσεις γι αυτές (καταγγελίες, απορρόφηση κονδυλίων, κ.λ.π.) Δ.Σ ή Επιτροπές, στις οποίες θα συμμετέχουν μέλη τοπικής κοινωνίας και θα αποφασίζουν για μία τεράστια ποικιλία οικοσυστημάτων για τα περισσότερα από τα οποία εκ των πραγμάτων θα υπάρχει σοβαρή έλλειψη επαφής και εμπειρικής γνώσεις. Είναι φανερό ότι το σχεδιαζόμενο μόρφωμα δεν μπορεί να αποτελεί όχι προστασία ούτε καν πρωτογενή έλεγχο της περιοχής αρμοδιοτήτων της κάθε νέας μονάδας.6 Επίσης, δεν γίνεται κατανοητό γιατί για τους υπαλλήλους των Φορέων των προστατευόμενων περιοχών να μην ισχύει και για γι αυτούς η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων έως ότου υπάρχει η χρηματοδότηση του έργου, όπως ακριβώς μνημονεύεται στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου για τους αντίστοιχους υπαλλήλους με συμβάσεις ιδιωτικού διακαίου ορισμένου χρόνου του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων Εκτέλεσης Αρχαιολογικών Έργων.7. Πιστεύει πράγματι το ΥΠΕΚΑ ότι οι εντασσόμενοι Φορείς σε υφιστάμενες Υπηρεσίες της Περιφερειακής Διοίκησης ή Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα μπορέσουν απρόσκοπτα να λειτουργήσουν άμεσα και να απορροφήσουν κονδύλια για τα οποία οι Υπηρεσίες υποδοχής μέχρι σήμερα δεν είχαν καμία αρμοδιότητα.8. Επειδή ακριβώς τα Δ.Σ. ήταν άμισθα και δεν επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς λειτουργίας των Φορέων, πόσο μάλλον τον κρατικό προϋπολογισμό και αποτελούνταν από ειδικούς επιστήμονες και από εκπροσώπους κοινωνικών φορέων της συγκεκριμένης προστατευόμενης περιοχής θεωρούμε, ότι δεν υπάρχει λόγος αναστάτωσης της δομής και λειτουργίας των Φορέων Προστασίας. Αντί αυτού το ΥΠΕΚΑ να δώσει βαρύτητα στην ολοκλήρωση των δεσμεύσεων που έχει απέναντι τους και απέναντι σε Διεθνείς Οργανισμούς για την έκδοση των σχετικών Π.Δ. και την ένταξη των υπολοίπων περιοχών Natura στις περιοχές αρμοδιοτήτων των Φορέων.9. Ο συγκεκριμένος Φορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας – Βόλβης, εξαιτίας της διεθνούς σπουδαιότητας του προστατευόμενου αντικειμένου που είναι οι λίμνες Κορώνεια και Βόλβη που ειδικά για την Κορώνεια η χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο επιβολής προστίμων για την κατάσταση της, είναι σε επιτήρηση από διεθνείς οργανισμούς,. Η δομή και λειτουργία του Φορέα θα έπρεπε να προσεχθεί, όπως και άλλων Φορέων που έχουν προστατευόμενες περιοχές με ανοικτά ζητήματα τήρησης των διεθνών δεσμεύσεων και βρίσκονται σε πολύ λεπτές ισορροπίες. Δύσκολα μπορεί να γεφυρωθεί η μεγάλη οικολογική διαφορά που εντοπίζεται στην βασική φυσιογνωμία και λειτουργία του οικοσυστήματος των δύο φυσικών λιμών και μίας τεχνητής φραγμαλίμνης και ενός δέλτα ποταμού (συγχωνεύεται με Κερκίνη και Δέλτα Αξιού), από τους Εθελοντές Επιστήμονες και εκπροσώπους κοινωνικών Φορέων, σε συνδυασμό με την τεράστια απόσταση και έκταση. Επίσης, ο Φορέας έχει αναπτύξει μία σημαντική δράση, έχει κατακτήσει ένα υψηλό επίπεδο στο στελεχιακό δυναμικό (αριθμό και επιστημονική εξειδίκευση), στις κινητές και ακίνητες υποδομές του. Είναι πρώτος μεταξύ των 29 για το ποσοστό απορρόφησης από την Ε.Ε. και την ολοκλήρωση δράσεων και ενεργειών προστασίας της προστατευόμενης περιοχής. Έχει καταφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει κοινωνικά αποδεκτός και ο κύριος παράγοντας της περιοχής για τον έλεγχο της ποιότητας του περιβάλλοντος του Εθνικού Πάρκου Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών.10. Τέλος, στα πάντα που γύρω καταρρέουν ας κρατήσουμε το περιβάλλον όρθιο μιας και δεν μας κοστίζει οικονομικά τώρα σχεδόν τίποτα, ενώ θα το πληρώσουμε στο μέλλον πολλαπλά και ποικιλοτρόπως. Αξίζει να δοθεί μία ευκαιρία στους Φορείς των προστατευόμενων περιοχών και κυρίως στους κατοίκους και στο περιβάλλον των προστατευόμενων περιοχών.