Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Βασίλης Γκιώνης
1) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9,‘….το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)….. καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται ως ερευνητικό Ινστιτούτο με την ονομασία «Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) στο ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)…’ Η παρουσία εκπροσώπων του ερευνητικού καθώς και του τεχνικού διοικητικού προσωπικού του εν λόγω ινστιτούτου στο ΔΣ του νέου φορέα, αποτελεί διακριτική μεταχείριση του νέου Ινστιτούτου ως προς τα τρία, ήδη υπάρχοντα, ινστιτούτα του ΕΙΕ. Έτσι παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας αλλά και το νομικό πλαίσιο της εκπροσώπησης των εργαζομένων, όπως αυτή έχει εκφραστεί στον νόμο 1514/1985. 2) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9,‘Από την έναρξη ισχύος του διατάγματος της παραγράφου 3, το Ε.Ι.Ε. μετονομάζεται σε Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών-Κέντρο Θετικών, Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών’ Η μετονομασία αυτή είναι, επιστημονικά σαφώς περιοριστική, σε σχέση με την ονομασία Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Η περιχαράκωση και ο περιορισμός τόσο σε κοινωνική όσο και σε επιστημονική βάση είναι στοιχεία οπισθοδρόμησης και αναχρονισμού.Επιπλέον, το ογκώδες δημοσιευμένο ερευνητικό έργο του ΕΙΕ καταγράφεται για πάνω από τέσσερις δεκαετίες στη διεθνή βιβλιογραφία και στις διεθνείς βάσεις δεδομένων υπό την επωνυμία «National Hellenic Research Foundation». Τυχόν αλλαγή της επωνυμίας αυτής εξαφανίζει βιαίως το ΕΙΕ από την ηλεκτρονική αποτύπωση της παγκόσμιας επιστημονικής παραγωγής. 3) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 9,‘Με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τροποποιείται, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, ο Οργανισμός του Ε.Ι.Ε. και καθορίζονται, ιδίως, …..’ Αντί του νέου ΠΔ, θα αρκούσε μία τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος ΠΔ του ΕΙΕ με την ενσωμάτωση κατ’ αναλογία άρθρων με εκείνα που αναφέρονται και περιγράφουν τα υπάρχοντα ινστιτούτα του ΕΙΕ. 4) Στην παράγραφο 5γ του άρθρου 9,‘Το Ε.Ι.Ε. είναι καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Ε.Κ.Κ.Ε. και οι εκκρεμείς δίκες αυτού συνεχίζονται αυτοδικαίως από το Ε.Ι.Ε., χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται καμία άλλη διατύπωση για τη συνέχιση τους.’ και στην παράγραφο 5στ,‘Η μίσθωση του ακινήτου, στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ε.Κ.Κ.Ε. καταγγέλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 15, εκτός εάν το Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε. αποφασίσει ότι εξακολουθεί να καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες του νέου φορέα’ α) Δεν υπάρχει αναφορά σχετικά με την ευθύνη υλοποίησης των ήδη ανειλημμένων συμβάσεων, εκτελούμενων προγραμμάτων και έργων του Ε.Κ.Κ.Ε. καθώς και στην συνέχιση εκτέλεσής τους.Επισημαίνεται εδώ, ότι σε συμβάσεις, έργα και προγράμματα, την επιστημονική ευθύνη έχει πάντα ο επιστημονικός υπεύθυνος ενώ η διοικητική και λογιστική ευθύνη, σε συνεργασία με τον επιστημονικό υπεύθυνο, περνούν σε επίπεδο φορέα κι όχι ινστιτούτου. β) Κυρίως δε, δεν αναφέρεται πουθενά σε θέματα σχετικά με την κάλυψη της τακτικής μισθοδοσίας και των λοιπών εξόδων που αφορούν στη λειτουργία του ΕΚΚΕ. Σημειωτέον ότι με τον ελλειμματικό προϋπολογισμό του ΕΙΕ είναι αδύνατη η κάλυψη των αναγκών του νέου φορέα, τόσο σε κόστος εγκατάστασης όσο και σε μισθοδοσία προσωπικού. Βασίλης ΓκιώνηςΕρευνητής ΙΘΦΧ / ΕΙΕ
 
 
KYΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΜΙΛΛΗΣ
H συγχώνευση οργανισμών μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμη για οργανωτικούς και οικονομικούς λόγους υπό την αίρεση ότι το εγχείρημα αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο την ομαλή και απρόσκοπτη επιτέλεση των εργασιών ενός εκάστου και την πραγμάτωση των στόχων του. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως έχει ήδη καταγραφεί και σε προηγηθέντα σχόλια, οι τρεις υπό συγχώνευση οργανισμοί υπόκεινται σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις και έχουν αυστηρά καθορισμένες υποχρεώσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς. Η σταθερή και πλήρης συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις αυτές (τόσο στο διαχειριστικό/οργανωτικό όσο και στο τεχνικό επίπεδο) αξιολούνται περιοδικά από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς φορείς. Ειδικότερα στην περίπτωση της Διαπίστευσης, η διαδικασία αξιολόγησης του όργανισμού διαπίστευσης από ομοτίμους (peer evaluation) εισάγει αυστηρές απαιτήσεις σε σχέση και με την ανεξαρτησία του από άλλες δραστηριότητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι γι΄αυτούς ακριβώς τους λόγους, ακόμα και η (μικρή) Κύπρος και πιο πρόσφατα η (πολύ μικρότερη) Μάλτα αναγκάστηκαν να διαχωρίσουν τη Διαπίστευση από την Τυποποίηση. Σημειώνεται τέλος ότι ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.765/2008 καθορίζει την ευθύνη του κράτους μέλους να διασφαλίζει την ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία του (ενός μόνου) Εθνικού Οργανισμού Διαπίστευσης.Με βάση τα πιο πάνω, έχω την άποψη ότι η συγχώνευση των τριών οργανισμών δεν θα είναι χωρίς προβλήματα για τη διαπίστευση και μάλιστα σε βαθμό που να τίθεται σε κίνδυνο η απρόσκοπτη συνέχιση του καθεστώτος MLA (συμμετοχή στην Πολυμερή Συμφωνία) με πολλαπλές προβλεπτές αρνητικές συνέπειες (βλ. απ΄αυτών και σχόλια από Ioannis). Μέχρι τώρα το ΕΣΥΔ έχει καθιερωθεί στον ευρωπαϊκό χώρο για την αξιοποιστία και την εγκυρότητά του, είναι ενεργό στη διαδικασία αξιολόγησης άλλων εθνικών οργανισμών διαπίστευσης, με διμερείς και περιφερειακές συνεργασίες και με παροχή υπηρεσιών διαπίστευσης σε γειτονικές χώρες (σημ.: ανάμεσά τους και η Κύπρος που έχει κερδίσει μέσα και από την για εφτά τώρα χρόνια συνεργασία του Κυπριακού Φορέα Διαπίστευσης με το ΕΣΥΔ). Θεωρώ ως μη δόκιμο να τεθεί σε κίνδυνο μια αποτελεσματικά λειτουργούσα και επανειλημμένα επιτυχώς αξιολογημένη από την ΕΑ (Ευρωπαϊκή συνεργασία για τη Διαπίστευση) κατάσταση (σημ.:επικεντρώνομαι στο ΕΣΥΔ και τη διαπίστευση λόγω μη πλήρους εικόνας για τις άλλες δραστηριότητες) για χάρη μιας γενικότερης πολιτικής περί συγχωνεύσεων που δεν τεκμηριώνει εκ προοιμίου την αποτελεσματικότητά της αν δεν έχει προηγηθεί λεπτομερής μελέτη των πιθανών επιπτώσεων στην κάθε περίπτωση. Σ΄αυτό θα ήθελα να προσθέσω ότι δεν γίνέται αντιληπτό πώς θα αντιμετωπιστούν οργανωτικά προβλήματα στο νέο σχήμα λαμβάνοντας υπόψη αντικειμενικά δεδομένα π.χ. διαφορετικοί χώροι λειτουργίας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η συγγένεια των τριών δραστηριοτήτων σε ορισμένες πτυχές τους ουδόλως εξασφαλίζει την αυτόματη δυνατότητα αξιοποίησης του προσωπικού τους εναλλακτικά και για τις άλλες δυο δραστηριότητες.Καταλήγοντας, υπογραμμίζω την αναγκαιότητα, αν μη τι άλλο, μιας μεταβατικής περιόδου κατά την οποία, παράλληλα με τη συνέχιση απρόσκοπτης της λειτουργίας του ΕΣΥΔ να μελετηθούν όλες οι επιπτώσεις ΠΡΙΝ την έναρξη λειτουργίας του νέου σχήματαος, αν βεέβαια αυτό τεκμηριωθεί, από τη μια, ως συνολικά χρήσιμο και αναγκαίο και, από την άλλη, ότι δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην ισότιμη συμμετοχή των τριών οργανισμών στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι στους αντίστοιχους τομείς.Δρ Κυριάκος ΤσιμίλληςΔιευθυντής Κυπριακού Φορέα Διαπίστευσης
 
 
Χριστίνα Λ.
Για την παρ. 2α:Η μεταφορά (!!!) προσωπικού (για 13 μηχανικούς και 1 συντηρητή) από ΝΠΙΔ στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ με διαπιστωτική πράξη (όχι ΚΥΑ) είναι αμφίβολης νομιμότητας και σκοπιμότητας.Για την παρ. 2β:Αντίθετα, το λοιπό προσωπικό (6 άτομα ΠΕ & ΤΕ Οικονομικού, 1 φύλακας & 1 κλητήρας), που έχει την ίδια σχέση εργασίας στο φορέα με τους μηχανικούς και συντηρητές, με ΚΥΑ μεταφέρεται σε ΝΠΙΔ, εάν και όταν υπάρξουν αιτήματα από άλλους φορείς (οι οποίοι μπορεί να είναι οι επόμενοι που θα καταργηθούν)… Η σκοπιμότητα αυτής της διάκρισης μεταξύ του προσωπικού οφείλεται στο ότι το ΥΠΑΙΘΠΑ (γ.γ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) δεν χρειάζεται Οικονομικούς και 2 φύλακες αρχαιοτήτων (βλ. κλοπές σε μουσεία και κλειστοί αρχαιολογικοί χώροι);;;Αν ναι, γιατί με ΠΥΣ (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) ζητάει να προσλάβειλογιστές ορισμένου χρόνου; Μήπως να σοβαρευτούμε λίγο;;;
 
 
Πάνος Παναγόπουλος
1. Η Διεύθυνση Υδάτων, της οποίας οι αρμοδιότητες καθορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 3199/2003, δεν μπορεί να αναλάβει λειτουργία τεχνικών έργων – ενώ από την κείμενη νομοθεσία έχει ήδη την εποπτεία της ποιοτικής και ποσοτικής διαχείρισης της περιοχής. Προτείνεται λοιπόν να διαγραφεί η σχετική αναφορά στην Διεύθυνση Υδάτων. 2. Δεν φαίνεται δόκιμη η πρόβλεψη ότι η Διεύθυνση Υδάτων ορίζεται ως κύριος φορέας δικαιωμάτων για την περίοδο εκτέλεσης των τεχνικών έργων, δεδομένου ότι τα έργα εκτελούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας κλπ. δια της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κάρλας, η δε Διεύθυνση Υδάτων δεν διαθέτει ούτε μπορεί τώρα να αναπτύξει τεχνικές υπηρεσίες για την διαχείριση και επίβλεψη της κατασκευής των έργων που είναι σε εξέλιξη. Προτείνεται να διαγραφεί η σχετική πρόβλεψη. 3. Στην αρχή του εδαφίου ε της παρ. 10 προβλέπει ότι η αρμοδιότητα της λειτουργίας των έργων αναλαμβάνεται από την Διεύθυνση Υδάτων ενώ στο τέλος του ότι η αρμοδιότητα της λειτουργίας θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΚΑ. Άλλωστε, ο καθορισμός των Υπηρεσιών και φορέων λειτουργίας ίσως να μην αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ΥΠΕΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ με τελικό δικαιούχο το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας κλπ. 4. Σχετικά με την λειτουργία των έργων της Κάρλας επισημαίνεται ότι το σύστημα είναι σύνθετο και περιλαμβάνει κυρίως:- τα έργα μεταφοράς του νερού από τον Πηνειό προς την λίμνη- την ίδια την λίμνη- τα αντιπλημμυρικά αντλιοστάσια- την σήραγγα προς τον Παγασητικό- τα αντλιοστάσια και τα λοιπά έργα μεταφοράς του νερού άρδευσης- τον υγρότοπο ανάδειξης και καθαρισμού στραγγιδίων, και- τις γεωτρήσεις, δεξαμενές και τα αντλιοστάσια για την ύδρευση του Βόλου. Κατά συνέπεια, η λειτουργία των έργων από τις κατά την κείμενη νομοθεσία Υπηρεσίες και φορείς θα έχει ως αποτέλεσμα:- άλλος φορέας θα είναι υπεύθυνος για την πλήρωση της λίμνης και την λειτουργία των αντιπλημμυρικών έργων (τεχνικές υπηρεσίες Περιφέρειας)- άλλος φορέας θα είναι υπεύθυνος για την άρδευση από την λίμνη (ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ)- άλλος φορέας θα είναι υπεύθυνος για την προστασία του οικοτόπου της λίμνης (Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με την παράγραφο δ), και- η Διεύθυνση Υδάτων θα κληθεί να παρακολουθεί από κοντά τα τεκταινόμενα.Τα παραπάνω εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε σοβαρές δυσλειτουργίες του συστήματος, 5. Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η λειτουργία της λίμνης να γίνεται από ενιαίο φορέα (όπως άλλωστε γίνεται και για την λειτουργία ταμιευτήρων), σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Υδάτων.Ο Φορέας που προβλέπεται να ασκήσει την ολοκληρωμένη αυτή λειτουργία είναι ο «Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου». Η πρόβλεψη αυτή υπάρχει και στις αιτήσεις χρηματοδότησης του έργου από την Ε.Ε.. Σημειώνεταί δε ότι, σύμφωνα με την από 29.8.2011 Απόφαση της Επιτροπής για την χρηματοδότηση του έργου επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας, πρέπει μέχρι 31.12.2012 οι Ελληνικές Αρχές να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα εφαρμόσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ε.Ε. όσον αφορά στην προστασία και τη διαχείριση τη περιοχής Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου και της Λεκάνης Απορροής Ποταμού. Κατά συνέπεια, αποτελεί επιτακτική ανάγκη να επιλυθεί άμεσα το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσο θα μπορούσε να διαχειρίζεται την λίμνη κατά τρόπο που να εξυπηρετεί τον πολλαπλό της σκοπό που περιλαμβάνει:- την περιβαλλοντική διαχείριση της λίμνης και των σχετικών έργων- την άρδευση της γύρω περιοχής από την λίμνη και εν μέρει από τα υπόγεια νερά- την ύδρευση Βόλου από τα υπόγεια νερά, και- την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. Η διαχείριση των έργων από έναν περιβαλλοντικό φορέα είναι καινοτόμος και θα διασφάλιζε την λειτουργία της λίμνης κατά τον βέλτιστο περιβαλλοντικά τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των χρηστών του νερού. Προτείνεται λοιπόν η διατήρηση του φορέα αυτού, με πρόβλεψη μάλιστα στο σχέδιο νόμου του ειδικού του σκοπού που περιλαμβάνει την λειτουργία των έργων.
 
 
Νίκος Α. Ζώρης
Προκειμένου να υπάρξει βελτίωση της οργανωτικής και λειτουργικής δομής του κάθε Οργανισμού, αύξηση της παραγωγικότητάς του, μείωση του λειτουργικού του κόστους και αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του, θα πρέπει να αναπτυχθούν / εφαρμοστούν τα εξής Οργανωτικά Συστήματα / Κανονισμοί: 1) Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.Το Σύστημα αυτό θα περιλαμβάνει αρχές, κανόνες και μεθόδους με τις οποίες επιτυγχάνεται η άριστη διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού.Ενδεικτικά, το Σύστημα θα περιλαμβάνει τα εξής υποσυστήματα:α) υποσύστημα περιγραφών καθηκόντων/ευθυνών των θέσεων εργασίας και αξιολόγησης θέσεων εργασίας.β) υποσύστημα μεθόδων διοικητικής εποπτείας του προσωπικού (προσέλευση, αποχώρηση, απουσίες, άδειες, συμπεριφορά κλπ.).γ) υποσύστημα μεθόδων αξιολόγησης απόδοσης του προσωπικού.δ)Υποσύστημα πολιτικής αμοιβών.ε) υποσύστημα εκπαίδευσης.στ) υποσύστημα μεθόδων αξιοποίησης προτάσεων προσωπικού για πάσης φύσεως λειτουργικά/διοικητικά θέματα (βελτίωση ισχυουσών διαδικασιών, απλούστευση των ροών εργασίας, ανακατανομή αρμοδιοτήτων, λειτουργικότητα / ασφάλεια / υγιεινή / αισθητική των χώρων εργασίας κλπ.) και μεθόδων διαπίστωσης του βαθμού ικανοποίησής του. Το προτεινόμενο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού θα βοηθήσει, εκτός των άλλων, και στην αναβάθμιση του ρόλου της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού ο οποίος θα μετατραπεί από υποστηρικτικός και διαχειριστικός σε στρατηγικό, με κύριους στόχους τη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς του προσωπικού, την καλύτερη υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων του κάθε Οργανισμού και τη διατήρηση θετικού εργασιακού κλίματος. Το Σύστημα αυτό θα μπορεί να υποστηριχθεί μηχανογραφικά και από διάφορα προγράμματα πληροφορικής τα οποία υπάρχουν στην 2) Ανάπτυξη Συστήματος Εσωτερικής Επικοινωνίας.Το Σύστημα αυτό θα περιλαμβάνει αρχές, κανόνες και μεθόδους βάσει των οποίων θα διενεργείται η εσωτερική επικοινωνία και θα βοηθάει ώστε οι πληροφορίες/οδηγίες/εντολές/αποφάσεις να κοινοποιούνται με ταχύτητα και σαφήνεια, καθώς επίσης και να υπάρχει μία αμφίδρομη ροή πληροφοριών μεταξύ των ανωτέρων και των κατωτέρων επιπέδων της διοικητικής ιεραρχίας του Οργανισμού.Ενδεικτικά, το Σύστημα Εσωτερικής Επικοινωνίας θα περιλαμβάνει τα εξής υποσυστήματα:α) Υποσύστημα έκδοσης/κυκλοφορίας/κωδικοποίησης των εγκυκλίων εγγράφων, το οποίο ονομάζεται «Κώδικας Εσωτερικής Έγγραφης Επικοινωνίας» και μέσω του οποίου προσδιορίζεται η έννοια των εγκυκλίων εγγράφων, τα είδη, η αρμοδιότητα έκδοσης και υπογραφής, η μορφή και η δομή, η αρίθμηση, κυκλοφορία και αρχειοθέτηση και τέλος ο τρόπος κωδικοποίησης.β) Υποσύστημα αλληλογραφίας, το οποίο αποσκοπεί στη συστηματική αποτύπωση των κανόνων που πρέπει να ακολουθούνται ώστε να μην υπάρχει αυτοσχεδιασμός και ανομοιομορφία στην έγγραφη επικοινωνία. Προσδιορίζονται τα είδη επιστολών, τα βασικά και δευτερεύοντα στοιχεία τους, η πρωτοκόλληση, η διακίνηση της εισερχόμενης/εξερχόμενης αλληλογραφίας και η αρχειοθέτηση.γ) Υποσύστημα σχεδιασμού/κωδικοποίησης/κυκλοφορίας των εντύπων, το οποίο καθορίζει εφαρμογή ενιαίου και πάγιου τρόπου με τον οποίο σχεδιάζονται, τροποποιούνται, κωδικοποιούνται, κυκλοφορούν και καταργούνται τα πάσης φύσεως έντυπα που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των καθημερινών εργασιών του Οργανισμού.δ) Καθιέρωση μεθόδων οργάνωσης και τήρησης των αρχείων του Οργανισμού (Κανονισμός Αρχείων).ε) Υποσύστημα μεθόδων προφορικής επικοινωνίας (E mail, Internet, μέθοδοι σύστασης επιτροπών, μέθοδοι λειτουργίας των χώρων υποδοχής κοινού, τηλεφωνικό κέντρο κλπ.).στ) μέθοδοι οργάνωσης συσκέψεων.Σήμερα παρατηρείται στους διάφορους Οργανισμούς το εξής φαινόμενο αναφορικά με τις συσκέψεις: Διάφορα στελέχη του κάθε Οργανισμού αναλώνονται σε χρονοβόρες συσκέψεις/συζητήσεις χωρίς να υπάρχει κάποιος συντονιστής (στις οποίες συσκέψεις δεν καλούνται, πολλές φορές, να μετάσχουν στελέχη καθ’ ύλην αρμόδιων Υπηρεσιών, των οποίων η παρουσία είναι αναγκαία), με αποτέλεσμα να επικρατεί στη συνέχεια σύγχυση αρμοδιοτήτων, σύγκρουση καθηκόντων και καθυστέρηση στην έγκαιρη περάτωση του όποιου έργου. ζ) Καταγραφή απαιτήσεων εσωτερικής πληροφόρησης (τύπος και περιεχόμενο των αναφορών που απευθύνονται στη Διοίκηση του Οργανισμού καθώς και σε διάφορες Υπηρεσίες του) και διαρκής έλεγχος της χρησιμότητας και αξιοπιστίας τους. 3) Ανάπτυξη Συστήματος Ανασχεδιασμού Διαδικασιών.Το Σύστημα Ανασχεδιασμού Διαδικασιών περιλαμβάνει σύγχρονους κανόνες και αρχές βάσει των οποίων όλες οι διαδικασίες του Οργανισμού θα σχεδιασθούν από την αρχή, βάσει συγκεκριμένου σχεδίου, με κύριους στόχους την απλοποίηση της λειτουργίας του Οργανισμού, την ταχύτερη ενεργοποίηση των μηχανισμών εξυπηρέτησης, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων. Κατά τον Ανασχεδιασμό θα εκπονηθούν ποιοτικές διαδικασίες για όλες τις εργασίες του Οργανισμού (με συγκρότηση Ομάδων Έργου υπό το συντονισμό και την εποπτεία κάποιας Υπηρεσίας π.χ. Διεύθυνσης Οργάνωσης), καταγραφή τους σε κωδικοποιημένα εγχειρίδια, εναρμόνισή τους με το μηχανογραφικό σύστημα του Οργανισμού, ενσωμάτωση όλων των απαραίτητων σημείων ελέγχου, καθιέρωση μεθόδων διαρκούς ελέγχου της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής τους και μέριμνα για τη συνεχή βελτίωσή τους.Ο Ανασχεδιασμός είναι έργο επίπονο και χρονοβόρο και επιφέρει αποτελέσματα σε δύο έως τρία χρόνια. Ταυτόχρονα απαιτεί δραστικές και ευρείας έκτασης αλλαγές στην επιχειρηματική κουλτούρα και οργάνωση του κάθε Οργανισμού, ενώ εμπλέκει το προσωπικό στην εφαρμογή του και βασίζεται στην αρχή της συστηματικής επικοινωνίας όλων των εμπλεκομένων κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού των διαδικασιών. 4) Ανάπτυξη Συστήματος Επικοινωνίας με Τρίτους.Το Σύστημα αυτό θα καθορίζει τον τρόπο διενέργειας της επικοινωνίας με τρίτους. Ενδεικτικά, το Σύστημα θα καθορίζει τις μεθόδους συγκέντρωσης και αξιολόγησης γραπτών παραπόνων του συναλλασσόμενου, τις μεθόδους διεξαγωγής ερευνών για τη διαπίστωση του βαθμού ικανοποίησής τους, την παραλαβή, διακίνηση και επεξεργασία των διαφόρων εγγράφων που αποστέλλουν στον Οργανισμό (π.χ. τα Υπουργεία), την παρακολούθηση αποστολής απαντήσεων σε αυτά κλπ. 5) Εκπόνηση Κανονισμού Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής.Το Σύστημα θα καθορίζει και θα ρυθμίζει τα εξής θέματα:Εσωτερική ανάπτυξη νέου μηχανογραφικού συστήματος, τροποποίηση κάποιου εν λειτουργία συστήματος, ανάπτυξη συστήματος από εξωτερικό συνεργάτη, εγκατάσταση/προσαρμογή λογισμικού σε προσωπικό υπολογιστή, εγκατάσταση εξοπλισμού/hardware, επίλυση προβλημάτων κατά τη χρήση υπολογιστικών συστημάτων, εγκατάσταση συστημάτων σε νέα θέση εξυπηρέτησης πελατείας ( π.χ. μαζική εγκατάσταση συστημάτων σε νέα Μονάδα/Υπηρεσία), προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής κλπ. 6) Εκπόνηση Κανονισμού Διαχείρισης Δαπανών / Προμηθειών.Ο Κανονισμός θα καθορίζει τις μεθόδους της ορθής λειτουργίας του συστήματος έγκρισης δαπανών / προμηθειών, τις αναλυτικές διαδικασίες ανεύρεσης, διανομής και διαχείρισης του εξοπλισμού/αναλώσιμων υλικών/παροχής υπηρεσιών από προμηθευτές και τέλος τη διαχείριση των πληρωμών προς τους προμηθευτές. 7) Εκπόνηση Κανονισμού Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας.Ο Κανονισμός θα καθορίζει τις διαδικασίες εκτέλεσης και παρακολούθησης των τεχνικών έργων και κατασκευών, της ασφάλειας / λειτουργικότητας / υγιεινής / αισθητικής των χώρων εργασίας, καθώς και εργασιών συντήρησης και βελτίωσής τους. Νίκος Α. Ζώρης (πρώην διευθυντικό στέλεχος του τραπεζικού κλάδου – σύμβουλος επιχειρήσεων)