Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
NSK
Σχόλια στο άρθρο 15Με τα άρθρα 1-5 και 10 του σχεδίου νόμου προβλέπεται η συνέχιση των εκκρεμών δικών των καταργουμένων νομικών προσώπων από το Υπουργείο ή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στα οποία μεταφέρονται οι οικείες αρμοδιότητες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε διατύπωση για τη συνέχισή τους.Η ρύθμιση αυτή συνεπάγεται, όπως είναι προφανές, το χειρισμό των υποθέσεων αυτών από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.Με αυτό το δεδομένο και, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός μεν τις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί σήμερα το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και, συγκεκριμένα: α)τις σημαντικότατες ελλείψεις σε λειτουργούς και διοικητικό προσωπικό, εξ αιτίας των οποίων σε πολλές υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ στην περιφέρεια υπηρετεί ένας μόνο λειτουργός , β) τη συνεχή, κατά την πρόσφατη διετία, αύξηση των αρμοδιοτήτων του ΝΣΚ χωρίς αντίστοιχη πρόβλεψη για αύξηση του προσωπικού του και γ) τη συμμετοχή των λειτουργών του ΝΣΚ σε εκατοντάδες επιτροπές και συμβούλια ανά την επικράτεια, οι οποίες άπτονται ολόκληρου του φάσματος του δικαίου, αφετέρου δε ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση το ΝΣΚ καλείται να αναλάβει άγνωστο αριθμό εκκρεμών δικών στην Αθήνα και στην περιφέρεια, χωρίς τον απαιτούμενο χρόνο ελέγχου, παραλαβής και προετοιμασίας των υποθέσεων αυτών, εκτιμάται ότι πρέπει να αναζητηθεί εναλλακτική λύση.Προτείνεται:α) Να προβλεφθεί περίοδος έξι, τουλάχιστον, μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, κατά την οποία οι δικηγόροι της περ. δ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 έχουν εκ του νόμου σχέση εντολής με το Δημόσιο για τον χειρισμό των εκκρεμών κατά την έναρξη ισχύος του νόμου υποθέσεων, οι οποίες περιλαμβάνονται στην αναλυτική κατάσταση της υποπερίπτωσης αα και εκτελούν την εντολή υπό την εποπτεία της αρμόδιας κατά περίπτωση υπηρεσιακής μονάδας του ΝΣΚ. Για την αμοιβή τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3086/2002 (Α΄324).β) Να προβλεφθεί αύξηση των οργανικών θέσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
 
 
Στέφανος Χρηστογούλας
Συμφωνώ με την προλαλίσασα (Γιανούλη) Πολλοί οργανισμοί βασίστηκαν στην πολλή δουλειά των κατωτέρων υπαλλήλων (ΥΕ ΔΕ)και τώρα μας πετούν έξω!Στο διαδύκτιο τρέχει το » επειδή δεν μπορεί το κράτος να στείλει στο σπίτι, μερικούς ανίκανους, περικόπτει από εμάς τους ικανούς»
 
 
Μυρτώ Χολιαστού
ΥΠΌΘΕΣΗ: Αν στόχος της ενοποίησης είναι η ανάπτυξη της πολιτικής ποιότητας στην Ελλάδα και όχι η πρόχειρη επίδειξη υποτιθέμενης συρρίκνωσης εξόδων, τότεΑΝΑΓΚΑΙΌΤΗΤΑ αποτελεί η επίδοση στο νέο φορέα των απαραίτητων εργαλείων για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών ποιότητας για την προστασία του καταναλωτή και ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα του νέου φορέα. Ως βάση γι’ αυτό και όπως ισχύει στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη (http://www.welmec.org/welmec/country-info), η νομική μετρολογία θα πρέπει να ασκείται σε συνεργασία με το Ε.Ι.Μ. το οποίο διαθέτει σύγχρονη τεχνογνωσία, εργαστηριακό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κράτος πρέπει να ωθήσει και όχι να παρεμποδίζει την ανάπτυξη του νομικού πλαισίου για τo oποίo το ΕΙΜ έχει κάνει αλλεπάλληλες ολοκληρωμένες προτάσεις που αφορούν την επαλήθευση των μετρητικών οργάνων και την επίτευξη της ιχνηλασιμότητας.
 
 
Ενιαίος Σύλλογος Συμβασιούχων Υπαλλήλων Αποσπασμένων στη ΓΓΕΤ
Ο Σύλλογος αποσπασμένων εργαζομένων στη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) έχει συμμετάσχει σε σειρά προσπαθειών των εκάστοτε αρμόδιων Υπουργείων για μεταβολή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) που εποπτεύει η ΓΓΕΤ (ενδεικτικά, Δεκέμβριος 2007, Φεβρουάριος 2012). Αυτή η μεταβολή θα γινόταν μέσω ενός Νόμου για την Έρευνα για την εισήγηση του οποίου υπεύθυνο ήταν το – εκάστοτε – αρμόδιο Υπουργείο. Ανεξαρτήτως του αν υπήρξε κατάλληλη και διαφανής προετοιμασία των παραπάνω Νομοσχεδίων είτε της διαφοράς απόψεων που εκφράστηκε κατά τη διαβούλευση, γεγονός παραμένει ότι, για την όποια ανάλογη μεταβολή θεσμικού πλαισίου και ειδικά για τον ευαίσθητο τομέα της έρευνας, πρέπει να προηγηθεί σχετική μελέτη και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των αντίστοιχων φορέων που θα καταλήξουν σε ένα Νομοσχέδιο που θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία τους καθώς και τα δικαιώματα της ερευνητικής κοινότητας. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, ακολουθείται μια διαφορετική “πολιτική” σύμφωνα με την οποία η έρευνα δεν αποτελεί μια αναπτυξιακή ευκαιρία, δεν έχει ιδιαιτερότητες και επομένως δεν απαιτούνται και ιδιαίτερες προτάσεις και πρακτικές για την ενίσχυσή της με δεδομένη, μάλιστα, την σαφή αναγνώριση της σημασίας και του ρόλου της σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Έτσι, από το 2009, γνωρίσαμε δυστυχώς την προσπάθεια να χαρακτηριστούν τα ΕΚ ως ΔΕΚΟ, να μειωθεί απλά ο αριθμός των υφισταμένων Ινστιτούτων χωρίς κανένα σχεδιασμό και μελέτη, με λογικές “αποφασίζομεν και διατάσσομεν” και με προοπτική τη “λογιστική” διευθέτηση της εκ των προτέρων πολιτικής απόφασης να μειωθούν οι Προϋπολογισμοί που αφορούσαν τα ΕΚ υπό την εποπτεία της ΓΓΕΤ. Μέχρι σήμερα, τα ΕΚ αντέδρασαν θετικά στην παραπάνω αντιμετώπιση προσπαθώντας να αντεπεξέλθουν στους μειωμένους προϋπολογισμούς και μειώνοντας δραστικά τον αριθμό των Ινστιτούτων τους (από 56 σε 31), ανεξάρτητα από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Δυστυχώς με το υπό διαβούλευση κείμενο, η απαξίωση της έρευνας συνεχίζεται. Χωρίς καμία μελέτη και διαβούλευση, προτείνεται η περαιτέρω συρρίκνωση των ΕΚ και μάλιστα μόνο ποσοτικά και φανερά όχι προς μια περισσότερο ορθολογική δομή χωρίς επιστημονικές επικαλύψεις. Αντίθετα, η εικόνα που προκύπτει είναι η, δυστυχώς όχι άγνωστή μας, υποτίμηση και άγνοια της σημασίας της έρευνας, ειδικά από την πολιτική ηγεσία ενός αναρμόδιου Υπουργείου αλλά, ακόμα χειρότερα, η πολιτική απόφαση κατάργησης Ερευνητικών Κέντρων με ιστορία και επιστημονικές επιτυχίες χωρίς εξασφάλιση της συνέχειάς τους και κυρίως ληφθείσα με μυστικότητα από, άσχετους με το αντικείμενο, συμβούλους υπουργικών γραφείων. Οι εργαζόμενοι στη ΓΓΕΤ, την αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία για την εποπτεία του μεγάλου ποσοστού ΕΚ στη χώρα, συντασσόμαστε για άλλη μια φορά με την ερευνητική κοινότητα ιδιαίτερα και τους εργαζομένους στα ΕΚ και εκφράζουμε τη συνολική αντίθεσή μας στην προχειρότητα και κυρίως στους στόχους υποτίμησης της έρευνας, όπως προκύπτουν από το κείμενο του Νομοσχεδίου. Για το λόγο αυτό, ζητάμε μαζί τους την απόσυρση των Άρθρων 7 και 9, την εκ νέου ουσιαστική διαβούλευση με τα συλλογικά όργανα των ΕΚ και την ένταξη των όποιων δομικών μεταβολών στο Νόμο για την Έρευνα. Συμπληρωματικά αλλά όχι και με λιγότερη σημασία, ο Σύλλογος μας παρατηρεί τα παρακάτω ουσιαστικά προβλήματα που αναμένεται να προκύψουν από το Νομοσχέδιο:• Είναι αντισυνταγματική η μεταβολή των εργασιακών σχέσεων στην περίπτωση του ΕΚΚΕ (από τη μονιμότητα σε ΝΠΔΔ στην εργασιακή σχέση αορίστου χρόνου σε ΝΠΙΔ). Θεωρούμε ότι πρέπει να προβλέπεται ανάλογη πρόβλεψη στο κείμενο.• Τα επιχειρήματα των εκπροσώπων των ΕΚ για μη αλλαγή του τίτλου των υπό συγχώνευση / κατάργηση ΕΚ κρίνονται ως επαρκή. Επίσης, και στο σημείο αυτό, γίνεται φανερή η άγνοια των εισηγουμένων.• Παρατηρείται, για άλλη μια φορά, η λανθάνουσα προσπάθεια για υποβάθμιση του δημόσιου χαρακτήρα της έρευνας η οποία, κατά την άποψή μας αποτελεί το τελευταίο εργαλείο ανάπτυξης, ειδικά σε συνθήκες κρίσης όπως οι σημερινές.• Τέλος, πρέπει να προβλεφθεί, η κατ’ ελάχιστον, ανάλογη αύξηση της χρηματοδότησης των ΕΚ που θα προκύψουν, κατά το ποσό της σημερινής χρηματοδότησης των υπό κατάργηση / συγχώνευση ΕΚ. Καταλήγοντας και σε συνέχεια της ευρύτατης συμμετοχής εκπροσώπων της ερευνητικής κοινότητας στην παρούσα διαβούλευση, ο Σύλλογος μας εκφράζει τον προβληματισμό του για την ουσία της διαδικασίας αυτής. Πιστεύουμε ότι είναι τέτοια η ταύτιση απόψεων και επιχειρημάτων εναντίον τόσο του σκεπτικού όσο και των προοπτικών του κειμένου που, ελάχιστα αν σέβεται ο Νομοθέτης τη διαδικασία αυτή, θα πρέπει να αποσύρει τις συγκεκριμένες διατάξεις.
 
 
Ελισάβετ Αλλισον
1985: 10 μήνες μετά τη ψήφιση του ν. 1514/1985, στις 8 Φεβρουαρίου 1985, και πριν το μελάνι του ΦΕΚ προλάβει να στεγνώσει. Από προσωπικό αρχείο με «αποκόμματα Τύπου για την Ερευνα» ανασύρω το παρακάτω:11 Δεκεμβρίου 1985, εφημερίδα Καθημερινή, άρθρο της σύνταξης με τίτλο «Εξάρθρωση και εκεί;»«…Το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών και ο «Δημόκριτος» απειλούνται με εξάρθρωση και αχρήστευση, λόγω «αναδιατάξεων», «συγχωνεύσεων» κλπ.». Αυτό προκύπτει από τις ανακοινώσεις της αρμόδιας υφυπουργού κ. Β. Παπανδρέου και του ΓΓΕΤ κ. Κ. Παπαηλιού προς το συνδικαλιστικό όργανο του ΕΙΕ και τους διευθυντές των ερευνητικών κέντρων. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις «σχεδιάζεται ο διαμελισμός του ΕΙΕ και του «Δημόκριτου» και η «δι΄ ανασυνθέσεως» και με συνένωση μελών τους δημιουργία νέων ερευνητικών οργανισμών». Συγκεκριμένα: τα τρία κέντρα ιστορικής έρευνας του ΕΙΕ προτείνεται να ενταχθούν στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) για να συναποτελέσουν ένα νέο «Κέντρο Ερευνών του Ανθρώπου», ενώ τα κέντρα έρευνας θετικών επιστημών του ΕΙΕ θα ενωθούν με τα τμήματα χημείας και βιολογίας του «Δημόκριτου» για να συναποτελέσουν ένα νέο «Κέντρο Ερευνών της Φύσεως».Η αιτιολόγηση της σχεδιαζόμενης μεταρρύθμισης δεν κρίνεται πειστική κατα τον αθρογράφο. Ούτε δυσλειτουργίες παρουσιάζουν τα ερευνητικά ιδρύματα, ούτε επικαλύψεις, όπως προκύπτει άλλωστε από απλή παραβολή των ερευνητικών προγραμμάτων του ΕΚΚΕ αφ΄ενός και των κέντρων ιστορικής έρευνας του ΕΙΕ, αφετέρου. «Τυχόν υπαγωγή των κέντρων ιστορικής έρευνας του ΕΙΕ στο ΕΚΚΕ που έχει ως κύριο (ή μάλλον, αποκλειστικό) αντικείμενο την κοινωνιολογία, θα αναστείλει και θα τελματώσει το έργο τους»Και ο αρθρογράφος καταλήγει:«Και τέλος, η «αναδιάρθρωση», ο «συντονισμός» και η «αναβάθμιση» της έρευνας δεν επιτυγχάνονται με ασυνάρτητες «συγκολλήσεις» ή άλλες περιστασιακές «ρυθμίσεις», αλλά με έλλογο σχεδιασμό, με σύνεση και με σεβασμό στις δομές και στους θεσμούς που φιλοδοξούμε να αναβαθμίσουμε … ». Επειδή το Κράτος έχει συνέχεια … 26 Μαίου 2009: Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Παπαθανασίου μετά τη συνεδρίαση της Διυπουργικής Οικονομικής Επιτροπής κάνει δηλώσεις σχετικά με την ολοκλήρωση της προετοιμασίας για την κατάργηση και τη συγχώνευση 255 φορέων του δημοσίου από τους 620 που εξετάστηκαν. Λόγοι του εγχειρήματος: εξοικονόμηση πόρων και, κυρίως, ο εξορθολογισμός της λειτουργίας του δημοσίου. Δεν θίγονται δικαιώματα εργαζομένων.— Φακέλος 19: Συγχώνευση του ΕΚΚΕ (νπδδ) με το ΕΙΕ (νπιδ) σε ένα ενιαίο ερευνητικό κέντρο με δραστηριότητα στον τομέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών— Φάκελος 20: Συγχώνευση του ΚΕΤΕΑΘ (νπιδ) στο ΕΚΕΤΑ (νπιδ) Επειδή ο Κράτος έχει συνέχεια … 3 Ιουνίου 2009: δίνεται στη δημοσιότητα δελτίο Τύπου του ΥΠΑΝ σχετικά με τη «χωροταξική και γνωστική αναδιάταξη του ερευνητικοί ιστού» με βάση τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων των ερευνητικών κέντρων. Στόχος του εγχειρήματος: «ο περιορισμός του εκτεταμένου φαινομένου του κατακερματισμού των Κέντρων/Ινστιτούτων και των πολλαπλών επικαλύψεων, τόσο στο σύνολο του ερευνητικού ιστού της χώρας όσο και στα ίδια τα ερευνητικά κέντρα». Η αναδιάταξη του ερευνητικού ιστού αφορά σχεδόν αποκλειστικά τα ερευνητικά κέντρα της Αττικής και δεν αγγίζει άλλα όπως πχ. της Κρήτης ή της Θεσσαλονίκης.— Ετσι, με απόφαση Υπουργού, απομακρύνονται και μεταφέρονται σε άλλα ερευνητικά κέντρα τα τρία Ινστιτούτα Θετικών Επιστημών του ΕΙΕ (το ΙΒΕΒ και ΙΟΦΧ μεταφέρονται στο «Φλέμιγκ», το ΙΘΦΧ στο «Δημόκριτο», και τέλος το ΕΚΤ στο «Αθηνά».— Το (νέο!) ΕΙΕ έχει δραστηριότητα στον τομέα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Περιλαμβάνει τα τρία, ήδη υπάρχοντα στο ΕΙΕ Ινστιτούτα ιστορικών ερευνών και 2 νέα Ινστιτούτα από το ΕΚΚΕ (το ένα προέρχεται από συγχώνευση δύο Ι., το άλλο ως έχει). Το ΕΚΚΕ βέβαια διαλύεται! Επειδή το Κράτος έχει συνέχεια … 29 Φεβρουάριου 2012, ν. 4051/2012: ένας εκ των Εφαρμοστικών: άρθρο 5 Συγχωνεύσεις ερευνητικών φορέων. Συγχωνεύσεις Ινστιτούτων εντός των ερευνητικών κέντρων. Στόχος εγχειρήματος: η αναδιάρθρωση και ο εξορθολογισμός της δομής και λειτουργίας του ερευνητικού συστήματος και η αντιμετώπιση του κατακερματισμού και της διάσπασης δράσεων και υποδομών. Από τη συγχώνευση προκύπτουν— ΕΚΚΕ: ένα Ινστιτούτο (συγχώνευση τριών ενεργών)— ΕΙΕ: ένα Ιστιτούτο ιστορικών ερευνών (συγχώνευση τριών), ένα βιολογίας κλπ (συγχώνευση δύο) και ένα φυσικών κλπ επιστημών.— ΚΕΤΕΑΘ: ένα Ινστιτούτο ( συγχώνευση τριών .)— ΕΚΕΤΑ: τέσσερα Ινστιτούτα (συγχωνεύσεις εξη)Η α΄φάση αναδιάθρωσης του ερευνητικού ιστού εκτελείται. «η φάση αυτή (θα οδηγήσει προς μία σταδιακή και ελεγχόμενη μετάβαση στην επόμενη φάση, της λειτουργικής ενοποίησης ερευνητικών φορέων της ΓΓΕΤ» (Αιτιολογική Εκθεση ν. 4051/2012). Επειδή το Κράτος έχει συνέχεια …Ομως έχει το Κράτος συνέπεια ; 24 Ιουλίου 2012Στην αναμονή/προσμονή για τη β΄ φάση αναδιάρθρωσης που «θα προκύπτει από τις κατευθύνσεις του νέου νόμου για την έρευνα (;), τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΣΠΕΚ και τις προτάσεις του ΕΣΕΤ»ανακοινώνεται η λίστα (!) των 21 υπό «συγχώνευση, κατάργηση οργανισμών» του Υπουργείου ΔΜ&ΗΔ. Στο πλαίσιο της συνολικής αναδιάθρωσης του κράτους.Μεταξύ αυτών 4 ερευνητικοί φορείς (από τους 12 εποπτεύμενους της ΓΓΕΤ).Πάνω σε αυτό διαβουλευόμαστε τώρα. Επειδή, όπως έχει δείξει η πολύχρονη εμπειρία μας, η πολιτική για την έρευνα στην Ελλάδα άγεται και (περιφέρεται) μεταξύ «σκοτεινών» φοριαμών, προσωπικών επιλογών, μικρόπνοων προοπτικών, παλινδρομήσεων και αδράνειας, υποταγής στις κατευθύνσεις της ΕΕ, (διαχρονικής) απουσίας οράματος και προσανατολισμού εθνικής στρατηγικής. Και, στις σημερινές μέρες, μεταξύ «άφωνων» αρμοδίων που δηλώνουν αναρμόδιοι, όπου η λέξη «έρευνα» δεν ανιχνεύεται στα κείμενά τους και τις ομιλίες τους (ούτε καν σαν case sensitive !).Επειδή ακούσαμε τον κο ΓΓΕΤ στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα να εκφράζει τις προσωπικές του σκέψεις για τη γεωγραφική διασπορά του ερευνητικού ιστού, οι Βόρειοι, οι Νότιοι και ανάμεσα τι;. Με ένα (νέο;) νόμο για την έρευνα που σχεδιάζεται και που ερευνητική κοινότητα αγνοεί.Επειδή η αναδιάταξη του ερευνητικού ιστού δεν είναι θέμα διοικητικής μεταρρύθμισης αλλά αποτέλεσμα διαλόγου μεταξύ των αρμοδίων και της ερευνητικής κοινότητας, η οποία έχει ήδη αποδείξει τη θέλησή της για συνεργασία. Περιμένουμε από εσάς να αποσύρετε το άρθρο 9 και το άρθρο 7 του παρόντος νομοσχεδίου. Θα είχε αντίρρηση ο κος Χορτς Ραιχενμπαχ και η ομάδα των συμβούλων της TFGR; Ελισάβετ ΑλλισονΑφυπηρετήσασα Α΄ ΕΛΕ ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ