Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ουρανία Πολυκανδριώτη
Η συγχώνευση του ΕΚΚΕ και του ΕΙΕ είναι ανορθολογική, αντιεπιστημονική και σίγουρα θα είναι αναποτελεσματική ως προς τον, κυρίως οικονομικό, επιδιωκόμενο στόχο. Εδώ δεν πρόκειται για δύο προβληματικούς φορείς του δημόσιου ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα αλλά για δύο επιστημονικούς – ερευνητικούς φορείς. Με τη συγχώνευση αυτή καταστρατηγείται η συνταγματικά κατοχυρωμένη έννοια της έρευνας και της παιδείας ως δημόσιου αγαθού, αφού προκρίνονται κριτήρια στενά διοικητικά, ξένα προς τους σκοπούς και το αντικείμενο των δύο Ερευνητικών Κέντρων.Εξάλλου, η συγχώνευση αυτή δεν προκύπτει από κανέναν ευρύτερο σχεδιασμό για την έρευνα, από μία διαρθρωτική δηλαδή αναδιάταξη του ερευνητικού ιστού, που μόνο αυτή θα μπορούσε να προσφέρει αποτελέσματα τόσο σε επιστημονικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Αντίθετα, ακολουθεί την ίδια αποτυχημένη έως τώρα πολιτική, που επιχειρεί περισσότερο να δώσει την εντύπωση μεταρρυθμίσεων, παρά να τις πραγματοποιήσει. Επίσης, δεν υπακούει σε καμιά έννοια αξιολόγησης, η οποία διέπει τη λειτουργία των ερευνητικών κέντρων έως τώρα, καταργώντας έτσι ως περιττή μια ουσιαστική θεσμική λειτουργία της εποπτεύουσας αρχής και υπονομεύοντας τον ρόλο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας.Ο υπάρχων ερευνητικός ιστός έχει ανάγκη από συνολική αναδιάρθρωση έτσι ώστε να λειτουργήσει ακόμα πιο αποτελεσματικά στα ερευνητικά πεδία που θεραπεύει, να καταστεί ακόμα πιο ανταγωνιστικός στη διεκδίκηση προγραμμάτων και να συσπειρώσει το ερευνητικό δυναμικό της χώρας σε μια πραγματικά αναπτυξιακή προοπτική. Αντί λοιπόν να γίνονταν ευκαιριακές συγχωνεύσεις ερευνητικών φορέων ως διοικητικές οντότητες ας γίνει μια ευρεία διαρθρωτική αλλαγή έτσι όπως άλλωστε απαιτούν οι ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε. Ράνια ΠολυκανδριώτηΚύρια ερευνήτριαΙνστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα ΕρευνώνΜέλος Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών
 
 
Ελισάβετ Αλλισον
Προς τα μέλη της επιστημονικής επιτροπήςτου αρμόδιου Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του ΥΔΜ&ΗΔ. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4048/2012 (ΦΕΚ Α΄34) «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» έργο σας είναι η σύνταξη έκθεσης επί της δημόσιας διαβούλευσης, στην οποία θα παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα σχόλια και οι προτάσεις όσων έλαβαν μέρος στη διαβούλευση και τεκμηριώνεται η ενσωμάτωσή τους ή μη στις τελικές διατάξεις. Η έκθεσή σας αυτή συνοδεύει τη ρύθμιση (νομοσχέδιο) κατά τη κατάθεση της στη Βουλή και αναρτάται στο διακτυακό τόπο που έλαβε χώρα η διαβούλευση. Επίσης προβλέπεται η τελική έκθεσή σας να κοινοποιηθεί στις ηλεκτρονικές διεθύνσεις από τις οποίες προήλθαν τα σχόλια. Ελπίζουμε ότι η δική σας Εκθεση στο παρόν Νομοσχέδιο παράλληλα με την «Ανάλυση των συνεπειών της ρύθμισης» (άρθρο 7 του ν. 4048/2012) θα βοηθήσει εποικοδομητικά στη σύνταξη του τελικού κειμένου του Νομοσχεδίου και θα αντιπροσωπεύσει τις φωνές που εκφράστηκαν εδώ. Ετσι και αλλοιώς σε τρία χρόνια η ρύθμιση θα αξιολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 «αξιολόγηση αποτελεσμάτων εφαρμογής» του ιδίου νόμου… Με τιμήΕλισάβετ ΑλλισονΑφυπηρετήσασα Α΄ΕΛΕ ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ
 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
Σχετικά με την παρ. 1.α): Να εξαιρεθεί η περίπτωση του άρθρου 6 του παρόντος νομοσχεδίου (Βλ. ειδικότερο σχόλιό μου υι) επί της παρ. 9 του άρθρου 6 του παρόντος).Σχετικά με την παρ. 1.β): Εφόσον οι αποσπάσεις προσωπικού έχουν γίνει με νομοθετικές ρυθμίσεις για να ικανοποιηθούν οι φορείς/ οργανισμοί στους οποίους έχουν αποσπαστεί συγκεκριμένοι υπάλληλοι, τότε προτείνονται τα εξής: ι) Εφόσον οι φορείς που χρησιμοποιούν αποσπασμένους υπαλλήλους, τους χρειάζονται, ν’ αναλάβουν και τη μισθοδοσία τους, χωρίς να επιβαρύνεται ο φορέας από τον οποίο αποσπάστηκαν (αφού προσφέρουν τις υποηρεσίες τους στο φορέα που έχουν αποσπαστεί, άσχετα αν ανήκαν οργανικά σε άλλο φορέα) και να μη θεωρούνται πλέον ως προσωπικό του φορέα από τον οποίο αποσπάστηκαν. ιι) Εφόσον αίρεται η απόσπαση προσωπικού και δεν υπάρχει πλέον ανάγκη από τις υπηρεσίες τους από το φορέα στον οποίον είχαν αποσπαστεί, τότε μετά από αξιολόγηση θα πρέπει να επιστρέψουν σε κάποια οργανική θέση στο φορέα από τον οποίον είχαν αποσπαστεί (και τους μισθοδοτεί) ή εναλλακτικά -με κατάλληλη ρύθμιση- να καλύψουν ανάγκες άλλου φορέα.Σχετικά με την παρ. 1.δ): Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις που αναφέρει στα σχολιά του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ώστε ν’ αποφευχθούν προβλήματα στις διάφορες νομικές/ δικαστικές εκκρεμότητες των φορέων που αναφέρονται στο παρόν νομοσχέδιο.Σχετικά με την παρ. 3.α): Λόγω διαφορών και κατανομής των μισθολογικών κλιμακίων του προσωπικού του κάθε φορέα θα πρέπει να καθοριστεί με βάση τη νέα δομή του εκάστοτε υπό ίδρυση οργανισμού τι θα γίνει με τη μισθοδοσία του προσωπικού του, ώστε να μην υπάρχουν ανισοκατανομές (π.χ. ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο με τα γνωστά κλιμάκια κι επιδόματα). Επίσης, στις θέσεις του νέου οργανισμού που θα κατατάσσεται το προσωπικό του εκάστοτε καταργούμενου φορέα, θα πρέπει να γίνει σχετική αξιολόγηση για την τελική κατάταξή του.Σχετικά με την παρ. 9.): Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για το πώς θα διευθετηθούν προβλήματα/ περιπτώσεις όπου τα ακίνητα των καταργούμενων ή υπό συγχώνευση φορέων υπάγονται σε κάποια ρύθμιση (π.χ. περί αυθαιρέτων), διότι αυτό αποτελεί ένα πρόσθετο κόστος το οποίο -αν δε διευθετηθεί- μεταφέρεται είτε σε νέο υπό ίδρυση οργανισμό ή σε αντίστοιχο εποπτεύων Υπουργείο το οποίο θα πρέπει να διευθετήσει -πιθανόν με το ΥΠΕΚΑ ή άλλο Υπουργείο- την εν λόγω ρύθμιση, αφού θα την επωμισθεί.Σχετικά με την παρ. 10.): Πέραν του γεγονότος ότι οι υπηρεσίες/ δραστηριότητες ορισμένων φορέων που καταργούνται ή συγχωνεύονται σύμφωνα με τον παρόν νομοσχέδιο θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως ΥΓΟΣ (Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος) και θα πρέπει να ενταχθούν σε κρατική επιχορήγηση, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σοβαρά τα Στρατηγικά & Επιχειρησιακά Σχέδια (Business Plans) που έχουν εκπονηθεί από τους φορείς αυτούς κι έχουν αποσταλεί στα αρμόδια Υπουργεία που τα ζήτησαν. Στα Σχέδια αυτά περιλαμβάνονται και οι ανάγκες του εκάστοτε οργανισμού σύμφωνα με τις νέες συνθήκες και δεδομένα της εποχής σχετικά με τις δράσεις, τον εξορθολογισμό του κόστους και τις ανάγκες σε προσωπικό (πάντα μετά από σχετική αξιολόγηση). Για παράδειγμα, ο ΕΛΟΤ έχει στείλει τέτοιο Σχέδιο στο αρμόδιο εποπτεύον Υπουργείο Αν.Αν.Υ.Με.Δι.