Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ced
Η δυνατότητα μεταπήδησης ΕΛΕ με διδακτορικό σε θέσεις ερευνητών, που αναφέρθηκε ότι δόθηκε πριν από 3 χρόνια, δεν εφαρμόστηκε καθολικά. Είναι απόλυτα ορθή και δίκαιη η πρόταση που διατυπώνεται στο σχέδιο νόμου για κρίση των υπαρχόντων ΕΛΕ με διδακτορικό σε θέση ερευνητή Β’ ή Γ’ βαθμίδας, δεδομένου ότι υπάρχουν ΕΛΕ ιδιαίτερα υψηλών προσόντων που είναι σήμερα «εγκλωβισμένοι» (για διάφορους λόγους) σε βαθμίδες ΕΛΕ. Όσοι ΕΛΕ δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (δηλαδή δεν διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα), θα πρέπει να παραμείνουν σε προσωποπαγείς θέσεις. Σε σχέση με τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα των ερευνητών: η κατοχή διδακτορικού διπλώματος θα πρέπει να θεωρηθεί εκ των ων ουκ άνευ, ανεξαρτήτως βαθμίδας.
 
 
Αθανάσιος Σπηλιώτης
Θέμα: «Θέσπιση Δικαιώματος Αξιολόγησης Τεχνικού Προσωπικού με Διδακτορικό Τίτλο για Ένταξη σε βαθμίδες Ερευνητών στα Ερευνητικά Κέντρα» Στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» υπηρετούν επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ). Οι υπάλληλοι αυτοί διαθέτουν υψηλά τυπικά και ακαδημαϊκά προσόντα (δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, συμμετοχή και/ή επιστημονική ευθύνη ερευνητικών προγραμμάτων, εκπαιδευτικό έργο μέσω της επίβλεψης διπλωματικών εργασιών, και διδακτικό έργο σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού). Οι εν λόγω υπάλληλοι, στο ΕΚΕΦΕ ‘Δ’, επιτελούν ερευνητικό έργο, αντίστοιχο με εκείνο των Ερευνητών του κέντρου, το οποίο προσμετράται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των Ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας.Το επιστημονικό έργο των ανωτέρω Υπαλλήλων, παρά το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς α) μετρούν πολυετή προσφορά στο ΕΚΕΦΕ ‘Δ’, β) τυγχάνουν διεθνών διακρίσεων, γ) διεκδικούν, προσελκύουν και συντονίζουν ανταγωνιστικά Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα, δ) χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης, ε) συμμετέχουν σε διεθνείς επιτροπές εμπειρογνωμόνων και αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων στ) είναι κριτές σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ζ) συμμετέχουν σε διεθνή δίκτυα αριστείας, δεν αξιολογείται ούτε αναγνωρίζεται υπό το παρών καθεστώς εργασίας τους.Συγκεκριμένα οι εν λόγω υπάλληλοι εντάσσονται σε θέσεις Τεχνικού Προσωπικού κάτι το οποίο περιορίζει την ερευνητική τους δυνατότητα ενώ τους στερεί τη δυνατότητα εξέλιξης και το κίνητρο αύξησης παραγωγικότητας.Οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της έρευνας, εν όψει του νέου νόμου, και οι προαναγγελθείσες διοικητικές μεταρρυθμίσεις στα ερευνητικά κέντρα απειλούν με συρρίκνωση το ερευνητικό και επιστημονικό προσωπικό των ερευνητικών ινστιτούτων. Από την άλλη πλευρά, η σύγχρονη οικονομική συγκυρία δεν επιτρέπει την ενίσχυση ούτε την ανανέωση του ερευνητικού δυναμικού των κέντρων (πολιτική μιας πρόσληψης κάθε δέκα αποχωρήσεις).Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε ότι, στα πλαίσια του επικείμενου νόμου για την έρευνα, πρέπει να υπάρξει κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση, στο γράμμα και πνεύμα των νόμων 3377/2005 και 3653/2008, ώστε να δοθεί στους Υπαλλήλους ΙΔΑΧ κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος των Ερευνητικών Κέντρων, το δικαίωμα αξιολόγησης για ένταξη σε θέσεις Ερευνητών, μετά από διαδικασία κρίσης και ανάλογα με τα προσόντα τους και το ερευνητικό τους έργο.Η νομοθετική ρύθμιση που προτείνουμε, θεωρούμε ότι είναι εφικτή, αφού είναι σύμφωνη με τη σύγχρονη οικονομική κατάσταση της χώρας, καθώς δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά και αναγκαία για να εξασφαλιστεί η δίκαιη και ισόνομη μεταχείριση των ανωτέρω υπαλλήλων από πλευράς της πολιτείας.Από τα στοιχεία που διαθέτουμε, ο αριθμός των επιστημόνων ΙΔΑΧ με διδακτορικό στο ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος’ είναι 28 (δλδ 20% του συνόλου του προσωπικού ΙΔΑΧ του κέντρου).Η υλοποίηση της προτεινόμενης ρύθμισης θα ενισχύσει, χωρίς επιπλέον δαπάνη, με Νέο ερευνητικό δυναμικό τα ερευνητικά ινστιτούτα, θα εξασφαλίσει τη βέλτιστη αξιοποίηση και απόδοση του υφιστάμενου τεχνικού προσωπικού (ΙΔΑΧ) υψηλών προσόντων, και θα συνεισφέρει στη συγκράτηση του ερευνητικου δυναμικού της χώρας (νέοι επιστήμονες). Ταυτόχρονα, η πράξη αυτή θα δώσει στους Νέους Ερευνητές τη δυνατότητα για προσέλκυση ερευνητικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και ένα ισχυρό κίνητρο για παραγωγή σύγχρονου ερευνητικού έργου και ανάπτυξη τεχνολογίας αιχμής.Σημειώνεται ότι οι εν λόγω επιστήμονες αναγνωρίζονται ήδη ως Ερευνητές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της δυνατότητας της οργάνωσης και της καθοδήγησης τεχνολογικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προσκλήσεων πχ European Research Council (ERC). Οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ κάτοχοι διδακτορικού, ΕΚΕΦΕ ‘Δ’:Αρκάς Μιχαήλ, Βασιλοπούλου Μαρία, Βεργάδου Νίκη, Βιδάλη Βερενίκη, Γκιόκας Μαργαρίτης, Δημητράκης Παναγιώτης, Δούβας Αντωνίος, Ιωαννίδης Νικολάος, Κακίζης Νικολάος, Καρατάσιος Ιωάννης, Κυπριανίδου Πατρίτσια, Κωνσταντινίδου Αργυρή-Μυρτώ, Κωνσταντούδης Βασιλείος, Κωνσταντοπούλου Ειρήνη, Μάγγος Θωμάς, Μπάμπαλης Σταματίος, Νεοφύτου Παναγιώτης, Ξανθοπούλου Γκαλίνα, Παναγιωτοπούλου Αγγελική, Παπαγεωργίου Σέργιος, Παπαδόπουλος Όμηρος, Σαπαλίδης Ανδρέας, Σπηλιώτης Αθανάσιος, Σφέτσος Αθανάσιος, Τζίκα Φαίδρα, Φάββας Ευάγγελος, Φιλιππάκη Ελένη, Χατζηχρήστος Χρήστος,όλοι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών.
 
 
Γιάννης Σκουληκάρης
Οι ερευνητές έχουν την τάση να δημοσιεύουν τις εργασίες τους σχετικά γρήγορα, διότι ο αριθμός των δημοσιεύσεων είναι κριτήριο για την αξιολόγησή τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη. Μία δημοσιευμένη εργασία όμως ενδέχεται να είναι εμπόδιο στην κατοχύρωση της αντίστοιχης τεχνολογίας με πατέντα, διότι οτιδήποτε έχει δημοσιευτεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για πατέντα λαμβάνεται αρνητικά υπόψη για την κατοχύρωση. Είναι λοιπόν σκόπιμο να γίνεται μία προληπτική κατάθεση αίτησης για πατέντα, π.χ. στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). Έτσι,άν τελικά ο ερευνητής επιδιώξει την κατοχύρωση, δεν θα απορριφθεί η αίτησή του για λόγους που μπορούν να αποφευχθούν και μάλιστα με ελάχιστα έξοδα. Επι πλέον, έτσι ανοίγει και ο δρόμος για πανευρωπαική ή διεθνή κατοχύρωση, π.χ. με Ευρωπαικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Η σωστή και έγκαιρη ενημέρωση των ερευνητών καθώς και η καθοδήγησή τους για την αίτηση πατέντας στον ΟΒΙ θα πρέπει να είναι ένα από τα καθήκοντα του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας και Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων των Ερευνητικών Κέντρων, που προβλέπεται να ιδρυθεί στη Γ.Γ.Ε.Τ. Το Γραφείο αυτό θα πρέπει να έχει θεσμοθετημένη συνεγασία με τα κατά τόπους αντίστοιχα γραφεία των ερευνητικών κέντρων (υπάρχουν ήδη αρκετά). Γιάννης ΣκουληκάρηςΔιευθυντής, Ευρωπαικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ)Υπεύθυνος σύνδεσμος μεταξύ ΕΓΔΕ και ΟΒΙ
 
 
Δρ. Αικατερίνη Παζιώνη-Καλλή
Με τη συμμετοχή μου στη διαβούλευση, με αφορμή το Άρθρο 02: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ , θα ήθελα να καταθέσω τις ακόλουθες προτάσεις, προσδοκώντας την ανάπτυξη/αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δίκαιη ενσωμάτωση και πραγματική ισότητα.Προτάσεις:1. Δημιουργία βάσης δεδομένων στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με καλές πρακτικές έρευνας, ανά θεματική κατηγορία/επιστημονικό πεδίο.2. Δημιουργία βάσης δεδομένων από το ΥΠΔΒΜΘ, με τους/τις ερευνητές-τριες που δρουν στον Ελληνικό χώρο.3. Καταγραφή επιστημονικών περιοδικών που προωθούν την έρευνα, ανά επιστημονικό πεδίο και θεματικές κατηγορίες.4. Έγκαιρη «ανοικτή» πρόσκληση για συμμετοχή εμπειρογνωμόνων/ερευνητών, σε ερευνητικά έργα του Δημόσιου τομέα, προκειμένου να προσέρχονται άτομα από ποικίλα εργασιακά περιβάλλοντα.5. Συνεχή επιμόρφωση ερευνητών, στα πλαίσια Εθνικά οργανωμένων (ανοικτών) σεμιναρίων / εναρμόνιση με Ευρωπαϊκές και Διεθνείς πολιτικές.6. Ειδικές δράσεις για τις γυναίκες-ερευνήτριες του ευρύτερου δημόσιου τομέα με διοργάνωση σεμιναρίων/συνεδρίων/συναντήσεων, ανά επιστημονικό πεδίο και θεματικές κατηγορίες.7. Θεσμοθετημένη διευκόλυνση των ερευνητών-τριών που εργάζονται σε άλλες υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου – πλην του ερευνητικού τομέα – προκειμένου να συμμετάσχουν σε οργανωμένες επιστημονικές/ερευνητικές δράσεις της Πολιτείας και σε άλλα Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.8. Θεσμοθετημένη δημιουργία Ερευνητικών Κέντρων στους ΟΤΑ, για την προαγωγή της κοινωνικής έρευνας – βασικής & εφαρμοσμένης – προκειμένου να σχεδιάζονται άριστες πολιτικές και να διανέμονται με αξιόπιστα κριτήρια οι αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί οικονομικοί πόροι.9. Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού των ΟΤΑ – Ερευνητικών Κέντρων – Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, για την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας και καλών εκπαιδευτικών πρακτικών, σε τοπικό επίπεδο.10. Αξιοποίηση ερευνητικού δυναμικού – με τη διασφάλιση ποιότητας δεξιοτήτων/ερευνητικών γνώσεων – από άλλους εργασιακούς χώρους (πλην των αμιγώς ερευνητικών κέντρων) του ευρύτερου δημόσιου τομέα.11. Θεσμοθέτηση και προαγωγή – επί της ουσίας – των αρχών που προβλέπονται στη «Ευρωπαϊκή Χάρτα του ερευνητή» (Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 11-3-2005), για την προώθηση της αριστείας στην έρευνα, στα πλαίσια του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «FOOD FOR LIFE»
Προτείνεται η συμμετοχή εμπειρογνομόνων του Ιδιωτικού τομέα στις Επιτροπές Αξιολόγησης. Επίσης η αξιολόγηση να γίνεται ανα τριετία και όχι τετραετία.