Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΓΓΕΤ
Ο Σύλλογός μας διαμαρτύρεται για την ανάρτηση Σχεδίου Νόμου κατ’ άρθρο στις 29 Ιανουαρίου 2012 ενώ η διαβούλευση έληγε στις 30 Ιανουαρίου επί συνοπτικών Άρθρων, του ίδιου Σχεδίου Νόμου. Παρά την πρόθεση μας για συμμετοχή στη Διαβούλευση αυτή, θεωρούμε ότι η παράταση δεν ήταν αρκετή ώστε να εκφράσουμε εμπεριστατωμένα σχόλια μας επί του νέου κειμένου. Επομένως, με τη συμμετοχή μας, περιοριζόμαστε στο σχολιασμό των αρχικών Άρθρων με την ελπίδα ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των δύο κειμένων, γεγονός που θα εξέθετε ακόμα περισσότερο τη διαδικασία της διαβούλευσης. Σύνδεση Έρευνας με την παραγωγή Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Όλες οι γενικές προβλέψεις του Άρθρου είναι θετικές. Η ΓΓΕΤ έχει εμπειρία προγραμμάτων υποστήριξης της κατοχύρωσης ερευνητικών αποτελεσμάτων και εμπορικής αξιοποίησής τους (spin-off). Αντίστοιχα και σε ενίσχυση των στόχων του Άρθρου, κρίνεται ως θετική η πρόβλεψη για δημιουργία Γραφείου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας και Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων.
 
 
Μ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ
Μαρία ΤζεβελέκουΔιευθύντρια Ερευνών, ΙΕΛ-ΕΚ «Αθηνά» Είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να λειτουργήσει ένα ΕΚ χωρίς να καλύπτεται οικονομικά ο πυρήνας που διασφαλίζει τη συνέχεια και τη δυναμική του, χωρίς, δηλαδή, να καλύπτονται οι πάγιες δαπάνες του. Πρακτικά αυτό θα σήμαινε ότι ένα ΕΚ χάνει τον χαρακτήρα του και μετατρέπεται σε «εταιρία μελετών» που αναζητά χρηματοδοτικά προγράμματα, χωρίς στρατηγικό σχέδιο και χωρίς μακροπρόθεσμη προοπτική. Αυτό έρχεται σε αντίφαση με τη λογική της προγραμματικής συμφωνίας με τη ΓΓΕΤ. Η προγραμματική συμφωνία θα πρέπει να απηχεί το στρατηγικό σχέδιο κάθε ΕΚ, το οποίο καταρτίζεται με βάση τις υπάρχουσες δυνάμεις και τις γενικές τάσεις που επικρατούν στα γνωστικά αντικείμενα πάνω στα οποία δουλεύει. Η δουλειά αυτή αποκρυσταλλώνεται με πολλούς τρόπους: πρωτότυπες δημοσιεύσεις, μεταπτυχιακά προγράμματα, υποδομές (π.χ. προσβάσιμες βάσεις δεδομένων για επιμέρους θεματικά πεδία), καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες, άξονες πάνω στους οποίους στηρίζονται πολιτικές (π.χ. γλωσσική/κοινωνική/οικονομική/εκπαιδευτική πολιτική, κ.λπ.) Το στρατηγικό σχέδιο ενός ΕΚ έχει κατά συνέπεια μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η ενασχόλησή του με χρηματοδοτούμενα προγράμματα πρέπει να είναι μέρος αυτού του σχεδίου. Πρέπει, με άλλα λόγια, να επιλέγει βάσει σχεδίου τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα με τα οποία θα ασχοληθεί, και όχι τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα να αποτελούν ευκαιριακούς τρόπους επιβίωσης. Είναι σαφές πλέον στην πλειονότητα των ΕΚ ότι η αδυναμία της πολιτείας να καλύψει τις πάγιες ανάγκες τους μειώνει κατά πολύ τη δυναμική τους με πολλαπλούς τρόπους: α. δεν έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας -έστω και προσωρινές- για νέους επιστήμονες. Β. δεν έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν με σωστό τρόπο τη δραστηριότητά τους ώστε να επωφεληθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο –ερευνητικά και οικονομικά- από την προηγούμενη γνώση και εμπειρία που έχουν συσσωρεύσει. Γ. Δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταδώσουν τη γνώση τους στους νέους ερευνητές. Δ. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχουν καν τη δυνατότητα να απορροφήσουν τη χρηματοδότηση που έχουν κερδίσει, αν, για παράδειγμα, το ερευνητικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν ή συντονίζουν απαιτεί ένα τμήμα των δαπανών να προηγηθούν της χρηματοδότησης. Ε. Η συνεχής μείωση του μισθολογικού κόστους καταλήγει στο να αναγκάζονται να επιστρέψουν την αρχική χρηματοδότηση που έχουν κερδίσει με κόπο (π.χ. από ευρωπαϊκά προγράμματα). Όλα αυτά δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο με τα αρνητικά συνακόλουθά του, με το πιο επικίνδυνο συνακόλουθο να είναι η εγκατάλειψη της προσπάθειας.
 
 
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ –http://www.eee-researchers.gr Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενώ ο ν. 4009/2011 περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία είναι ενισχυτικά της προσπάθειας δημιουργίας ενιαίου χώρου εκπαίδευσης και έρευνας στο τριτοβάθμιο σύστημα της χώρας, οι πρόνοιες του παρόντος κειμένου διαβούλευσης δεν αποτελούν επιπρόσθετο θετικό βήμα, αλλά σε πολλά σημεία υποσκάπτουν και τις όποιες θετικές ρυθμίσεις του προαναφερθέντος νόμου. Η συνεργασία των ερευνητικών εργαστηρίων του δημόσιου τομέα με τα ερευνητικά εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα είναι επιβεβλημένη. Απαιτείται προσεκτική μελέτη των μηχανισμών αλληλεπίδρασης, ώστε να εξασφαλίζεται ισότιμη συνεργασία με αμοιβαίο όφελος. Οι δυνατότητες που δίνονται στο υπό διαβούλευση κείμενο για την προσέλκυση ερευνητών της αλλοδαπής στους ελληνικούς ερευνητικούς φορείς, καθώς και την παράλληλη απασχόληση ερευνητών από την Ελλάδα σε ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής, αποτελούν θετικές πρόνοιες. Η δημιουργία δικτύων ερευνητικών υποδομών είναι επίσης θετική πρόνοια, η οποία προτάθηκε από την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών κατά τη συζήτηση του ν. 4009/2011 στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ /ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1. Σύνδεση των Ερευνητικών Κέντρων με τα ΑΕΙ Η ρύθμιση που προβλέπεται στο υπό διαβούλευση κείμενο για την απονομή του τίτλου «Καθηγητή Έρευνας» από τα ΑΕΙ είναι εξαιρετικά περιοριστική.Δεν είναι υποχρεωτικό να υφίσταται κοινό δια-ιδρυματικό μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών, κατά την έννοια του άρθρου 42 του ν. 4009/2011, προκειμένου να κληθεί ένας ερευνητής για διδακτικό έργο σε κάποιο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών. Η ατομική κινητικότητα των ερευνητών και των καθηγητών είναι κατά πολύ ευρύτερη από τα κοινά μεταπτυχιακά των ιδρυμάτων.Περιοριστική είναι επίσης η πρόνοια για την επίβλεψη διδακτορικών. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κείμενο, ο επιβλέπων θα πρέπει κατ’ ανάγκη να διδάσκει στο οικείο δια-ιδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του υποψήφιου, συνθήκη η οποία δεν είναι αναγκαία για την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών. Ας σημειωθεί ότι στην πράξη πολλοί νέοι ερευνητές εκπονούν τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές τους διατριβές στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των ΕΚ, υπό την ουσιαστική επίβλεψη ερευνητών. Πρόταση της ΕΕΕ:- Στο πλαίσιο των τετραετών προγραμματικών συμφωνιών των ΑΕΙ και των ΕΚ με το Υπουργείο, κάθε φορέας προβλέπει τις θέσεις των «Καθηγητών Έρευνας» και «Συνεργαζόμενων Καθηγητών» αντίστοιχα, με βάση το σχετικό προγραμματισμό των σχολών μεταπτυχιακών/ διδακτορικών σπουδών για τα ΑΕΙ και το ερευνητικό, αναπτυξιακό πρόγραμμα για τα ΕΚ.- Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα απονομής των τίτλων αυτών και στο μεσοδιάστημα των προγραμματικών συμφωνιών ΑΕΙ και ΕΚ, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες των Ιδρυμάτων.- Οι «Καθηγητές Έρευνας» έχουν πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους καθηγητές του αντίστοιχου Τμήματος, όσον αφορά στη συμμετοχή τους στην εσωτερική δημοκρατική ζωή των ΑΕΙ, χωρίς αναγκαστική μετακίνηση από το ίδρυμα στο οποίο κατέχουν οργανική θέση. Αντίστοιχα ισχύουν και για τη συμμετοχή στην εσωτερική δημοκρατική ζωή των Ερευνητικών Κέντρων και για τους «Συνεργαζόμενους Καθηγητές».- Το διδακτικό και το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο των ερευνητών θα πρέπει να συνυπολογίζεται στα προσόντα τους, κατά τη διαδικασία εξέλιξης τους.- Για τη λειτουργική ενοποίηση του τριτοβάθμιου χώρου εκπαίδευσης έρευνας εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση αποτελεί η ισοτιμία των διδασκόντων στα ΑΕΙ και των ερευνητών και η μισθολογική τους εξίσωση που πρέπει να διασφαλίζονται νομοθετικά.- Θα πρέπει, τέλος, να υπάρξει πρόβλεψη στον υπό διαμόρφωση Νόμο ώστε τα Ερευνητικά Κέντρα να μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμφωνίες για την οργάνωση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων με ΑΕΙ της αλλοδαπής. 2. Συνεργασία Ερευνητικών Κέντρων και Επιχειρήσεων μέσα από την κινητικότητα Ερευνητών και Επιστημόνων Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν στην υλοποίηση καινοτόμων ιδεών, στην ανάπτυξη νέων εταιρειών, νέων προϊόντων και υπηρεσιών.Η πρόνοια του σχεδίου διαβούλευσης για ερευνητές – παραγωγούς νέας γνώσης, οι οποίοι ταυτόχρονα θα “απασχολούνται” και ως υπάλληλοι εταιρειών είναι προβληματική. Η μετακίνηση ενός ερευνητή σε μια επιχείρηση θέτει, επίσης, ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση της τεχνογνωσίας και των πόρων που έχουν δημιουργηθεί συλλογικά σε ένα ΕΚ και που μπορούν να ‘διατεθούν’ -χωρίς πολλές διατυπώσεις- σε μια ιδιωτική εταιρία.Θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια στο Νόμο για το κατά πόσο ο ερευνητής επιθυμεί να συνυπολογιστεί το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στη διαδικασία εξέλιξής του. 3. Προσέλκυση των ερευνητών της αλλοδαπής – Παράλληλη Απασχόληση Ερευνητών σε Ξένα Ερευνητικά Κέντρα Θετική πρόνοια.Να διευκρινιστεί τι γίνεται στην περίπτωση που ερευνητής διοριστεί σε θέση ερευνητή ή καθηγητή της αλλοδαπής και ταυτόχρονα κάνει χρήση της σαββατικής ερευνητικής του άδειας. 4. Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές – Ανοικτή Πρόσβαση Η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Ερευνητικών Υποδομών, αλλά και η σύναψη πρωτοκόλλων χρήσης μεταξύ των ερευνητικών εργαστηρίων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΑΕΙ, ΕΚ, Νοσοκομεία, Υπουργεία, Περιφέρειες) είναι αναγκαίες συνθήκες προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση ερευνητικών υποδομών που αποκτήθηκαν την παρελθούσα εικοσαετία κυρίως μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.Θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια στο νέο νόμο αναφορικά με την οικονομική στήριξη των δικτύων των εθνικών ερευνητικών υποδομών.Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών είναι υπέρ της διεύρυνσης των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ελεύθερης πρόσβασης (open source) και της δημιουργίας ιδρυματικών αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης. Σημειώνουμε ότι τα τελευταία μπορεί να προσκρούσουν στους κανόνες copyright πολλών εκδοτικών οίκων. ———————————————ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Τα ανωτέρω σχόλια αναφέρονται κυρίως στο «σχέδιο νόμου 1» που τίθεται εδώ σε διαβούλευση υπό τη μορφή οκτώ (08) Άρθρων/Κεφαλαίων.Το «σχέδιο νόμου 2» που δόθηκε στη διαβούλευση (μία ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας για διαβούλευση του «σχεδίου νόμου 1», στις 30 Ιανουαρίου) με περιθώριο για δημόσια συζήτηση μίας περίπου εβδομάδας (!) είναι ατελές και περιέχει αντιφατικές ρυθμίσεις.Η ερευνητική κοινότητα ζητά από το Υπουργείο να δημοσιοποιήσει το επεξεργασμένο, τελικό προσχέδιο νόμου με όλες τις διατάξεις (και τις ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ) και να μεριμνήσει ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος και ικανός χρόνος για ουσιαστικό διάλογο, επί του συνόλου των ρυθμίσεων που αυτό θα περιλαμβάνει.Το Υπουργείο οφείλει επίσης να συντάξει την «έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης», η οποία θα συνοδεύσει το σχέδιο νόμου στη διαδικασία συζήτησης και ψήφισής του από τη Βουλή των Ελλήνων (νέος κανονισμός της Βουλής, άρθρο 85, παρ. 3), από ΜΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ και όχι σε τρεις ‘δόσεις’, καθώς τουλάχιστον οι μεταβατικές διατάξεις θα πρέπει (σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στις «Μεταβατικές διατάξεις», άρθρο 08 του παρόντος) να υποβληθούν επίσης σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Σημείωση: Το σύνολο των κειμένων που η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών κατέθεσε στην παρούσα διαβούλευση βρίσκεται αναρτημένο στοhttp://eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_Keimena-Diavouleusis-Sxediou-Nomou-Ereunas.pdf.
 
 
ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΙΔΗΣ
Τα αποτελέσματα της έρευνας που παράγονται στη χώρα μας δημοσιεύονται σε ξένα περιοδικά με αποτέλεσμα να παράγονται με κόστος της ελληνικής πολιτείας και να αξιοποιούνται από τους ξένους. Εδώ προκύπτει ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι κάποτε θα γίνει μία παγκόσμια διακρατική συζήτηση και συμφωνία έτσι ώστε, έστω και μερικώς, να επιστρέφεται ένα μέρος του δαπανηθέντος κεφαλαίου στις μικρές χώρες όπου παράγονται ερευνητικά αποτελέσματα, αλλά δεν αξιοποιούνται.Σχετικά με τη μεταφορά τεχνολογίας πρέπει να αναπτυχθεί μία νέα προσπάθεια (παρόμοια με αυτήν της γιαπωνέζικης, όπως λέγεται, φιλοσοφίας) έτσι ώστε να αξιοποιείται από τους ελληνικούς παραγωγικούς φορείς με όσο το δυνατό μικρότερο κόστος γεγονός που θα ενίσχυε την ανταγωνιστικότητά τους.
 
 
Μπάμπης Σαββάκης
E.KE.B.E. «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» Άρθρο 22. Σύσταση Διοικητικών Συμβουλίων. Θεωρούμε ότι πρέπει να συμμετέχουν στα Δ.Σ όλοι οι Δ/ντες Ινστιτούτων, ή τουλάχιστον να επιτραπεί αυτό σε όσα ΕΚ το επιθυμούν. Αυτό κρίνεται απαραίτητο, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διακυβέρνηση των Κέντρων μέσω της συμμετοχής στο ανώτατο όργανο διοίκησης όλων των επιστημονικών μονάδων που τα απαρτίζουν. Η κύρια αποστολή του Δ.Σ. είναι η διαμόρφωση της συνολικής πολιτικής έρευνας και καινοτομίας του Κέντρου. Η «κυλιόμενη» συμμετοχή Δ/ντων Ινστιτούτων που προβλέπει το σ/ν θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, ειδικότερα στα πολυθεματικά ΕΚ καθώς και τα ΕΚ με Ινστιτούτα που εδρεύουν σε διαφορετικές περιοχές. Η συμμετοχή εξωτερικών μελών στα Δ.Σ. θα μπορούσε να συμβάλει σε μια καλύτερη διακυβέρνηση, μόνο αν τα εξωτερικά μέλη δεν αναφέρονται σε οποιονδήποτε τρίτο. Δηλαδή, αν τα εξωτερικά μέλη λειτουργούν ως πρόσωπα, με μόνο σημείο αναφοράς το Κέντρο και τα συμφέροντα του. Σε αντίθετη περίπτωση, αν τα εξωτερικά μέλη λειτουργήσουν ως εκπρόσωποι φορέων ή ομάδων (και αυτό περιλαμβάνει και εκπροσώπους των εργαζομένων) είναι βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα θα εμφανιστούν φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων. Επί πλέον, η ουσιαστική συμβολή τυχόν εξωτερικών μελών στις εργασίες του ΔΣ θα είναι προβληματική. Το ΔΣ του Φλέμιγκ λ.χ. συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα. Άτομα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο σ/ν δεν θα έχουν το χρόνο να συμμετέχουν τακτικά στις συνεδριάσεις, με αποτέλεσμα η παρουσία τους να είναι πλημμελής και να γίνει διακοσμητική. Έχει προταθεί τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου να έχουν εξειδικευμένο ρόλο. Αυτό όμως δεν είναι δυνατόν – δεν μπορεί να είναι κάποιος «μερικώς» μέλος ενός οργάνου διοίκησης. Λόγω των ανωτέρω, προτείνουμε η συμμετοχή εξωτερικών μελών να είναι προαιρετική, δηλαδή να δίδεται η δυνατότητα να προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας η συμμετοχή εξωτερικών μελών στο ΔΣ. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να προβλεφθεί η σύσταση ειδικού συμβουλευτικού οργάνου (λχ Επιτροπή Εξωτερικών Συμβούλων) με αποστολή την προαγωγή των σχέσεων του Κέντρου με την κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα μπορεί να συμμετέχει στο ΔΣ χωρίς δικαίωμα ψήφου. Για τον ίδιο λόγο, ο εκπρόσωπος (ή εκπρόσωποι) των εγαζομένων στα ΔΣ θα πρέπει επίσης να συμμετέχουν χωρίς ψήφο. Θεωρούμε ότι η παρουσία εκπροσώπων των εργαζομένων ως παρατηρητών θα εγγυάται τη διαφάνεια, και θα συμβάλει έτσι στην καλύτερη διακυβέρνηση των ΕΚ. Άρθρο 24. Γενικός Διευθυντής Κατ’ αρχήν η ονομασία του θα πρέπει να αλλάξει. Ο όρος Γενικός Διευθυντής (Director General) σε κάποια Κέντρα του εξωτερικού (πχ EMBL) σημαίνει τον Επιστημονικό Δ/ντή και Νόμιμο Εκπρόσωπο του Ιδρύματος, και δεν είναι καλό να δημιουργείται σύγχυση. Προτείνεται η ονομασία «Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών «. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες του, είναι σημαντικό αυτές να μην επικαλύπτουν τις αρμοδιότητες του Προέδρου, ή να υποκαθιστούν αρμοδιότητες του ΔΣ. Συγκεκριμένα: Οι αρμοδιότητες του Προέδρου, όπως καταγράφονται στο σ/ν, αντιστοιχούν στις αρμοδιότητες Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ενός Οργανισμού. Μια από τις σημαντικότερες είναι η αρμοδιότητα της εισήγησης στο ΔΣ. Η δυνατότητα εισήγησης που παρέχεται (αορίστως και γενικώς) επίσης και στον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών είναι δυνατόν να δημιουργήσει φαινόμενα δυαρχίας. Για το λόγο αυτό προτείνεται να μην προβλέπεται δυνατότητα εισήγησης στον Διευθυντή Οικονομικών και Διοίκησης. Το ΔΣ μπορεί να αναθέτει βέβαια σε οποιοδήποτε μέλος του, ή τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, να εισηγηθεί για οποιοδήποτε θέμα. Μπάμπης ΣαββάκηςΠρόεδρος Δ.Σ. και Επιστημονικός Διευθυντής