Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Πρωτοβουλία Ερευνητών
Στα διάφορα προσχέδια του νέου νόμου για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία που σκόπιμα και επιδεικτικά διέρρεαν τους τελευταίους δύο μήνες από την κα Υπουργό και το Επιτελείο της, υπήρχε ειδικό κεφάλαιο με τίτλο «Μεταβατικές Διατάξεις».Χαρακτηριστικό στοιχείο αυτών των «Μεταβατικών Διατάξεων» είναι η αποκαθήλωση κάθε είδους δομής και αξιοκρατίας στα Ερευνητικά Κέντρα και η προώθηση συντεχνιακών αιτημάτων με καθαρά πελατειακή αντίληψη. Ειδικότερα προβλέπονται:1. Κατάργηση όλων των θέσεων των Ερευνητών αλλά ταυτόχρονη διατήρηση των θέσεων του Διοικητικού / Τεχνικού/Βοηθητικού προσωπικού. Το προσωπικό αυτό έχει λόγω ύπαρξης μόνο όταν υπάρχουν Ερευνητές και Ερευνητική Διαδικασία στα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ).2. Ένταξη των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (οι οποίοι ανήκουν στο Τεχνικό Προσωπικό των ΕΚ), σε Ερευνητικές Βαθμίδες μέχρι και την Β βαθμίδα (ισότιμη με αυτή του Αναπληρωτή Καθηγητή!). Καθαρά ρουσφετολογική ρύθμιση!3. Ένταξη του τεχνικού προσωπικού με Διδακτορικό (ΙΔΑΧ) με κλειστές Διαδικασίες στην Γ Βαθμίδα (ισότιμη με αυτή του Επίκουρου Καθηγητή!). Καθαρά ρουσφετολογική ρύθμιση!4. Ειδική μέριμνα για τους Ερευνητές, Ειδικούς Λειτουργικούς που είναι αποσπασμένοι στη ΓΓΕΤ !!!! Καθαρά ρουσφετολογική ρύθμιση!Το κείμενο που προωθήθηκε για διαβούλευση, δεν περιέχει τις παραπάνω διατάξεις , προφανώς λόγω του απαράδεκτου χαρακτήρα τους. Αντίθετα αναφέρεται ότι οι μεταβατικές διατάξεις θα παρουσιασθούν σε επόμενη διαβούλευση.Με δεδομένη την δήλωση του ΓΓΕΤ ότι με την λήξη της διαβούλευσης (7/2/2012) το νομοσχέδιο θα προωθηθεί στη Βουλή, είναι προφανές ότι οι παραπάνω διατάξεις θα προωθούν απευθείας για ψήφιση εν μια νυκτί, με μυστικότητα και αδιαφάνεια.Είναι ευρέως διαδεδομένο ότι στην προσπάθεια ειδικά έχει δοθεί «υπερκομματικός» χαρακτήρας από πολλούς Βουλευτές του Λεκανοπεδίου που έχουν αναλάβει ηγετικό ρόλο για να ικανοποιήσουν την Εκλογική τους Πελατεία και να συμβάλλουν στην καταστρατήγηση κάθε έννοιας αξιοκρατίας στον Ερευνητικό Χώρο, με την συναίνεση της Υπουργού κας Α. Διαμαντοπούλου.Είναι απαραίτητο να σταματήσει άμεσα αυτή η πρακτική των ρουσφετολόγων βουλευτών. Να κοινοποιηθούν άμεσα από την Εποπτεύουσα Αρχή οι προτεινόμενες μεταβατικές διατάξεις και έγκρισης από την Ερευνητική Κοινότητας και τα θεσμοθετημένα όργανα της.Να γίνει σεβαστός από την Πολιτεία ο θεσμός του ερευνητή, να επικρατήσει αξιοκρατική αντίληψη και πρακτική στην πρόσληψη και προαγωγή των Ερευνητών. Nα σταματήσει η αναξιοκρατική και αντιδεοντολογική παρέμβαση των βουλευτών καθώς και η πελατειακή τακτοποίηση υμετέρων από τα κόμματα εξουσίας, που προσβάλλει διεθνώς την χώρα μας αλλά και τον Ελληνικό λαό που μαστίζεται από την ανεργία, συμπεριλαμβανομένων και άξιων νέων Ελλήνων Ερευνητών που έχουν διαπρέψει στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και οι οποίοι θα μπορέσουν μέσα από ανοιχτές διαδικασίες να στελεχώσουν αξιοκρατικά τα ΕΚ.Πρωτοβουλία Ερευνητών για την Αξιοκρατία στον Χώρο της Έρευνας και στην Κοινωνία.
 
 
Σύλλογος Ερευνητών ΕΚ ‘Αθηνά’
Β. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.)Σε γενικές γραμμές κρίνεται θετική η εισήγηση ενός εθνικού πενταετούς προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα, εφόσον βέβαια έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των ερευνητικών φορέων. Επιφυλασσόμεθα να εκφράσουμε πιο λεπτομερείς απόψεις στη σχετική περί ΕΣΠΕΚ διαβούλευση.
 
 
Μιχαήλ Κομπίτσας
Από το προσχέδιο του Νόμου φαίνεται ότι θα υπάρχει στο μέλλον μια συνεχής ροή χρηματοδότησης σε βάση τετραετίας. «Too good to be true»!Είναι εκπληκτικό λοιπόν ότι το άρθρο 07 που αφορά στην χρηματοδότηση των ΕΚ έχει μόνο 2 σχόλια. Κατά την γνώμη μου το ποσοστό του ΑΕΠ που θα χρηματοδοτεί τα ΕΚ αλλά και ο τρόπος χρηματοδότησης είναι καθοριστικοί παράγοντες για την απόδοση των ΕΚ. Και αυτό δεν φαίνεται στον Νόμο. Ιστορικά, το ποσοστό του ΑΕΠ ήταν πάντοτε στο 0.50 – 0.60% του ΑΕΠ. Στην Λισαβόνα, η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να αυξήσει το ποσό σταδιακά στο 2% μέχρι το 2010. Ακόμα το περιμένουμε! Οι τρόποι χρηματοδότησης απεδείχθησαν χωρίς στρατηγική και τελείως αποσπασματικοί.Παραδείγματα:1) Διακρατικές συμφωνίες Ε&Τ διάρκειας 2 ετών. Το ποσό χρηματοδότησης αυξήθηκε από 12000 € σε 16000 € μόλις πρόσφατα! Το μεγαλύτερο μέρος αφορά σε ανταλλαγές, και ένα «χαρτζιλίκι» για τον Υ.Δ. Τα αναλώσιμα και ο μικροεξοπλισμός δεν φτάνουν συνήθως για την επίτευξη των στόχων. Από την άλλη πλευρά, η συνέχεια πέραν της διετίας δεν είναι εξασφαλισμένη, είτε γιατί αλλάζουν οι θεματικοί χώροι ή τα ενδιαφέροντα της άλλης χώρας. Περιττό να αναφέρω ότι τα δύο χρόνια δεν φτάνουν για μία αξιόλογη διδακτορική διατριβή. 2) Προγράμματα ΠΕΝΕΔ 2005: Το μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης αφορούσε τους μισθούς των φοιτητών, η δυνατότητα αγοράς νέου εξοπλισμού και αναλωσίμων για την συνέχεια της έρευνας κρίνεται ανεπαρκής. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος γέμισε η Ελλάδα νέους ερευνητές με διδακτορικό που αναζητούν δουλειά για να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους. Οι λίγοι τυχεροί θα βρουν μια θέση Postdoc στο εξωτερικό και ακόμα λιγότεροι θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. 3) Προγράμματα για μεταδιδακτορικούς, προγράμματα «Αρχιμήδης» και «Θαλής»: Πέρα από τις τουλάχιστον «περίεργες» διαδικασίες αξιολόγησης, η χρηματοδότηση καρκινοβατεί με αποτέλεσμα οι συνεργαζόμενοι νέοι ερευνητές να φεύγουν στο εξωτερικό ή να βρίσκουν αλλού δουλειά. Για την Αριστεία:1) …. βαθμός σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή….Ποια παραγωγή σήμερα; Άλλα σχόλια:Οι δείκτες για την αξιολόγηση των ερευνητών/ΕΚ να είναι κανονικοποιημένοι,π.χ. εργασίες ανά ερευνητή και ανά k€ χρηματοδότησης.Επίσης ερώτημα αν ο ερευνητής είναι αυτοδύναμος και διεξάγει πρωτογενή έρευνα ή ασχολείται με παροχή υπηρεσιών, παρέχοντας ένα εμπορικό σύστημα που διαθέτει σε συναδέλφους άλλων φορέων. Συμπέρασμα:Η ανυπαρξία εθνικής ερευνητικής πολιτικής και στρατηγικής επί δεκαετίες οδήγησε σε κατασπατάληση πόρων χωρίς αντίστοιχο αντίκτυπο στην διεθνή κοινότητα. Αυτό το είχε επισημάνει πριν χρόνια και ο ακαδημαϊκός Δ. Νανόπουλος όταν ήταν πρόεδρος του ΕΣΕΤ για ένα διάστημα. Μιχαήλ ΚομπίτσαςΚύριος Ερευνητής ΕΙΕ
 
 
Δρ. Όλγα Μαλανδράκη, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
ΥΠΟΜΝΗΜΑΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣστο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Θέμα: «Θέσπιση Δικαιώματος Αξιολόγησης Επιστημονικού Προσωπικού με Διδακτορικό Τίτλο για Ένταξη σε βαθμίδες Ερευνητών στα Ερευνητικά Κέντρα» Στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.) υπηρετούν Επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών, διαφόρων ειδικοτήτων, σε θέσεις μονίμων δημοσίων υπαλλήλων καθώς και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ). Οι υπάλληλοι αυτοί διαθέτουν υψηλά τυπικά και ακαδημαϊκά προσόντα (δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, συμμετοχή και/ή επιστημονική ευθύνη εθνικών ή/και Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, εκπαιδευτικό έργο μέσω της επίβλεψης διπλωματικών εργασιών). Οι εν λόγω υπάλληλοι, στο Ε.Α.Α., επιτελούν και ερευνητικό έργο, αντίστοιχο με εκείνο των Ερευνητών του κέντρου, το οποίο προσμετράται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των Ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας. Tο εν λόγω προσωπικό όπως και το αντίστοιχο προσωπικό άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων, δεν έχει κάποιο θεσμοθετημένο ρόλο για διεξαγωγή έρευνας και η ισχύουσα νομοθεσία δεν τους παρέχει καμιά δυνατότητα κρίσης για εξέλιξη σε θέση Ερευνητή. Να σημειωθεί ότι η δυνατότητα αυτή έχει δοθεί στο παρελθόν σε εφαρμογή των Ν. 1514/85 (ΦΕΚ 13Α, άρθρο 26), Ν. 3377/2005 ( ΦΕΚ 202Α, άρθρο 25) και Ν. 3653/2008 (ΦΕΚ 49Α, άρθρο 47), ενώ η περιορισμένη εφαρμογή τους στερεί τη δυνατότητα αυτή από το υφιστάμενο προσωπικό. Κατά συνέπεια, το επιστημονικό έργο των ανωτέρω Υπαλλήλων, παρά το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς α) μετρούν πολυετή προσφορά στο Ε.Α.Α., β) τυγχάνουν διεθνών διακρίσεων, γ) διεκδικούν, προσελκύουν και συντονίζουν ανταγωνιστικά Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα, δ) χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης, ε) συμμετέχουν σε διεθνείς επιτροπές εμπειρογνωμόνων και αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων στ) είναι κριτές σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ζ) συμμετέχουν ως μέλη εθνικών ομάδων εκπροσώπησης στον Ευρωπαικό Οργανισμό Διαστήματος (European Space Agency) (π.χ. βλέπε ενδεικτικά για τα ανωτέρω την ισοστελίδαhttp://www.astro.noa.gr/~omaland/) δεν αξιολογείται, και δεν αναγνωρίζεται υπό το παρών καθεστώς εργασίας τους. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι το προσωπικό της συγκεκριμένης κατηγορίας δεν εξαιρέθηκε από το πρόσφατο μέτρο της εργασιακής εφεδρείας όπως συνέβη με τους ερευνητές των ερευνητικών κέντρων. Αξίζει επίσης να τονισθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις για τους μόνιμους υπάλληλους ΠΕ Ειδικούς Τεχνικούς Επιστήμονες κατά την κρίση επιλογής τους καθοριστικό ρόλο στην μοριοδότηση έπαιξε η κατοχή διδακτορικού διπλώματος καθώς και το ερευνητικό τους έργο (επιστημονικές δημοσιεύσεις κλπ) που είχε επιτελεσθεί από τους υποψηφίους στο εν λόγω Ίδρυμα. Ωστόσο, τα προσόντα αυτά των Επιστημόνων παραμένουν σήμερα αναξιοποίητα. Κατά τη γνώμη μας, η εξέλιξη του ενδιαφερόμενου προσωπικού αποτελεί σημαντικό κίνητρο και προϋπόθεση για την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και παραγωγικότητας (π.χ. προσέλκυση νέων ερευνητικών προγραμμάτων, αύξηση της κρίσιμης μάζας ερευνητικού δυναμικού). Επιπλέον θα ανανεώσει, χωρίς νέες προσλήψεις, το ερευνητικό δυναμικό και θα καλύψει παθογένειες του ερευνητικού ιστού (π.χ. γήρανση, έλλειψη κινητικότητας, χαμηλό ηθικό) όπως αναφέρονται στην έκθεση της RAND (A Rapid Review of the Greek Research and Development System, Σεπτέμβριος 2011). Ταυτόχρονα με τη θεσμική αναμόρφωση των ερευνητικών κέντρων που επιχειρείται, θα πρέπει να γίνει και μια πιο ορθολογική και ευέλικτη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας. Η πρότασή μας συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. Με δεδομένο ότι ο στόχος του νέου Νόμου για την έρευνα είναι η αναδιαμόρφωση του ερευνητικού ιστού και η βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, προτείνουμε να προβλεφθεί στο πλαίσιο του συγκεκριμένου νόμου η διαδικασία ένταξης του υφισταμένου προσωπικού που πληροί τα κριτήρια σε θέσεις Ερευνητών Γ΄, Β΄, Α΄ βαθμίδας, αναλόγως με τα εκάστοτε προσόντα. Με δεδομένο ότι σύντομα θα τεθούν σε διαβούλευση οι μεταβατικές διατάξεις του νόμου, ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει πρόβλεψη για τη διαδικασία αυτή. Είμαστε πεπεισμένοι ότι κάτι τέτοιο τυγχάνει ευρύτερης αποδοχής από την ερευνητική κοινότητα της Ελλάδας αλλά και από την πολιτική ηγεσία εφόσον με τον τρόπο αυτό μεγιστοποιείται η προσφορά μας στην έρευνα και στην Ελλάδα. Οι Επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών του Ε.Α.Α.Αθανάσιος ΑκύλαςΌμηρος ΓιαννακήςΓεώργιος ΚαλλιαμπάκοςΔημήτρης ΚατσάνοςΒαγγέλης ΚολοκοτρώνηςΜαρία ΛιάνουΣπυρίδων ΛυκούδηςΌλγα ΜαλανδράκηΑθανάσιος ΜαρούσηςΑγγελίνα ΜεταξάτουΧρήστος ΠαπαδημητρίουΔημήτριος Παρώνης
 
 
Κ. Σπυρόπουλος
Γενικά θα ήθελα να προσθέσω ότι εφόσον προταθεί αλλαγή στο νομικό πλαίσιο που διέπει τα ΝΠΔΔ Ερευνητικά κέντρα και όπου γίνουν συγχωνεύσεις θα πρέπει να προηγηθούν μελέτες βιωσιμότητας των νέων σχηματισμών και να μην γίνουν στο πόδι.Επίσης επειδή προβλέπονται πολλές αναφορές στους εσωτερικούς κανονισμούς των Κέντρων, και αυτό απαιτεί αρκετό χρόνο, προτείνω να προβλεφθεί μέχρι την έκδοση των εσωτερικών κανονισμών να ισχύσει το υπάρχον νομικό πλαίσιο προκειμένου να αποφευχθούν δισλειτουργίες στα ΕΚΥποστηρίζω τις απόψεις που εξέφρασαν η σύνοδος των προέδρων των ΕΚ, το ΔΣ του ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος’ και τα περισσότερα σημεία των υπομνημάτων της ΕΕΕ και του Συλλόγου Ερευνητών Δημοκρίτου.