Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ –http://www.eee-researchers.gr Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενώ ο ν. 4009/2011 περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία είναι ενισχυτικά της προσπάθειας δημιουργίας ενιαίου χώρου εκπαίδευσης και έρευνας στο τριτοβάθμιο σύστημα της χώρας, οι πρόνοιες του παρόντος κειμένου διαβούλευσης δεν αποτελούν επιπρόσθετο θετικό βήμα, αλλά σε πολλά σημεία υποσκάπτουν και τις όποιες θετικές ρυθμίσεις του προαναφερθέντος νόμου. Η συνεργασία των ερευνητικών εργαστηρίων του δημόσιου τομέα με τα ερευνητικά εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα είναι επιβεβλημένη. Απαιτείται προσεκτική μελέτη των μηχανισμών αλληλεπίδρασης, ώστε να εξασφαλίζεται ισότιμη συνεργασία με αμοιβαίο όφελος. Οι δυνατότητες που δίνονται στο υπό διαβούλευση κείμενο για την προσέλκυση ερευνητών της αλλοδαπής στους ελληνικούς ερευνητικούς φορείς, καθώς και την παράλληλη απασχόληση ερευνητών από την Ελλάδα σε ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής, αποτελούν θετικές πρόνοιες. Η δημιουργία δικτύων ερευνητικών υποδομών είναι επίσης θετική πρόνοια, η οποία προτάθηκε από την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών κατά τη συζήτηση του ν. 4009/2011 στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ /ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1. Σύνδεση των Ερευνητικών Κέντρων με τα ΑΕΙ Η ρύθμιση που προβλέπεται στο υπό διαβούλευση κείμενο για την απονομή του τίτλου «Καθηγητή Έρευνας» από τα ΑΕΙ είναι εξαιρετικά περιοριστική.Δεν είναι υποχρεωτικό να υφίσταται κοινό δια-ιδρυματικό μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών, κατά την έννοια του άρθρου 42 του ν. 4009/2011, προκειμένου να κληθεί ένας ερευνητής για διδακτικό έργο σε κάποιο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών. Η ατομική κινητικότητα των ερευνητών και των καθηγητών είναι κατά πολύ ευρύτερη από τα κοινά μεταπτυχιακά των ιδρυμάτων.Περιοριστική είναι επίσης η πρόνοια για την επίβλεψη διδακτορικών. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κείμενο, ο επιβλέπων θα πρέπει κατ’ ανάγκη να διδάσκει στο οικείο δια-ιδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του υποψήφιου, συνθήκη η οποία δεν είναι αναγκαία για την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών. Ας σημειωθεί ότι στην πράξη πολλοί νέοι ερευνητές εκπονούν τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές τους διατριβές στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των ΕΚ, υπό την ουσιαστική επίβλεψη ερευνητών. Πρόταση της ΕΕΕ:- Στο πλαίσιο των τετραετών προγραμματικών συμφωνιών των ΑΕΙ και των ΕΚ με το Υπουργείο, κάθε φορέας προβλέπει τις θέσεις των «Καθηγητών Έρευνας» και «Συνεργαζόμενων Καθηγητών» αντίστοιχα, με βάση το σχετικό προγραμματισμό των σχολών μεταπτυχιακών/ διδακτορικών σπουδών για τα ΑΕΙ και το ερευνητικό, αναπτυξιακό πρόγραμμα για τα ΕΚ.- Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα απονομής των τίτλων αυτών και στο μεσοδιάστημα των προγραμματικών συμφωνιών ΑΕΙ και ΕΚ, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες των Ιδρυμάτων.- Οι «Καθηγητές Έρευνας» έχουν πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους καθηγητές του αντίστοιχου Τμήματος, όσον αφορά στη συμμετοχή τους στην εσωτερική δημοκρατική ζωή των ΑΕΙ, χωρίς αναγκαστική μετακίνηση από το ίδρυμα στο οποίο κατέχουν οργανική θέση. Αντίστοιχα ισχύουν και για τη συμμετοχή στην εσωτερική δημοκρατική ζωή των Ερευνητικών Κέντρων και για τους «Συνεργαζόμενους Καθηγητές».- Το διδακτικό και το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο των ερευνητών θα πρέπει να συνυπολογίζεται στα προσόντα τους, κατά τη διαδικασία εξέλιξης τους.- Για τη λειτουργική ενοποίηση του τριτοβάθμιου χώρου εκπαίδευσης έρευνας εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση αποτελεί η ισοτιμία των διδασκόντων στα ΑΕΙ και των ερευνητών και η μισθολογική τους εξίσωση που πρέπει να διασφαλίζονται νομοθετικά.- Θα πρέπει, τέλος, να υπάρξει πρόβλεψη στον υπό διαμόρφωση Νόμο ώστε τα Ερευνητικά Κέντρα να μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμφωνίες για την οργάνωση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων με ΑΕΙ της αλλοδαπής. 2. Συνεργασία Ερευνητικών Κέντρων και Επιχειρήσεων μέσα από την κινητικότητα Ερευνητών και Επιστημόνων Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν στην υλοποίηση καινοτόμων ιδεών, στην ανάπτυξη νέων εταιρειών, νέων προϊόντων και υπηρεσιών.Η πρόνοια του σχεδίου διαβούλευσης για ερευνητές – παραγωγούς νέας γνώσης, οι οποίοι ταυτόχρονα θα “απασχολούνται” και ως υπάλληλοι εταιρειών είναι προβληματική. Η μετακίνηση ενός ερευνητή σε μια επιχείρηση θέτει, επίσης, ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση της τεχνογνωσίας και των πόρων που έχουν δημιουργηθεί συλλογικά σε ένα ΕΚ και που μπορούν να ‘διατεθούν’ -χωρίς πολλές διατυπώσεις- σε μια ιδιωτική εταιρία.Θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια στο Νόμο για το κατά πόσο ο ερευνητής επιθυμεί να συνυπολογιστεί το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στη διαδικασία εξέλιξής του. 3. Προσέλκυση των ερευνητών της αλλοδαπής – Παράλληλη Απασχόληση Ερευνητών σε Ξένα Ερευνητικά Κέντρα Θετική πρόνοια.Να διευκρινιστεί τι γίνεται στην περίπτωση που ερευνητής διοριστεί σε θέση ερευνητή ή καθηγητή της αλλοδαπής και ταυτόχρονα κάνει χρήση της σαββατικής ερευνητικής του άδειας. 4. Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές – Ανοικτή Πρόσβαση Η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Ερευνητικών Υποδομών, αλλά και η σύναψη πρωτοκόλλων χρήσης μεταξύ των ερευνητικών εργαστηρίων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΑΕΙ, ΕΚ, Νοσοκομεία, Υπουργεία, Περιφέρειες) είναι αναγκαίες συνθήκες προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση ερευνητικών υποδομών που αποκτήθηκαν την παρελθούσα εικοσαετία κυρίως μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.Θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια στο νέο νόμο αναφορικά με την οικονομική στήριξη των δικτύων των εθνικών ερευνητικών υποδομών.Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών είναι υπέρ της διεύρυνσης των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ελεύθερης πρόσβασης (open source) και της δημιουργίας ιδρυματικών αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης. Σημειώνουμε ότι τα τελευταία μπορεί να προσκρούσουν στους κανόνες copyright πολλών εκδοτικών οίκων. ———————————————ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Τα ανωτέρω σχόλια αναφέρονται κυρίως στο «σχέδιο νόμου 1» που τίθεται εδώ σε διαβούλευση υπό τη μορφή οκτώ (08) Άρθρων/Κεφαλαίων.Το «σχέδιο νόμου 2» που δόθηκε στη διαβούλευση (μία ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας για διαβούλευση του «σχεδίου νόμου 1», στις 30 Ιανουαρίου) με περιθώριο για δημόσια συζήτηση μίας περίπου εβδομάδας (!) είναι ατελές και περιέχει αντιφατικές ρυθμίσεις.Η ερευνητική κοινότητα ζητά από το Υπουργείο να δημοσιοποιήσει το επεξεργασμένο, τελικό προσχέδιο νόμου με όλες τις διατάξεις (και τις ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ) και να μεριμνήσει ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος και ικανός χρόνος για ουσιαστικό διάλογο, επί του συνόλου των ρυθμίσεων που αυτό θα περιλαμβάνει.Το Υπουργείο οφείλει επίσης να συντάξει την «έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης», η οποία θα συνοδεύσει το σχέδιο νόμου στη διαδικασία συζήτησης και ψήφισής του από τη Βουλή των Ελλήνων (νέος κανονισμός της Βουλής, άρθρο 85, παρ. 3), από ΜΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ και όχι σε τρεις ‘δόσεις’, καθώς τουλάχιστον οι μεταβατικές διατάξεις θα πρέπει (σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στις «Μεταβατικές διατάξεις», άρθρο 08 του παρόντος) να υποβληθούν επίσης σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Σημείωση: Το σύνολο των κειμένων που η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών κατέθεσε στην παρούσα διαβούλευση βρίσκεται αναρτημένο στοhttp://eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_Keimena-Diavouleusis-Sxediou-Nomou-Ereunas.pdf.
 
 
Σύλλογος Ερευνητικού Προσωπικού Ακαδημίας Αθηνών (ΣΕΠΑΑ)
Ο ΣΕΠΑΑ ήταν και είναι απόλυτα σύμφωνος με την αναγκαιότητα τακτικής και αντικειμενικής αξιολόγησης των ΕΚ και ινστιτούτων. Δυστυχώς, εφόσον (όπως έχει πολλάκις παρατηρηθεί) το υπό διαβούλευση κείμενο δεν αποτελεί σχέδιο νόμου αλλά διατύπωση γενικών αρχών, δεν αναφέρονται συγκεκριμένα κριτήρια ούτε για την αξιολόγηση ούτε για την επιλογή των αξιολογητών. Επί της αρχής λοιπόν ο ΣΕΠΑΑ παρατηρεί τα εξής:α) Θα πρέπει η διαδικασία αξιολόγησης να είναι διαφανής και σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες που εφαρμόζονται από ετών για την αξιολόγηση αντίστοιχων θεματικά ευρωπαϊκών ινστιτούτων. Σημειώνουμε ότι είναι απαραίτητο η αρχή χρηματοδότησης να διαφοροποιείται από την αρχή αξιολόγησης και με αυτό το σκεπτικό συντασσόμαστε με την άποψη της ΕΕΕ ότι ως αρμόδια αρχή για την αξιολόγηση των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων είναι η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) η οποία θα πρέπει να μετονομασθεί σε «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα». Επιπλέον θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συμμετοχή τουλάχιστον ενός ερευνητή υψηλής βαθμίδας μεταξύ των κριτών.β) θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε τα κριτήρια να είναι τροποποιημένα ανά κλάδο επιστημών, και να μην ζητείται από τα Κέντρα που ασκούν βασική έρευνα να ανταποκρίνονται ισότιμα σε κριτήρια που αφορούν μόνο την εφηρμοσμένη έρευνα (π.χ. ευρεσιτεχνίες, εμπορική αξιοποίηση). Το προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης στο υπό διαβούλευση κείμενο είναι ανεπαρκές για την αποτίμηση της ερευνητικής δραστηριότητας ιδίως στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες για δύο λόγους. Πρώτον, η ανυπαρξία μιας βάσης δεδομένων για τις αναφορές (citations) και ετεροαναφορές, η οποία να καλύπτει δημοσιεύματα σε ελληνικά περιοδικά είτε δημοσιεύματα γραμμένα στα ελληνικά, καθώς το υπάρχον σύστημα εστιάζει σχεδόν αποκλειστικά στις εκδόσεις του αγγλόφωνου χώρου. Συνεπώς, είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί οποιοσδήποτε αντίκτυπος των ερευνητικών αποτελεσμάτων (impact factor). Σε σχέση με προηγούμενες απόπειρες ρύθμισης δεν πρέπει να συνδέεται ρητά η αξιολόγηση των ερευνητών με την συνεχή προσπάθεια προσέλκυσης κεφαλαίων, γιατί αυτό οδηγεί στην απόσπαση από το ερευνητικό έργο. Πιστεύουμε ότι η αξιολόγηση ερευνητών και κατ’ επέκτασιν Ινστιτούτων και Κέντρων θα πρέπει να επικεντρώνεται στα εξής κριτήρια:Συγγραφικό έργο• Δημοσιευμένα βιβλία ξενόγλωσσα ή ελληνικά (μονογραφίες, μελέτες, επιμέλειες επιστημονικών συλλογικών τόμων και Πρακτικών Συνεδρίων, εκδόσεις πηγών, ερευνητικά εργαλεία (βιβλιογραφίες κλπ), δημοσιεύσεις ερευνών πεδίου (αρχαιολογικών, λαογραφικών), εμπειρικές κοινωνικές έρευνες σε συνδυασμό με την υποδοχή που έχουν τύχει από την ακαδημαϊκή κοινότητα.• Άρθρα σε διεθνείς ή ελληνικούς συλλογικούς θεματικούς τόμους, τιμητικούς τόμους ή πρακτικά συνεδρίων• Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά διεθνή ή ελληνικά• Άρθρα σε διαδικτυακούς τόπους, σελίδες και άλλα ηλεκτρονικά μέσα• Οργάνωση, ανάπτυξη και διατήρηση επιστημονικών ιστοσελίδων, ιστοτόπων και ιστολογίων.Επιστημονική παρουσία• Επίβλεψη υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων• Διδασκαλία σε ΑΕΙ (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό επίπεδο)Παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, συναντήσεις εργασίας, κλπ• Συμμετοχή στην οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων κλπ.• Οργάνωση και διεύθυνση ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα).Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματαΘα πρέπει να εξασφαλισθεί η εγγραφή των Ερευνητών της Ακαδημίας Αθηνών στο Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών.
 
 
Σύλλογος Ερευνητών ΕΚ ‘Αθηνά’
Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣΘεωρείται θετική η πρόθεση για την κατάρτιση εθνικού μητρώου ερευνητικών υποδομών και ιδρυματικών αποθετηρίων γνώσης με παροχή δημόσιας πρόσβασης, όπως θετική είναι και η πρόθεση για την αξιοποίηση υποδομών με τη δημιουργία δικτύων εργαστηρίων. Προς τη θετική κατεύθυνση είναι επίσης η δυνατότητα που παρέχεται να διατίθενται οι ερευνητικές υποδομές σε εξωτερικούς χρήστες έναντι τιμήματος. Παρουσιάζεται όμως ένα ζήτημα σύγκρουσης δικαιωμάτων δημοσίευσης όταν αυτά ανήκουν στους εκδότες των ερευνητικών εργασιών (επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια) κι αυτό πρέπει να αντιμετωπισθεί.Προς τη θετική κατεύθυνση είναι και οι προβλέψεις για την ενίσχυση της κινητικότητας των ερευνητών προς τα Πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις. Παρότι είναι θετική η δυνατότητα πρόσληψης ερευνητών της αλλοδαπής από ελληνικά ΕΚ παρουσιάζεται μια ασυμμετρία ως προς τους ερευνητές της ημεδαπής που έχουν δυνατότητα πρόσληψης σε ΕΚ της αλλοδαπής. Για τους πρώτους αναφέρεται ότι έχουν τη δυνατότητα διατήρησης της θέσης τους στο εξωτερικό χωρίς να υπάρχει καμία αναφορά σε καθεστώς ερευνητικής άδειας ή άδειας άνευ αποδοχών, όπως ρητά αναφέρεται στην περίπτωση των Ελλήνων ερευνητών που διορίζονται σε θέση ερευνητή της αλλοδαπής.
 
 
Α. Μαχιάς Διευθυντής Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ
Το γεγονός ότι το Υπουργείο δεν έχει καταθέσει ένα κείμενο νόμου, μας υποχρεώνει να παρέμβουμε και σε θέματα τα οποία θεωρούμε ότι υποκρύπτονται, χωρίς να διατυπώνονται ρητά. Είναι προφανές ότι αυτό περιπλέκει την συζήτηση, γιατί την μετατρέπει εν μέρει και σε μια συζήτηση προθέσεων. Α. Ο θεσμός των ΕΛΕ είναι απαραίτητος, ιδίως για ερευνητικά κέντρα που διαθέτουν και λειτουργούν μεγάλες υποδομές. Ελάχιστοι από τους σημερινούς ΕΛΕ διαθέτουν διδακτορικό, δεδομένου ότι πριν 3 χρόνια είχε δοθεί η δυνατότητα σε όσους είχαν να μεταπηδήσουν σε θέσεις ερευνητή. Άρα η μεταπήδηση σε θέση ερευνητή αφορά πολύ λίγους ή/και κανέναν.Αν το Υπουργείο επιμείνει, στην κατάργησή τους, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα στις μεταβατικές διατάξεις οι σημερινοί ΕΛΕ να παραμείνουν σε προσωποπαγείς θέσεις ΕΛΕ. Β. Όμως το άλλο που διαφαίνεται είναι ότι το Υπουργείο σκοπεύει να καταργήσει το διδακτορικό από ελάχιστο απαραίτητο προσόν του ερευνητή. Αυτό φαίνεται και από τα σχέδια νόμου που έχουν διαρρεύσει, αλλά και από το γεγονός ότι δεν αναφέρεται, ως ελάχιστο προσόν για τους ερευνητές, στο παρόν κείμενο. Η μη θεσμοθέτηση του διδακτορικού ως ελαχίστου προσόντος για τους Ερευνητές είναι μια απαράδεκτη υποβάθμιση τους, που μπορεί να γυρίσει την έρευνα και τον ερευνητικό χώρο στην προ του ’80 εποχή. Η επιλογή αυτή θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τον ερευνητικό χώρο. Γ. Αναφέρεται ότι οι ερευνητές προσλαμβάνονται υπό το καθεστώς Ιδιωτικού Δικαίου. Είναι σαφής (και διακηρυγμένη) η επιλογή του Υπουργείου για μια σταδιακή μετατροπή του Ερευνητικού χώρου σε Ιδιωτικού Δικαίου. Η επιλογή αυτή είναι λάθος για την Ελλάδα για τους παρακάτω (εκτός των άλλων) λόγους: 1. Οι ανταγωνιστές μας στην Ευρώπη έχουν τον βασικό κορμό της έρευνας τους να χρηματοδοτείται σε μεγάλο ποσοστό της από δημόσιους πόρους, ανεξάρτητα αν είναι ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και έχουν αξιόλογη χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό παράγοντα. Στην Ελλάδα και τα δύο αυτά απουσιάζουν και είναι προφανές ότι θα απουσιάζουν και στο άμεσο μέλλον. Το καθεστώς ΝΠΙΔ, για την Ελλάδα σημαίνει περικοπή των κονδυλίων για μισθοδοσία, θα μας κάνει πιο ακριβούς και λιγότερο ανταγωνιστικούς, ιδίως όσους διαθέτουν ακριβές υποδομές.2. Η σύγκριση μεταξύ Κέντρων του ίδιου τομέα, με αναγωγή ανά ερευνητή το αποτέλεσμα (σύμφωνα με την τελευταία διεθνή αξιολόγηση των Κέντρων) δείχνει ότι δεν υπάρχουν διαφορές που εντοπίζονται στο διαφορετικό νομικό καθεστώς.3. Τα Ιδιωτικού Δικαίου κέντρα δεν είναι πανάκεια όπως πολλοί ισχυρίζονται. Προφανώς από την άλλη το ΙΤΕ είναι ένα λαμπρό παράδειγμα της Ελληνικής έρευνας. Από την άλλη όμως, η Γεωργική έρευνα όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρξε υπό καθεστώς Ιδιωτικού Δικαίου. Τα αρνητικά αποτελέσματα από την κατάσταση του ΕΘΙΑΓΕ είναι πλέον αναγνωρισμένα. Αντίθετα τα περιορισμένα τμήματα της γεωργικής έρευνας που «θεραπεύτηκαν» εντός της ΓΓΕΤ έχουν δώσει άριστα δείγματα διεθνούς επιστημονικής αναγνώρισης, καινοτομίας, πατεντών, και μάλιστα σε καθεστώς Δημοσίου Δικαίου. Το πρόβλημα δεν είναι το νομικό καθεστώς αλλά το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους (συγκέντρωση συντονισμός της έρευνας στη ΓΓΕΤ).4. Υπάρχουν πολλά τεχνικά παραδείγματα που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ευελιξία των Ιδιωτικού δικαίου Κέντρα. Όπως και έντονα αντι-παραδείγματα: Σε πολλά Ιδιωτικού δικαίου Κέντρα οι περικοπές στην χρηματοδότηση, οδήγησαν στην λεηλάτηση των προγραμμάτων, με αποτέλεσμα να είναι προβληματική η ολοκλήρωσή τους, ακόμη και η συμμετοχή στις συναντήσεις των προγραμμάτων.5. Πολλά Ιδιωτικού δικαίου αδυνατούν να απορροφήσουν την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση προγραμμάτων που έχουν κερδίσει, γιατί η μειωμένη επιδότησή τους δεν καλύπτει την ελληνική συμμετοχή. Το αποτέλεσμα είναι να επιστρέφονται χρήματα πίσω στην Ευρωπαϊκή ένωση και να περιορίζεται το φυσικό αντικείμενο των προγραμμάτων.6. Η Ελλάδα δεν υλοποιεί τις ευρωπαϊκές ερευνητικές της υποχρεώσεις, χάνοντας λεφτά και πληρώνοντας πρόστιμα.7. Τα Δημοσίου Δικαίου Ερευνητικά Κέντρα έχουν ακριβές υποδομές (ερευνητικά σκάφη, αντιδραστήρες, τηλεσκόπια, συστήματα πρόγνωσης) που όμως «φέρνουν» πίσω τα λεφτά τους. Οι υποδομές αυτές δεν μπορούν να συντηρηθούν υπό το καθεστώς ΝΠΙΔ. Αυτός είναι και ο λόγος που τα Ιδιωτικού Δικαίου Κέντρα έχουν αποποιηθεί, κατά το παρελθόν, τέτοιες δραστηριότητες που απαιτούν τέτοιες «ακριβές» επενδύσεις. Είναι προφανές ότι το ίδιο και γίνει πολύ περισσότερο τώρα σε εποχές ισχνών αγελάδων.8. Σημαντικό τμήμα των Ιδιωτικού Δικαίου Κέντρων, είναι Δημόσιο. Γιατί ένα σημαντικό κομμάτι του Ερευνητικού τους Δυναμικού είναι ταυτόχρονα Καθηγητές Παν/μιου και ένα σημαντικό τμήμα της Ερευνητικής τους Δραστηριότητας απολαμβάνει τη στήριξη του Δημοσίου περιβάλλοντος των ΑΕΙ.9. Υπονομεύεται η επιλογή της δημιουργίας ενός Ενιαίου Χώρου Έρευνας και Εκπαίδευσης, γιατί τα δύο συστατικά του (Παν/μια και Ε.Κ.) δεν θα διέπονται από ενιαίο θεσμικό πλαίσιο. Σε αυτό τον Ενιαίο Χώρο ο Δημόσιος θα είναι υπερκυρίαρχος του άλλου.
 
 
Σύλλογος Ερευνητών ΕΚ ‘Αθηνά’
Β. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.)Σε γενικές γραμμές κρίνεται θετική η εισήγηση ενός εθνικού πενταετούς προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα, εφόσον βέβαια έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των ερευνητικών φορέων. Επιφυλασσόμεθα να εκφράσουμε πιο λεπτομερείς απόψεις στη σχετική περί ΕΣΠΕΚ διαβούλευση.