Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Χρήστος Χουσιάδας, Πρόεδρος ΕΕΑΕ
Το ζήτημα των ΕΛΕ της ΕΕΑΕ: Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), ως αρμόδια Αρχή για την εποπτεία, έλεγχο και ρύθμιση της ραδιολογικής προστασίας και πυρηνικής ασφάλειας στη χώρα, αποτελεί τεχνολογικό φορέα. Αν και τεχνολογικός φορέας, η ΕΕΑΕ διέπεται από τις διατάξεις του ν.1514/85, συμμετέχει σε δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας και διασυνδέεται με ΑΕΙ, ΤΕΙ και ερευνητικά κέντρα σε θέματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και έρευνας. Παράλληλα, οι ελεγκτικές και ρυθμιστικές της αρμοδιότητες τη διαφοροποιούν από τα ερευνητικά κέντρα. Σύμφωνα με τον Οργανισμό της ΕΕΑΕ (ΠΔ 404/93), οι ανάγκες της σε υψηλόβαθμο επιστημονικό προσωπικό καλύπτονται αποκλειστικά από οργανικές θέσεις ΕΛΕ. Οι ΕΛΕ της ΕΕΑΕ είναι όλοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Συντονίζουν και υλοποιούν το εξειδικευμένο λειτουργικό έργο της ΕΕΑΕ, και παράλληλα συμμετέχουν σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα, εκπροσωπούν τη χώρα σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, δημοσιεύουν ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και οργανώνουν επιστημονικά συνέδρια και συναντήσεις. Στο σχέδιο νόμου προτείνεται η κατάργηση του θεσμού των ΕΛΕ, προβλέποντας για τους υπάρχοντες ΕΛΕ των ερευνητικών κέντρων την ένταξή τους, κατόπιν κρίσης, σε θέσεις ερευνητών βαθμίδας Β ή Γ. Δεδομένου ότι η ΕΕΑΕ δεν ανήκει στους ερευνητικούς φορείς, η ίδια ακριβώς ρύθμιση πρέπει με σαφήνεια να επεκταθεί και στην περίπτωσή της. Επιπλέον, δεν πρέπει να αποκλειστεί a priori η διεκδίκηση της Α βαθμίδας, αλλά να διασφαλισθεί η σωστή και δίκαιη αξιολόγηση. Λαμβάνοντας υπόψη την πολυμορφία και το εύρος των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων και την ευθύνη του στελεχιακού δυναμικού της ΕΕΑΕ, σε περίπτωση κατάργησης ή υποβάθμισης του θεσμού των ΕΛΕ, θεωρώ ότι επιβάλλεται οι οργανικές θέσεις των ΕΛΕ της ΕΕΑΕ να μετατραπούν σε θέσεις ερευνητών, στις οποίες οι υπηρετούντες θα μπορούν να καταταχθούν μετά από αξιολόγηση. Τα απαιτούμενα ειδικότερα προσόντα για το διορισμό ή την εξέλιξη των ερευνητών της ΕΕΑΕ μπορούν κάλλιστα να περιγραφούν στον Οργανισμό της, κατά αναλογία, και αντικαθιστώντας, τις ειδικότερες διατάξεις που περιλαμβάνει σήμερα ο Οργανισμός της ΕΕΑΕ για τους ΕΛΕ (άρθρο 9 του ΠΔ 404/93). Είμαι πεπεισμένος ότι η παρούσα πρόταση είναι δίκαιη. Είναι, επίσης, αναγκαία για τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας και περαιτέρω ανάπτυξης της ΕΕΑΕ, στο πλαίσιο των διεθνών και εθνικών υποχρεώσεών της. Τα στελέχη της ΕΕΑΕ αισθάνονται ότι αδικούνται με βάση την πορεία του θεσμού των ΕΛΕ. Από τη μια βλέπουν την κατηγορία αυτή να φθίνει και να τείνει προς περιθωριοποίηση, ενώ από την άλλη βλέπουν ότι οι ίδιοι ανταποκρίνονται σε ολοένα αυξανόμενες και πιο σύνθετες επιστημονικές, επαγγελματικές απαιτήσεις.
 
 
Οι ΕΛΕ της ΕΕΑΕ
Ο νόμος 1514/85 κάλυπτε τα θέματα λειτουργίας της ΕΕΑΕ, όπως και ονόμος 3653/2008, η ισχύς του οποίου έχει ανασταλλεί. Στο παρόν σχέδιοδεν αναφέρεται παρόμοια πρόβλεψη. Ως εκ τούτου προτείνουμε την προσθήκη διατάξεων οι οποίες θα αφορούν την ΕΕΑΕ.
 
 
Οι ΕΛΕ της ΕΕΑΕ
Οι ΕΛΕ της ΕΕΑΕ συμφωνούν με την τοποθέτηση του Προέδρου της Χ.Χουσιάδα
 
 
Αθανάσιος Δάμιαλης
Μέριμνα πρέπει να ληφθεί και για ‘προσωπικό’ των ΕΚ, το οποίο δεν είναι μόνιμο, αλλά ούτε και ανήκει στους φοιτητές. Τέτοιο είναι οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές (ΜΕ). Οι συγκεκριμένοι (συχνά μαζί με τους υποψήφιους διδάκτορες), απασχολούνται πλήρως τόσο με το ερευνητικό έργο όσο και με το εκπαιδευτικό (διδασκαλία, επίβλεψη φοιτητών/εργασιών τους), συνήθως μάλιστα αμισθί (ανέκαθεν, πόσο μάλλον κατά την περίοδο της ‘κρίσης’). Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη κατηγορία αποτελεί το ‘μέλλον’ του ερευνητικού και εκπαιδευτικού ιστού της χώρας και δεδομένου ότι (τουλάχιστον με το προϋπάρχον σύστημα μακρόχρονων διδαδικασιών διεξαγωγής των διδακτορικών διατριβών στην Ελλάδα) η μέση ηλικία των ‘νέων’ μεταδιδακτορικών ερευνητών είναι 30-40 χρόνια, απαιτείται η συγκεκριμένη πρόβλεψη απασχόλησης της κατηγορίας αυτής του προσωπικού, ώστε: 1) να αξιοποιείται συστηματικά μέρος έστω των διδακτόρων της χώρας και να σταματήσει η αθρόα μετανάστευση σε χώρες του αξωτερικού και άρα και η ολοένα αυξανόμενη αποδυνάμωση του ερευνητικού δυναμικού της Ελλάδας, 2) η επίσημη συμμετοχή των ΜΕ σε διαδικασίες επίβλεψης, διδασκαλίας, έρευνας στο ελληνικό πανεπιστήμιο, μια που έτσι κι αλλιώς η συμμετοχή του ενεργή, αλλά και για να αποδεικνύεται η επαγγελματική και ερευνητική του εμπειρία, κάτι που μέχρι σήμερα εκτεινόταν ως τα όρια των διαπροσωπικών σχέσεων με τα μέλη ΔΕΠ. Σε κάθε αντίθετη ή διαφορετική περίπτωση – όπως γινόταν μέχρι και σήμερα και ανεξάρτητα από την τρέχουσα ‘οικονομική κρίση’ – θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να αναλάβουν περισσότερες υποχρεώσεις οι εκλεγμένοι καθηγητές, να αυξήσουν το χρόνο απασχόλησής τους για την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδιακασία και να εντείνουν τις προς αυτή την κατεύθυνση δραστηριότητές τους, κάτι που μέχρι και σήμερα δε γινόταν, δεδομένου του ‘επικουρικού’ έργου του πάσης φύσεως μη αναγνωρισμένου ‘προσωπικού’.