Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Οι ΕΛΕ της ΕΕΑΕ
Ο νόμος 1514/85 κάλυπτε τα θέματα λειτουργίας της ΕΕΑΕ, όπως και ονόμος 3653/2008, η ισχύς του οποίου έχει ανασταλλεί. Στο παρόν σχέδιοδεν αναφέρεται παρόμοια πρόβλεψη. Ως εκ τούτου προτείνουμε την προσθήκη διατάξεων οι οποίες θα αφορούν την ΕΕΑΕ.
 
 
Ελισσάβετ ΄Αλλισον
΄Αρθρο 4: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο ΄Ερευνας και Καινοτομίας «Μετά τη διαμόρφωση ολοκληρωμένου σχεδίου το ΕΣΠΕΚ τίθεται σε ανοικτή διαβούλευση» (παρ. 5 του παρόντος άρθρου)Ερώτηση: Στην περίπτωση της τρέχουσας διαβούλευσης για το ΕΣΠΕΚ που είναι το διαμορφωμένο σχέδιο; Και ποιά έννοια δίνεται στο «διαμορφωμένο» ΕΣΠΕΚ; Είναι αυτό που περιγράφει/περιέχει τους στρατηγικούς στόχους, τις προτεραιότητες πολιτικής και τους θεματικούς τομείς προτεραιότητας και αφήνει στη διαβούλευση τις εξειδικευμένες προτάσεις; ΤΕΣ και ΕΣΠΕΚ• στην Επιστολή του Προέδρου του ΕΣΕΤ – «σχετικό υλικό» της Διαβούλευσης για το ΕΣΠΕΚ – γίνεται αναφορά στο ρόλο των ΤΕΣ κατά τη διαμόρφωση του ΕΣΠΕΚ• αλλά και στο εδάφιο Α της παρ. 5 του ΄Αρθρου 9 «Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια» του παρόντος σχεδίου νόμου περιγράφεται η αρμοδιότητα των ΤΕΣ για τη διαμόρφωση κλπ του ΕΣΠΕΚ.Πρόταση: να προστεθεί και στο ΄Αρθρο αυτό ο ρόλος των ΤΕΣ στη διαδικασία διαμόρφωσης του ΕΣΠΕΚ.
 
 
Μπάμπης Σαββάκης
Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλέξανδρος Φλέμιγκ Άρθρο 29. Κατανομή της Δημόσιας Χρηματοδότησης στα Ερευνητικά Κέντρα Εξαιρετικά σημαντικό: Δεν αναφέρονται οι εθνικές συγχρηματοδοτήσεις (Μatching Funds – MF) Eυρωπαϊκών ανταγωνιστικών προγραμμάτων, που μέχρι το 2009 εχορηγούντο ως πρόσθετοι πόροι στους ερευνητικούς φορείς για την εκτέλεση των προγραμμάτων. Kακώς θεωρείται ότι τα MF αποτελούν επιβράβευση των ερευνητικών φορέων για τη συμμετοχή τους στα ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ. Τα MF έχουν μεγάλη σημασία για τα ΕΚ, γιατί δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν Ευρωπαϊκά προγράμματα που απαιτούν συγχρηματόδοτηση χωρίς αυτά, αν δεν υπάρχουν ίδιοι πόροι. Η μη ύπαρξη MF θα αποτρέψει τα ΕΚ να υποβάλλουν προτάσεις προς την ΕΕ, δεδομένου ότι συνήθως ζητείται βεβαίωση απο τις νομικές υπηρεσίες της ΕΕ ότι υπάρχουν ίδιοι πόροι για να ολοκληρωθεί ένα έργο. Επισημαίνεται ότι στο επόμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα, θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην εθνική συμμετοχή για τη χρηματοδότηση έργων Ε&Τ. Τυχόν κατάργηση των MF, όπως διαφαίνεται από το κείμενο του σ/ν καθώς και από τη μη απόδοση τους μετά το 2009, θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις για την έρευνα στη χώρα μας, δεδομένου ότι σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης ερευνητικών έργων προέρχεται από τα Προγράμματα Πλαίσια της ΕΕ. Μπάμπης Σαββάκης,Πρόεδρος Δ.Σ. και Επιστημονικός Διευθυντής
 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΤΕ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Η. Ζητήματα Προσωπικού Επιτροπές Κρίσης Ερευνητών Πρέπει στην Επιτροπή Κρίσης να συμμετέχει όπως μέχρι τώρα ο Διευθυντής του οικείου Ινστιτούτου ως εισηγητής και με δικαίωμα ψήφου. Για το ΔΣ του ΙΤΕ Κώστας Φωτάκης, Πρόεδρος
 
 
Δρ. Αικατερίνη Παζιώνη-Καλλή
Με τη συμμετοχή μου στη διαβούλευση, με αφορμή το Άρθρο 02: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ , θα ήθελα να καταθέσω τις ακόλουθες προτάσεις, προσδοκώντας την ανάπτυξη/αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δίκαιη ενσωμάτωση και πραγματική ισότητα.Προτάσεις:1. Δημιουργία βάσης δεδομένων στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με καλές πρακτικές έρευνας, ανά θεματική κατηγορία/επιστημονικό πεδίο.2. Δημιουργία βάσης δεδομένων από το ΥΠΔΒΜΘ, με τους/τις ερευνητές-τριες που δρουν στον Ελληνικό χώρο.3. Καταγραφή επιστημονικών περιοδικών που προωθούν την έρευνα, ανά επιστημονικό πεδίο και θεματικές κατηγορίες.4. Έγκαιρη «ανοικτή» πρόσκληση για συμμετοχή εμπειρογνωμόνων/ερευνητών, σε ερευνητικά έργα του Δημόσιου τομέα, προκειμένου να προσέρχονται άτομα από ποικίλα εργασιακά περιβάλλοντα.5. Συνεχή επιμόρφωση ερευνητών, στα πλαίσια Εθνικά οργανωμένων (ανοικτών) σεμιναρίων / εναρμόνιση με Ευρωπαϊκές και Διεθνείς πολιτικές.6. Ειδικές δράσεις για τις γυναίκες-ερευνήτριες του ευρύτερου δημόσιου τομέα με διοργάνωση σεμιναρίων/συνεδρίων/συναντήσεων, ανά επιστημονικό πεδίο και θεματικές κατηγορίες.7. Θεσμοθετημένη διευκόλυνση των ερευνητών-τριών που εργάζονται σε άλλες υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου – πλην του ερευνητικού τομέα – προκειμένου να συμμετάσχουν σε οργανωμένες επιστημονικές/ερευνητικές δράσεις της Πολιτείας και σε άλλα Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.8. Θεσμοθετημένη δημιουργία Ερευνητικών Κέντρων στους ΟΤΑ, για την προαγωγή της κοινωνικής έρευνας – βασικής & εφαρμοσμένης – προκειμένου να σχεδιάζονται άριστες πολιτικές και να διανέμονται με αξιόπιστα κριτήρια οι αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί οικονομικοί πόροι.9. Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού των ΟΤΑ – Ερευνητικών Κέντρων – Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, για την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας και καλών εκπαιδευτικών πρακτικών, σε τοπικό επίπεδο.10. Αξιοποίηση ερευνητικού δυναμικού – με τη διασφάλιση ποιότητας δεξιοτήτων/ερευνητικών γνώσεων – από άλλους εργασιακούς χώρους (πλην των αμιγώς ερευνητικών κέντρων) του ευρύτερου δημόσιου τομέα.11. Θεσμοθέτηση και προαγωγή – επί της ουσίας – των αρχών που προβλέπονται στη «Ευρωπαϊκή Χάρτα του ερευνητή» (Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 11-3-2005), για την προώθηση της αριστείας στην έρευνα, στα πλαίσια του ευρύτερου δημόσιου τομέα.