Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Περιφερειακό Όργανο για την Καινοτομία, Έρευνα και Τοπική Ανάπτυξη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΤΑΚ) Το Περιφερειακό Όργανο διασύνδεσης Πανεπιστημίων, ΑΤΕΙ και Ακαδημαικών – Ερευνητικών Ιδρυμάτων με την καινοτομία, έρευνα και τοπική ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συνήλθε την 19η Ιανουαρίου 2012 και συζήτησε διεξοδικά το νέο σχέδιο νόμου για την Έρευνα. Το Περιφερειακό Όργανο θεωρεί ότι το σχέδιο νόμου περιέχει μια σειρά ευεργετικών διατάξεων που θα δώσουν νέα ώθηση στην έρευνα και καινοτομία στη χώρα μας. Τέτοιες διατάξεις είναι η θέσπιση ενός Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΠΕΚ) με ορίζοντα 5ετίας, η λειτουργική ενοποίηση του χώρου έρευνας με τη σύνδεση των Ερευνητικών Κέντρων με τα ΑΕΙ της χώρας και η θέσπιση της δυνατότητας μετακινήσεων προσωπικού μεταξύ των ερευνητικών φορέων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην έρευνα.Σχετικά με την ενότητα «Οργάνωση, Διοίκηση και Εποπτεία των Ερευνητικών Κέντρων», το Περιφερειακό Όργανο θα ήθελε να εκφράσει την ισχυρή αντίθεση του στην επιχειρούμενη αποδυνάμωση των ερευνητικών ινστιτούτων που δρουν στα πλαίσια περιφερειακών ερευνητικών κέντρων όπως το ΕΙΧΗΜΥΘ (ΙΤΕ) και το ΙΝΒΙΣ (ΑΘΗΝΑ) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Τα ινστιτούτα αυτά με το υφιστάμενο καθεστώς διαθέτουν αυτοτέλεια και αυτονομία ενώ συνεργάζονται αρμονικά με τα άλλα ινστιτούτα στα πλαίσια των προαναφερθέντων περιφερειακών ερευνητικών κέντρων. Στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου:1. Δεν κατοχυρώνεται με σαφήνεια η αυτοδίκαιη και αναγκαία συμμετοχή των Διευθυντών των Ινστιτούτων στα Διοικητικά Συμβούλια των ΕΚ. Η εκπροσώπηση των περιφερειακών ινστιτούτων στα ΔΣ μέσω τρίτων θα δημιουργήσει εκτός των άλλων σοβαρά προβλήματα λειτουργίας των ΕΚ. Επίσης η επιχειρούμενη «κυλιόμενη» εκπροσώπηση των Διευθυντών Ινστιτούτων από άλλους Διευθυντές, ιδιαίτερα στην περίπτωση πολυθεματικών Ινστιτούτων θα οδηγήσει σε υποβάθμιση του ρόλου των ινστιτούτων πολλά εκ των οποίων έχουν πρωτεύσει σε προγενέστερες αξιολογήσεις.2. Η θέσπιση της θέσης ενός Γενικού Διευθυντή ο οποίος επικουρεί το ΔΣ σε διοικητικά και οικονομικά ζητήματα είναι γενικά θετική. Όμως οι κατά τόπους Διευθυντές των Ινστιτούτων θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εποπτεύουν το προσωπικό και να διαχειρίζονται τα οικονομικά των ινστιτούτων τους κάτω από την εποπτεία του ΔΣ του ΕΚ. Είναι πρακτικά αδύνατο ο Γενικός Διευθυντής να εποπτεύει και να διαχειρίζεται μακρόθεν την καθημερινή οικονομική δραστηριότητα ενός αποκεντρωμένου ινστιτούτου που δρα στα πλαίσια ενός ΕΚ.3. Απουσιάζουν ρυθμίσεις που να αναφέρονται στην οργάνωση και θεσμική-οικονομική υποστήριξη της Πανεπιστημιακής Έρευνας, που κατέχει πρωτεύουσα θέση στην παραγωγή ερευνητικού έργου, νέων ερευνητών και καινοτομίας.Συμπερασματικά θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές στο σχέδιο νόμου ώστε να μη διαταραχθεί αναίτια η λειτουργία των ερευνητικών κέντρων και να δοθεί έμφαση σε θέματα που θα βελτιώσουν την έρευνα όπως- πέραν των θετικών που ήδη αναφέρονται στο σχέδιο- είναι η επιλογή διευθυντών με καταξίωση στην έρευνα και διοίκηση, η συνεχής αξιολόγηση με κίνητρα για την ενίσχυση της αριστείας, η θεσμοθέτηση του κατάλληλου σχήματος για την αξιολόγηση των προτάσεων, η νομοθετική δέσμευση για την ετήσια αύξηση της πενιχρής εθνικής χρηματοδότησης (0,58% του Α.Ε.Π. το 2011) και την περιοδική, χωρίς χρονικά κενά καταβολή της (δεδομένου ότι τα χρονικά κενά στην χρηματοδότηση της έρευνας επηρεάζουν εξαιρετικά αρνητικά την εκπόνηση του ερευνητικού έργου που πρέπει να εκτελείται συνεχώς και απρόσκοπτα), η ενίσχυση του ρόλου των Ερευνητών και φυσικά η ενίσχυση των περιφερειακών ιδρυμάτων που έτσι κι αλλιώς είναι και στόχος της τρέχουσας Ευρωπαϊκής πολιτικής. Εκ μέρους του Περιφερειακού Οργάνου, Δημήτριος Δουγένης, Καθηγητής Ιατρικής Παν/μίου Πατρών
 
 
Μανώλης Γεωργούλης, Σπύρος Βασιλάκος, Ηλίας Βαγενάς
Το προσχέδιο δεν αναφέρει τις ερευνητικές άδειες (επισκέψεις σε συνεργάτες, συμμετοχή σε συνέδρια κτλ.) καθώς επίσης και τις σαββατικές άδειες (sabbaticals) οι οποίες, με βάση το υπάρχον κείμενο, θα μπορούσαν να ερμηνευτούν και ως άδειες άνευ αποδοχών. Με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά καταργείται ο θεσμός της ερευνητικής άδειας που είναι ζωτικής σημασίας για τους ερευνητές με σταθερή διεθνή παρουσία. Προτείνουμε να μη μεταβληθεί το υπάρχον καθεστώς, όπως ακριβώς αυτό εξακολουθεί να ισχύει και για τους πανεπιστημιακούς.
 
 
Χρήστος Χουσιάδας, Πρόεδρος ΕΕΑΕ
Το ζήτημα των ΕΛΕ της ΕΕΑΕ: Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), ως αρμόδια Αρχή για την εποπτεία, έλεγχο και ρύθμιση της ραδιολογικής προστασίας και πυρηνικής ασφάλειας στη χώρα, αποτελεί τεχνολογικό φορέα. Αν και τεχνολογικός φορέας, η ΕΕΑΕ διέπεται από τις διατάξεις του ν.1514/85, συμμετέχει σε δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας και διασυνδέεται με ΑΕΙ, ΤΕΙ και ερευνητικά κέντρα σε θέματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και έρευνας. Παράλληλα, οι ελεγκτικές και ρυθμιστικές της αρμοδιότητες τη διαφοροποιούν από τα ερευνητικά κέντρα. Σύμφωνα με τον Οργανισμό της ΕΕΑΕ (ΠΔ 404/93), οι ανάγκες της σε υψηλόβαθμο επιστημονικό προσωπικό καλύπτονται αποκλειστικά από οργανικές θέσεις ΕΛΕ. Οι ΕΛΕ της ΕΕΑΕ είναι όλοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Συντονίζουν και υλοποιούν το εξειδικευμένο λειτουργικό έργο της ΕΕΑΕ, και παράλληλα συμμετέχουν σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα, εκπροσωπούν τη χώρα σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, δημοσιεύουν ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και οργανώνουν επιστημονικά συνέδρια και συναντήσεις. Στο σχέδιο νόμου προτείνεται η κατάργηση του θεσμού των ΕΛΕ, προβλέποντας για τους υπάρχοντες ΕΛΕ των ερευνητικών κέντρων την ένταξή τους, κατόπιν κρίσης, σε θέσεις ερευνητών βαθμίδας Β ή Γ. Δεδομένου ότι η ΕΕΑΕ δεν ανήκει στους ερευνητικούς φορείς, η ίδια ακριβώς ρύθμιση πρέπει με σαφήνεια να επεκταθεί και στην περίπτωσή της. Επιπλέον, δεν πρέπει να αποκλειστεί a priori η διεκδίκηση της Α βαθμίδας, αλλά να διασφαλισθεί η σωστή και δίκαιη αξιολόγηση. Λαμβάνοντας υπόψη την πολυμορφία και το εύρος των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων και την ευθύνη του στελεχιακού δυναμικού της ΕΕΑΕ, σε περίπτωση κατάργησης ή υποβάθμισης του θεσμού των ΕΛΕ, θεωρώ ότι επιβάλλεται οι οργανικές θέσεις των ΕΛΕ της ΕΕΑΕ να μετατραπούν σε θέσεις ερευνητών, στις οποίες οι υπηρετούντες θα μπορούν να καταταχθούν μετά από αξιολόγηση. Τα απαιτούμενα ειδικότερα προσόντα για το διορισμό ή την εξέλιξη των ερευνητών της ΕΕΑΕ μπορούν κάλλιστα να περιγραφούν στον Οργανισμό της, κατά αναλογία, και αντικαθιστώντας, τις ειδικότερες διατάξεις που περιλαμβάνει σήμερα ο Οργανισμός της ΕΕΑΕ για τους ΕΛΕ (άρθρο 9 του ΠΔ 404/93). Είμαι πεπεισμένος ότι η παρούσα πρόταση είναι δίκαιη. Είναι, επίσης, αναγκαία για τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας και περαιτέρω ανάπτυξης της ΕΕΑΕ, στο πλαίσιο των διεθνών και εθνικών υποχρεώσεών της. Τα στελέχη της ΕΕΑΕ αισθάνονται ότι αδικούνται με βάση την πορεία του θεσμού των ΕΛΕ. Από τη μια βλέπουν την κατηγορία αυτή να φθίνει και να τείνει προς περιθωριοποίηση, ενώ από την άλλη βλέπουν ότι οι ίδιοι ανταποκρίνονται σε ολοένα αυξανόμενες και πιο σύνθετες επιστημονικές, επαγγελματικές απαιτήσεις.
 
 
Κατσίκη Β.Α, ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ
Ειναι σαφές ότι το παρόν Ν/Σ σε αντίθεση με τον Ν.1514, κάθε άλλο παρά αναβαθμίζει το θεσμό του ερευνητή. Το αντίθετο μάλιστα: η υποβάθμιση γίνεται εμφανής σε κάθε σημείο του Ν/Σ!Θέλετε ερευνητές εξαρτημένους από τον Δ/ντή με καμία αντιστοιχία με τον πανεπιστημιακό συνάδερφό του, με μεγάλη μισθολογική διαφορά από αυτόν, του οποίου ο μισθός δεν θα είναι εξασφαλισμένος από την πολιτεία, αλλά θα ψάχνει να τον εξασφαλίσει μόνος του, θα είναι υπάλληλος αορίστου χρόνου και όχι δημόσιος λειτουργός :ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΕΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ?ΖΗΤΑΜΕ :- πλήρη ισοτιμία (θεσμική & μισθολογική) με τον πανεπιστημιακό καθηγητή,- ΕΚ που να είναι ΝΠΔΔ με επαρκή χρηματοδότησηΟλοι οι ερευνητές να έχουν κοινά ακαδημαϊκά προσόντα με τις αντίστοιχες βαθμίδες ΔΕΠ και να ορίζονται στον Ν και όχι σε Εσωτ κανονισμοοχι ερευνητές χωρίς διδακτορικό (σε ποιούς στο καλό θέλετε να δώσετε χαριστικά τον τίτλο?)-επιστημονικές άδειες όπως ίσχυαν μέχρι σήμεραΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ κρίσεις και όχι κρυφές διατάξεις ώστε “να μην υπάρχει συνωστισμός στις πάνω βαθμίδες”
 
 
Σύλλογος Ερευνητών ΕΚ ‘Αθηνά’
Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣΘεωρείται θετική η πρόθεση για την κατάρτιση εθνικού μητρώου ερευνητικών υποδομών και ιδρυματικών αποθετηρίων γνώσης με παροχή δημόσιας πρόσβασης, όπως θετική είναι και η πρόθεση για την αξιοποίηση υποδομών με τη δημιουργία δικτύων εργαστηρίων. Προς τη θετική κατεύθυνση είναι επίσης η δυνατότητα που παρέχεται να διατίθενται οι ερευνητικές υποδομές σε εξωτερικούς χρήστες έναντι τιμήματος. Παρουσιάζεται όμως ένα ζήτημα σύγκρουσης δικαιωμάτων δημοσίευσης όταν αυτά ανήκουν στους εκδότες των ερευνητικών εργασιών (επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια) κι αυτό πρέπει να αντιμετωπισθεί.Προς τη θετική κατεύθυνση είναι και οι προβλέψεις για την ενίσχυση της κινητικότητας των ερευνητών προς τα Πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις. Παρότι είναι θετική η δυνατότητα πρόσληψης ερευνητών της αλλοδαπής από ελληνικά ΕΚ παρουσιάζεται μια ασυμμετρία ως προς τους ερευνητές της ημεδαπής που έχουν δυνατότητα πρόσληψης σε ΕΚ της αλλοδαπής. Για τους πρώτους αναφέρεται ότι έχουν τη δυνατότητα διατήρησης της θέσης τους στο εξωτερικό χωρίς να υπάρχει καμία αναφορά σε καθεστώς ερευνητικής άδειας ή άδειας άνευ αποδοχών, όπως ρητά αναφέρεται στην περίπτωση των Ελλήνων ερευνητών που διορίζονται σε θέση ερευνητή της αλλοδαπής.