Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Περιφερειακό Όργανο για την Καινοτομία, Έρευνα και Τοπική Ανάπτυξη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΤΑΚ) Το Περιφερειακό Όργανο διασύνδεσης Πανεπιστημίων, ΑΤΕΙ και Ακαδημαικών – Ερευνητικών Ιδρυμάτων με την καινοτομία, έρευνα και τοπική ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συνήλθε την 19η Ιανουαρίου 2012 και συζήτησε διεξοδικά το νέο σχέδιο νόμου για την Έρευνα. Το Περιφερειακό Όργανο θεωρεί ότι το σχέδιο νόμου περιέχει μια σειρά ευεργετικών διατάξεων που θα δώσουν νέα ώθηση στην έρευνα και καινοτομία στη χώρα μας. Τέτοιες διατάξεις είναι η θέσπιση ενός Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΠΕΚ) με ορίζοντα 5ετίας, η λειτουργική ενοποίηση του χώρου έρευνας με τη σύνδεση των Ερευνητικών Κέντρων με τα ΑΕΙ της χώρας και η θέσπιση της δυνατότητας μετακινήσεων προσωπικού μεταξύ των ερευνητικών φορέων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην έρευνα.Σχετικά με την ενότητα «Οργάνωση, Διοίκηση και Εποπτεία των Ερευνητικών Κέντρων», το Περιφερειακό Όργανο θα ήθελε να εκφράσει την ισχυρή αντίθεση του στην επιχειρούμενη αποδυνάμωση των ερευνητικών ινστιτούτων που δρουν στα πλαίσια περιφερειακών ερευνητικών κέντρων όπως το ΕΙΧΗΜΥΘ (ΙΤΕ) και το ΙΝΒΙΣ (ΑΘΗΝΑ) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Τα ινστιτούτα αυτά με το υφιστάμενο καθεστώς διαθέτουν αυτοτέλεια και αυτονομία ενώ συνεργάζονται αρμονικά με τα άλλα ινστιτούτα στα πλαίσια των προαναφερθέντων περιφερειακών ερευνητικών κέντρων. Στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου:1. Δεν κατοχυρώνεται με σαφήνεια η αυτοδίκαιη και αναγκαία συμμετοχή των Διευθυντών των Ινστιτούτων στα Διοικητικά Συμβούλια των ΕΚ. Η εκπροσώπηση των περιφερειακών ινστιτούτων στα ΔΣ μέσω τρίτων θα δημιουργήσει εκτός των άλλων σοβαρά προβλήματα λειτουργίας των ΕΚ. Επίσης η επιχειρούμενη «κυλιόμενη» εκπροσώπηση των Διευθυντών Ινστιτούτων από άλλους Διευθυντές, ιδιαίτερα στην περίπτωση πολυθεματικών Ινστιτούτων θα οδηγήσει σε υποβάθμιση του ρόλου των ινστιτούτων πολλά εκ των οποίων έχουν πρωτεύσει σε προγενέστερες αξιολογήσεις.2. Η θέσπιση της θέσης ενός Γενικού Διευθυντή ο οποίος επικουρεί το ΔΣ σε διοικητικά και οικονομικά ζητήματα είναι γενικά θετική. Όμως οι κατά τόπους Διευθυντές των Ινστιτούτων θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εποπτεύουν το προσωπικό και να διαχειρίζονται τα οικονομικά των ινστιτούτων τους κάτω από την εποπτεία του ΔΣ του ΕΚ. Είναι πρακτικά αδύνατο ο Γενικός Διευθυντής να εποπτεύει και να διαχειρίζεται μακρόθεν την καθημερινή οικονομική δραστηριότητα ενός αποκεντρωμένου ινστιτούτου που δρα στα πλαίσια ενός ΕΚ.3. Απουσιάζουν ρυθμίσεις που να αναφέρονται στην οργάνωση και θεσμική-οικονομική υποστήριξη της Πανεπιστημιακής Έρευνας, που κατέχει πρωτεύουσα θέση στην παραγωγή ερευνητικού έργου, νέων ερευνητών και καινοτομίας.Συμπερασματικά θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές στο σχέδιο νόμου ώστε να μη διαταραχθεί αναίτια η λειτουργία των ερευνητικών κέντρων και να δοθεί έμφαση σε θέματα που θα βελτιώσουν την έρευνα όπως- πέραν των θετικών που ήδη αναφέρονται στο σχέδιο- είναι η επιλογή διευθυντών με καταξίωση στην έρευνα και διοίκηση, η συνεχής αξιολόγηση με κίνητρα για την ενίσχυση της αριστείας, η θεσμοθέτηση του κατάλληλου σχήματος για την αξιολόγηση των προτάσεων, η νομοθετική δέσμευση για την ετήσια αύξηση της πενιχρής εθνικής χρηματοδότησης (0,58% του Α.Ε.Π. το 2011) και την περιοδική, χωρίς χρονικά κενά καταβολή της (δεδομένου ότι τα χρονικά κενά στην χρηματοδότηση της έρευνας επηρεάζουν εξαιρετικά αρνητικά την εκπόνηση του ερευνητικού έργου που πρέπει να εκτελείται συνεχώς και απρόσκοπτα), η ενίσχυση του ρόλου των Ερευνητών και φυσικά η ενίσχυση των περιφερειακών ιδρυμάτων που έτσι κι αλλιώς είναι και στόχος της τρέχουσας Ευρωπαϊκής πολιτικής. Εκ μέρους του Περιφερειακού Οργάνου, Δημήτριος Δουγένης, Καθηγητής Ιατρικής Παν/μίου Πατρών
 
 
Ελισσάβετ ΄Αλλισον
΄Αρθρο 4: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο ΄Ερευνας και Καινοτομίας «Μετά τη διαμόρφωση ολοκληρωμένου σχεδίου το ΕΣΠΕΚ τίθεται σε ανοικτή διαβούλευση» (παρ. 5 του παρόντος άρθρου)Ερώτηση: Στην περίπτωση της τρέχουσας διαβούλευσης για το ΕΣΠΕΚ που είναι το διαμορφωμένο σχέδιο; Και ποιά έννοια δίνεται στο «διαμορφωμένο» ΕΣΠΕΚ; Είναι αυτό που περιγράφει/περιέχει τους στρατηγικούς στόχους, τις προτεραιότητες πολιτικής και τους θεματικούς τομείς προτεραιότητας και αφήνει στη διαβούλευση τις εξειδικευμένες προτάσεις; ΤΕΣ και ΕΣΠΕΚ• στην Επιστολή του Προέδρου του ΕΣΕΤ – «σχετικό υλικό» της Διαβούλευσης για το ΕΣΠΕΚ – γίνεται αναφορά στο ρόλο των ΤΕΣ κατά τη διαμόρφωση του ΕΣΠΕΚ• αλλά και στο εδάφιο Α της παρ. 5 του ΄Αρθρου 9 «Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια» του παρόντος σχεδίου νόμου περιγράφεται η αρμοδιότητα των ΤΕΣ για τη διαμόρφωση κλπ του ΕΣΠΕΚ.Πρόταση: να προστεθεί και στο ΄Αρθρο αυτό ο ρόλος των ΤΕΣ στη διαδικασία διαμόρφωσης του ΕΣΠΕΚ.
 
 
Σύλλογος Ερευνητών ΕΚ ‘Αθηνά’
ΣΤ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝΗ οργάνωση και διοίκηση των ΕΚ πρέπει να είναι αποτελεσματική και ουσιαστική. Για το λόγο αυτό όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της δομής διοίκησης απαιτείται να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με αναστολή όλων των άλλων καθηκόντων τους.Θεωρούμε ότι μια σειρά πολύ σημαντικών ζητημάτων, όπως οι αρμοδιότητες του Διευθυντή, τα επιστημονικά συμβούλια, ο τρόπος αξιολόγησης, δεν μπορεί να προσδιορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό. Η βασική χρησιμότητα ενός εσωτερικού κανονισμού έγκειται στη δυνατότητά του να εξειδικεύει γενικά θέματα της νομοθεσίας σε σχέση με ειδικές ανάγκες ή απαιτήσεις που καλείται να ικανοποιήσει. Υπό αυτό το πρίσμα, ένας σε γενικές γραμμές κοινός κανονισμός για όλα τα ΕΚ, φυσικά, με κάποιες διαφοροποιήσεις, και σαφείς αναφορές στην κείμενη νομοθεσία αποτελεί σημαντικό κριτήριο σταθερότητας και εμπιστοσύνης και δημιουργεί ένα στέρεο περιβάλλον βιώσιμης ανάπτυξης. Θα πρέπει στο νέο νόμο να υπάρχει σαφής αναφορά στα περιεχόμενα του εσωτερικού κανονισμού, στο πεδίο αρμοδιότητάς του καθώς και στα όριά του (τι ρυθμίζει και που σταματούν οι δικαιοδοσίες του).Στο ανώτατο όργανο διοίκησης των ΕΚ (ΔΣ) θα πρέπει να συμμετέχουν οπωσδήποτε οι διευθυντές όλων των Ινστιτούτων. Επίσης, θα έπρεπε να εκπροσωπούνται και οι εργαζόμενοι του κέντρου. Τέλος, θεωρούμε ότι η προωθούμενη εξομοίωση ερευνητών-μελών ΔΕΠ θα πρέπει να εκφράζεται σε όλα τα επίπεδα, με έμφαση και στο διοικητικό, ενισχύοντας σημαντικά το ρόλο των ερευνητών στο ΔΣ του ΕΚ που εργάζονται, κατά απόλυτη αναλογία με τα μέλη ΔΕΠ στα Τμήματά τους.O Πρόεδρος του ΕΚ δε θα πρέπει να έχει δικαίωμα να καταλαμβάνει θέση ερευνητή Α στο οικείο ΕΚ μετά το τέλος της θητείας του. Σε αναλογία με τα Πανεπιστήμια θα μπορούσε να του απονεμηθεί ο τίτλος του Επίτιμου Ερευνητή χωρίς αμοιβή. Ο Πρόεδρος ενός ΕΚ πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο ΕΚ το οποίο προεδρεύει.Επί της αρχής θεωρείται θετικό που εισάγεται ο θεσμός του Γενικού Διευθυντή, με στόχο την απαλλαγή του Προέδρου από τις γραφειοκρατικές λειτουργίες. Τονίζεται όμως ότι ο Γενικός Διευθυντής θα πρέπει να είναι πρόσωπο ιδιαίτερα υψηλών προσόντων με μακρόχρονη εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις αποκλειστικά στον επιχειρηματικό τομέα από όπου καλείται να μεταφέρει τη τεχνογνωσία του. Είναι σαφές ότι πρέπει να διευκρινιστεί ο ρόλος του ως αποκλειστικά operational manager με απόλυτη διάκριση αρμοδιοτήτων από τον Πρόεδρο. Ο Γενικός Διευθυντής δε θα πρέπει να καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό αλλά να συνεπικουρεί στη σύνταξή του.Ο Διευθυντής ενός Ινστιτούτου θα πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Σε αναλογία με τον Πρόεδρο ενός ΕΚ, ο Διευθυντής δεν πρέπει να καταλαμβάνει θέση Ερευνητή Α αλλά θέση Επίτιμου Ερευνητή.Ο νόμος θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στα Ερευνητικά Κέντρα να απονέμουν τον τίτλο του Ομότιμου Ερευνητή σε ερευνητές που συνταξιοδοτούνται, κατ’ αναλογία με τις διαδικασίες που προβλέπονται για τα μέλη ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια.Προφανώς θεωρούμε ότι μετά την απομάκρυνση από τη δομή των Ινστιτούτων των Επιστημονικών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων (ΕΓΣ) που προέβλεπε ο Ν1514/85, η προτεινόμενη δημιουργία Επιστημονικών Συμβουλίων σε επίπεδο Ινστιτούτου είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Παρόλα αυτά κι εδώ θα πρέπει να τηρείται ο κανόνας της συμμετοχής εσωτερικών μελών σε πλειοψηφικό ποσοστό και να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του οργάνου από το Διευθυντή του Ινστιτούτου. Ο θεσμός αυτός θα πρέπει να αποτυπώνεται στο Νόμο και όχι στον εκάστοτε εσωτερικό κανονισμό Κέντρου.
 
 
ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΙΔΗΣ
Η προτεινόμενη ενοποίηση-συγχώνευση (και πιθανή κατάργηση μερικών) είναι ορθή και επιβλημένη στην παρούσα οικονομική κατάσταση αρκεί να γίνει μέσα στο πνεύμα της συνάφειας και συμπληρωματικότητας των φορέων που συγχωνεύονται. Η προτεινόμενη διάρθρωση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, θα μπορούσε όμως να είναι περισσότερο δραστική και τολμηρή, ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα το σκοπό και το στόχο για τον οποίο γίνεται. Σχετικά με τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών υπάρχει μεγάλος προβληματισμός που αφορά το λόγο ύπαρξης τους. Τα αντικείμενα με τα οποία ασχολούνται είναι ταυτόσημα μ’ αυτά των άλλων ερευνητικών φορέων. Αρκετά από αυτά δημιουργήθηκαν με την παρέμβαση κάποιων ακαδημαϊκών για την ικανοποίηση προσωπικών, ίσως και φιλότιμων, φιλοδοξιών. Η προτεινόμενη διάρθρωση για τη δημιουργία δύο αντί δεκατεσσάρων Κέντρων Έρευνας δεν λύνει οριστικά το πρόβλημα. Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι πάλι θα δημιουργηθεί μία αντίστοιχη γραφειοκρατική δομή χωρίς να ελαττωθεί το κόστος λειτουργίας.Πρόταση: Πλήρης κατάργηση των Κέντρων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών και μεταφορά των οποίων δραστηριοτήτων σε άλλους ερευνητικούς φορείς π.χ. Πανεπιστήμια – ΤΕΙ – ΕΚΕΦΕ, άλλα ερευνητικά κέντρα κ.λ.π.
 
 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΓΓΕΤ
Ο Σύλλογός μας διαμαρτύρεται για την ανάρτηση Σχεδίου Νόμου κατ’ άρθρο στις 29 Ιανουαρίου 2012 ενώ η διαβούλευση έληγε στις 30 Ιανουαρίου επί συνοπτικών Άρθρων, του ίδιου Σχεδίου Νόμου. Παρά την πρόθεση μας για συμμετοχή στη Διαβούλευση αυτή, θεωρούμε ότι η παράταση δεν ήταν αρκετή ώστε να εκφράσουμε εμπεριστατωμένα σχόλια μας επί του νέου κειμένου. Επομένως, με τη συμμετοχή μας, περιοριζόμαστε στο σχολιασμό των αρχικών Άρθρων με την ελπίδα ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των δύο κειμένων, γεγονός που θα εξέθετε ακόμα περισσότερο τη διαδικασία της διαβούλευσης. Οργάνωση, Διοίκηση & Εποπτεία των Ερευνητικών Κέντρων Το Άρθρο αφορά στη λειτουργία των Ερευνητικών Κέντρων. Σε σχέση με τις προτάσεις που περιέχονται στο προς διαβούλευση κείμενο, οι απόψεις είναι οι παρακάτω: 1. Θεωρούμε ότι ο Νόμος πρέπει να αφορά όλα τα Ερευνητικά Κέντρα οπουδήποτε και αν ανήκουν (Πρόταση 2).2. Σε σχέση με τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ερευνητικών Ινστιτούτων, θεωρούμε ότι είναι προτιμότερο να συνιστώνται σε επίπεδο Ερευνητικού Κέντρου (κατά βάση Πρόταση 2) με τη συμμετοχή 1 ή 2 εξωτερικών επιστημόνων διεθνούς κύρους και με ειδίκευση στο . Εννοείται ότι η όλη λειτουργία πρέπει να καλύπτεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κέντρου. Σε ότι αφορά τη ΓΓΕΤ, υποστηρίζουμε τη διαμόρφωση του Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας από την Υπηρεσία καθώς και την εφαρμογή του σε όλα τα Ερευνητικά Κέντρα. Επίσης, υποστηρίζουμε σαφώς την παρακολούθηση των Κέντρων από δημόσιο φορέα (ΓΓΕΤ). Αντίθετα, μεγάλο προβληματισμό έχουν προκαλέσει τα σχόλια των – ενδιαφερομένων – συλλόγων ερευνητών στα Ε.Κ. Θεωρούμε ότι οι απόψεις τους θα έπρεπε να ληφθούν υπ’ όψη δεδομένου ότι πρόκειται για τους “λειτουργούς” οι οποίοι θα κάνουν πράξη τους όποιους στόχους του Νομοθέτη. Επομένως, ο Σύλλογός μας υποστηρίζει τις διαφωνίες που έχουν εκφραστεί στη διαβούλευση τόσο γενικά όσο και ειδικά, δίνοντας έμφαση στα παρακάτω σημεία: • Θεωρούμε ότι πρέπει να διασφαλίζεται η συνέχιση της προσφοράς όλων των υφιστάμενων βαθμίδων εργαζομένων στα Ε.Κ. καθώς και η εξέλιξή τους.• Κύριο ρόλο στο Όργανο Διοίκησης των Ε.Κ. πρέπει να παίζουν ο Πρόεδρος και οι Διευθυντές με απαραίτητη συμμετοχή των εκπροσώπων των ερευνητών αλλά και γενικότερα των εργαζομένων σε αυτά.• Δε συμφωνούμε με τον αποκλεισμό των συλλογικών οργάνων των ερευνητών και των Ε.Κ. από τη διαβούλευση αλλά και την εφαρμογή του – προς ψήφιση – Νόμου με αντίστοιχη ισχυροποίηση του ρόλου των Προέδρων (Σύνοδος Προέδρων). Με απλά λόγια, έχουμε την εντύπωση ότι ο όποιος διάλογος δεν έχει γίνει με την ερευνητική κοινότητα αλλά με τα πρόσωπα που έτυχε να ηγούνται των Ε.Κ. τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Συμπερασματικά, η λειτουργία των Ε.Κ. πρέπει να διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του ερευνητικού συστήματος και τη συνέχιση της προσφοράς των ελλήνων ερευνητών.