Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γεράσιμος Κορρές
1. Ποιοί είναι οι όροι και το πλαίσιο συνεργασίας/διασύνδεσης ερευνητικών κέντρων (ΕΚ) και ΑΕΙ και πως/που αυτοί καταγράφονται στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου? Σε κάθε περίπτωση το πολύ σημαντικό αυτό θέμα της διασύνδεσης ΕΚ με ΑΕΙ φαίνεται να εξαντλείται στους τρεις ορισμούς αυτούς του «Καθηγητή Έρευνας», «Συνεργαζόμενου Καθηγητή» και «Επισκέπτη Ερευνητή». Εξάλλου υπό το πρίσμα του νέου (ερευνητικά και διοικητικά αποδυναμωμένου κατά την γνώμη μου) μοντέλου για τα ερευνητικά κέντρα και τους ερευνητές τους που προωθείται μέσα από το παρόν σχέδιο νόμου, πολύ φοβάμαι ότι δεν διασφαλίζεται η ισοτιμία των δύο μερών (ΕΚ και ΑΕΙ) στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής με αρνητικές συνέπειες για την ίδια την έρευνα. 2. Η δυνατότητα του κάθε ερευνητή να επιβλέπει ή να συν-επιβλέπει διδακτορικές διατριβές θα πρέπει να εξασφαλίζεται ανεξάρτητα του αν κατέχει τον τίτλο του Καθηγητή Έρευνας ή όχι. Πιστεύω δε ότι οι ερευνητές θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα επίβλεψης (ή συνεπίβλεψης) όχι μόνο διδακτορικών αλλά και μεταπτυχιακών εργασιών.
 
 
Σύλλογος Ερευνητών ΕΚ ‘Αθηνά’
Β. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.)Σε γενικές γραμμές κρίνεται θετική η εισήγηση ενός εθνικού πενταετούς προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα, εφόσον βέβαια έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των ερευνητικών φορέων. Επιφυλασσόμεθα να εκφράσουμε πιο λεπτομερείς απόψεις στη σχετική περί ΕΣΠΕΚ διαβούλευση.
 
 
ΣΕ ΕΚΕΤΑ
Οι περισσότερες προβλέψεις στην ενότητα αυτή κρίνονται θετικές για τη διασφάλιση ενός συνεκτικού σχεδίου για την έρευνα που θα χαρακτηρίζεται από συνέπεια, «συνέχεια» και κανονική ροή προκηρύξεων έργων . Υπάρχουν όμως, τρία σημεία που χρήζουν αλλαγής: 1. «Στα πλαίσια του ΕΣΠΕΚ μπορούν να εκτελούνται έργα και μελέτες για την έρευνα… ή για τη δημιουργία εθνικών δικτύων υποδομών».Η χρησιμότητα η αναγκαιότητα και το ύψος των κονδυλίων για αυτού του είδους τις μελέτες δεν δικαιολογούνται επαρκώς και μπορούν να οδηγήσουν σε διάθεση κονδυλίων σε βάρος των «καθαρά» ερευνητικών δραστηριοτήτων. Προτείνεται, όπως γίνεται και σε άλλα εθνικά προγράμματα, να οριστούν όρια χρηματοδότησης, είδη και στόχοι των μελετών και οι όροι ανάθεσης και εκτέλεσης καθώς και οι δικαιούχοι. 2. Το ΕΣΠΕΚ «προβλέπει την ετήσια και σταθερή ενίσχυση της έρευνας… την ανάπτυξη όλων των επιστημονικών πεδίων και την αποτελεσματική ανταπόκριση στη ζήτηση για τεχνολογική έρευνα και καινοτομία της οικονομίας, της διοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών». Η πρόβλεψη αυτή για το ΕΣΠΕΚ είναι περισσότερο ευχή παρά περιεχόμενο νόμου για τον προσδιορισμό ενός τόσο σημαντικού εργαλείου για την έρευνα και καινοτομία στη χώρα. Πρέπει να προσδιοριστούν αναλυτικά:• Οι τρόποι συγκρότησης των δράσεων και των προτεραιοτήτων του ΕΣΠΕΚ,• τα είδη των δράσεων που σχετίζουν την έρευνα με την παραγωγική διαδικασία καθώς και• οι τρόποι με τους όποιους θα επιτευχτεί η ετήσια σταθερή ενίσχυση της έρευνας.
 
 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΓΓΕΤ
Ο Σύλλογός μας διαμαρτύρεται για την ανάρτηση Σχεδίου Νόμου κατ’ άρθρο στις 29 Ιανουαρίου 2012 ενώ η διαβούλευση έληγε στις 30 Ιανουαρίου επί συνοπτικών Άρθρων, του ίδιου Σχεδίου Νόμου. Παρά την πρόθεση μας για συμμετοχή στη Διαβούλευση αυτή, θεωρούμε ότι η παράταση δεν ήταν αρκετή ώστε να εκφράσουμε εμπεριστατωμένα σχόλια μας επί του νέου κειμένου. Επομένως, με τη συμμετοχή μας, περιοριζόμαστε στο σχολιασμό των αρχικών Άρθρων με την ελπίδα ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των δύο κειμένων, γεγονός που θα εξέθετε ακόμα περισσότερο τη διαδικασία της διαβούλευσης. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΣΠΕΚ) Ένα Πρόγραμμα – Πλαίσιο όπως περιγράφεται στους στόχους του Άρθρου κρίνεται ως αναγκαίο και συμφωνούμε απολύτως με τη δημιουργία του. Σύμφωνα και με το σχόλιο του προηγούμενου Άρθρου, θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατό το βασικό εργαλείο εθνικού στρατηγικού προγραμματισμού να καταρτίζεται από μια επιστημονική “επιτροπή σοφών” με την υποστήριξη του αρμόδιου δημόσιου φορέα (ΓΓΕΤ). Προτείνουμε να συμβαίνει το αντίθετο: η κατάρτιση να ανήκει στην αρμοδιότητα του αρμόδιου δημόσιου φορέα ο οποίος έχει την – πολιτική – ευθύνη του σχεδιασμού στρατηγικής έρευνας ενώ καθαρά συμβουλευτικό ρόλο μπορεί να παίζει το ΕΣΕΤΕΚ. Συμφωνούμε με τη θεσμοθέτηση της χρηματοδότησης της έρευνας, της ενιαίας διαδικασίας αξιολόγησης προτάσεων και της ενιαίας καταγραφής και παρακολούθησης όλων των έργων ΕΤΑΚ. Προτείνουμε τον σαφή ορισμό της ευθύνης και του συντονισμού της ΓΓΕΤ σε σχέση με τη διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων ΕΤΑΚ. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαδικασία αναθεώρησης του ΕΣΠΕΚ. Η εισήγηση θα πρέπει να προέρχεται από τη ΓΓΕΤ και το Υπουργείο μετά από συγκεκριμένη διαδικασία αναθεώρησης του Προγράμματος με βάση τις ετήσιες εκθέσεις προόδου και την πενταετή απολογιστική έκθεση η οποία θα προβλέπει εισηγήσεις και αξιολόγησή τους. Τέλος, η πρόβλεψη σε νόμο χρηματικών βραβείων για ερευνητές που “συμβάλλουν” στην υλοποίηση των στόχων του ΕΣΠΕΚ κρίνεται ως υποτιμητική του ρόλου και της προσφοράς της έρευνας και προτείνεται να απαλειφθεί.
 
 
Τεχνικός Εργαστηρίου
Οι υπεύθυνοι σύνταξης αυτού το σχεδίου νόμου υποστηρίζουν πως θα εξασφαλίσουν το σχεδιασμό της ερευνητικής πολιτικής από την πλευρά της πολιτείας μέσα από τα Ε.Σ.Π.Ε.Κ. δηλαδή οτι υπήρχε θεσμικό κενό που εμπόδιζε την πολιτεία να σχεδιάζει βαζοντας στόχους και αξιοποιώντας για την εκπλήρωσή τους το επιστημονικό δυνμαμικο.. Ας δουμε λοιπόν αν αυτό αληθεύει ρίχνοντας μια προσεκτική ματιά στα πρώτα άρθρα του νόμου 1514/85 του θεσμικού πυλώνα της Έρευνας στη χώρα μας μέχρι σήμερα και όπου προβλέπεται το Π.Α.Ε.Τ. (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ερευνας και Τεχνολογίας) για τη μεθοδική και αποτελεσματική προώθηση της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας στη Χώρα, τη διαμόρφωση των επιλογών για το μέλλον και την πρόβλεψη των μέσων που απαιτούνται για την πραγμάτωση των σκοπών αυτών, καταρτίζεται κάθε πέντε χρόνια πρόγραμμα ανάπτυξηςέρευνας και τεχνολογίας (Π.Α.Ε.Τ.), το οποίο ψηφίζεται από τη Βουλή είτε ως τμήμα του πενταετούς οικονομικού προγράμματος της Χώρας είτε αυτοτελώς.Στο Π.Α.Ε.Τ. ορίζονται οι στόχοι της ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής σε προσανατολισμένη έρευνα και αναλύονται, κατά το δυνατό, σε ειδικότερα προγράμματα οι ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες που πρέπει να πραγματοποιηθούν καθώς και οι δαπάνες που απαιτούνται για το σκοπό αυτόν. Τα προγράμματα αυτά και οι δαπάνες που προβλέπονται για την εκτέλεση τους εξειδικεύονται σταδιακά στους διαδοχικούς ετήσιους προϋπολογισμούς του κράτους.Όσο είδε το κοινοβούλιο κάτι τέτοιο αυτά τα 25 χρόνια που ισχύει ο νόμος, άλλο τόσο το είδαμε εμείς! Ερώτημα 1ο: Πως μπορεί να χαρακτηριστεί η παραδοχή που οδηγεί στη μετονομασία του Π.Α.Ε.Τ. σε Ε.Σ.Π.Ε.Κ.; Υποκρισία; ψεύδος; Άγνοια; Ερώτημα 2ο: Αν υποθέσουμε οτι στο συγκεκριμένο θέμα το νομοσχεδιο φέρνει ουσιαστικές αλλαγές, τί διασφαλίζει οτι η πολιτεία θα είναι συνεπής στην υποχρέωσή της αυτή (δλδ του σχεδιασμου, κατάθεση στη βουλή, παρακολούθηση, απολογισμό, κτλ) και δε θα λάμψει δια της απουσίας της αφηνονται ξεκρέμαστη τη χώρα μας στον τομέα μιας συγκροτημένης εθνικής ερευνητικής πολιτικής; Ερώτημα 3ο: Γιατί η πολιτεία δεν προχώρησε πρώτα στις αναγκαίες διοικητικές και υπηρεσιακές προσαρμογές για την τήρηση της νομιμότητας και της επι της ουσιας συμμετοχής της στο σχεδιασμό της έρευνας, ώστε να είναι και αξιόπιστη για τις ειλικρινείς προθέσεις της για βελτιώσεις, διορθώσεις και θετικές μεταρρυθμίσεις σε νομοθετικό επίπεδο: Ερώτημα 4ο: Πως μπορεί να πείσει για τα παραπάνω και για την ειλικρινή πρόθεση να δοθεί δήθεν ανάσα και ώθηση στην έρευνα, όταν επί τρία χρόνια έχει φρενάρει σε προβληματικό, για τα Ερευνητικά Κεντρα, σημείο τις διαδικασίες εξέλιξης των Ερευνητών και ανανεώσης των Διευθυντών Ινστιτούτων, «ξεχειλώνοντας» στην κυριολεξία τις θητείες τους (η λέξη «θητεία» μάλλον χάνει εδώ το νόημά της) και απασχολώντας επί προκλητικά και προβληματικά μακρό χρονικο διαστημα μέχρι και συνταξιούχους διευθυντές, όπως στην περίπτωση του Ι.ΘΑ.ΒΙ.Π. και του Ι.Ε.Υ. στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.; Οσο για το πρόβλημα ή θεσμικό έλλειμμα της σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή και ανάπτυξη που έρχεται δήθεν να καλυψει ο νέος νόμος σας παραθέτω απλά άλλη μια διάταξη (αρθρο 3, παραγρ. 5) απο τον ισχυοντα νομο 1514/85: «Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των ΥπουργώνΕθνικής Οικονομίας και Ερευνας και Τεχνολογίας, μπορεί να συνιστώνται επιχειρήσεις, στις οποίες είναι δυνατό να συμμετέχει το Δημόσιο, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ν.π.δ.δ., τράπεζες, ν.π.ι.δ. και γενικά ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς και οι οποίες εποπτεύονται και ελέγχονται από το Δημόσιο και λειτουργούν κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, με σκοπό την εφαρμογή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας.»