Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αριστοτέλης Β.
Η αναγκαστική συγχώνευση παρά την αντίθετη γνώμη και των 2 φορέων δεν πρόκειται να εξοικονομήσει χρήματα διότι 1. Το ΕΚΕΤΑ παίρνει από το δημόσιο ως τακτική επιχορήγηση λιγότερο από 10% των συνολικών του εσόδων (για κάθε 1 Ευρώ από το Δημόσιο φέρνει 9 Ευρώ από εξωτερικές πηγές). Το ύψος της τακτικής επιχορήγησης του είναι 1.5 εκατ. Ευρώ/έτος 2. Το ΚΕΤΕΑΘ παίρνει από το δημόσιο ως τακτική επιχορήγηση λιγότερο από 25% (για κάθε 1 Ευρώ από το Δημόσιο φέρνει 4 Ευρώ από εξωτερικές πηγές). Το ύψος της τακτικής επιχορήγησης του είναι 500.000 Ευρώ/έτος Καθώς το συγχωνευμένο στο ΕΚΕΤΑ ΚΕΤΕΑΘ θα απαιτεί περισσότερα ταξίδια ανάμεσα σε Θεσ/νίκη και τις 4 θεσσαλικές πόλεις που βρίσκεται το ΚΕΤΕΑΘ είναι αυτονόητο ότι τα έξοδα θα αυξηθούν σε σχέση με την προ-συγχώνευσης κατάσταση. Αν η πολιτεία ελαττώσει (για λόγους που θα είναι κάθε άλλο παρά ορθολογικοί) την τακτική επιχορήγηση στο ΚΕΤΕΑΘ η στο ΕΚΕΤΑ ή και στα 2 Ερευνητικά Κέντρα, τότε θα προκύψει «όφελος», αλλά η κίνηση αυτή θα πρέπει να γίνει αφού πρώτα κοπούν οι τακτικές επιχορηγήσεις άλλων ερευνητικών κέντρων τα οποία παίρνουν πολλά εκατ. ετησίως χωρίς να έχουν τους πολλαπλασιαστικούς συντελεστές του ΕΚΕΤΑ (9) και του ΚΕΤΕΑΘ (4). Αν η πολιτεία θέλει να εξοικονομήσει πόρους ελαττώνοντας την πενιχρή χρηματοδότηση της έρευνας είναι πιο έντιμο και αποτελεσματικό να το κάνει απ’ ευθείας παρά με «συγχωνεύσεις» που δεν χωνεύονται. Κάποιος πρέπει να υπάρχει στο Υπουργείο Οικονομικών που να ξέρει από νούμερα! Να δοθεί ΑΜΕΣΑ στη δημόσια διαβούλευση η λίστα με το τι ποσά παίρνει ως τακτική επιχορήγηση το κάθε ερευνητικό κέντρο και πόσα χρήματα φέρνει από εξωτερικές χρηματοδοτήσεις. Αν αυτό δε γίνει το όλο πρόγραμμα συγχωνεύσεων είναι αναποτελεσματικό και ζημιογόνο για την έρευνα και για την πατρίδα.
 
 
Βασίλης Γκιώνης
1) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9,‘….το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)….. καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται ως ερευνητικό Ινστιτούτο με την ονομασία «Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) στο ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)…’ Η παρουσία εκπροσώπων του ερευνητικού καθώς και του τεχνικού διοικητικού προσωπικού του εν λόγω ινστιτούτου στο ΔΣ του νέου φορέα, αποτελεί διακριτική μεταχείριση του νέου Ινστιτούτου ως προς τα τρία, ήδη υπάρχοντα, ινστιτούτα του ΕΙΕ. Έτσι παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας αλλά και το νομικό πλαίσιο της εκπροσώπησης των εργαζομένων, όπως αυτή έχει εκφραστεί στον νόμο 1514/1985. 2) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9,‘Από την έναρξη ισχύος του διατάγματος της παραγράφου 3, το Ε.Ι.Ε. μετονομάζεται σε Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών-Κέντρο Θετικών, Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών’ Η μετονομασία αυτή είναι, επιστημονικά σαφώς περιοριστική, σε σχέση με την ονομασία Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Η περιχαράκωση και ο περιορισμός τόσο σε κοινωνική όσο και σε επιστημονική βάση είναι στοιχεία οπισθοδρόμησης και αναχρονισμού.Επιπλέον, το ογκώδες δημοσιευμένο ερευνητικό έργο του ΕΙΕ καταγράφεται για πάνω από τέσσερις δεκαετίες στη διεθνή βιβλιογραφία και στις διεθνείς βάσεις δεδομένων υπό την επωνυμία «National Hellenic Research Foundation». Τυχόν αλλαγή της επωνυμίας αυτής εξαφανίζει βιαίως το ΕΙΕ από την ηλεκτρονική αποτύπωση της παγκόσμιας επιστημονικής παραγωγής. 3) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 9,‘Με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τροποποιείται, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, ο Οργανισμός του Ε.Ι.Ε. και καθορίζονται, ιδίως, …..’ Αντί του νέου ΠΔ, θα αρκούσε μία τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος ΠΔ του ΕΙΕ με την ενσωμάτωση κατ’ αναλογία άρθρων με εκείνα που αναφέρονται και περιγράφουν τα υπάρχοντα ινστιτούτα του ΕΙΕ. 4) Στην παράγραφο 5γ του άρθρου 9,‘Το Ε.Ι.Ε. είναι καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Ε.Κ.Κ.Ε. και οι εκκρεμείς δίκες αυτού συνεχίζονται αυτοδικαίως από το Ε.Ι.Ε., χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται καμία άλλη διατύπωση για τη συνέχιση τους.’ και στην παράγραφο 5στ,‘Η μίσθωση του ακινήτου, στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ε.Κ.Κ.Ε. καταγγέλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 15, εκτός εάν το Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε. αποφασίσει ότι εξακολουθεί να καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες του νέου φορέα’ α) Δεν υπάρχει αναφορά σχετικά με την ευθύνη υλοποίησης των ήδη ανειλημμένων συμβάσεων, εκτελούμενων προγραμμάτων και έργων του Ε.Κ.Κ.Ε. καθώς και στην συνέχιση εκτέλεσής τους.Επισημαίνεται εδώ, ότι σε συμβάσεις, έργα και προγράμματα, την επιστημονική ευθύνη έχει πάντα ο επιστημονικός υπεύθυνος ενώ η διοικητική και λογιστική ευθύνη, σε συνεργασία με τον επιστημονικό υπεύθυνο, περνούν σε επίπεδο φορέα κι όχι ινστιτούτου. β) Κυρίως δε, δεν αναφέρεται πουθενά σε θέματα σχετικά με την κάλυψη της τακτικής μισθοδοσίας και των λοιπών εξόδων που αφορούν στη λειτουργία του ΕΚΚΕ. Σημειωτέον ότι με τον ελλειμματικό προϋπολογισμό του ΕΙΕ είναι αδύνατη η κάλυψη των αναγκών του νέου φορέα, τόσο σε κόστος εγκατάστασης όσο και σε μισθοδοσία προσωπικού. Βασίλης ΓκιώνηςΕρευνητής ΙΘΦΧ / ΕΙΕ
 
 
ΜΑΡΙΑ Π.
Όταν μία επιχείριση πρόκεται να κλείσει, να συγχωνευτεί η να μεταφερθεί τα κριτίρια είναι πολύ συγκεκριμένα.1)Ύπάρχει οικονομικό όφελος στην επιχείρηση? Θα είναι περισσότερα τα έσοδα η λιγότερα τα έξοδα?2)Η λειτουργικότηα της επιχείρησης θα επωφεληθεί από μία τέτοια κίνηση?3)Έιναι ζημιογόνα η επιχείρηση με την σημερινή της μορφή και ως εκ τούτου επιβάλεται μία αλλαγή προκειμένου να σωθεί η να μειωθεί το ποσό της ζημίας στους ιδιωκτήτες? Στην περίπτωση του ΚΕΤΕΑΘ είναι ξεκάθαρο ότι δεν ισχύει τίποτα από τα προαναφερόμενα. Είναι ένας κερδοφόρος οργανισμός, αυτοσυντήρητος που παρέχει συγκεκριμένο έργο με επιτυχία. Το μόνιμο προσωπικό καθώς και η εξωτερική συνεργάτες μένουν στην περιοχή της Θεσσαλίας και δικαιολογούν την ύπαρξη του Κέντρου στην περιοχή τους. Οι «ειδικοί» που πρότειναν το συγκεκριμένο Κέντρο για συγχώνευση προφανώς δεν είχαν ούτε οικονομικά κριτήρια ούτε ανθρώπινα κριτήρια παίρνοντας τη εν λόγω απόφαση. Αυτό κάνει τον καθένα για άλλη μία φορα να αναρωτηθεί ποιά είναι τα κρητίρια και ποιοί κερδίζουν από μία τέτοια απόφαση. Για μία φορά ας μην δικαιώσουμε τους ξένους που πιστεύουν ότι όλες οι κινήσεις του Ελληνικού Δημοσίου γίνονται για λόγους σκοπιμότητας και ότι πάντα από πίσω γίνεται κάποιο «παιχνίδι». Άς είμαστε για μία φορά σοβαρή.
 
 
ΧΚ
@ «ΧΑΙΜ ΚΟΕΝ», @ P.D.A., @ Τριανταφύλλου, @ Δημήτρης Καρύδης @ Νιζάμης @ karavidopoulos είναι μια ‘νίκη’ της κυβέρνησης ότι εσείς, ως απλoί πολίτες, πιστεύετε ότι όλοι οι οργανισμοί που εντάσσονται στο παρόν νομοσχέδιο «νοσούν» και άρα, επειδή «το κακό έχει παραγίνει», «θα έπρεπε να γίνει αντί διαβούλευσης άμεση (=σήμερα!!) νομοθέτηση» για την «παταξη της διαφθορας κ της διαπλοκης στο δημοσιο» Σας προσκαλώ να διαβάσετε τις συζητήσεις και σε άλλα άρθρα και να ενημερωθείτε καλύτερα. Δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη για τους υπόλοιπους οργανισμούς αλλά το ΚΕΤΕΑΘ (βλ άρθρο 7) δεν ‘νοσεί’. Το αντίθετο μάλιστα.Ούτε είναι κέντρο διαφθοράς και βέβαι δεν είναι ‘trisathlios organismos’. Συνεργάζεται με το πανεπιστήμιο της περιοχής του, με την τοπική βιομηχανία/βιοτεχνία και την αυτοδιοίκηση προσφέροντας τεχνογνωσία και αναπτύσσοντας πολλές δράσεις. Φέρνει χρήματα στην Θεσσαλία (στην Ελλάδα) μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων. Έχει μικρό και ευέλικτο σχήμα. Τις λίγες θέσεις ερευνητών που έχει τις κάλυψε μετά από ανοιχτή προκήρυξη (σε Ελλάδα και εξωτερικό). Δίνει ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες, που αλλιώς θα ήταν άνεργοι.Αξιολογηθηκε από εξωτερικούς κριτές και πήρε άριστα. Το να συμπεριλαμβάνεται το ΚΕΤΕΑΘ εδώ αποτελεί κατεδάφιση της αξιολόγησης και αντίκειται στην λογική.
 
 
Σοφία Κρεμύδη
Η ένταξη του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ χωρίς παράλληλη αύξηση της τακτικής επιχορήγησης του ΕΙΕ, θα οδηγήσει στην αδυναμία λειτουργίας και τελικά σε πλήρη διάλυση και των δύο Ιδρυμάτων. Θα ενισχύσει τις τάσεις φυγής του ικανότερου τμήματος του ερευνητικού δυναμικού με τελικό αποτέλεσμα την πλήρη υποβάθμιση της έρευνας στη χώρα μας.Είναι αδιανόητο να νομοθετηθούν συγχωνεύσεις χωρίς σοβαρή πρόβλεψη για την βιωσιμότητα του νέου φορέα. Σε μια περίοδο πρωτοφανούς κρίσης σαν αυτή που ζούμε σήμερα απαιτείται βέβαια εξορθολογισμός του τρόπου διοίκησης αλλά με συντεταγμένο σχέδιο και όχι με την λογική του ‘βλέποντας και κάνοντας’ που μας έχει οδηγήσει εκεί που βρισκόμαστε σήμερα. Η ευθύνη της Πολιτείας είναι σήμερα τεράστια, η ανάγκη να αλλάξουν οι νοοτροπίες είναι επιτακτική.Η υποβάθμιση της ερευνητικής ποιότητας της επιτελούμενης έρευνας, έχει ήδη ξεκινήσει με τις συγχωνεύσεις Ινστιτούτων εντός του ΕΙΕ. Το μόνο αποτέλεσμα των συγχωνεύσεων αυτών υπήρξε η κατάργηση διευθυντικών θέσεων (οι οποίες ούτως ή άλλως βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό καθώς πρόκειται είτε για Ερευνητές είτε για Πανεπιστημιακούς οι οποιοι μισθοδοτούνται), με αποτέλεσμα την μείωση της προβολής, της συγκρότησης και της ανταγωνιστικότητας των επί μέρους Ινστιτούτων. Και είναι προφανές πως αυτό δεν είναι προς όφελος ούτε της έρευνας ούτε της οικονομίας.Η συνέχιση προς την ίδια κατεύθυνση, χωρίς συντεταγμένο σχέδιο και χωρίς σαφή επίγνωση των συνεπειών, κινδυνεύει να συνθλίψει την έρευνα και αυτούς που επιμένουν να την υπηρετούν.