Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πιστεύω ότι το αρθ. 9 του σχέδιου νόμου πρέπει άμεσα να αποσυρθεί γιατί είναι αντισυνταγματικό και διακρίνεται από προχειρότητα. Από τη στιγμή που η Έρευνα διέπεται από τον νόμο 1514/85, δεν είναι δυνατό σημαντικές διαδικασίες που αφορούν στη συγχώνευση των Ερευνητικών Κέντρων να εντάσσονται σε ένα άσχετο σχέδιο νόμου, όπως αυτό που αναρτήθηκε στην παρούσα διαβούλευση.Πριν προφθάσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανασυγκρότησης του Ερευνητικού Ιστού, τον περασμένο Φεβρουάριο, με τις συγχωνεύσεις 56 Ερευνητικών Ινστιτούτων σε 31, έρχεται αυτό το σχέδιο νόμου (με το αρθ. 9) να καταργήσει την ύπαρξη του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), ενός Ν.Π.Δ.Δ. και να το εντάξει ακολούθως στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) που είναι Ν.Π.Ι.Δ.Ένα άλλο αντισυνταγματικό σημείο του παρόντος σχεδίου νόμου είναι ότι καταργεί αυθαίρετα την μονιμότητα των υπαλλήλων του ΕΚΚΕ, μετατρέποντας την σε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου. Με αυτό τον τρόπο ανοίγει η «κερκόπορτα» για τη συνολική κατάργηση της μονιμότητας στο Δημόσιο απειλώντας τα θεμέλια της δημόσιας διοίκησης. Πάνος ΓεωργίουΕκπρόσωπος Τεχνικών & Διοικητικών Υπαλλήλων στο Δ.Σ. του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
 
 
ΞΕΝΟΦΩΝ
Στο άρθρο 4 για την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (ΟΤΕΚ) και συγχώνευση εκπαιδευτικών μονάδων στο Υπουργείο Τουρισμού, και στην παράγραφο 1.β) δεύτερο εδάφιο… Να συμπληρωθεί η παρακάτω προσθήκη…. ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ – Στο τέλος του άρθρου 4 και στην παρ.. 1β δεύτερο εδάφιο. Στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και τις Σχολές Ξεναγών προΐσταται εκπαιδευτικός ή άλλος Δημόσιος Υπάλληλος των κλάδων ΠΕ με οκτώ (8) χρόνια Δημόσια Υπηρεσία, από τα οποία τουλάχιστον δύο (2) σε δομές ή υπηρεσίες της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και βαθμό Β, όπως ισχύει και στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας–Θρησκευμάτων–Πολιτισμού και Αθλητισμού άρθρο 2 παρ.6 α) (ΦΕΚ.1045/Β/09-07-2010 Αριθ. Α/14442 (2) Τροποποίηση της αριθ. 121/25-05-1992 Αποφ. Υπουργού ΥΠ.Ε.Ο.Θ. «Κανονισμός Λειτουργίας του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ν. 3105/2003. Ειδικά για τις Σχολές Ξεναγών, σήμερα επί ΟΤΕΚ και στο παρελθόν επί Διοίκησης ΕΟΤ, Προϊστάμενος ορίζεται πάντοτε από τον κλάδο του Διοικητικού Προσωπικού, όπως προβλέπεται στα άρθρα 6 & 8 του « Κανονισμού Λειτουργίας Σχολών Ξεναγών» Τ. 7662/ Αποφάσεις ΚΥΑ Υφυπ. Ανάπτυξης & Υπουργού Παιδείας/ Β΄/ ΦΕΚ. 1375/ 25 -10- 2002. Γι’ αυτό το λόγο δεν υπάρχει διάταξη στο Ν. 3105 / Α΄ / ΦΕΚ. 29 / 10 -02 2003 για το ποιος θα προΐσταται των Σχολών Ξεναγών. Ορατός κίνδυνος, σε επικείμενη συνταξιοδότηση προϊσταμένου των Σχολών Ξεναγών, να μείνει αυτή ακέφαλη γιατί δεν θα βρεθεί Εκπαιδευτικός που να μπορεί να τοποθετηθεί προϊστάμενος .
 
 
Στέλλα Αλεβιζάκη
Για το άρθρο 4 «Κατάργηση του Ο.Τ.Ε.Κ»Διαφωνώ πλήρως. Ο τουρισμός πιστεύω ότι αποτελεί τη «βαριά βιομηχανία» της χώρας μας. Πιστεύω, ότι θα έπρεπε να ενισχυθεί ο κάθε φορέας εκπαίδευσης και εξειδίκευσης επαγγελματιών στο σημαντικό αυτό κλάδο του Τουρισμού και όχι το αντίθετο.Επίσης απόφοιτοι των παραπάνω σχολών του Ο.Τ.Ε.Κ δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι απορροφούνται από μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες ακόμη και στο εξωτερικό, γεγονός που αποδεικνύει το υψηλό και κυρίως εξειδικευμένο επίπεδο σπουδών που παρέχει.
 
 
Χρήστος Χριστοφορίδης
Κύριοι, θεωρώ σκανδαλώδες για τους σκοπούς τους παρόντος Σχεδίου Νόμου οι οποίοι είναι εμφανώς η περιστολή των δαπανών στο Δημόσιο, να διατηρούνται σύμφωνα με τη πρόβλεψη της παρ. 6 του Άρθρου 4 του παρόντος, επιπρόσθετα Υπηρεσιακά Συμβούλια δηλαδή, δύο (02) Υπηρεσιακά Συμβούλια στο ίδιο Υπουργείο!!! ενώ θα μπορούσε το υπάρχων Υ.Σ. του Υπουργείου Τουρισμού (το οποίο δεν αποτελεί και κανένα «τερατώδες» Υπουργείο με αμέτρητα υπηρεσιακά θέματα) υπό νέα σύνθεσή του να επιλαμβάνεται και θέματα του τέως Ο.Τ.Ε.Κ.. Παράλληλα, θέλω να επισημάνω επί της παρ.8 αναφέρει ότι συστήνεται και πενταμελές Επιστημονικό Συμβούλιο Διασφάλισης Ποιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης δηλαδή, συνολικά τρία (03) Συμβούλια!!! μάλιστα, προβλέπεται ότι ως Πρόεδρος μπορεί να είναι ο Γενικός Δ/ντής του Ο.Τ.Ε.Κ.!!!!!!! Επισημαίνεται ότι, στο Υπουργείο Τουρισμού υφίσταται ήδη Τμήμα Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης όπου θα μπορούσε να επιλαμβάνεται και να διευθετεί τέτοιου είδους θέματα!!!