Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Μάνος Καραβίτης
Ανάμεσα στα πολλά ζητήματα που θέτει ο Νόμος, υπάρχουν ορισμένα που έχουν σαφώς μεγαλύτερη βαρύτητα, ο χειρισμός των οποίων είναι κρίσιμης σημασίας.1. Το ΕΣΥΔ, παρά τα όποια επιμέρους προβλήματα, καλύπτει ικανοποιητικά ένα σημαντικό τομέα, όχι μόνο για τα εργαστήρια δοκιμών και τους φορείς πιστοποίησης, αλλά – και κυρίως – για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους. Το προτείνομε χρονοδιάγραμμα, σε συνδυασμό με την ανυπαρξία προβλέψεων για μια σειρά κρίσιμα προβλήματα (π.χ. συγκρότηση Συμβουλίου Διαπίστευσης, κανονισμοί επιτροπών, μηχανισμός λήψης αποφάσεων, διαδικασίες διαπίστευσης κλπ) θα οδηγήσει, με μαθηματική ακρίβεια, στην αδρανοποίηση του φορέα για ένα απρόβλεπτο διάστημα με καταστροφικές συνέπειες.Είναι μαθηματικά βέβαιο, για παράδειγμα, ότι θα υπάρξουν Πιστοποιητικά τα οποία θα λήξουν κατά τη «νεκρή» περίοδο. Σκέφτηκαν αυτοί που συνέταξαν το σχέδιο νόμου τι θα κάνουν τα εργαστήρια και οι φορείς, και – ακόμα περισσότερο – οι επιχειρήσεις που εξυπηρετούνται από αυτούς; Αλλά στην Ελλάδα είμαστε…2. Από τους φορείς που συμμετέχουν στη διοίκηση του νέου φορές απουσιάζουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (εργαστήρια, φορείς πιστοποίησης), σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σε πρακτικά όλους τους αντίστοιχους φορείς των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών. Μπήκε όμως εκπρόσωπος του ΤΕΕ!3. Ενώ η συγχώνευση των ΕΛΟΤ (Τυποποίηση) και ΕΣΥΔ (Πιστοποίηση) είναι λογική, η συνένωση με αυτούς ενός φορέα με καθαρά τεχνικό αντικείμενο (ΕΙΜ) δεν έχει να προσφέρει απολύτως τίποτε, ενώ θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στο ΕΙΜ (γραφειοκρατία λόγω διοίκηση από μακριά, λήψη αποφάσεων από άσχετους με το αντικείμενο φορείς).3. Σε οικονομικό επίπεδο ο νέος φορέας θα είναι σίγουρα ελλειμματικός, ενώ δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τις πηγές εσόδων.Συνολικά, ο νέος φορέας κινδυνεύει να δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα από ότι θα λύσει. Η συνηθισμένη ελληνική πατέντα… Οι εφευρέτες της βέβαια θα αποδώσουν τις ευθύνες, ως συνήθως, σε όλους τους υπόλοιπους. Μ. ΚαραβίτηςΥπεύθυνος Εργαστηρίου Δοκιμών
 
 
ΓΕΩΓΙΟΣ
θα ήθελα να εκφράσω την πολιτική μου και ιδεολογική μου αντίθεση στην ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική της διάλυσης των δημόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών, οι οποίες επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο.Τα εργασιακά και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων πρέπει να προστατεύονται και να διευρύνονται και όχι να περιορίζονται και να διαλύονται. Οι δημόσιοι οργανισμοί ούτε πρέπει να κλείσουν,ούτε πρέπει να συγχωνευτούν, αλλά θα πρέπει να αναδιαρθρωθούν αναβαθμιζόμενοι προσφέροντας το ύψιστο δυνατόν κοινωνικό έργο στην κοινωνία.Η εργασιακή ασφάλεια πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται εμπλουτιζόμενη με κινητροδότηση αύξησης των προσόντων, της γνώσης και της παραγωγικότητας.Οι οργανισμοί προσφέρουν ένα σημαντικό κοινωνικό έργο συμβάλλοντας στην πρόοδο του λαού μας.Όσοι εργαζόμενοι έχουν εισαχθεί με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έχοντας στην κατοχή τους πανεπιστημιακό τίτλο εκπαίδευσης θα πρέπει να συμβάλλουν με τις προτάσεις τους έτσι ώστε να αυξηθεί το παραγόμενο έργο από τους δημόσιους οργανισμούς, να καταστεί ποιοτικότερο αλλά και περισσότερο χρήσιμο στο κοινωνικό σύνολο έτσι ώστε με την χρήση των δεδομένων πεπερασμένων ανθρώπινων και υλικών πόρων που διαθέτει να μεγιστοποιήσει την κοινωνική οφελημότητα που εκρέει από την παραγωγική του διαδικασία, αριστοποιώντας την αναλογία των παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιεί, αξιοποιώντας την καταλληλότερη συνάρτηση- τεχνολογία παραγωγης έτσι ώστε αναπροσαρμοζόμενοι οι δημόσιοι φορείς να παράγουν το κατά το δυνατόν άριστο παραγωγικό αποτέλεσμα, ένα τέτοιο παραγωγικά και κοινωνικά χρίσμο αποτέλεσμα που θα προσεγγίζει στο μέγιστο την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων.Η προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των εύαισθητων περιοχών όπου αναπτύσσονται σπάνια οικοσυστήματα,η έρευνα για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, η τέλεση κοινωνικού και οικονομικού, δημογραφικού χαρακτήρα κοινωνικών και οικονομικών ερευνών, η ανάπτυξη της έρευνας για την σύγχρονη βιοκλιματική αρχιτεκτονική δραστηριότητα,η ανάπτυξη της τουριστικής εκπαίδευσης, η προστασία της εθνικής πολιτιστσική, και χαρτογραφικής κληρονομιάς,η ανάπτυξη της κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, η προστασία των αναπήρων και των ατόμων με ειδικές δεξιότητες, η προώθηση της βασικής, εφαρμοσμένης έρευνας και η προσπάθεια για την ανάπτυξη σύγχρωνων καινοτομικών μεθόδων παραγωγής και προϊόντων, η προώθηση των εξαγωγών και η ανάπτυξη εκθεσιακών δραστηριοτήτων είναι σημαντικότατες – παραγωγικότατες κοινωνικές υπηρεσίες που εάν παραχθούν και προαχθούν σωστά μέσα από τον ευρύτερο δημόσιο χώρο, τους δημόσιους φορείς δύνανται να βοηθήσουν την οικονομία και την κοινωνία ώστε να καταστεί περισσότερο βιώσιμη, περισσότερο ανθρώπινη, περισσότερο συμβατή με το φυσικό της περιβάλλον, περισσότερο αλλυλέγγυα και τελικά περισσότερο υγιής και πιο παραγωγική.ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ,ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ