Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Βασίλης Γκιώνης
1) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9,‘….το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)….. καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται ως ερευνητικό Ινστιτούτο με την ονομασία «Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) στο ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)…’ Η παρουσία εκπροσώπων του ερευνητικού καθώς και του τεχνικού διοικητικού προσωπικού του εν λόγω ινστιτούτου στο ΔΣ του νέου φορέα, αποτελεί διακριτική μεταχείριση του νέου Ινστιτούτου ως προς τα τρία, ήδη υπάρχοντα, ινστιτούτα του ΕΙΕ. Έτσι παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας αλλά και το νομικό πλαίσιο της εκπροσώπησης των εργαζομένων, όπως αυτή έχει εκφραστεί στον νόμο 1514/1985. 2) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9,‘Από την έναρξη ισχύος του διατάγματος της παραγράφου 3, το Ε.Ι.Ε. μετονομάζεται σε Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών-Κέντρο Θετικών, Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών’ Η μετονομασία αυτή είναι, επιστημονικά σαφώς περιοριστική, σε σχέση με την ονομασία Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Η περιχαράκωση και ο περιορισμός τόσο σε κοινωνική όσο και σε επιστημονική βάση είναι στοιχεία οπισθοδρόμησης και αναχρονισμού.Επιπλέον, το ογκώδες δημοσιευμένο ερευνητικό έργο του ΕΙΕ καταγράφεται για πάνω από τέσσερις δεκαετίες στη διεθνή βιβλιογραφία και στις διεθνείς βάσεις δεδομένων υπό την επωνυμία «National Hellenic Research Foundation». Τυχόν αλλαγή της επωνυμίας αυτής εξαφανίζει βιαίως το ΕΙΕ από την ηλεκτρονική αποτύπωση της παγκόσμιας επιστημονικής παραγωγής. 3) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 9,‘Με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τροποποιείται, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, ο Οργανισμός του Ε.Ι.Ε. και καθορίζονται, ιδίως, …..’ Αντί του νέου ΠΔ, θα αρκούσε μία τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος ΠΔ του ΕΙΕ με την ενσωμάτωση κατ’ αναλογία άρθρων με εκείνα που αναφέρονται και περιγράφουν τα υπάρχοντα ινστιτούτα του ΕΙΕ. 4) Στην παράγραφο 5γ του άρθρου 9,‘Το Ε.Ι.Ε. είναι καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Ε.Κ.Κ.Ε. και οι εκκρεμείς δίκες αυτού συνεχίζονται αυτοδικαίως από το Ε.Ι.Ε., χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται καμία άλλη διατύπωση για τη συνέχιση τους.’ και στην παράγραφο 5στ,‘Η μίσθωση του ακινήτου, στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ε.Κ.Κ.Ε. καταγγέλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 15, εκτός εάν το Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε. αποφασίσει ότι εξακολουθεί να καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες του νέου φορέα’ α) Δεν υπάρχει αναφορά σχετικά με την ευθύνη υλοποίησης των ήδη ανειλημμένων συμβάσεων, εκτελούμενων προγραμμάτων και έργων του Ε.Κ.Κ.Ε. καθώς και στην συνέχιση εκτέλεσής τους.Επισημαίνεται εδώ, ότι σε συμβάσεις, έργα και προγράμματα, την επιστημονική ευθύνη έχει πάντα ο επιστημονικός υπεύθυνος ενώ η διοικητική και λογιστική ευθύνη, σε συνεργασία με τον επιστημονικό υπεύθυνο, περνούν σε επίπεδο φορέα κι όχι ινστιτούτου. β) Κυρίως δε, δεν αναφέρεται πουθενά σε θέματα σχετικά με την κάλυψη της τακτικής μισθοδοσίας και των λοιπών εξόδων που αφορούν στη λειτουργία του ΕΚΚΕ. Σημειωτέον ότι με τον ελλειμματικό προϋπολογισμό του ΕΙΕ είναι αδύνατη η κάλυψη των αναγκών του νέου φορέα, τόσο σε κόστος εγκατάστασης όσο και σε μισθοδοσία προσωπικού. Βασίλης ΓκιώνηςΕρευνητής ΙΘΦΧ / ΕΙΕ
 
 
Αναστάσιος
Δεν έχει νόημα να επαναλάβω ότι ειπώθηκε ήδη και νομίζω πώς όλοι καταλαβαίνουν πλέον τι θα σημαίνει η διάλυση του ΕΣΥΔ για την αγορά, η οποία θα υποστεί το τελειωτικό χτύπημα. Εν τούτοις αυτοί που ευαγγελίζονται την ανάγκη ανάπτυξης σαν μόνη λύση των προβλημάτων ανεργίας και εύρεσης εσόδων για το κράτος, δεν έχουν πρόβλημα να διαλύσουν ότι ελάχιστο έχει απομείνει και λειτουργεί εύρυθμα και χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.Τα χρονικά όρια που χρειάζονται για να δημιουργηθεί ο νέος φορέας, να λειτουργήσει και να αξιολογηθεί απο την ΕΑ, κατά την άποψή μου υπερβαίνουν τα τρία χρόνια, αν όλα πάνε καλά, γιατί αν δεν πάνε-και σίγουρα με αυτά που περιγράφονται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν θα πάνε-, τότε το όλο εγχείρημα θα σκαλώσει στην ΕΑ και θα χρειαστούν νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για να ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις της αμοιβαίας αναγνώρισης, άρα επιπλέον της τριετίας χρόνος. Τι θα γίνει τότε με τα πιστοποιητικά της αγοράς; Υπάρχει κάποιος στο εξωτερικό που θα δεχτεί πιστοποιητικό απο ελληνικό φορέα/εργαστήριο το οποίο δεν έχει δεχτεί επίσκεψη επιτήρησης και ο φορέας που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό έχει καταργηθεί, επειδή κάποιος νόμος στην Ελλάδα το ορίζει; Αυτά είναι αστεία πράγματα.ΠΡΟΤΑΣΗ: Αν η συγχώνευση και των τριών οργανισμών έχει προαποφασιστεί και δεν υπάρχει δυνατότητα το ΕΣΥΔ να μείνει εκτός αυτής, πράγμα το οποίο θα διαφάλιζε την ακεραιότητα του συστήματος και την ορθή λειτουργία της αγοράς η οποία υπό τοις παρούσες συνθήκες δεν έχει τις αντοχές να υποστεί και νέο κλυδωνισμό, τότε προτείνω σε πρώτη φάση το ΕΣΥΔ να μείνει εκτός του νέου οργανισμού. Το ΔΣ του νέου οργανισμού σε συνεργασία με το ΔΣ του ΕΣΥΔ να συνεργαστούν με σφικτα χρονοδιαγράμματα έτσι ώστε να εκπονήσουν σχέδιο δομής οργανισμού τέτοιο ώστε να ανταποκρίνεται με τις απαιτήσεις της ΕΑ. Το σχέδιο να υποβληθεί στην ΕΑ για σχόλια και έγκριση ή απόρριψη, έτσι ώστε να δρομολογηθούν διορθωτικές ενέργειες με πιθανές νομοθετικές παρεμβάσεις, και μόνο όταν υπάρξει τελική έγκριση απο ΕΑ να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς η προετοιμασία και ενσωμάτωση του ΕΣΥΔ, με ταυτόχρονη πρόσκληση της ΕΑ για διαξιολόγηση, έτσι ώστε οι κλυδωνισμοί στην αγορά να είναι όσον το δυνατόν λιγότεροι και το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης το μικρότερο δυνατόν.Διαφορετικά ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες των πράξεών του και των υπογραφών του.
 
 
Ioannis
Το προτεινόμενο σχέδιο Νόμου αφήνει μία σειρά από κενά τα οποία πρέπει να διευθετηθούν πριν από την ψήφιση του Νόμου διότι θα προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα τόσο στη λειτουργία του νέου Οργανισμού, όσο και στη λειτουργία της αγοράς. Συγκεκριμένα: 1) Το ΕΣΥΔ λειτουργεί υπό την έγκριση (αναγνώριση) της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MLA), που στην πράξη είναι ένα Σύστημα Διαξιολόγησης από τους αντίστοιχους Οργανισμούς Διαπίστευσης πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως. Αυτή η έγκριση δίνει εγκυρότητα στα πιστοποιητικά και στις εκθέσεις που εκδίδουν οι οργανισμοί (πελάτες) που είναι διαπιστευμένοι από το ΕΣΥΔ. Αν αυτή η έγκριση αποσυρθεί, τότε τα πιστοποιητικά και οι εκθέσεις δοκιμών των διαπιστευμένων από το ΕΣΥΔ οργανισμών (π.χ. φορέων πιστοποίησης, εργαστήρια δοκιμών κτλ) δεν έχουν «αξία» εκτός Ελλάδος. Αυτό αποτελεί σημαντικό πρόβλημα με πολλές επιπτώσεις:• Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια σταδιακά θα στραφούν σε οργανισμούς με διαπίστευση από φορείς διαπίστευσης του εξωτερικού (που θα διαθέτουν έγκριση από την MLA) που θα επιφέρει αύξηση κόστους (μείωση ανταγωνιστικότητας για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις που δεν είναι αποδεκτό)• Οι διαπιστευμένοι φορείς θα στραφούν και αυτοί με τη σειρά τους για διαπίστευση σε φορείς διαπίστευσης του εξωτερικού το οποίο θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση τα πιθανολογούμενα έσοδα του υπό ίδρυση Οργανισμού Διαπίστευσης Τυποποίησης και Μετρολογίας• Τα έξοδα των διαπιστευμένων οργανισμών (κόστος διαπίστευσης) θα αυξηθούν λόγω της χρήσης υπηρεσιών από φορείς του εξωτερικού που θα οδηγήσει σε αυξημένο κόστος υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και πάλι μείωση ανταγωνιστικότητας τους• Επιπρόσθετα πολλά από τα παραπάνω συνεπάγονται εκροή συναλλάγματος για αγορά υπηρεσιών από οργανισμούς εκτός Ελλάδος, υπηρεσίες που σήμερα παρέχονται στην Ελλάδα.Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην διαταραχθεί κατάσταση έγκρισης του ΕΣΥΔ από την MLA. Με βάση τα περιεχόμενα του υφιστάμενου σχεδίου Νόμου η έγκριση διαταράσσεται με 3 τρόπους:• Αρχικά από την κατάργηση των υφιστάμενων Νομικών προσώπων και τη δημιουργία ενός νέου οργανισμού. Η έγκριση της MLA αφορά τον υφιστάμενο οργανισμό ΕΣΥΔ Α.Ε. Σε περίπτωση κατάργησης του οργανισμού, πρέπει η έγκριση να μεταφερθεί στο νέο οργανισμό, το οποίο δεν είναι αυτονόητο. Το γεγονός ότι το σχέδιο προβλέπει την ανάληψη των υποχρεώσεων και των αρμοδιοτήτων των υφιστάμενων οργανισμών από το νέο οργανισμό δεν σημαίνει ότι η MLA θα αποδεχτεί χωρίς καμία διαδικασία αυτήν την μετάβαση.ΠΡΟΤΑΣΗ: Να μην καταργηθεί ο οργανισμός ΕΣΥΔ Α.Ε. μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάβαση της έγκρισης της MLA.• Στους υπό συγχώνευση οργανισμούς συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες οι οποίες «δύναται» να διαπιστευτούν. Αυτό δεν αφορά τις δραστηριότητες πιστοποίησης και εργαστηρίων του ΕΛΟΤ, διότι αυτές έχουν πλέον διαχωριστεί από τον ΕΛΟΤ, αλλά τις εργαστηριακές δραστηριότητες του ΕΙΜ. Αυτό είναι μία πρακτική που κατά κανόνα δεν είναι αποδεκτή από την MLA. Στο συγκεκριμένο θέμα πρακτικά δεν υπάρχουν επιλογές. Το ΕΙΜ για να λειτουργεί και να εκτελεί το ρόλο του, πρέπει να παρέχει και υπηρεσίες διακρίβωσης, τουλάχιστον στο υψηλότερο επίπεδο, διαφορετικά δεν έχει λόγο ύπαρξης. Αυτό αποτελεί ασυμβίβαστο συνύπαρξης με τον οργανισμό Διαπίστευσης που μπορεί δυνητικά να διαπιστεύσει αυτές τις υπηρεσίες. Είτε πρέπει να σταματήσει αυτές τις δραστηριότητες το ΕΙΜ, το οποίο θα αποτελέσει απαξίωση υποδομών (προσωπικό, εξοπλισμός, εγκαταστάσεις) που έχουν κοστίσει πολλά εκατομμύρια στο Ελληνικό Δημόσιο, είτε να μην συμμετέχει το ΕΙΜ στη συγχώνευση. Την τελευταία εναλλακτική της μη έγκρισης από την MLA δεν τη θεωρούμε επιλογή για λόγους που έχουν αναλυθεί παραπάνω. Εκτός εάν διασφαλιστεί «πολιτικά» η έγκριση από την MLA.• Στο σχέδιο Νόμου γίνεται αναφορά (Άρθρο 19, παρ. 9) σε ανάθεση των σκοπών του «ΟΠΕ-ΕΙΣ» στον υπό Ίδρυση Οργανισμό Διαπίστευσης Τυποποίησης και Μετρολογίας. Ο συγκεκριμένος οργανισμός διαθέτει Διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ Εργαστήριο Δοκιμών το οποίο δεν θα είναι αποδεκτό από την MLA.ΠΡΟΤΑΣΗ: Είτε πρέπει να σταματήσει η δραστηριότητα του εργαστηρίου (απαξίωση υφιστάμενων επενδύσεων), είτε να μην συγχωνευτεί ο «ΟΠΕ-ΕΙΣ» με τον υπό ίδρυση Οργανισμό Διαπίστευσης Τυποποίησης και Μετρολογίας. 2) Το σχέδιο Νόμου περιγράφει μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία για τη λειτουργία του νέου οργανισμού που περιλαμβάνει Ορισμό Εκπροσώπων, Επιλογή Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου (υποθέτω μέσα από διαγωνιστική διαδικασία), Εκπόνηση Οργανογράμματος και Κανονισμών Λειτουργίας. Ακόμα και αν καταφέρει η νέα διοίκηση να φέρει εις πέρας όλα τα παραπάνω στους 6 Μήνες που προβλέπει το σχέδιο Νόμου (από 01/01/2013 μέχρι 30/06/2013) δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο πως θα λειτουργεί η αγορά στο μεσοδιάστημα. Τα περιουσιακά και δικαστικά θέματα μπορεί να καλύπτονται επαρκώς από φρασεολογία του σχεδίου Νόμου αλλά τι θα γίνει με τα διαδικαστικά της λειτουργίας? Αυτό αποτελεί εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα. Από τη στιγμή που με την ψήφιση του Νόμου καταργούνται οι υφιστάμενοι οργανισμοί τι θα γίνει με τους πελάτες τους? Παράδειγμα:• Πως θα λειτουργήσει ένα εργαστήριο δοκιμών ή διακριβώσεων ή ένας φορέας πιστοποίησης του οποίου το πιστοποιητικό διαπίστευσης λήγει τον Ιανουάριο του 2013? Θα περιμένει να δημιουργηθούν νέες διαδικασίες, να οργανωθεί το νέο σύστημα, να περάσει από τη νέα διαδικασία και μετά να του απονεμηθεί η νέα διαπίστευση? Έτσι όπως τα περιγράφει το σχέδιο Νόμου ούτε υπεύθυνος υπογραφής δεν θα υπάρχει, και φυσικά το προσωπικό του οργανισμού θα βρίσκεται εκτεθειμένο στους πελάτες χωρίς να μπορεί να πράξει τίποτα.• Ομοίως τι θα γίνει με τις υπηρεσίες Μετρολογίας? Πως θα λειτουργεί η ιχνηλασιμότητα στο Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθμών?ΠΡΟΤΑΣΗ: Οι υφιστάμενοι οργανισμοί να συνεχίσουν τη λειτουργία τους ως έχουν μέχρι να είναι διαθέσιμη η διάδοχη κατάσταση. 3) Όσον αφορά την λειτουργία του οργανισμού ΕΣΥΔ Α.Ε., στο υφιστάμενο οργανόγραμμα του Οργανισμού υπάρχουν το «εκτελεστικό» όργανο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και το «θεσμικό» όργανο Εθνικό Συμβούλιο το οποίο είναι σχεδιασμένο να διαφυλάσσει την αμεροληψία, επιστημονική επάρκεια και κατάλληλη λειτουργία του οργανισμού. Αυτή η δυαδικότητα δεν υπάρχει στον υπό Ίδρυση νέο οργανισμό. Αν για λόγους οικονομίας παραμείνει αυτός ο σχεδιασμός (γιατί πιθανών να θεωρηθεί ότι η λειτουργία ενός Συμβουλίου Διαπίστευσης θα προδιαγραφεί σε επόμενο στάδιο, κατά την εκπόνηση των κανονισμών λειτουργίας), είναι αναγκαίο να προστεθούν στην στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου εκπρόσωποι των Καταναλωτών και των ενδιαφερόμενων μερών (Εργαστήρια και Φορείς Πιστοποίησης). 4) Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τα υφιστάμενα λογότυπα των οργανισμών. Ουσιαστικά το πρόβλημα αφορά μόνο το λογότυπο του ΕΣΥΔ, διότι το ΕΙΜ χρησιμοποιεί το λογότυπο του σε «δικές» του εκθέσεις (άρα δεν προκύπτει σημαντικό πρόβλημα με την όποια αλλαγή του), ο ΕΛΟΤ πλέον δεν διαθέτει υπηρεσίες πιστοποίησης ή εργαστηρίων (άρα πλέον δεν γίνεται χρήση του λογοτύπου από τους πελάτες του). Στην περίπτωση του ΕΣΥΔ και ειδικά για τους φορείς πιστοποίησης, το λογότυπο του ΕΣΥΔ χρησιμοποιείται από τους διαπιστευμένους φορείς στα πιστοποιητικά τους, και σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται χρήση (υπάρχουν σχετικοί κανόνες) και από τους πελάτες των διαπιστευμένων φορέων. Η τροποποίηση του λογοτύπου διαπίστευσης θα δημιουργήσει διαχειριστικά κόστη τα οποία καλό είναι να αποφευχθούν στην παρούσα φάση.ΠΡΟΤΑΣΗ: να ληφθεί μέριμνα ώστε να συνεχίσει η χρήση του υφιστάμενου λογοτύπου του ΕΣΥΔ Κλείνοντας ένα γενικό σχόλιο. Με εξαίρεση τον ΕΛΟΤ οι άλλοι 2 οργανισμοί λειτουργούν λιγότερο από 20 χρόνια. Αν και το χρονικό διάστημα είναι μικρό, και οι τρεις οργανισμοί απασχολούν πλέον υψηλής εξειδίκευσης και μόρφωσης προσωπικό που έχει αναπτύξει αξιόλογη και διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνογνωσία, σε ορισμένες περιπτώσεις διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό (π.χ. ΕΙΜ) και αποτελούν περιουσία για το Ελληνικό Δημόσιο. Είναι λάθος να απαξιωθεί αυτή η «περιουσία» στο «βωμό» των συγχωνεύσεων χωρίς να γίνει προσεκτικός σχεδιασμός που θα διασφαλίσει βιωσιμότητα και κατάλληλη παροχή υπηρεσιών στην αγορά.
 
 
Γεράσιμος Παπαδόπουλος
Συμφωνώ με, και υποστηρίζω τις, παρεμβάσεις και απόψεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Δρ Γεράσιμος ΠαπαδόπουλοςΔιευθυντής ΕρευνώνΓεωδυναμικό ΙνστιτούτοΕθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)Εκπρόσωπος Ερευνητών στο ΔΣ ΕΑΑΠρόεδρος Συλλόγου Ερευνητών ΕΑΑ