Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γιώργος Δουλευταράς
Αυτή τη στιγμή το ΚΕΤΕΑΘ απασχολεί περίπου 120 άτομα στη Θεσσαλία σε διάφορα ερευνητικά-αναπτυξιακά προγράμματα, τα περισσότερα εκ των οποίων στοχεύουν στην παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.Αξίζει να σημειωθεί πως από τα 120 άτομα μόνο τα 10 πληρώνονται από τον τακτικό του προϋπολογισμό (δηλαδή από χρήματα του ελληνικού δημοσίου) και τα υπόλοιπα 110 είναι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στη Περιφέρεια Θεσσαλία μέσω Ευρωπαϊκών και Εθνικών ανταγωνιστικών προγραμμάτων.Θέσεις εργασίας οι οποίες κυρίως αφορούν κυρίως νέους υψηλού μορφωτικού επιπέδου οι οποίοι σε αντίθετη περίπτωση μάλλον θα είχαν εγκαταλείψει την Ελλάδα. Γίνεται εύκολα αντιληπτό λοιπόν πως η προτεινόμενη συγχώνευση όχι μόνο δεν προσφέρει τίποτα σε θέμα εξοικονόμησης πόρων αλλά αντιθέτως οδηγεί σε μεγαλύτερη ύφεση και ανεργία της Ελληνικής περιφέρειας.Περιληπτικά από την ίδρυση του το ΚΕΤΕΑΘ έως σήμερα:• διαχειρίζεται 35 ευρωπαϊκά προγράμματα ύψους 10.000.000 €• συμμετέχει σε 25 εθνικά ανταγωνιστικά προγράμματα ύψους 3.500.000 €• έχει εξασφαλίσει έσοδα από παροχή υπηρεσιών ύψους 1.500.000 €• έχει εξασφαλίσει έσοδα από δωρεές ύψους 1.000.000 €• έχει να λαμβάνει από εθνική συμμετοχή σε προγράμματα 500.000 €Δηλαδή για κάθε ένα Ευρώ που επιχορηγείται φέρνει πίσω περισσότερα από 4! Η επιστημονική αριστεία του ΚΕΤΕΑΘ αποτυπώνεται και από την υψηλή απήχηση των δημοσιεύσεων του όπως πρόσφατα ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), δηλαδή στον δείκτη απήχησης ήταν 3ο στην ΕΛΛΑΔΑ!!!!!Γιατί βάλατε το ΚΕΤΕΑΘ να αξιολογηθεί αφού δεν είχατε σκοπό να το λάβετε υπόψιν? Όπως διαφαίνεται λοιπόν το υπουργείο «εξαφανίζει» ένα υπερπαραγωγικό ινστιτούτο γιατί απλώς δεν μπορεί να κλείσει αυτά που τόσα χρόνια έχει στηρίζει με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Μήπως να κάνετε μια αρχή τώρα?
 
 
Δρ Βασίλης Αράπογλου
Προσυπογράφω την έκκληση του Σύλλογου Προσωπικού Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών – ΕΚΚΕ με το εν λόγω Σχέδιο Νόμου η έρευνα και οι φορείς που την υπηρετούν «εκχωρούνται» από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας στο αναρμόδιο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το άρθρο 9 του εν λόγω Σχεδίου Νόμου παραβιάζει ευθέως το Σύνταγμα εφόσον χάνεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη νομική υπόσταση και αυτοτέλεια του ΕΚΚΕ (νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου) που αποτελούν απαραίτητες εγγυήσεις για την προαγωγή της έρευνας ως δημόσιου αγαθού, στο ίδιο άρθρο προωθείται η άρση της συνταγματικά κατοχυρωμένης μονιμότητας του υπηρετούντος ερευνητικού, επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, αφού για το μόνιμο προσωπικό προβλέπεται «μετατροπή της σχέσης εργασίας σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου», το εν λόγω Σχέδιο Νόμου συνιστά πιλοτική εφαρμογή παραβιάσεων συνταγματικά κατοχυρωμένων αγαθών και δικαιωμάτων που είναι πολύ πιθανό να επεκταθούν στο χώρο της δημόσιας παιδείας και έρευνας αλλά και σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα Δρ Βασίλης Αράπογλου, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΕΒΤ)
Η αύξηση των εξαγωγών της χώρα μας, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, είναι ένα πολύτιμο ζητούμενο για την έξοδο από την κρίση και ενέργεια που συντελεί στην ανάκαμψη και ανάπτυξη των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια στην Οικονομία της χώρας. Ο ΟΠΕ, με τα προβλήματα που παρουσιάζει, χρειάζεται μια άμεση αναδιοργάνωση ώστε να λειτουργήσει με ιδιωτικά πρότυπα όπως αντίστοιχοι οργανισμοί στην Ευρώπη. Ο εξαγωγικός φορέας μιας χώρας πρέπει αφενός να έχει την συστηματική και κατά προτεραιότητα στήριξη της πολιτείας (υπάρχουν έσοδα από τους εξαγωγείς που δεν αποδίδονται στην προώθηση των εξαγωγών, αλλά πάνε στα ΑΕΙ) και αφετέρου πρέπει να έχει ένα μακροχρόνιο σταθερό στρατηγικό πλάνο των κλάδων, που θα εστιάσει στις προσπάθειες του. Για μια οικονομία όπως η Ελληνική της οποίας το μέγεθος και το βάθος είναι περιορισμένα, είναι αυτονόητο ότι ο εξαγωγικός φορέας που θα δημιουργηθεί δεν μπορεί να στηρίξει περισσότερους από 3-4 κλάδους με συνέχεια και αποτελεσματικότητα.Θα πρέπει να υπάρχει η λογική ότι η οικονομική στήριξη του φορέα πρέπει να είναι ανάλογη του αριθμού των κλάδων που θα υποστηρίξει και συγκρίσιμη με την υποστήριξη που τυγχάνουν οι κλάδοι αυτοί από τους αντίστοιχους εξαγωγικούς φορείς άλλων ανταγωνιστριών χωρών. Έτσι θα καταστεί ένα εργαλείο, που στόχο θα έχει την αύξηση των εξαγωγών και την μετρούμενη εξυπηρέτηση του πελάτη – εξαγωγέα. Βασική προϋπόθεση είναι το Διοικητικό του Συμβούλιο να απαρτίζεται από επιχειρηματικούς φορείς κατά τα 5/7 ώστε να αποφευχθούν οι κομματικές- συντεχνιακές σκοπιμότητες, του παρελθόντος και να υπάρχει κάποια σταθερότητα και συνέπεια στη στρατηγική η οποία έχει δοκιμαστεί επί δεκαετίες, αλλάζοντάς την κάθε φορά που άλλαζε ο Υπουργός ή Γενικός Γραμματέας ή Διευθυντής του ΟΠΕ Τέλος, θα πρέπει να προσεχθεί η συγχώνευσή του με την HELEXPO διότι μπορεί να δημιουργήσει μια τεράστια περίοδο απραξίας και να χαθεί ο ΟΠΕ μέσα στα πολλά ενδιαφέροντα του νέου οργανισμού, δημιουργώντας πλήγμα στις εκπροσωπήσεις της χώρας, ιδιαίτερα στις Διεθνείς εκθέσεις.
 
 
Νίκος Πετρόπουλος
Δεν είναι ορθό να ξανααξιολογηθούν οι επιτυχόντες ΑΣΕΠ που διορίστηκαν σε Ν.Π.Ι.Δ. τα οποία κλείνουν ή συγχωνεύονται! Οι διορισστέοι – επιτυχόντες ΑΣΕΠ ήδη έχουν περάσει αξιολογικά στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και ΗΔΗ έχουν αξιολογηθεί από το ΑΣΕΠ για τα προσόντα τους! Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να ξανααξιολογηθούν για μια ακόμη φορά όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έγιναν αορίστου μετά από 2-3 χρονάκια υπηρεσίας στο δημόσιο και οι οποίοι μπήκαν στο δημόσιο από το παράθυρο! Άνθρωποι σαν κι αυτούς πρέπει οπωσδήποτε να αξιολογηθούν και να περάσουν επιτέλους κι αυτοί από το ΑΣΕΠ. Εάν κριθούν ικανοί να παραμένουν στην εργασία τους αλλιώς να απολύονται ή να μπαίνουν σε εφεδρεία ή διαθεσιμότητα. Όλα όμως αυτά δεν πρέπει να καμία περίπτωση να αφορούν τους επιτυχόντες – διοριστέους ΑΣΕΠ οι οποίοι διαθέτουν πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, ξένες γλώσσες και άριστη γνώση Η/Υ και φυσικά έχουν κριθεί ήδη από το ΑΣΕΠ με αξιοκρατικά κριτήρια. Δεν μπήκαν στο δημόσιο από το παράθυρο και εργάζονται νόμιμα, αξιοκρατικά και αποδοτικά! Έχουν λοιπόν όλα τα ουσιαστικά αλλά και τα τυπικά προσόντα και οφείλετε να τους προστατέψετε από αξιολογήσεις και εφεδρείες μιας και είναι η μόνη ελπίδα για να λειτουργήσει στην Ελλάδα κάποια στιγμή το δημόσιο σωστά και αποδοτικά! Το οφείλετε εάν θέλετε να προασπίσετε την αξιοκρατία και την διαφάνεια στις προσλήψεις του δημοσίου! ΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΎΝ ΟΣΟΙ ΈΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ! ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ! ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΞΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΚΑΝΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ.-
 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης έχει μια διαχρονική συνεργασία με τον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών σε πάρα πολύ μεγάλα εκθεσιακά γεγονότα ανά τον κόσμο. Το μοντέλο της ανάδειξης της Περιφέρειας Κρήτης μέσα από τα σύγχρονα, λειτουργικά και καλαίσθητα εθνικά περίπτερα που διοργανώνει ο ΟΠΕ, είχε σαν αποτέλεσμα την ενιαία παρουσία των κλάδων της Κρήτης και την αύξηση των Κρητικών εξαγωγών. Πέραν των συμμετοχών μελών του ΣΕΚ – Κρητών εξαγωγέων σε Διεθνείς Εκθέσεις, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός που ακολουθεί τον ΟΠΕ στις επιχειρηματικές αποστολές και έχει επιλέξει αυτό το εργαλείο ως το πιο αποτελεσματικό για την αύξηση των εξαγωγών. Παράλληλα, έχουν οργανωθεί στην Κρήτη διαχρονικά διάφορες συνεργασίες με τον ΟΠΕ σε επίπεδο Β2Β συναντήσεων, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της εξωστρέφειας των Κρητών εξαγωγέων. Σε διάφορα ενημερωτικά σεμινάρια του Συνδέσμου ο ΟΠΕ ήταν επίσης πάντα αρωγός. Κατά καιρούς, μέσω διαφόρων προγραμμάτων, έχουν έρθει στην Κρήτη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, δημοσιογράφοι, που στη συνέχεια με τα άρθρα – αφιερώματά τους εξυμνούσαν την Κρητική Διατροφή, αλλά και την ελληνική φιλοξενία. Υπάρχουν και άλλες πολλές δράσεις που έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς σε συνεργασία με τον ΟΠΕ, όχι μόνο με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης, αλλά και με άλλους Συνδέσμους, Επιμελητήρια και Περιφέρειες, προς όφελος των ελληνικών εξαγωγών. Με αυτή την λογική των επιτυχημένων αποτελεσμάτων, θεωρούμε ότι σε καμία περίπτωση το σχέδιο της αποδυνάμωσης ή κατάργησης του ΟΠΕ είναι το ενδεδειγμένο. Απεναντίας, αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται ο ΟΠΕ είναι αναδιοργάνωση και ενίσχυση με ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Το brand HEPO είναι πολύ δυνατό και αξιόπιστο και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απολεσθεί. Ο ΟΠΕ, όπως φαίνεται και από το σκοπό του, είναι ο υπάρχων φορέας εξαγωγών και ουσιαστικά ενισχύει τις Ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό με μία πλειάδα δράσεων και υπηρεσιών οι οποίες εστιάζονται στη δημόσια στήριξη των Ελληνικών εξαγωγικών και εν δυνάμει εξαγωγικών επιχειρήσεων για να μπορούν να μην μειονεκτούν των ξένων ανταγωνιστών τους που λαμβάνουν ανάλογες έμμεσες βοήθειες σχεδόν από όλα τα κράτη, στη στιγμή που δεν είναι πλέον νόμιμες οποιεσδήποτε επιδοτήσεις στις εξαγωγές. Το ανωτέρω έχει κύριο χαρακτηριστικό τη δημόσια χρηματοδότηση δράσεων η οποία γίνεται αναλόγως από όλα τα κράτη και δη τα κράτη της Ε.Ε. και δεν εστιάζεται μόνο στον τομέα των διεθνών εκθέσεων, που είναι μικρό τμήμα των δραστηριοτήτων της προώθησης των εξαγωγών, αλλά εκτείνεται σε πλειάδα άλλων δράσεων (πολυεπίπεδη πληροφόρηση εξαγωγέων, επιχειρηματικές αποστολές, επιμόρφωση εξαγωγέων, πιστοποιήσεις υλικών συσκευασίας για εξαγωγές κ.τ.λ.). Σε κάθε περίπτωση, λαμβανομένου υπόψη ότι ο κύριος όγκος των εξαγωγικών επιχειρήσεων (πάνω από το 56%), Υπηρεσιών, Υπουργείων αλλά και βάσει αντίστοιχων μοντέλων των άλλων χωρών, βρίσκεται στη πρωτεύουσα, ανεξάρτητα από την τυπική έδρα, είναι εντελώς απαραίτητη η ύπαρξη της φυσικής έδρας του ΟΠΕ στην Αθήνα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον θεωρείται απαραίτητο, μπορεί η φορολογική έδρα του φορέα να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με τον απαιτούμενο υποστηρικτικό μηχανισμό και όχι τη πλήρη δραστηριότητα που θα πρέπει να είναι στην Αθήνα. Με την ίδια λογική, θα μπορούσε κάποιος να διεκδικήσει η έδρα του φορέα να βρίσκεται στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο ή οπουδήποτε αλλού. Αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελεί μια λογική εθνικής στρατηγικής, παρά λογική τοπικών αναγκών, ισορροπιών και ιδιαιτεροτήτων, που δε θα πρέπει να αποτελούν τον γνώμονα αποφάσεων, ιδιαίτερα με αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν στη χώρα μας. Η έδρα ενός φορέα εξαγωγών πρέπει να είναι γεωγραφικά στο χώρο όπου όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, Πρεσβείες και συνεργαζόμενοι φορείς υπάρχουν. Για την Ελλάδα, η γεωγραφική επιλογή δεν μπορεί να είναι άλλη, παρά της Αθήνας. Παράλληλα με την αναδιοργάνωση και ενίσχυση του ΟΠΕ, θα πρέπει να τεθούν ως πρώτη προτεραιότητα τα κάτωθι, για να τυγχάνει ο εξαγωγέας ενός μεγαλύτερου φάσματος υπηρεσιών:1. Δημιουργία Εθνικού Brand με αντίστοιχα Περιφερειακά brands.2. Συντονισμός της συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς εξωστρέφειας (Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, Περιφέρειες, Εξαγωγικούς Συνδέσμους, Εμπορικά και Βιοτεχνικά – Βιομηχανικά Επιμελητήρια, Διμερή Επιμελητήρια, Κλαδικούς Συνδέσμους, Επαγγελματικές Ενώσεις κ.λ.π.).3. Καθορισμός συγκεκριμένου business plan για το σύνολο της ελληνικής παρουσίας στη διεθνή αγορά.4. In store promotion με εβδομαδιαίες προβολές των Ελληνικών τροφίμων σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ.5. Προσκλήσεις δημοσιογράφων και διαμορφωτών γνώμης διαφόρων κλάδων, προκειμένου να μεταδοθούν μέσω των άρθρων και των αφιερωμάτων τους στοιχεία για τα ελληνικά ποιοτικά προϊόντα και τις υπηρεσίες.6. Προβολή της Ελληνικής μεσογειακής διατροφής και των Περιφερειακών μοντέλων γαστρονομίας (βλ. Κρητική Διατροφή) με σκοπό την ανάδειξη των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων διατροφής.7. Ανάπτυξη και υλοποίηση Εθνικού σχεδιασμού με εργαλείο το Περιφερειακό Marketing. Αναφορικά με τις συγχωνεύσεις, πολύ πιο λογική θα ήταν μια πιο στενή συνεργασία με το Invest in Greece, ως φορείς με εξωστρεφή κατεύθυνση, αλλά και η ενδυνάμωση της συνεργασίας του με τον ΟΑΕΠ. Τέλος, η συνεργασία του ΟΠΕ με του Οικονομικούς Εμπορικούς Ακολούθους θεωρείται απαραίτητη για την προσπάθεια τόνωσης της εξωστρέφειας της χώρας μας. Η συγχώνευση – απορρόφηση της ΔΕΘ από την HELEXPO με οποιονδήποτε τρόπο κρίνεται απαραίτητη και θεωρούμε ότι όλοι είναι σύμφωνοι σε αυτό, με την εξεύρεση των ενδεδειγμένων τεχνικών λύσεων. Σε καμία περίπτωση όμως η νέα συγχωνευμένη HELEXPO – ΔΕΘ δεν μπορεί να αναλάβει το εκθεσιακό κομμάτι του ΟΠΕ, για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, διότι ο εξαγωγέας θα πρέπει να εξυπηρετείται από έναν φορέα, ο οποίος δεν μπορεί να είναι άλλος παρά ο ΟΠΕ, που στο ετήσιό του πρόγραμμα έχει μόνο εκθέσεις στο εξωτερικό. Σε διαφορετική περίπτωση, μία συγχωνευμένη HELEXPO – ΔΕΘ, που θα προτείνει μία έκθεση στο εσωτερικό, θα έχει διαφορετική στόχευση από το εξωτερικό, και πολλές φορές μπορεί να συμπίπτουν παράλληλα δύο εκθεσιακά γεγονότα. Δεύτερος λόγος, η τεράστια εμπειρία του ΟΠΕ, το παγκόσμιο δίκτυό του, δεν μπορεί να απολεσθεί σε καμία περίπτωση και να υπάρξει ένα κενό. Απεναντίας, στην ενοποιημένη HELEXPO – ΔΕΘ, και στις εκθέσεις που πραγματοποιούν εντός Ελλάδος, που πρέπει να έχουν μία ουσιαστική και ανανεωμένη φιλοσοφία, με εξωστρεφή ταυτότητα, με την ενίσχυση του ΟΠΕ, με προσκλήσεις ξένων αγοραστών ανά κλάδο.Έχοντας λάβει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Οργανισμού τα τελευταία 2 χρόνια, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: το 2010, έκανε 32 δράσεις, το 2011 45 δράσεις και το 2012 περίπου 60 δράσεις, με πολύ λιγότερο προσωπικό από όσο γνωρίζουμε και πολύ μικρή χρηματοδότηση σε σχέση με το παρελθόν. Άρα, αντιλαμβάνεται κανείς το κενό που μπορεί να δημιουργηθεί σε περίπτωση πιθανής συγχώνευσης ή κατάργησής του. Κλείνοντας, πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει εθνικός φορέας εξωστρέφειας, γιατί είναι απολύτως διακριτός ο ρόλος της εξωστρέφειας με τις εξαγωγές. Απεναντίας, ένα γρήγορο, ευέλικτο και ουσιαστικό Εθνικό Συμβούλιο Εξωστρέφειας, με την παρουσία των εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων, μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση των αδυναμιών και των προβλημάτων που υπάρχουν.