Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Μιχάλης Πέτρου
Η κατάθεση από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης του σχεδίου νόμου περί «Κατάργησης και συγχώνευσης νομικών προσώπων του δημοσίου», αποτελεί μια ακόμα επιβεβαίωση του τρόπου με τον οποίο η Πολιτεία αντιλαμβάνεται την εθνική στρατηγική περί έρευνας. Οι σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις ερευνητικών κέντρων που περιλαμβάνονται στο εν’ λόγω νομοσχέδιο είναι μια πράξη αντισυνταγματική, πρόχειρη, βεβιασμένη, επιστημονικά ατεκμηρίωτη, αποσπασματική και ευκαιριακή, για τους εξής λόγους:1) Εισάγονται από ένα Υπουργείο που δεν έχει καμία απλύτως θεσμική αρμοδιότητα για ζητήματα έρευνας και παιδείας.2) Ενώ εκκρεμεί η Β’ φάση αναδιάρθρωσης στο χώρο της έρευνας (άμεσα συναρτώμενη με την κατάρτιση εθνικού σχεδίου και θέσπιση νέου αντίστοιχα νόμου), αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα αποκόπτονται από τον ερευνητικό ιστό και συμπεριλαμβάνονται σε έναν ετερόκλητο κατάλογο φορέων που δεν έχουν καμία απολύτως ερευνητική υπόσταση (π.χ. Οργανισμός Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών, Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, κλπ,.). Έτσι, τα εν’ λόγω κέντρα αντιμετωπίζονται ως απλές διοικητικές δομές και αξιολογούνται με μη ακαδημαϊκά και μη επιστημονικά κριτήρια από αναρμόδιες επιτροπές. Με λίγα λόγια, το ειδικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την έρευνα (Ν. 1514/85) πετιέται στον κάλαθο των αχρήστων.3) Δεν τεκμαίρεται από πουθενά, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστημονικής μεθόδου ότι προκύπτουν οικονομίες κλίμακας και αντίστοιχη εξοικονόμηση πόρων από τις σχετικές συγχωνεύσεις, αφού απλώς κάποιες ερευνητικές δομές θα υπαχθούν σε άλλες.Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η Κυβέρνηση υπό την απειλή της τρόικας και την πίεση ασφυκτικών προθεσμιών λειτουργεί βεβιασμένα και χωρίς καμία ψυχραιμία επιδίδεται σε μια ανορθολογική πολιτική συρρίκνωσης αναπτυξιακών ερευνητικών δομών από όπου να’ ναι και όπως να’ ναι. Εισάγοντας μέσω ενός αναρμόδιου Υπουργείου, ένα νομοσχέδιο για την ευρύτερη δημόσια διοίκηση, συρρικνώνει περαιτέρω αναγνωρισμένες και ανταγωνιστικές ερευνητικές δομές και ουσιαστικά ακυρώνει την εθνική διαβούλευση για την διαμόρφωση μιας ενιαίας στρατηγικής, μέσω της κατάρτισης Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου και της θέσπισης νέου νόμου για την έρευνα και τη σύνδεσή της με την πανεπιστημιακή παιδεία.Επιβάλλεται κατά συνέπεια η άμεση απόσυρση από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εκείνων των άρθρων που αφορούν στις συγχωνεύσεις ερευνητικών κέντρων (άρθρα 7 και 9)έτσι ώστε νηφάλια και με επιστημονική τεκμηρίωση να επιτευχθεί ο συνολικός σχεδιασμός για τον ερευνητικό ιστό και την ερευνητική στρατηγική της χώρας όπως ο νόμος ορίζει. Μιχάλης ΠέτρουΔρ. Κοινωνικής ΑνθρωπολογίαςΕρευνητής Δ’ στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο του «Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
Προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σήμερα που τα κοινωνικά προβλήματα διογκώνονται και η ελληνική κοινωνία μαστίζεται από τη φτώχεια, την ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισμό, που οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται και η οικονομική κρίση πλήττει σε μεγαλύτερο βαθμό τις γυναίκες η τριμερής κυβέρνηση αποφάσισε να καταργήσει δια της συγχωνεύσεως το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ), που επί 60 χρόνια αποτελεί το μοναδικό φορέα για την υλοποίηση ακαδημαϊκής έρευνας και τεκμηριωμένης ανάλυσης των συντελούμενων κοινωνικών αλλαγών στη χώραμας, σπαταλώντας έτσι το τεράστιο επιστημονικό κεφάλαιο που εργάζεταισε αυτό σήμερα. Επίσης, με το ίδιο άρθρο προωθείται η άρση της συνταγματικά κατοχυρωμένης μονιμότητας του υπηρετούντος ερευνητικού, επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Για άλλη μια φορά, μέσα από βεβιασμένες πολιτικές αποφάσεις, χωρίς δημοσιονομικό όφελος, επιχειρείται να σταματήσει το μακρόχρονα δημιουργικό έργο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Ενός ανεξάρτητου και αντικειμενικού μελετητή των σύνθετων κοινωνικών προβλημάτων της χώρας μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας»,1920-2012.L.women-rights@otenet.gr
 
 
Κ. Χρυσοχοΐδης (εκ μέρους του ΕΓΣ / ΙΙΕ-ΕΙΕ
Επισυνάπτεται Επιστολή του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (ΕΓΣ) του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) της 20ης Σεπτεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 258 (I.I.E.) Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2012 ΠροςΚαθηγητή κ. Κωνσταντίνο ΑρβανιτόπουλοΥπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Καθηγητή κ. Αντώνιο ΜανιτάκηΥπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινοποίηση:-Καθηγητή κ. Βασίλη ΜάγκλαρηΓενικό Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας -Δρ. κυρία Βασιλική ΜεσθανέωςΔ/ντρια Δ/νσης Εποπτείας Ερυνητικών ΦορέωνΓενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί, Μετά την εξαγγελθείσα ένταξη του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ), στην συνεδρίασή του της 18ης Σεπτεμβρίου 2012, συζήτησε το θέμα και θεωρεί την ένταξη αυτή άκαιρη και χωρίς προηγούμενη εμπεριστατωμένη μελέτη. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από την ίδρυσή του (1958) είχε σχεδιαστεί προκειμένου να περιλάβει το σύνολο των επιστημονικών πεδίων, πράγμα που θα είχε πραγματοποιηθεί εάν είχε τηρηθεί έκτοτε μια ενιαία και συνεπής στρατηγική ανάπτυξης της έρευνας στην Ελλάδα. Στα 55 χρόνια της λειτουργίας του το ΕΙΕ υπηρέτησε τη διεπιστημονική συνεργασία και τη λειτουργική συνύπαρξη ανθρώπων, προσεγγίσεων και επιστημονικών αντικειμένων. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η συνύπαρξη ποικίλων ερευνητικών προσεγγίσεων και η διεπιστημονική συνεργασία λειτουργεί μόνον θετικά και προς αμοιβαίο όφελος. Ενδεχόμενη ενσωμάτωση του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ θα είχε νόημα μόνο αν γινόταν στο πλαίσιο αμοιβαίας αποδοχής και ουσιώδους σχεδιασμού και να μην αποτελούσε μια άνωθεν επιβεβλημένη διοικητική πράξη. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προβλεφθούν και να επιλυθούν εκ των προτέρων τα όποια νομικά, οικονομικά και θεσμικά προβλήματα προκύπτουν από την τυχόν συνένωση και ενσωμάτωση του ΕΚΚΕ ως ενός από τα Ινστιτούτα του ΕΙΕ. Σε αντίθετη περίπτωση η εκ των άνω επιβαλλόμενη συνένωση θα δημιουργήσει σοβαρά και δυσεπίλυτα θεσμικά και οικονομικά προβλήματα στη λειτουργία του ΕΙΕ. Θεωρούμε επίσης απολύτως αναγκαίο, σε περίπτωση συνένωσης, να διατηρηθεί η επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ», η οποία καλύπτει προφανώς και τις κοινωνικές επιστήμες που υπηρετεί το ΕΚΚΕ, και αποτελεί το σήμα ενός ιστορικού και διεθνώς αναγνωρίσιμου εθνικού ερευνητικού φορέα. O Πρόεδρος Κρίτων Χρυσοχοΐδης Tα Mέλη Χαράλαμπος ΓάσπαρηςΓαβριέλλα ΠαρισάκηΓιώργος Τόλιας