Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γεωργία Παχλιτζανάκη, Διοικητικά Υπεύθυνη ΚΕΤΕΑΘ
Επιστολή του Πρόεδρου, του Προσωπικού και των Συνεργατών του Κέντρου Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.), σχετικά με την επικείμενη συγχώνευσή του με το ΕΚΕΤΑ: Βόλος, 4 Οκτωβρίου 2012Αρ. Πρωτ. 1693/12 Προς– κ. Μανιτάκη Αντώνη, Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης– κ. Αρβανιτόπουλο Κωνσταντίνο, Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού– κ. Βολουδάκη Μανούσο, Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης– κ. Παπαθεοδώρου Θεόδωρο, Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού– κ. Μάγκλαρη Βασίλη, Γενικό Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας Κοιν.– κ. Κωνσταντόπουλο Αθανάσιο, Πρόεδρο Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)– κα. Μεσθανέως Βασιλική, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας– Σύνοδος των Πρόεδρων των Ερευνητικών Κέντρων– κα. Στουμπούδη Μαρία, Πρόεδρο ΔΣ της ΕΕΕ– Κ.Ο. ΝΔ– Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ– Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ– Κ.Ο. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ– Κ.Ο. ΔΗΜΑΡ– Κ.Ο. ΚΚΕ Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Στο σχέδιο νόμου που αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση με θέμα την «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» και που περιλαμβάνει την ένταξη του «Kέντρου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας» στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα εξής: α) Μια τέτοια συγχώνευση δεν προσφέρει καμία απολύτως οικονομία κλίμακας, αλλά αντιθέτως δημιουργεί σοβαρά προβλήματα λειτουργίας σε δύο ερευνητικά κέντρα τα οποία προσφέρουν ποικιλοτρόπως στην ανάπτυξη και αύξηση ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και είναι δείκτες αριστείας. β) Με βάση το σχέδιο νόμου που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση παρατηρούμε πως η διαδικασία συγχώνευσης του ΚΕΤΕΑΘ με το ΕΚΕΤΑ δεν γίνεται με τον αντίστοιχο τρόπο όπως αυτή του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ. Καθώς και τα τέσσερα (4) ερευνητικά κέντρα εποπτεύονται από την ίδια αρχή και η λειτουργία τους διέπεται από το ίδιο νομικό καθεστώς, διερωτώμεθα προς τι η διάκριση στον τρόπο συγχώνευσης. Ζητούμε λοιπόν οι όποιες διατάξεις εφαρμοστούν στις συγχωνεύσεις των ερευνητικών κέντρων να είναι κοινές για όλα τα κέντρα. γ) Στην παρ. 1 του άρθρου 7, θα πρέπει να διασφαλιστεί το όνομα του Ινστιτούτου ως Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ), όπως και προτείνει στην υπ. αριθμ. πρωτ. 12127/18.9.12 επιστολή του ο καθ. Βασίλειος Μάγκλαρης, Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας, και όχι να ενταχθεί με την ονομασία Ινστιτούτο Έρευνας Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΘ), καθώς και να παραμείνει η έδρα του Ινστιτούτου ΚΕΤΕΑΘ στη Θεσσαλία όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 1, π.δ. 9/2006. Με την επωνυμία ΚΕΤΕΑΘ (brand name) έχουν συναφθεί όλα τα προγράμματα, συμβόλαια, υπηρεσίες του κέντρου και με αυτό το όνομα συνεχίζουν να συντάσσονται τα τωρινά. Αντιλαμβάνεστε ενδεχόμενη μεταβολή του ονόματος τι προβλήματα θα δημιουργήσει. δ) Στην παρ. 2 του άρθρου 7, θα πρέπει να διευκρινιστεί ο τόπος εργασίας του διοικητικού προσωπικού ΙΔΑΧ που θα πρέπει να στελεχώσει την διοίκηση του Ινστιτούτου. Αναφέρουμε ενδεικτικά αντίστοιχες περιπτώσεις Ινστιτούτων που λειτουργούν εκτός της έδρας/πόλης του Ερευνητικού Κέντρου όπως το Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ) του ΕΚΕΤΑ στην Πτολεμαΐδα και το Ινστιτούτο Επιστήμων Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του ΙΤΕ στην Πάτρα που απασχολεί τρία (3) και δέκα (10) άτομα διοικητικό προσωπικό αντίστοιχα. ε) Στην παρ. 3 του άρθρου 7, θα πρέπει να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου «ιδίως στους τομείς της α) Μηχανοτρονικής, β) Βιοιατρικής, γ) Αγροτεχνολογίας και δ) Κινησιολογίας.» στ) Στην παρ. 4 του άρθρου 7 περίπτωση α, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η μεταφορά δεν θα είναι «φυσική» και ότι το ερευνητικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό θα στελεχώσει το Ινστιτούτο στην Θεσσαλία. Στην παρ. 4 του άρθρου 7 περίπτωση β, θα πρέπει να γίνει μέριμνα να διατηρηθεί η κινητή και ακίνητη περιουσία του ΚΕΤΕΑΘ στην δομή στη Θεσσαλία. Στην παρ. 4 του άρθρου 7 περίπτωση δ, θα πρέπει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου να έχει ίδιες αρμοδιότητες με αντίστοιχους Διευθυντές Ινστιτούτων του ΕΚΕΤΑ. Στην παρ. 4 του άρθρου 7 στην ενότητα στ, θα πρέπει να προστεθεί, από την ημερομηνία ισχύος του νόμου, ήτοι 01.01.2013, ότι η επιχορήγηση του ΕΚΕΤΑ θα αυξηθεί τόσο, ώστε να καλύπτονται οι δαπάνες για τη μισθοδοσία και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα του ΚΕΤΕΑΘ. Με γνώμονα τα παραπάνω, παρακαλούμε για την δικιά σας συμβολή στην τροποποίηση του άρθρου 7 του σχεδίου νόμου όπως αυτό κατατέθηκε για δημόσια διαβούλευση με βάση τις δικές μας προτάσεις. Ο Πρόεδρος, το Προσωπικό και οι Συνεργάτες τουΚέντρου Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) Οι 128 υπογράφοντες της επιστολής αναφέρονται στον εξής σύνδεσμο:http://www.cereteth.gr/files/2012/10/Ipografontes-Epistolis-1.pdf
 
 
Εφη Κώνστα
Στηρίζω απόλυτα την τοποθέτηση της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. Επιπλέον θα ήθελα να τονίσω ότι η μη αναφορά στα άρθρα 7 και 9 για μεταφορά των προϋπολογισμών του ΕΚΚΕ και του ΚΕΤΕΑΘ αντίστοιχα στο ΕΙΕ και ΕΚΕΤΑ δεν είναι τυχαία. Υποκρύπτει απολύσεις στο προσωπικό που δεν θα φαίνεται ότι τις κάνει η συγκυβέρνηση (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ) αλλά τα Ερευνητικά Κέντρα από τι στιγμή που δεν θα μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά τις νέες δομές. Είναι σαφές ότι το ΕΚΚΕ και το ΚΕΤΕΑΘ δεν θα αποτελέσουν τις «Ιφιγένειες» αλλά το «προσάναμμα» στο βωμό της διάλυσης των υπόλοιπων Ερευνητικών Κέντρων.
 
 
Κ. Χρυσοχοΐδης (εκ μέρους του ΕΓΣ / ΙΙΕ-ΕΙΕ
Επισυνάπτεται Επιστολή του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (ΕΓΣ) του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) της 20ης Σεπτεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 258 (I.I.E.) Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2012 ΠροςΚαθηγητή κ. Κωνσταντίνο ΑρβανιτόπουλοΥπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Καθηγητή κ. Αντώνιο ΜανιτάκηΥπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινοποίηση:-Καθηγητή κ. Βασίλη ΜάγκλαρηΓενικό Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας -Δρ. κυρία Βασιλική ΜεσθανέωςΔ/ντρια Δ/νσης Εποπτείας Ερυνητικών ΦορέωνΓενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί, Μετά την εξαγγελθείσα ένταξη του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ), στην συνεδρίασή του της 18ης Σεπτεμβρίου 2012, συζήτησε το θέμα και θεωρεί την ένταξη αυτή άκαιρη και χωρίς προηγούμενη εμπεριστατωμένη μελέτη. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από την ίδρυσή του (1958) είχε σχεδιαστεί προκειμένου να περιλάβει το σύνολο των επιστημονικών πεδίων, πράγμα που θα είχε πραγματοποιηθεί εάν είχε τηρηθεί έκτοτε μια ενιαία και συνεπής στρατηγική ανάπτυξης της έρευνας στην Ελλάδα. Στα 55 χρόνια της λειτουργίας του το ΕΙΕ υπηρέτησε τη διεπιστημονική συνεργασία και τη λειτουργική συνύπαρξη ανθρώπων, προσεγγίσεων και επιστημονικών αντικειμένων. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η συνύπαρξη ποικίλων ερευνητικών προσεγγίσεων και η διεπιστημονική συνεργασία λειτουργεί μόνον θετικά και προς αμοιβαίο όφελος. Ενδεχόμενη ενσωμάτωση του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ θα είχε νόημα μόνο αν γινόταν στο πλαίσιο αμοιβαίας αποδοχής και ουσιώδους σχεδιασμού και να μην αποτελούσε μια άνωθεν επιβεβλημένη διοικητική πράξη. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προβλεφθούν και να επιλυθούν εκ των προτέρων τα όποια νομικά, οικονομικά και θεσμικά προβλήματα προκύπτουν από την τυχόν συνένωση και ενσωμάτωση του ΕΚΚΕ ως ενός από τα Ινστιτούτα του ΕΙΕ. Σε αντίθετη περίπτωση η εκ των άνω επιβαλλόμενη συνένωση θα δημιουργήσει σοβαρά και δυσεπίλυτα θεσμικά και οικονομικά προβλήματα στη λειτουργία του ΕΙΕ. Θεωρούμε επίσης απολύτως αναγκαίο, σε περίπτωση συνένωσης, να διατηρηθεί η επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ», η οποία καλύπτει προφανώς και τις κοινωνικές επιστήμες που υπηρετεί το ΕΚΚΕ, και αποτελεί το σήμα ενός ιστορικού και διεθνώς αναγνωρίσιμου εθνικού ερευνητικού φορέα. O Πρόεδρος Κρίτων Χρυσοχοΐδης Tα Mέλη Χαράλαμπος ΓάσπαρηςΓαβριέλλα ΠαρισάκηΓιώργος Τόλιας
 
 
ΧΚ
Αντιγράφωντας από το προηγούμενο σχόλιο, πρέπει να αναφερθεί ότι αντίστοιχα και το ΚΕΤΕΑΘ εκτός του ότι αξιολογήθηκε με επιτυχία από εξωτερικούς αξιολογητές ήδη (και νωρίτερα από πολλά άλλα Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ), ανταποκρινόμενο και αυτό στο κάλεσμα της πολιτείας για τον εξορθολογισμό «της δομής και λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων, η οποία επιχειρήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 «Συγχωνεύσεις ερευνητικών φορέων» του Ν. 4051/2012″ προέβη ήδη σε ενοποίηση των Ινστιτούτων του από 4 σε 1! Δυστυχώς, δεν κατανοώ την λογική του σημείου γ) στην ανακοίνωση του ΔΣ του ΕΚΕΤΑ.Αφού, εάν προχωρήσει η συγχώνευση, το ΚΕΤΕΑΘ θα αποτελέσει Ξεχωριστό Ινστιτούτο με Διευθυντή που θα έχει Ισότιμο Ρόλο στο ΔΣ όπως οι άλλοι διευθυντές ινστιτούτων του ΕΚΕΤΑ, ΔΕΝ συντρέχει κανένας λόγος οι ερευνητικές ομάδες του ΚΕΤΕΑΘ να απορροφηθούν από υφιστάμενες ερευνητικές ομάδες του ΕΚΕΤΑ άρα δεν συντρέχει λόγος να γίνεται τέτοια νύξη.Ούτε οργανωτικά (αφού οι ερευνητικές ομάδες θα υπάγονται στο ΚΕΤΕΑΘ), ούτε ‘φυσικά’ (αφού οι μεν θα βρίσκονται στην Θεσσαλία και οι δε στην Θεσσαλονίκη) ούτε δεοντολογικά, αφού ούτως ή άλλως οι ερευνητικές ομάδες του ΚΕΤΕΑΘ δραστηριοποιούνται σε άλλες θεματικές έρευνας και μπορούν και εξασφαλίζουν κατά σειρά ετών τις ανάλογες χρηματοδοτήσεις για να μπορούν να εργάζονται στις επιλεγμένες από το ΚΕΤΕΑΘ κατευθύνσεις έρευνας και καινοτομίας χωρίς να γίνονται βάρος σε κανέναν. Για αυτό και όλοι οι ερευνητές του ΚΕΤΕΑΘ (και οι συνεργαζόμενοι ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) ζητούν επίμονα, εαν και εφόσον προχωρήσει η διοικητική συγχώνευση, να διασφαλιστεί η επιστημονική τους ανεξαρτησία και η δυνατότητά τους να συνεχίσουν τις ερευνητικές τους δραστηριότητες και την επιτυχημένη τους πορεία.Και αυτό θα γίνει μόνο αν με σαφή τρόπο αποτυπωθεί ξεκάθαρα σε άρθρα του σχεδίου νόμου η επιστημονική και οικονομική ανεξαρτησία του ΚΕΤΕΑΘ ώστε να μην επαφίεται η συνέχιση του έργου του ΚΕΤΕΑΘ σε μια μελλοντική «συζήτηση». Δηλ. πρέπει ξεκάθαρα να διευκρινιστεί ότι η μεταφορά δεν θα είναι «φυσική» και ότι το ερευνητικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό θα συνεχίσει να στελεχώνει το Ινστιτούτο ΚΕΤΕΑΘ στην Θεσσαλία,θα διατηρηθεί η κινητή και ακίνητη περιουσία του ΚΕΤΕΑΘ στην δομή στη Θεσσαλία,θα διατηρηθεί το brand name ΚΕΤΕΑΘ,και ο Διευθυντής του Ινστιτούτου ΚΕΤΕΑΘ θα έχει ίδιες αρμοδιότητες με αντίστοιχους Διευθυντές Ινστιτούτων του ΕΚΕΤΑ.Επίσης θα πρέπει να προστεθεί, ότι από την ημερομηνία ισχύος του νόμου, δηλ. 01.01.2013, ότι η επιχορήγηση του ΕΚΕΤΑ θα αυξηθεί τόσο, ώστε να καλύπτονται οι ως τώρα ισχύουσες δαπάνες για τη μισθοδοσία και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα του ΚΕΤΕΑΘ και ότιδεν θα δύναται να χρησιμοποιήσει το ΕΚΕΤΑ την συγκεκριμένη επιχορήγηση για άλλους σκοπούς χωρίς την σύμφωνη γνώμη του ΚΕΤΕΑΘ σε ένα βάθος επταετίας τουλάχιστον.Φυσικά το ΚΕΤΕΑΘ θα χρειαστεί μια περίοδο προσαρμογής στην νέα κατάσταση και η επόμενη εξωτερική του αξιολόγηση δεν είναι λογικό να προγραμματίζεται πριν την παρέλευση μιας τριετίας τουλάχιστον. Και αυτό θα ήταν σωστό να αποτυπωθεί αναλόγως στα υπό διαβούλευση άρθρα.
 
 
Ευαγγελινή Μαρκου
Αξιότιμε κύριε υπουργέ, Όπως αναφέρεται στα μηνύματα που έχουν ήδη αποσταλεί από τους συναδέλφους, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται η απορρόφηση του ΕΚΚΕ από το ΕΙΕ στο άρθρο 9, μόνο ερωτήματα και σύγχιση προκαλεί, αποτυγχάνοντας να οδηγήσει σε μια ξεκάθαρη πρόταση για την αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού. Θα σταθώ σε τρία σημεία, τα οποία θα πρέπει και κατά τη γνώμη μου να επανεξεταστούν και να διορθωθούν στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο: 1. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μεταβληθεί η επωνυμία του ΕΙΕ η οποία είναι κατοχυρωμένη διεθνώς, τόσο ιστορικά όσο και επιστημονικά. Μια τόσο σημαντική αλλαγή με βεβαιότητα θα προκαλέσει διοικητικές δυσλειτουργίες και θα οδηγήσει στην υποβάθμιση ΕΙΕ. Η αναφορά στη μελέτη των θετικών, των ιστορικών και των κοινωνικών επιστημών (με την ενσωμάτωση του ΕΚΚΕ) θα εμπλουτίσει τα ερευνητικά πεδία του Ιδρύματος, χωρίς να είναι απαραίτητη η αλλαγή της ονομασίας. 2. Το ΕΚΚΕ με την ενσωμάτωσή του στο ΕΙΕ θα πρέπει να αποτελέσει ένα ανεξάρτητο Ινστιτούτο και να μην αλλοιώσει την ήδη υπάρχουσα δομή του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα Υποδοχής. 3. Στο άρθρο 9 δεν γίνεται καμία αναφορά στην αύξηση των πόρων του ΕΙΕ, οι οποίοι σήμερα μετά βιας επαρκούν για την μισθοδοσία του προσωπικού. Θα πρέπει να γίνει σαφής στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, η πρόνοια της κυβέρνησης για επιπρόσθετη επιχορήγηση του ΕΙΕ, η οποία φυσικά θα πρέπει να επιλύσει το πρόβλημα του ελλειμματικού προϋπολογισμού. Σας ευχαριστώ. Ευαγγελινή ΜάρκουΕρευνήτρια ΙΙΕ (ΚΕΡΑ) / ΕΙΕ