Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Παπαγεωργιάδου Χαρίκλεια
Τα Ινστιτούτα του ΕΙΕ υπακούοντας στις επιταγές του Υπουργείου και ανταποκρινόμενα στις ανάγκες της χώρας προέβησαν αυτοβούλως στη μεταξύ τους συγχώνευση, απεμπολώντας, μεταξύ άλλων, και το «ιστορικό» τους όνομα με το οποίο ήταν γνωστά στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Παρόλα αυτά οι ερευνητές του ΕΙΕ βρίσκονται σήμερα στη δυσάρεστη θέση να υφίστανται την άνιση μεταχείριση έναντι του ΕΚΚΕ, το οποίο εντάσσεται στο ΕΙΕ χαίροντας εξαιρετικών προνομιών σε σχέση με τα υπάρχοντα Ινστιτούτα.1. Αλλοιώνεται ο τίτλος του ΕΙΕ,στον οποίο επεξηγματικά παρατίθενται τα επιστημονικά πεδία που το απαρτίζουν-τακτική άγνωστη μέχρι τώρα και επιβληθείσα από την ένταξη του ΕΚΚΕ. Και είναι απορίας άξιο πώς ένα Ίδρυμα Ερευνών μετά την παύλα μετουσιώνεται και ουσιαστικά υποβιβάζεται σε Κέντρο Μελετών. ΄Η το ένα θα είναι ή το άλλο. Αν δεν χρειαζόμαστε ως χώρα Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών ας έχουν οι κρατούντες το θάρρος και την πολιτική τόλμη να το καταργήσουν, σε μια εποχή μάλιστα κατά την οποία πανθομολογείται ο ρόλος της έρευνας ως μοχλός ανάπτυξης.2. Η προνομιακή εκπροσώπηση του ΕΚΚΕ στο ΔΣ συνιστά παραβίαση κάθε σχέσης ισοτιμίας μεταξύ των Ινστιτούτων, εκτός αν προβλέπται κάποιου είδους αυτοτέλειά του σε αντιδιαστολή με την πράξη ένταξής του στο ΕΙΕ.Εν συντομία, οι παράγραφοι 2 και 4 βρίσκονται σε πλήρη αντιδιαστολή με την εισαγωγική παρ. 1, εφόσον η ένταξη του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ ως Ινστιτούτο δεν δικαιολογεί τους προνομιακούς όρους με τους οποίους γίνεται αυτή και θίγει κατάφωρα την αρχή τις ισοτιμίας με τα άλλα Ινστιτούτα.Παράλληλα, τα υπάρχοντα Ινστιτούτα του ΕΙΕ καλούνται να συναινέσουν στη νέα αυτή συγχώνευση σε ένα θολό τοπίο όσον αφορά στις οικονομικές παραμέτρους της (μισθοδοσία αυξημένου προσωπικού, κάλυψη λειτουργικών αναγκών κλ.π.) για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμμία πρόνοια, και τις οποίες επωμίζεται το ΕΙΕ ως φορέας υποδοχής.Εν κατακλείδι, αν η πολιτεία θεωρεί ότι τελικά χρειάζεται ένα ακόμα εσωστρεφές και μίζερο Κέντρο Θετικών, Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών δικαιούται να το πράξει, ας αναλογιστεί όμως και τις συνέπειες, και σε διεθνές επίπεδο, και ας αναλάβει τις ευθύνες της για την κατάργηση ενός Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
 
 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ
Όπως έχει ήδη δηλωθεί επισήμως προς πάσα κατεύθυνση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών: Α. «Αντιτίθεται απολύτως σε οιανδήποτε μεταβολή της διεθνώς κατοχυρωμένης ιστορικής ονομασίας του ΕΙΕ, στα Ελληνικά «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών» και στα Αγγλικά «National Hellenic Research Foundation». Το ΕΙΕ υποστήριξε εξαρχής τη διατήρηση της ονομασίας του ΕΚΚΕ τόσο για λόγους ιστορικούς όσο και για λόγους αναγνωρισιμότητας στην εθνική και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Για τους ίδιους ακριβώς λόγους, το ΕΙΕ δικαιούται να διατηρήσει αναλλοίωτη τη δική του ονομασία, με το επιπλέον δεδομένο ότι η ονομασία αυτή εμπεριέχει εννοιολογικά το σύνολο των επιστημών χωρίς διακρίσεις. Με την ονομασία αυτή («brand-name») στα Ελληνικά και στα Αγγλικά έχουν συναφθεί οι εθνικές και διεθνείς συμβάσεις εκτέλεσης ερευνητικών έργων, έχουν αναπτυχθεί οι διεθνείς συνεργασίες του ΕΙΕ και έχουν διεκδικηθεί επιτυχώς διεθνή προγράμματα που αποφέρουν σημαντικότατους πόρους στην ελληνική οικονομία. Το ογκώδες δημοσιευμένο ερευνητικό έργο του ΕΙΕ καταγράφεται για πάνω από τέσσερις δεκαετίες στη διεθνή βιβλιογραφία και στις διεθνείς βάσεις δεδομένων υπό την επωνυμία «National Hellenic Research Foundation». Τυχόν αλλαγή της επωνυμίας αυτής εξαφανίζει βιαίως το ΕΙΕ από την ηλεκτρονική αποτύπωση της παγκόσμιας επιστημονικής παραγωγής». Συνεπώς, η παράγραφος 2 του άρθρου 9 πρέπει να καταργηθεί. Β. «Κρίνει ως αθέμιτες τις οποιεσδήποτε χαριστικές διατάξεις που θα επιδιώκουν «ειδική» συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΕ κατά παράβαση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, της ισότιμης μεταχείρισης των Ινστιτούτων του και των κανόνων αναλογικής εκπροσώπησης του ερευνητικού και διοικητικού/τεχνικού προσωπικού του ΕΙΕ. Η ένταξη του νέου Ινστιτούτου ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ και η σύνθεση του νέου Δ.Σ. οφείλουν να ακολουθήσουν απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα στον Ν. 1514/85″. Συνεπώς, η παράγραφος 4 του άρθρου 9 πρέπει να καταργηθεί. Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Διευθυντής Ερευνών ΕΙΕ,Μέλος του Δ.Σ. του ΕΙΕ
 
 
Χαράλαμπος Κασίμης
Θα ήθελα να σημειώσω ότι ως κοινωνικός επιστήμονας βρίσκω άστοχη, απαξιωτική και πολιτικά προκλητική την πρόθεση της κυβέρνησης να συγχωνεύσει το ΕΚΚΕ και να συρρικνώσει την κοινωνική έρευνα σε μια περίοδο που ο τόπος την έχει ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε. Η απόφαση για την συγχώνευση του ΕΚΚΕ έχει έντονα τα στοιχεία της ίδιας ιδεολογικής και πολιτικής απόπειρας για την κατάργηση, συγχώνευση, συρρίκνωσή του που σημαδεύει την τύχη του Κέντρου τα τελευταία τριάντα χρόνια. Απειλές, πιέσεις, παρεμβάσεις, που παρ’ όλα αυτά τις άντεξαν οι ερευνητές και το προσωπικό του ιδρύματος και παρέδωσαν σημαντικές έρευνες για την ερευνητική κοινότητα και την ελληνική κοινωνία γενικότερα.Όταν η πολιτική δεν αντλεί από τα δεδομένα της κοινωνικής έρευνας, δεν μπορεί να εκτιμήσει την αξία της προστασίας του δημόσιου, αυτόνομου ρόλου ενός κέντρου κοινωνικών ερευνών. Εκτός εάν περιμένει καλύτερα αποτελέσματα, οικονομικά και επιστημονικά, από την συρρίκνωση και την ‘ιδιωτικοποίηση’ της κοινωνικής έρευνας.Έχοντας προσωπική άποψη για την ποιότητα της ερευνητικής δουλειάς των ερευνητών του Κέντρου αλλά και για την επίπονη συγκρότηση σημαντικών υποστηρικτικών ερευνητικών δομών για τις κοινωνικές επιστήμες στο ΕΚΚΕ, θεωρώ ότι οι αρνητικές συνέπειες της συγχώνευσής του θα είναι πολλαπλάσιες των ισχνών οικονομικών αποτελεσμάτων που επιδιώκει η κυβέρνηση. Χαράλαμπος ΚασίμηςΚαθηγητής Αγροτικής ΚοινωνιολογίαςΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών(Διευθυντής Ινστιτούτου Αστικής & Αγροτικής Κοινωνιολογίας/ΕΚΚΕ, 1995-2000)
 
 
Α. Πίντζας (εκ μέρους του ΕΓΣ / ΙΒΦΧΒ-ΕΙΕ)
Επισυνάπτεται Επιστολή του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (ΕΓΣ) του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) της 21ης Σεπτεμβρίου 2012 ——————————————————————— Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2012Αριθ. Πρωτ. (ΙΒΦΧΒ) : 147 ΠροςΚαθηγητή Κωνσταντίνο ΑρβανιτόπουλοΥπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Καθηγητή Αντώνιο ΜανιτάκηΥπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινοποίηση-Καθηγητή Βασίλη ΜάγκλαρηΓενικό Γραμματέα Έρευνας &Τεχνολογίας - Δρ. Βασιλική ΜεσθανέωςΔ/ντρια Δ/νσης Εποπτείας Ερευνητικών ΦορέωνΓενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας Θέμα: Συγχωνεύσεις Ερευνητικών Κέντρων Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Με αφορμή την πρόθεση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να προχωρήσει σε νέο γύρο συγχωνεύσεων που αφορούν σε Ερευνητικά Κέντρα που επιβλέπονται από την ΓΓΕΤ και συγκεκριμένα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ) του ΕΙΕ, θα ήθελε να επισημάνει τα ακόλουθα: Δεν έχουν παρέλθει παρά ελάχιστοι μήνες από την ήδη συντελεσθείσα εσωτερική συγχώνευση δυο ιστορικών Ινστιτούτων του ΕΙΕ στο τομέα των θετικών επιστημών, με μεγάλη συνεισφορά στην ερευνητική φυσιογνωμία της χώρας, συγκεκριμένα του Ινστιτούτου Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ) και του Ινστιτούτου Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ). Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι 25 ερευνητές του νέου Ινστιούτου (ΙΒΦΧΒ) έχουν επιτύχει την τελευταία 3ετία πλέον των 7 εκατομμυρίων ευρώ εισροές προερχόμενες από ανταγωνιστικές πηγές χρηματοδότησης (κυρίως ΕΕ), δημιουργώντας παράλληλα πολλαπλάσιες θέσεις εργασίας νέων ερευνητών. Οι δρομολογημένες δε συνέργειες του νέου Ινστιτούτου (ΙΒΦΧΒ) αναμένεται να αυξήσουν περαιτέρω το σύνολο των επιστημονικών και οικονομικών δεικτών.Επισημαίνεται ότι η συντελεσθείσα συγχώνευση προτάθηκε αυτοβούλως από το ερευνητικό σώμα και των 2 Ινστιτούτων, αφενός με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην πρωτοφανή συγκυρία που βιώνει ο τόπος μας και αφετέρου στην προσπάθεια διαμόρφωσης μιας θετικής πρότασης σε ότι αφορά τον ανασχεδιασμό του ερευνητικού ιστού της χώρας. Θεωρούμε οτι η στάση ευθύνης που επιδείξαμε ήταν σε απόλυτη συμφωνία με το πνεύμα και τα κελεύσματα της πολιτικής ηγεσίας. Η ορθολογική αποτίμηση της ήδη υλοποιηθείσας συγχώνευσης προϋποθέτει ικανό χρόνο λειτουργίας της ώστε να αναδειχθούν τα δυνατά σημεία των ερευνητικών συνεργειών που έχουν ήδη δρομολογηθεί και να καταστεί δυνατή η ουσιαστική αξιολόγηση των ερευνητικών δράσεων, με βάση θεσμοθετημένες διαδικασίες από διεθνείς επιτροπές.Η αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού απαιτεί συντεταγμένη πορεία με βάση ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την έρευνα και την καινοτομία και απόλυτο σεβασμό στις αρχές και τη δεοντολογία της επιστημονικής αριστείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση διακινδυνεύεται η ίδια η υπόσταση του οικοδομήματος της έρευνας και η αποστολή της, απαξιώνοντας επιτεύγματα μισού αιώνα. Η εσπευσμένη συγχώνευση του ΕΙΕ με οποιονδήποτε άλλο φορέα λίγο πριν τη δρομολόγηση της υπεσχημένης αξιολόγησης-πλαίσιο που φέρεται να στοχεύει στην ορθολογική αναδιάρθρωση του συνόλου του ερευνητικού ιστού της χώρας, δεν μπορεί να συντελεστεί με επιτυχία δίχως την ύπαρξη λεπτομερούς τεχνοοικονομικής μελέτης. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα διαταραχθεί το εξαιρετικά ευαίσθητο οικονομικό πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού του ΕΙΕ, που διαμορφώθηκε διαχρονικά από την συνύπαρξη Ινστιτούτων θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών σε συνθήκες οξείας χρηματοδοτικής καχεξίας από πλευράς Πολιτείας. Η επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών» κρίνεται αναντικατάστατη, δεδομένου ότι καλύπτει εννοιολογικά το σύνολο των επιστημών, είναι διεθνώς κατοχυρωμένη, με μεγάλο ιστορικό φορτίο και αναγνωρισιμότητα (brand-name), είναι δε συνδεδεμένη με περιουσιακά στοιχεία και διεθνείς υποχρεώσεις. Με βάση τις παραπάνω επισημάνσεις θα θέλαμε να δηλώσουμε την αντίθεση μας για οποιεσδήποτε πρόχειρες και δυνητικά επιζήμιες επιλογές που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου μας όπως και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στο σύνολό του. Με εκτίμηση,Τα μέλη του ΕΓΣ- ΙΒΦΧΒ/ΕΙΕ Δρ Β. Ζουμπουρλής Δρ Σ. Ζωγράφος Δρ Ι. Κώστας Δρ Σ. Κυρτόπουλος Δρ Α. Πίντζας
 
 
ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Η Σύνοδος των Προέδρων των ΕΚ επαναδιατυπώνει την ανησυχία της όσον αφορά τις προωθούμενες συγχωνεύσεις ΕΚ με διαδικασίες που δεν έχουν σχέση με το χώρο της έρευνας και πριν από τις επικείμενες αναδιαρθρώσεις τις οποίες θα προωθήσει η ΓΓΕΤ και το Υπουργείο Παιδείας.Οι προωθούμενες συγχωνεύσεις βασίζονται σε πρόχειρες, μη επαρκώς τεκμηριωμένες και βιαστικές αποφάσεις, οι οποίες κινδυνεύουν να λειτουργήσουν αρνητικά για την εξυπηρέτηση του στόχου τον οποίο προορίζονται να εξυπηρετήσουν, όταν η πλήρης απουσία οικονομικού ή άλλου θετικού αποτελέσματος, αργά ή γρήγορα, διαπιστωθεί. Αποτελούν, επίσης, ανορθολογική επιλογή και κακό προηγούμενο για τη συνέχεια, καθώς προωθούνται «λύσεις» χωρίς προηγούμενη μελέτη των επιπτώσεών τους, χωρίς σύγκριση εναλλακτικών σεναρίων και χωρίς τη συναίνεση των εμπλεκομένων φορέων και της ευρύτερης ερευνητικής-ακαδημαϊκής κοινότητας.Η Σύνοδος ζητεί το διαχωρισμό των ζωντανών αυτών ερευνητικών φορέων από τις προωθούμενες διαδικασίες συγχώνευσης που δεν συνάδουν με τη φύση και το αντικείμενό τους, ούτε σέβονται το θεσμικό πλαίσιο που τους διέπει, και την παραπομπή του σχετικού ζητήματος στις συντεταγμένες διαδικασίες αναδιάρθρωσης του ερευνητικού ιστού που βρίσκονται, εξάλλου, σε εξέλιξη. Εκ μέρους της Συνόδου των Προέδρων ΕΚ, Καθηγ. Κώστας ΦωτάκηςΣυντονιστής της Συνόδου