Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ευαγγελινή Μαρκου
Αξιότιμε κύριε υπουργέ, Όπως αναφέρεται στα μηνύματα που έχουν ήδη αποσταλεί από τους συναδέλφους, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται η απορρόφηση του ΕΚΚΕ από το ΕΙΕ στο άρθρο 9, μόνο ερωτήματα και σύγχιση προκαλεί, αποτυγχάνοντας να οδηγήσει σε μια ξεκάθαρη πρόταση για την αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού. Θα σταθώ σε τρία σημεία, τα οποία θα πρέπει και κατά τη γνώμη μου να επανεξεταστούν και να διορθωθούν στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο: 1. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μεταβληθεί η επωνυμία του ΕΙΕ η οποία είναι κατοχυρωμένη διεθνώς, τόσο ιστορικά όσο και επιστημονικά. Μια τόσο σημαντική αλλαγή με βεβαιότητα θα προκαλέσει διοικητικές δυσλειτουργίες και θα οδηγήσει στην υποβάθμιση ΕΙΕ. Η αναφορά στη μελέτη των θετικών, των ιστορικών και των κοινωνικών επιστημών (με την ενσωμάτωση του ΕΚΚΕ) θα εμπλουτίσει τα ερευνητικά πεδία του Ιδρύματος, χωρίς να είναι απαραίτητη η αλλαγή της ονομασίας. 2. Το ΕΚΚΕ με την ενσωμάτωσή του στο ΕΙΕ θα πρέπει να αποτελέσει ένα ανεξάρτητο Ινστιτούτο και να μην αλλοιώσει την ήδη υπάρχουσα δομή του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα Υποδοχής. 3. Στο άρθρο 9 δεν γίνεται καμία αναφορά στην αύξηση των πόρων του ΕΙΕ, οι οποίοι σήμερα μετά βιας επαρκούν για την μισθοδοσία του προσωπικού. Θα πρέπει να γίνει σαφής στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, η πρόνοια της κυβέρνησης για επιπρόσθετη επιχορήγηση του ΕΙΕ, η οποία φυσικά θα πρέπει να επιλύσει το πρόβλημα του ελλειμματικού προϋπολογισμού. Σας ευχαριστώ. Ευαγγελινή ΜάρκουΕρευνήτρια ΙΙΕ (ΚΕΡΑ) / ΕΙΕ
 
 
Γραφείο Προέδρου ΕΚΕΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)(Έκτακτη Συνεδρία 162/03.10.2012) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη: o Το σχέδιο νόμου για την «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση και ιδιαίτερα το άρθρο 7 αυτού, το οποίο αναφέρεται στην ένταξη του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ) στο ΕΚΕΤΑo τις προγενέστερες αποφάσεις του για το ζήτημα της ένταξης του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑo τις σχετικές αποφάσεις της Συνόδου των Προέδρων Ερευνητικών Κέντρωνo τα αποτελέσματα των επαφών του με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες 1. Εκφράζει την έντονη ανησυχία του και επιφύλαξή του ως προς το αποτέλεσμα των προωθούμενων συγχωνεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη του ότι δεν συνοδεύονται από μελέτη σκοπιμότητας, δεν έχουν οριστεί σαφή κριτήρια με βάση τα οποία έχουν σχεδιαστεί οι επιχειρούμενες συγχωνεύσεις, δεν έχει προηγηθεί η απαραίτητα ανάλυση κόστους-οφέλους, με συνέπεια, να μην τεκμηριώνεται το τυχόν όφελος που θα προκύψει, ώστε να δικαιολογείται η οποιαδήποτε συγχώνευση. Δεδομένου δε ότι οι επιχειρούμενες συγχωνεύσεις δεν γίνονται με γνώμονα ξεκάθαρης στρατηγικής για την έρευνα και δεν συνοδεύονται από μετρήσιμα οικονομικά αποτελέσματα, η επίτευξη των στόχων του όλου εγχειρήματος κινδυνεύει να αποβεί άκαρπη. 2. To EKETA, στα πλαίσια της αναγκαιότητας αναδιάρθρωσης και εξορθολογισμού της δομής και λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων, η οποία επιχειρήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 «Συγχωνεύσεις ερευνητικών φορέων» του Ν. 4051/2012, ανταποκρινόμενο στην έκκληση της Πολιτείας με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας στις δαπάνες των ερευνητικών φορέων και τη λειτουργική ενοποίηση των ερευνητικών Ινστιτούτων με βάση τη θεματική συνάφεια αυτών, προέβη ήδη σε περιορισμό των Ινστιτούτων του από 6 σε 4. Κάθε περαιτέρω αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο του νέου νομοθετικού πλαισίου για την έρευνα και δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο της εκάστοτε «διοικητικής μεταρρύθμισης». 3. Εάν, παρά ταύτα, η σχεδιαζόμενη ένταξη του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ προχωρήσει, το Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ επιθυμεί να καταστήσει σαφές ότι: α) Η επίτευξη της μείωσης κόστους με αντίστοιχη ωφέλεια για το κράτος είναι αμφίβολη, ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη του ότι το ΕΚΕΤΑ είναι σχεδόν αυτοχρηματοδοτούμενο, με την ετήσια τακτική επιχορήγησή του από τον κρατικό προϋπολογισμό τον τελευταίο χρόνο να ανέρχεται μόλις στο 7% των συνολικών εισροών του. Δεδομένου δε ότι το ΚΕΤΕΑΘ δε γειτνιάζει γεωγραφικά με το ΕΚΕΤΑ, θεωρείται πιθανότερη η αύξηση των λειτουργικών δαπανών στο σύνολό τους, λόγω περισσοτέρων μετακινήσεων προσωπικού, παρά η μείωση αυτών. β) Θεωρεί αυτονόητη προϋπόθεση για την τυχόν ένταξη του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ τη μεταφορά του συνόλου της ετήσιας τακτικής επιχορήγησής του στο ΕΚΕΤΑ, προκειμένου να συνεχιστεί η εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΚΕΤΕΑΘ από το ΕΚΕΤΑ για την κάλυψη της μισθοδοσίας του και των ανελαστικών δαπανών του. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύει να τεθεί σε κίνδυνο ακόμη και η βιωσιμότητα του ΕΚΕΤΑ. γ) Αποβλέπει στην ουσιαστική ενσωμάτωση του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ με την ένταξη των ερευνητικών του ομάδων στις υφιστάμενες ερευνητικές ομάδες των Ινστιτούτων του ΕΚΕΤΑ, συναφών αντικειμένων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συνέργεια μεταξύ των Ινστιτούτων. δ) Θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση την άμεση αξιολόγηση και αποτίμηση του ΚΕΤΕΑΘ σε διοικητικό / οικονομικό επίπεδο από κοινή επιτροπή ΕΚΕΤΑ/ΚΕΤΕΑΘ, ώστε να καταστούν διαθέσιμα τα απαραίτητα στοιχεία για τη λήψη αποφάσεων με σκοπό την αποτελεσματική διοικητική και οικονομική ένταξη του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ. ε) Τάσσεται υπέρ της αξιολόγησης του ΚΕΤΕΑΘ και των Ινστιτούτων του ΕΚΕΤΑ σε επιστημονικό επίπεδο από εξωτερικούς, διεθνώς αναγνωρισμένους και καταξιωμένους επιστήμονες, με στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των Ινστιτούτων για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού οφέλους και συνεργειών από την ένταξη του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ. στ) Θα προσκαλέσει άμεσα, τη διοίκηση του ΚΕΤΕΑΘ για ουσιαστική συζήτηση και λήψη αποφάσεων με στόχο την κοινή προσέγγιση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν από την ένταξη του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ και υλοποίηση των σχετικών αυτών αποφάσεων στα πλαίσια και των παραπάνω ενεργειών. Ο Πρόεδρος ΔΣ Τα Μέλη ΔΣΑ. Κωνσταντόπουλος Γ. ΓιαννόπουλοςΕ. ΚακαράςΜ. ΠέτρουΑ. Νικολαΐδου
 
 
Μαρία Κάνδυλα
Tρία θέματα που προκύπτουν από το άρθρο είναι η επωνυμία, η διοικητική εκπροσώπηση και η χρηματοδότηση. 1) Η νέα επωνυμία δημιουργεί σημαντικά προβλήματα ενώ δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα. Συγκεκριμένα:* Με την επωνυμία του το ΕΙΕ δραστηριοποιείται στο διεθνή ερευνητικό χώρο 4 δεκαετίες και με αυτήν έχει καταγραφεί και κατοχυρωθεί το επιστημονικό του έργο. Η μετονομασία του Ιδρύματος θα δημιουργήσει εμπόδια στην αποτύπωση και αξιολόγηση του συνολικού έργου του ΕΙΕ από διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων, πράγμα που είναι εξαιρετικά επιζήμιο για το διεθνές κύρος του Ιδρύματος.* Με την επωνυμία αυτή το ΕΙΕ έχει συνάψει ως νομικό πρόσωπο συμβάσεις για ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά έργα και είναι καταχωρημένο στην Ε.Ε. για τη γρήγορη και εύκολη αναγνώρισή του κατά την υποβολή και διαχείριση ερευνητικών έργων. Η αλλαγή του ονόματος θα προκαλέσει γραφειοκρατικό χάος και θα δημιουργήσει εμπλοκές στα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα του Ιδρύματος, που είναι ζωτικά για τη λειτουργία του.* Ο τίτλος Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών είναι από μόνος του αρκετά ευρύς και περιλαμβάνει αυτονόητα όλες τις επιστήμες, όπως τις θετικές, ιστορικές και κοινωνικές, χωρίς ανάγκη περαιτέρω διευκρίνισης.* Η διατήρηση της επωνυμίας του Ιδρύματος, η οποία έχει το ευρύτερο δυνατό νόημα, εξασφαλίζει την απρόσκοπτη ερευνητική του δραστηριότητα, η οποία ευχόμαστε να συνεχιστεί στο μέλλον για πολλές δεκαετίες και αιώνες ακόμα. Μπροστά στην αδυναμία πρόβλεψης του ερευνητικού τοπίου στο τόσο μακρινό μέλλον, το καλύτερο που μπορούμε να κληροδοτήσουμε στο ΕΙΕ είναι μία περιγραφή που να του επιτρέπει να παρακολουθήσει όλες τις εξελίξεις, όπως οι γενικές ονομασίες «Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο» ή «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών» λειτουργούν για τα αντίστοιχα Ιδρύματα. 2) Η νέα συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άνιση για τους ερευνητές και υπαλλήλους του σημερινού ΕΙΕ. Η σχετική διάταξη δίνει ξεχωριστή εκπροσώπηση στους ερευνητές και υπαλλήλους του ΕΚΚΕ στο Δ.Σ., πράγμα που δε δικαιολογείται ούτε από τον αριθμό τους ούτε από την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των ερευνητικών Ινστιτούτων του Ιδρύματος. Εφόσον σύμφωνα με το παρόν άρθρο το ΕΚΚΕ εντάσσεται ως ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΙΕ, θα πρέπει να διέπεται από τους ίδιους κανόνες και να έχει την ανάλογη εκπροσώπηση με τα υπόλοιπα Ινστιτούτα του Ιδρύματος. 3) Τέλος, το σχετικό άρθρο παραλείπει να ρυθμίσει το ζήτημα της κάλυψης των μισθών και των λειτουργικών εξόδων του ΕΚΚΕ. Θα πρέπει να προβλεφθεί και να εξασφαλισθεί ότι η επιχορήγηση του ΕΙΕ θα αυξηθεί τόσο, ώστε να καλύπτονται οι δαπάνες για τη μισθοδοσία και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα του ΕΚΚΕ. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη είναι επιβεβλημένη, δεδομένου ότι η ένταξη του ΕΚΚΕ πραγματοποιείται σε μία χρονική συγκυρία, κατά την οποία ο προϋπολογισμός του ΕΙΕ είναι ήδη ελλειμματικός. Μαρία ΚάνδυλαΕρευνήτρια Δ, Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας, ΕΙΕ
 
 
Αλκιβιάδης – Κωνσταντίνος Κεφαλάς
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 αναφέρεται ότι στον νέο τροποποιημένο κανονισμό του ΕΙΕ θα αναφέρονται τα «..ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη του ερευνητικού, ταχνικού και διοικητικού-βοηθητικού προσωπικού…». Από όσο γνωρίζω, τα «προσόντα» των Ερευνητών στις διάφορες ερευνητικές βαθμίδες καθορίζονται από τον Ν1514. Συνεπώς η παρούσα παράγραφος, θα πρέπει να αναφέρεται στα «ειδικότερα προσόντα» του τεχνικού και διοικητικού-βοηθητικού προσωπικού, εκτός και αν ο νομοθέτης σκοπεύει να εισάγει «ειδικότερα προσόντα» για τους Ερευνητές που δεν περιγράφονται στον Ν1514.
 
 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ
Χαιρετίζω ειλικρινά την γενναία στάση των συναδέλφων του Δ.Σ. του ΕΚΚΕ που (όπως προκύπτει και από την ανακοίνωσή τους εδώ) αρνούνται το δηλητηριασμένο «δώρο» που επιχειρεί να τους δώσει ο νομοθέτης, με την χαριστική διάταξη περί συγκρότησης του νέου Δ.Σ. του ΕΙΕ. Πράγματι, η σχετική πρόβλεψη της παραγρ. 4 «αντιβαίνει στην ισότιμη εκπροσώπηση του συνόλου των εργαζομένων» και «δυναμιτίζει αναίτια το κλίμα μεταξύ των δύο φορέων», όπως υπογραμμίζουν οι συνάδελφοι του ΕΚΚΕ.Είναι άλλωστε και τελείως παράνομη, καθώς αντιβαίνει στο νόμο-πλαίσιο της έρευνας (1514/85), ο οποίος δεν μπορεί να αλλάξει περιπτωσιακά. Είναι, λ.χ., ως εάν, ενώ υπάρχει ο νόμος-πλαίσιο των πανεπιστημίων που περιγράφει τα προσόντα για να γίνεις επίκουρος καθηγητής, να έμπαινε σε ένα νομοσχέδιο μια διάταξη που να έλεγε ότι, ειδικά στο τάδε πανεπιστήμιο, τα προσόντα αλλάζουν. Το ΕΙΕ έχει σταθεί ομόψυχα στο πλευρό των εργαζομένων του ΕΚΚΕ, ζητώντας να μην προχωρήσει αυτή η επιλεκτική συγχώνευση που είναι πρόχειρη, ατεκμηρίωτη και χωρίς μελέτη των επιπτώσεών της, και απαιτώντας κάθε περαιτέρω αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού να εξεταστεί στο πλαίσιο της ενίσχυσης της έρευνας ως μοχλού ανάπτυξης και όχι να αντιμετωπιστεί ως «διοικητική μεταρρύθμιση».Το ΕΙΕ έχει επίσης ζητήσει, σε κάθε περίπτωση, να μη θιγούν τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων του ΕΚΚΕ,τα οποία δυστυχώς καταπατεί κατάφορα το παρόν νομοσχέδιο. Το ΕΙΕ, τέλος, υποστήριξε εξαρχής τη διατήρηση της ονομασίας του ΕΚΚΕ τόσο για λόγους ιστορικούς όσο και για λόγους αναγνωρισιμότητας στην εθνική και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Για τους ίδιους ακριβώς λόγους, το ΕΙΕ δικαιούται να διατηρήσει αναλλοίωτη και τη δική του ονομασία.Νομίζω ότι μια ξεκάθαρη τοποθέτηση του ΕΚΚΕ και επ’ αυτού του ζητήματος, θα αφαιρέσει κάθε σκιά στις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών και θα ισχυροποιήσει την ενότητα που απαιτείται στην παρούσα φάση, και σίγουρα θα απαιτηθεί και στο μέλλον, απέναντι στα δύσκολα που έρχονται. Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Διευθυντής Ερευνών ΕΙΕ,Μέλος του Δ.Σ. του ΕΙΕ