Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Τραμουντάνης Άγγελος
Η αν λόγω προτεινόμενη συγχώνευση δεν προκύπτει από κάποιον ευρύτερο σχεδιασμό για την έρευνα. Αντιθέτως, η ήδη πραγματοποιηθεί σε αναδιάρθρωση ΔΟΥ ερευνητικού ιστού με την προηγούμενη συγχώνευση Ινστιτούτων, έχει ήδη οδηγήσει στη συρρίκνωση του ιστού και στην απώλεια κονδυλίων από ερευνητικά προγράμματα. Στις παρούσες συνθήκες κρίσης που πλήττουν τη χώρα, ποτέ δεν ήταν περισσότερο αναγκαία από τώρα η προστασία του δημόσιου χαρακτήρα της έρευνας. Συνεπώς, θα ήθελα να παρατηρήσω τα ακόλουθα σημεία. Η αν λόγω επιλεκτική συγχώνευση φορέων γίνεται κατά παρέκκλιση του ειδικού θεσμικού πλαισίου που διέπει την έρευνα (Ν.1514/85). Αντ´ αυτού, θα μπορούσε να υποστηριχθεί και προαχθεί η έρευνα μέσω μιας ολικής αναδιάρθρωσης των ερευνητικών φορέων που υπάγονται στη ΓΓΕΤ, και πολυ περισσότερο, μέσω της αναδιάρθρωσης του συνόλου του δημοσίου ερευνητικού ιστού της χώρας. Η αναδιάρθρωση όμως αυτή δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με αμφίβολης αποτελεσματικότητας ad-hoc κριτήρια, αλλά αντιθέτως, μέσω αξιολόγησης, απο βλέποντας σε συγκεκριμένα αναπτυξιακά οφέλη. Συνεπώς, η αποκοπή του ΕΚΚΕ από τους υπόλοιπους ερευνητικό θα φορείς και η συμπερίληψη του σε ένα κατάλογο του Υπό. Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μαζι με άλλους, άσχετους με την έρευνα φορείς κρίνεται ως απολύτως μη-ορθολογική. Θα επιθυμούσα επίσης να τονίσω την αντισυνταγματικότητα του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση του ΕΚΚΕ καταργείται ευθέως η συνταγματικά κατοχυρωμένη μονιμότητα του υπηρετούντος προσωπικού, καθώς η μεταφορά στο ΕΙΕ συνοδεύεται από την μετατροπή της σχέσης εργασίας σε σχέση εργασίας ιδ. Δικαίου αορίστου χρόνου. Με αφορμή τα ανωτέρω, προτείνεται η απόσυρση του άρθρου 9 και η αντιμετώπιση του ΕΚΚΕ όχι αυτόνομα αλλα ως μέρος του δημοσίου ερευνητικου ιστού της χώρας. Τραμουντάνης ΆγγελοςΕιδικός Λειτουργικός ΕπιστήμοναςΕΚΚΕ
 
 
Δρ. Νικόλαος Πετρόπουλος
κ. Υπουργέ, Ανέκαθεν πίστευα ότι το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών θα έπρεπε να είναι ένας δημόσιος ερευνητικός φορέας που να συστεγάζει όλες τις επιστήμες («Φυσικές», «Ανθρωπιστικές» και «Κοινωνικές») και συνακόλουθα όλα τα ερευνητικά κέντρα, περιλεμβανομένων το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε (Δημοκριτος), το Εθνικό Αστεροσκοπείο, το Ελληνικό Κεντρο Θαλάσσιων Ερευνων (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), το Εθνικό Αστεροσκοπείο, την Ακαδημία Αδηθνών (14 κέντρα), το ΚΕΠΕ κτλ., με τα σχετικά τους Ινστιτούτα. Στη λίστα αυτή, δεν είναι μονο το ΕΙΕ που έχει μια «διεπιστημονική» διάρθρωση αλλά και η Ακαδημία Αθηνών. Φυσικά, σε μια ορθολογική αναδιάρθρωση της έρευνας, θα γίνονταν μια ανακατανομή των επιμέλους μονάδων κάτω από την ομπρέλλα των «Φυσικών» (π.χ. φυσική, χημεία, βιολογία, αστρονομία,μαθηματικά κτλ.), «ανθρωπιστικών» (ιστορία, γλώσσα, λογοτεχνία, αρχαιλογια κτλ.) και «κοινωνικών’ (π.χ. κοινωνιολογία,ανθρωπλογιία, ψυχολογία, πολιτική, οικονομια κτλ.) επιστημών και θα δημιουργούνταν τα κέντρα «φυσικών», «ανθρωπιστικών» και «Κοινωνικών Επιστημών». Φυσικά, τα παραπάνω δεν επιτυγχάνεται με το παρόν σχέδιο νόμου. Αντιθέτως γίνεται μια επιλεκτική συγχώνευση μεταξύ του «Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» και του «Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών». Αναρωτιέται κανείς γιατί συγχωνεύεται το ΕΙΕ με το ΕΚΚΕ και όχι με τα άλλα Κέντρα που αναφερονται ενδεικτικά παραπάνω; Εκτός αυτού το ΕΚΚΕ υποβαθμίζεται σε «Ινστιτούτο», με συνακόλουθη συρρικνωση του προϋολογισμού του και υποβάθμιση της σύγχρονής κοινωνικής έρευνας στη χώρα μας. Ως πρώην μέλος του Δ.Σ. του ΕΚΚΕ κατά τη δεκαετία του 1980 και ως πιστός παρατηρητής της μεταγενέστερης εξελίξής του, θα ήθελα να υπεθνθυμίσω στους νομοθέτες οτι το ΕΚΚΕ έχει πραγματοποιήσει – και συνεχίζει να πραγματοποιεί – αξιολόγες, συστηματικές και σε βάθος εμπειρικές έρευνες στους τομείς της υγείας, της φτώχειας, της δημογροαφίας, της μετανάστευσης, της οικογένειας, των διαφυλικών σχέσεων, της πολιτικής συμπεριφοράς κτλ. Σε μια εποχή που η χώρα μας διανύει μια «οικονομική» και συνάμα «κοινωνικη κριση», σε μια εποχή που η κοινωνικη έρευνα είναι ζωτικής σημασίας για τη τεκμηριωμένη διαμορφωση της κοινωνικής πολιτικής, θεωρώ οτι η σχετική επιλεκτική συγχώνευση των δύο φορέων και η υποβάθμιση του ΕΚΚΕ σε Ινστιτούτο αποτελούν μια οπισθρόμηση, μια ουσιαστική συρρίκνωση της κοινωνικής έρευνας και συνεπώς μια σημαντική απώλεια για τη χώρα μας. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να επισημάνω ότι ούτε η δικτατορία (1967-74) δεν τόλμησε να καταργήσει το ΕΚΚΕ. Ταυτοχρονα,η μετονομασία των δύο φορέων του Ε.Ι.Ε.και του ΕΚΚΕ σε ΕΙΕ-Κέντρο Θετικών, Ιστορικών και Κοινωνικών Ερευνών» και σε «Ινστιτούτο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών», συνιστά σοβαρό οργανωτικό λάθος για τους παρακάτω λόγους: -Οι επωνυμιες αυτές έχουν καθιερωθεί και καταξιωθεί διεθνώς. Η αλλαγή τους θα προκαλούσε σύγχυση στη διεθνή επιστημονική κοινότητα και στη βιβλιογραφία, πέρα απο το κόστος της αναποσαρμογής. Η μετονομασίες παραπέμπουν επίσης στον «Καλικράτη», όπου πρόεκυψαν «ενιαίοι δήμοι»με πολυσύνθετες ονομασίες. -Ο προσδιορισμός του αντικειμένου του ΕΙΕ σε «Κέντρο Θετικών, Ιστορικών και Κοινωνικών Ερευνών», εκτός του ότι υποβαθμίζει το «Ϊδρυμα» σε «Κέντρο» προκειμένου να δικαιολογήσει την μετατροπή του ΕΚΚΕ σε Ινστιτούτο, περιορίζει το δυνητικά ευρύτερο αντικείμενο του Ε.Ι.Ε. και τις προοπτικές του, -Η μετονομασία του ΕΚΚΕ σε «Ινστιτούτο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών» εκτός του ότι αποτελεί μια οργανωτική ανακολουθία (το ινσιτούτο είναι υπο-μονάδα ενός κέντρου) εγκυμονεί κινδύνους για την αρμονική συνύπαρξη των ερευνητών που προέρχονται από τους δύο φορεις – κίνδυνοι που αφορούν την εκπροσώπηση στο Δ.Σ. και έχουν επαρκώς επισημαντεί από άλλους σχολιαστές Με δεδομένες τις συηνέπειες που θα προκύψουν από την επιλεκτική συγχένευση και από την υποβάθμιση του ΕΚΚΕ, αμφιβάλλω αν θα προκύψουν σημαντικέςοικονομίες κλίμακας. Άλλωστε η συστηματική κοινωνική έρευνα ειναι ένα δημοσιο αγαθό, ενας σημαντικός συντελεστής στην κοινωνική μας αυτογνωσία και στη διαμορφωση της κοινωνικής πολιτικης και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με καθαρά οικονομιστικά και λογιστικά κριτήρια. Προτεινω την απόσυρση του σχετικού άρθρου (09) έως ότου οι νομοθέτες μας επανέλθουν με μια ορθολογικότερη και ενδεχομένως οικονομικότερη πρόταση για αναδιορθρωση της έρευνας στη χώρα μας. Προκαλεί εντύπωση το οτι η προτάση νόμου αφορά την αναδιάρθωση «ερευνητικών κέντρων», χωρίς να συνοδεύεται από μια τεκμηριωμένη εισηγητίκή έκθεση! Με τιμή, Νίκος ΠετρόπουλοςΚοινωνιολόγος
 
 
Νεκτάριος Λαθιωτάκης, Ερευνητής ΕΙΕ
Δεν είμαι αντίθετος στις συνενώσεις/συγχωνεύσεις ερευνητικών φορέων όμως διαφωνώ με την ενσωμάτωση του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ με τον τρόπο που επιχειρείται να πραγματοποιηθεί, δηλαδή απρογραμμάτιστα, βιαστικά, χωρίς διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους και ακοστολόγητα… Τέτοιες ενέργειες μόνο ζημιά μπορούν να προκαλέσουν. Παρόλα αυτά, αν τελικά η συγχώνευση του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ είναι ήδη δρομολογημένη, θα ήθελα να σχολιάσω δύο θέματα: 1) Αδυνατώ να καταλάβω γιατί δεν υπάρχει καμία αναφορά στο πως θα πορευθεί οικονομικά το ΕΙΕ μετά τη συγχώνευση του ΕΚΚΕ. Ενώ γίνεται αναφορά σε διάφορα άλλα θέματα για το σημαντικό αυτό θέμα κανένα σχόλιο. 2) Γιατί η συγχώνευση πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά παράβαση του ισχύοντος νόμου για τα ερευνητικά κέντρα και να ορίσει ιδιαίτερη μεταχείρηση στο ΕΚΚΕ όσον αφορά την εκπροσώπησή του στο ΔΣ του ΕΙΕ; Αυτό το θεωρώ προσβλητικό για τους ανθρώπους του ΕΙΕ γιατί υποψιάζομαι βασίζεται στην υπόθεση ότι το ΕΚΚΕ θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση μετά την ενσωμάτωση του και χρειάζεται ειδική μέριμνα ώστε να αποφευχθεί αυτό. Αδυνατώ να καταλάβω που βασίζεται αυτή η καχυποψία απέναντι στο ΕΙΕ που επιβάλει την συγκεκριμένη εξαίρεση από τον ισχύοντα νόμο. Επιπλέον σε περίπτωση που ισχύσει τελικά θα δημιουργήσει ένα κακό ξεκίνημα και θα οδηγήσει με σιγουριά σε μελοντικά προβλήματα στις σχέσεις του ΕΚΚΕ με τα τωρινά ινστιτούτα του ΕΙΕ.
 
 
Γιούλη Ευαγγέλου
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, Το νομοσχέδιο για τη συγχώνευση του ΕΚΚΕ με το ΕΙΕ περιλαμβάνει ορισμένα σημεία που χρειάζονται αναθεώρηση.Συγκεκριμένα, η μετονομασία του ΕΙΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2, εκτός από εξαιρετικά δύσχρηστη στην πράξη, είναι και περιττή, δεδομένου ότι το ΕΙΕ, φορέας με διακριτή ταυτότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είχε ανέκαθεν διεπιστημονικό χαρακτήρα, περιλαμβάνοντας ερευνητικά Ινστιτούτα τόσο ανθρωπιστικών όσο και θετικών επιστημών.Η σχεδιαζόμενη στο άρθρο 4 ενισχυμένη εκπροσώπηση του υπό ενσωμάτωση ΕΚΚΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΕ αντίκειται στους κανόνες αναλογικής εκπροσώπησης σε διοικητικά όργανα και στην πράξη θα δημιουργήσει προσκόμματα στην ομαλή συγχώνευση των δύο φορέων.Η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς από το άρθρο 5 σχετικά με την πηγή χρηματοδότησης του εντασσόμενου φορέα θα λειτουργήσει ως βρόγχος στην ήδη πολύ προβληματική μισθοδοσία του ΕΙΕ, με απρόβλεπτες συνέπειες και για τους δύο φορείς. Με τιμή,Γιούλη ΕυαγγέλουΙστορικόςΙνστιτούτο Ιστορικών Ερευνών,Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
 
 
Μαρία Στρατηγάκη
Η υπό διαβούλευση κατάργηση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών ως αυτοτελούς νομικού προσώπου και η υποβάθμισή του σε ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΝΠΙΔ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), συνιστά σαφή ένδειξη της υποτίμησης της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες.Σε μια περίοδο όπου η κοινωνική κρίση στη χώρα μας εντείνεται και η ανάγκη μεγαλύτερης γνώσης και έγκυρης ανάλυσης των κοινωνικών προβλημάτων αυξάνεται, το ΕΚΚΕ θα έπρεπε όχι μόνο να μην υποβαθμιστεί, αλλά να αναβαθμιστεί και να ενισχυθεί ώστε να εκπληρώσει τον σκοπό του.Ας σημειωθεί ότι τον σκοπό του, την διεξαγωγή ανεξάρτητης κοινωνικής έρευνας, τον επιτελεί χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, πέραν των δαπανών για το προσωπικό του (οι οποίες δεν θα μειωθούν με την συγχώνευση!). Το ΕΚΚΕ αντλεί πόρους από ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικής έρευνας στα οποία η συμμετοχή του θα εμποδιστεί αναμφίβολα χωρίς την ορατότητα της αυτόνομης ύπαρξης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.Με την εμπειρία της συνεργασίας μου με το ΕΚΚΕ από τη θέση της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων (Νοέμβριος 2009- Ιούλιος 2012) αλλά και ως πανεπιστημιακός (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Πάντειου Πανεπιστήμιου) έχω δημιουργήσει την πεποίθηση ότι το ερευνητικό προσωπικό του ΕΚΚΕ διακρίνεται από επιστημονική επάρκεια, δημιουργικό ερευνητικό πνεύμα και κοινωνική ευαισθησία, στοιχεία τα οποία φοβούμαι ότι δεν θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν όταν υποταχθούν σε μία δομή και σε ένα κέντρο απόφασης (ΔΣ) το οποίο υπηρετεί περισσότερα και εντελώς διαφορετικά επιστημονικά πεδία (το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών). Μαρία ΣτρατηγάκηΕπ. Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου