Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΔΕΘ και η HELLEXPO μέχρι το 2000 ήταν έτσι κι αλλιώς ένας φορέας. Το κύριο αντικείμενο τους είναι η διοργάνωση εκθέσεων στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελληνικής Περιφέρειας και αν προχωρήσει η συγχώνευσή τους μπορούν μαζί να συμβάλουν στην επιχειρηματική ανάπτυξη της Βορ. Ελλάδος , αλλά και στη καθιέρωση της Θεσσαλονίκης ως εκθεσιακής πρωτεύουσας της ευρύτερης περιοχής. Όμως ο ΟΠΕ, που είναι ο θεσμοθετημένος φορέας της Πολιτείας, θα μπορούσε να αποτελέσει τον εκτελεστικό βραχίονα μίας στρατηγικής εξωστρέφειας σε σχέση με την ανάπτυξη των εξαγωγών, σε στενή συνεργασία και με άλλους φορείς εξωστρέφειας όπως είναι ο ΕΟΤ , το Invest in Greece, αλλά και οι Εμπορικοί Ακόλουθοι της χώρας. Διαθέτει πλούσια τεχνογνωσία και στελέχη με εμπειρία και στο παρελθόν έχει επιδείξει σημαντικό έργο. Αυτό το ρόλο υπηρετεί μέχρι σήμερα και είναι εφικτό να συνεχίσει να υπηρετεί εφόσον υπάρξει η ανάλογη στήριξη και ενίσχυσή του. Πρέπει λοιπόν να γίνει σωστή μελέτη, πριν προχωρήσει το σχέδιο αυτό της τριπλής συγχώνευσης (που κατά τη γνώμη πολλών γίνεται για να σωθεί η ΔΕΘ από τον κατήφορο που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια) γιατί υπάρχουν αντιδράσεις και ανησυχίες από τους έλληνες εξαγωγείς κατά πόσο θα είναι λειτουργικό και αποτελεσματικό.
 
 
Σωτήρης Κουρής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ» Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 12-γ,«Δικαιούχος των προγραμμάτων και των δράσεων που έχουν αναλάβει οι φορείς που καταργούνται με την παράγραφο 10, καθώς και των πόρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές, είναι ο αντίστοιχος φορέας στον οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες του κάθε φορέα που καταργείται. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των φορέων που καταργούνται με την παράγραφο 10, καθώς και όσοι απασχολούνται σε αυτούς με σύμβαση έργου, παρέχουν εφεξής τις υπηρεσίες τους στους φορείς που αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους, για όλη τη διάρκεια σύμβασής τους και του προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν». 1. Το υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο για την κατάργηση Φορέων βασίζεται στην άποψη εξοικονόμησης χρηματικών πόρων. Εντούτοις, η δρομολόγηση των παραπάνω διαδικασιών θα δημιουργήσει άμεσα τεράστια προβλήματα στην απορρόφηση των εγκεκριμένων και δεσμευμένων κοινοτικών κονδυλίων από το ΕΣΠΑ για το έργο που μέχρι σήμερα υλοποιεί ο Φορέας. Ως αποτέλεσμα δεν αναμένεται όφελος για την Ελλάδα αλλά μάλλον ζημία!2. Μέχρι σήμερα, ο Φορέας, με την οργάνωσή που έχει επιτύχει και την εμπειρία του προσωπικού του, υλοποιεί στο μεγαλύτερο βαθμό με αυτεπιστασία το έργο του μέσα από αυστηρά, εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, η τήρηση των οποίων είναι απαραίτητη για την επιτυχή έκβαση της Πράξης. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ομαλή απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ που έχουν δεσμευτεί για τη χρηματοδότηση της Πράξης, μέρος των οποίων αποδίδεται στην Ελληνική Οικονομία, μέσω ασφαλιστικών, φορολογικών εισφορών κ.λπ.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα, το οποίο, σημειωτέον, συνεδριάζει τακτικά και χωρίς προβλήματα απαρτίας, εργάζεται καθ’ όλη τη θητεία του αμισθί. Συνεπώς από την κατάργηση του επίσης δεν προκύπτει κάποια εξοικονόμηση πόρων.4. Με την κατάργηση του Φορέα, η διαχείριση των Κοινοτικών κονδυλίων για την υλοποίηση της εγκεκριμένης πράξης του ΕΣΠΑ περιέρχεται στην Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Εντούτοις, η διαδικασία που θα απαιτηθεί για να περάσει η χρηματοδότηση από τον καταργούμενο Φορέα (που αποτελεί τον σημερινό δικαιούχο στο ΕΣΠΑ) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειας, καθώς και η όποια τροποποίηση απαιτηθεί για το Τεχνικό Δελτίο που υλοποιείται, είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρα. Αυτό θέτει αυτομάτως σε κίνδυνο την ομαλή υλοποίηση του έργου και μπορεί να σημάνει την σημαντική καθυστέρηση στην απορρόφηση των εγκεκριμένων Κοινοτικών κονδυλίων. Επίσης, έντονο προβληματισμό προκαλεί το κατά πόσο και πόσο γρήγορα η υπηρεσία υποδοχής του προγράμματος και των δράσεων του καταργούμενου Φορέα (η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει κάποια σχετική αρμοδιότητα ή εμπειρία) θα μπορέσει να προσαρμοστεί, προκειμένου να διαχειριστεί το υλοποιούμενο πρόγραμμα και να ανταποκριθεί στις πολύπτυχες υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, όπως για παράδειγμα στην Επιστημονική Παρακολούθηση.5. Οι σημαντικές αλλαγές που θα επιφέρει ο νέος νόμος στο σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου και οι αναπόφευκτες καθυστερήσεις που περιγράφονται ανωτέρω, θα διαταράξουν κατά πολύ την ομαλή υλοποίηση συγκεκριμένων, ιδιαιτέρως σημαντικών δράσεων του Φορέα. Ειδικότερα, ο Φορέας, ως δικαιούχος της Πράξης για τη προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου είναι υποχρεωμένος να υλοποιήσει το έργο για την Καταγραφή και Επιστημονική Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43 και β) των πουλιών της Οδηγίας 79/409 αλλά και να συντάξει το Διαχειριστικό Σχέδιο της Προστατευόμενης Περιοχής. Τα δεδομένα που θα προκύψουν από τις παραπάνω εργασίες θα καλύψουν συμβατικές υποχρεώσεις της Ελλάδας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής τους είναι πλέον ιδιαιτέρως πιεστικά. Ο Φορέας, με τον σημερινό τρόπο λειτουργίας του έχει διασφαλίσει ότι θα τηρηθούν αυτά τα χρονοδιαγράμματα. Αντιθέτως, η καθυστέρηση που με βεβαιότητα θα προκύψει μέχρι να ξεκινήσει να λειτουργεί το νέο σχήμα διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου, θα οδηγήσει στην επιβολή προστίμων στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της αδυναμίας έγκαιρης ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις της.6. Επίσης, η πιθανή μη συμβασιοποίηση προβλεπόμενων έργων, στο πλαίσιο της υλοποιούμενης Πράξης, μέχρι το τέλος του 2013 (όπως απαιτείται από το ΕΣΠΑ) μπορεί να οδηγήσει σε κήρυξη της Πράξης από την Διαχειριστική Αρχή ως ημιτελή και των δαπανών ως μη επιλέξιμες, που σημαίνει, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης του ΕΣΠΑ, ότι αυτές θα πρέπει να καλυφτούν από Εθνική συμμετοχή, ήτοι με μεγάλο οικονομικό κόστος για την Ελλάδα. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα κατά πόσο έχει υπολογιστεί αυτό το κόστος και ποιός ή ποιοί θα το χρεωθούν! Επισημαίνεται ότι ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού έχει να επιδείξει μία άψογη λειτουργία όλα αυτά τα χρόνια, όπως θα επιβεβαιώσουν όλες οι συνεργαζόμενες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ κ.λπ. Εντούτοις σήμερα είναι ο μοναδικός Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού που καταργείται!Από όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι η διατήρηση του Φορέα Διαχείρισης με τη σημερινή του υπόσταση θα διασφαλίσει στο μέγιστο βαθμό την ομαλή υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος στο ΕΣΠΑ. Εξάλλου δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η προστατευόμενη περιοχή καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις, με βάση τις οποίες άλλοι Φ.Δ.Π.Π. (5 στο σύνολό τους) παραμένουν ως έχουν.Εντούτοις αντί να καταργηθεί, θα μπορούσε τουλάχιστον να συγχωνευτεί με έναν από τους υφιστάμενους Φορείς Διαχείρισης των πλησιέστερων Προστατευόμενων Περιοχών, όπως π.χ. με τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς, τον Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού ή ακόμα και με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.
 
 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Κοζάνη 8/10/2012Αρ. Πρωτ. 86794/3066Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Περιοχή ΖΕΠΤαχ. Κώδικας : 50100 Κοζάνη ΠΡΟΣ: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΔημόσια Διαβούλευση του ΥΔΜΕΔ επί σχεδίου νόμου «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα».Τηλέφωνο : 2461052610-3Fax : 2461052614Email :info@pdm.gov.gr Θέμα: Παρατηρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Διαβούλευσης του ΥΔΜΕΔ αναφορικά με την κατάργηση και συγχώνευση φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Η βεβιασμένη και η εκ του προχείρου συγχώνευση-κατάργηση φορέων επιφορτισμένων με τη διαχείριση προστατευομένων περιοχών, θέτει σε καθεστώς καθυστέρησης και οπισθοδρόμησης, σημαντικότατες περιβαλλοντικές κατακτήσεις, οι οποίες επιτεύχθηκαν την τελευταία δεκαετία στην Χώρα μας.Οι προτεινόμενες συγχωνεύσεις δεν εδράζονται σε τεκμηριωμένη προσέγγιση με βάση μια ολοκληρωμένη οικολογική διαχειριστική πρακτική, αλλά αναδεικνύουν μια ισχυρή συγκεντρωτική τάση, η οποία ουδόλως εγγυάται την επιτυχία του εγχειρήματος.Επιπλέον, τελεί υπό αμφισβήτηση το επιχείρημα της εξοικονόμησης οικονομικών πόρων δεδομένου ότι τα διοικητικά συμβούλια των εν λόγω φορέων είναι μη αμειβόμενα, ενώ οι περισσότερες δράσεις τους χρηματοδοτούνται από Επιχειρησιακά ή ανταγωνιστικά Προγράμματα και δεν δεσμεύουν πόρους από τον τακτικό προϋπολογισμό.Ιδιαίτερα για τη Δυτική Μακεδονία, μια περιφέρεια με σημαντικότατο οικολογικό απόθεμα, οι προαναφερόμενες εξελίξεις καταγράφονται με αρνητικό πρόσημο, τόσο στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των συγκριτικών μας αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων, όσο και της εμπέδωσης μιας ισχυρής περιβαλλοντικής διαχειριστικής δομής σε επίπεδο αιρετής περιφέρειας.Πρωτίστως οι δράσεις ανάδειξης, προστασίας και αξιοποίησης του οικολογικού πλούτου απαιτούν τη συνδρομή και κινητοποίηση του συνολικού Κοινωνικού Κεφαλαίου της περιοχής αναφοράς. Αυτούς αφορά και σε αυτούς απευθύνεται. Οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο σε θέματα που σχετίζονται και αφορούν στη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, κυρίαρχα όταν το φυσικό περιβάλλον αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο μιας συλλογικής, ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας.Εν κατακλείδι, όσον αφορά στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προτείνουμε οι Εθνικοί της Δρυμοί και οι Υγρότοποί της, (Εθνικός Δρυμός Πίνδου, Εθνικός Δρυμός Πρεσπών, Υγροβιότοπος Λίμνης Καστοριάς), να αποτελέσουν έναν φορέα διαχείρισης, του οποίου οι διαχειριστικές αρμοδιότητες να εκχωρηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που είναι και ο φυσικός τους χώρος, με ξεκάθαρους στόχους και οριοθετημένες ευθύνες για την αποτελεσματικότερη και καλύτερη διαχείρισή τους. O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Κ. Δακής
 
 
Γιώργος Κανέλλης
Η προωθούμενη, σύμφωνα με το υππόψη νομοσχέδιο έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ) του Εθνικού Δρυμού του Αίνου στην Κεφαλονιά, είναι κίνηση παντελώς ατεκμηρίωτη, άστοχη και επιζήμια.Είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική περίπτωση της πανικόβλητης λογικής που επικράτησε για να ανταποκριθεί η κυβέρνηση στην ανάγκη συγχώνευσης και κατάργησης φορέων. Νησιωτικός Φορέας Διαχείρισης είναι, δύσκολο να συγχωνευθεί, καταργήστε τον.Η κίνηση αυτή είναι ατεκμηρίωτη διότι δεν συνοδεύεται από στοιχεία που να αποδεικνύουν την εξοικονόμηση πόρων από αυτήν την απόφαση, πράγμα που είναι ο κύριος λόγος, όπως υποστηρίζεται, της κατάργησης και συγχώνευσης κρατικών φορέων.Αυτό συμβαίνει διότι το μεν Διοικητικό του Συμβούλιο είναι άμισθο τα δε έξοδα μισθοδοσίας του προσωπικού και τα λειτουργικά του Φορέα καλύπτονται από ευρωπαϊκά προγράμματα. Δηλαδή ο ΦΔ ΔΕΝ κοστίζει τίποτα στο ελληνικό δημόσιο.Είναι ακόμη άστοχη και επιζήμια γιατί οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στις οποίες σχεδιάζεται να μεταφερθούν τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Φορέα, δεν είναι σε θέση λόγω και του φόρτου των άλλων τους καθηκόντων αλλά και της έλλειψης επαρκούς ειδικού επιστημονικού προσωπικού να κάνουν έργα όπως για π.χ η προκήρυξη και η υλοποίηση των υποέργων καταγραφής και παρακολούθησης των ειδών χλωρίδας, πανίδας και ορνιθοπανίδας, μανιταριών, ανάπτυξης και ραδιοχρονολόγησης της Ελάτης, των οικοτόπων και της δημιουργίας Τράπεζας Γενετικού Υλικού, η σωστή Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση μαθητών και κοινού, έργα που έχει πραγματοποιήσει και συνεχίζει να πραγματοποιεί με ευρωπαϊκά, επαναλαμβάνουμε, χρήματα ο Φορέας Διαχείρισης Αίνου.Αυτό σημαίνει ότι η ουσιαστική μελέτη και προστασία μιας προστατευόμενης περιοχής που επαξίως χαρακτηρίστηκε (εδώ και μισό αιώνα!) Εθνικός Δρυμός θα υποβαθμιστούν, κάτι άκρως αρνητικό όχι μόνο για την ίδια τη μοναδική Φύσης της ορεινής Κεφαλονιάς αλλά και εις βάρος των ευκαιριών για ήπια και εναλλακτική τουριστική ανάπτυξη του νησιού και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.Είναι επομένως φανερό ότι πρόκειται για ενέργεια πανικού, που ψαλιδίζει στο γόνατο ότι θεωρεί δευτερεύον και ανούσιο (τη μοναδική μας φύση!) για να επιδειχθεί επικοινωνιακά και χωρίς ουσία στην τρόικα η αριθμητική μείωση των ΦΔ της χώρας στο 50%. Αυτές οι ενέργειες εισάγουν σοβαρή απειλή καθυστερήσεων και επομένως ενδεχόμενων προστίμων, στην εκτέλεση έργων προστασίας/διατήρησης προστατευόμενων περιοχών αρμοδιότητας των ΦΔ, μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.Η κατάργηση του ΦΔ Εθνικού Δρυμού Αίνου, σημαίνει στην πράξη, κατάργηση του ίδιου του προστατευτικού πλαισίου του Εθνικού Δρυμού του Αίνου όπως ισχύει και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, αλλά στην ουσία την καταργείται η ίδια η περιβαλλοντική πολιτική του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου ειδικά στην Κεφαλονιά, ένα νησί παγκόσμιας περιβαλλοντικής αξίας και χώρο σημαντικής προσέλκυσης τουριστών με οικολογικές ευαισθησίες απ’ όλο τον κόσμο.Είναι ανάγκη για την ελληνική πανίδα και χλωρίδα, ανάγκη για το βιώσιμο μέλλον της Κεφαλονιάς, να ματαιωθεί αυτός ο απαράδεκτος και καταστροφικός σχεδιασμός.
 
 
Δ.Σ. ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας στη συνεδρίασή του στις 06/09/2012, συζήτησε το σχέδιο συγχωνεύσεων και καταργήσεων των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Σύμφωνα με το σχέδιο που προωθείται προς ψήφιση καταργείται ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται σε άλλες υπηρεσίες. Οι δεσμεύσεις του Υπουργείου για μη κατάργηση Φορέων Διαχείρισης καθώς και η προϋπόθεση διαβούλευσης πριν από κάθε ανακοίνωση δεν έχουν τηρηθεί. Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ως αιτιολογικό η εξοικονόμηση πόρων και η μείωση του δημοσίου. Το Δ.Σ. θεωρεί ότι η απόφαση δεν εξυπηρετεί τους στόχους που βάζει εφόσον ο Φ.Δ.Λ.Π. δεν επιφέρει καμία επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό αλλά αντιθέτως συνεισφέρει στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων (ΕΠΠΕΡΑΑ-ΕΣΠΑ) από τα οποία έχει εξασφαλισμένη τη λειτουργία του ως το 2015. Το Δ.Σ. πιστεύει ότι οι σοβαρές πιέσεις που δέχεται το οικοσύστημα της λίμνης και της ιδιομορφίας του να συνυπάρχει με την πόλη των Ιωαννίνων καθιστά αναγκαία την ύπαρξη του Φ.Δ.Λ.Π. με τη σημερινή του μορφή. Άλλωστε η δημιουργία Φορέα Διαχείρισης στη Λίμνη υπήρξε σταθερή απαίτηση της τοπικής κοινωνίας εδώ και 30 χρόνια με στόχο να ξεπεραστούν τα προβλήματα από τις πολλαπλές χρήσεις της λίμνης και τα αντικρουόμενα συμφέροντα. Η κατάργηση του Φ.Δ.Λ.Π. με τη σημερινή του αυτονομία και η δημιουργία μιας ακόμη υπηρεσίας στα πλαίσια της διοίκησης υποβαθμίζει το ρόλο του Φ.Δ.Λ.Π. και ταυτόχρονα καταργεί τον μηχανισμό ελέγχου πρόληψης. Το Δ.Σ. για όλους τους παραπάνω λόγους διαφωνεί με την κατάργηση του Φ.Δ.Λ.Π. και καλεί τους φορείς της περιοχής να υπερασπιστούν τη συνέχεια της λειτουργίας του.