Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γιάννης Μάτσας
1)Σχόλιο άρθρο 15 παρ.9: Αναφέρεται ότι η απογραφή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 3μήνου από την έναρξη ισχύος του Νόμου. Αυτό μπορεί να είναι εφικτό για το καταργούμενο ΕΙΜ αλλά όχι για τα εκκαθαριζόμενα ΕΣΥΔ και ΕΛΟΤ, όπου αναφέρεται ότι οι απογραφείς θα ορισθούν εντός μηνός από την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, δηλαδή θα ξεκινήσουν εντός του Ιουλίου 2013, ήτοι 7 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου. 2) Σχόλιο άρθρο 15 παρ.10 εδ.α): Δεν προβλέπεται στις Γενικές Διατάξεις ποιες θα είναι οι πηγές εσόδων του νέου Οργανισμού, και πιο συγκεκριμένα εάν θα διατίθενται ποσά από το Κράτος για τις υποχρεώσεις του Οργανισμού αλλά και την κάλυψη των οικονομικών του υποχρεώσεων, σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα ίδια έσοδα.
 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ – ΠΑΝΕΜΜΙ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2012 Αναφερόμενοι στο σχέδιο Νόμου σχετικά με την επικείμενη συγχώνευση του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου ΟΠΕ με τη ΔΕΘ και την HELLEXΡO, εκφράζουμε την ανησυχία των επιχειρήσεων της Πανελλήνιας Ένωσης Μικρομεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών ΠΑΝΕΜΜΙ για το παραπάνω εγχείρημα.Όπως γνωρίζετε ο ΟΠΕ έχει μία 30χρονη παρουσία στον τομέα της στήριξης και ενίσχυσης της εξαγωγικής δραστηριότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων, με σημαντικές δράσεις και πρωτοβουλίες. Ειδικότερα για τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας – τα προϊόντα της ιχθυοκαλλιέργειας αποτελούν σταθερά τα τελευταία χρόνια το πρώτο εξαγώγιμο προϊόν του κλάδου των τροφίμων και των ποτών – η συμβολή του ΟΠΕ είναι σημαντική στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του κλάδου, ιδιαίτερα δε τα τελευταία χρόνια.Ήδη η ΠΑΝΕΜΙ έχει μεταφέρει την έδρα της στις εγκαταστάσεις του ΟΠΕ, μετά από παραχώρηση γραφείου που έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη στενή συνεργασία των επιχειρήσεων του κλάδου με τα στελέχη του ΟΠΕ και ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιεί ο ΟΠΕ για την προώθηση των ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας (τσιπούρα, λαβράκι κλπ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 -2013.Η συνεργασία μας μέχρι σήμερα είναι απολύτως επιτυχημένη διότι ο ΟΠΕ διαθέτει πλούσια τεχνογνωσία και προσωπικό με βαθιές γνώσεις και μεγάλη εμπειρία σε εξωστρεφείς δραστηριότητες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ομαλή και επιτυχημένη συνεργασία των επιχειρήσεων του κλάδου με τα στελέχη του ΟΠΕ.Αναφέρουμε τα ανωτέρω, καθώς η σχεδιαζόμενη συγχώνευση, φοβούμαστε ότι θα ακυρώσει όλες αυτές τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια και θα μας στερήσει ένα πολύτιμο σύμμαχο και συμπαραστάτη.Κατόπιν των ανωτέρω, εκφράζουμε την ανησυχία μας, καθώς ειδικά αυτή την περίοδο που γίνεται μία πανεθνική προσπάθεια ανόρθωσης της οικονομίας μέσω της αύξησης των εξαγωγών, που με τη σειρά της θα συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας, η έμμεση κατάργηση του ΟΠΕ ακόμη και με ενδεχόμενη μεταφορά του αντικειμένου θα προκαλέσει ένα μεγάλο κενό στην επιχειρηματική εξαγωγική προσπάθεια που καταβάλουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πιθανόν με απρόβλεπτες συνέπειες.
 
 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
Σωστό το συγκεκριμένο μέτρο.Για την ΔΕΘ προτείνεται για λόγους λειτουργικότητας να ενταχθεί στην τοπική περιφέρεια, στη αρμόδια διεύθυνση.Η νέα εταιρία να έχει το συντονισμό και την επίβλεψη όλων των εκθέσεων που γίνονται στην Ελλάδα και διενεργούνται για την προώθηση Ελληνικών προϊόντων.Η προώθηση των εξαγωγών θα πρέπει να λειτουργήσει με νέα πρότυπα, για ουσιαστική βοήθεια στους εξαγωγείς κι όχι ΜΟΝΟ με τον παραδοσιακό τρόπο της συμμετοχής σε εκθέσεις όπου λειτουργούν περίπτερα ακόμη με υπαλλήλους του ΟΠΕ που δεν γνωρίζουν ξένες γλώσσες και δεν έχουν τουλάχιστον τα ελάχιστα επικοινωνιακά προσόντα.Το υπάρχον σύστημα ανάθεσης σε ιδιώτες είναι «διαβλητό» και θα πρέπει να αναθεωρηθεί με καθαρά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια.Να ενισχυθεί η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του ΟΠΕ ώστε οι ενδιαφερόμενοι να γίνονται κοινωνοί σύγχρονων πληροφοριών. Το όλο σύστημα επικοινωνίας του ΟΠΕ χρήζει αναθεώρησης.Το Ιστιτούτο συσκευασίας που λειτουργεί στο ΟΠΕ, δικό του το κτήριο, να ενταχθεί ουσιαστικά στον ΕΛΟΤ κι όχι με μεσοβέζικες διατάξεις που δυσχεραίνουν το έργο του.
 
 
Αριστοτέλης
Η αυτοδίκαιη παύση της απόσπασης του υπηρετούντος σε φορείς που λύονται ή καταργούνται προσωπικού, πρέπει να γίνει αφού έχουν καταρτιστεί οι Κανονισμοί και η στελέχωση των Οργανογραμμάτων των νέων φορέων που θα συσταθούν. Ποιο το νόημα να αρθεί η απόσπαση πριν από τον καθορισμό των οργανικών θέσεων, ιδιαίτερα σε ειδικές περιπτώσεις όπου οι αποσπασμένοι πληρώνονται από τους φορείς από τους οποίους έχουν αποσπαστεί και δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό των «προβληματικών» φορέων προέλευσης;