Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ
Όπως έχει ήδη δηλωθεί επισήμως προς πάσα κατεύθυνση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών: Α. «Αντιτίθεται απολύτως σε οιανδήποτε μεταβολή της διεθνώς κατοχυρωμένης ιστορικής ονομασίας του ΕΙΕ, στα Ελληνικά «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών» και στα Αγγλικά «National Hellenic Research Foundation». Το ΕΙΕ υποστήριξε εξαρχής τη διατήρηση της ονομασίας του ΕΚΚΕ τόσο για λόγους ιστορικούς όσο και για λόγους αναγνωρισιμότητας στην εθνική και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Για τους ίδιους ακριβώς λόγους, το ΕΙΕ δικαιούται να διατηρήσει αναλλοίωτη τη δική του ονομασία, με το επιπλέον δεδομένο ότι η ονομασία αυτή εμπεριέχει εννοιολογικά το σύνολο των επιστημών χωρίς διακρίσεις. Με την ονομασία αυτή («brand-name») στα Ελληνικά και στα Αγγλικά έχουν συναφθεί οι εθνικές και διεθνείς συμβάσεις εκτέλεσης ερευνητικών έργων, έχουν αναπτυχθεί οι διεθνείς συνεργασίες του ΕΙΕ και έχουν διεκδικηθεί επιτυχώς διεθνή προγράμματα που αποφέρουν σημαντικότατους πόρους στην ελληνική οικονομία. Το ογκώδες δημοσιευμένο ερευνητικό έργο του ΕΙΕ καταγράφεται για πάνω από τέσσερις δεκαετίες στη διεθνή βιβλιογραφία και στις διεθνείς βάσεις δεδομένων υπό την επωνυμία «National Hellenic Research Foundation». Τυχόν αλλαγή της επωνυμίας αυτής εξαφανίζει βιαίως το ΕΙΕ από την ηλεκτρονική αποτύπωση της παγκόσμιας επιστημονικής παραγωγής». Συνεπώς, η παράγραφος 2 του άρθρου 9 πρέπει να καταργηθεί. Β. «Κρίνει ως αθέμιτες τις οποιεσδήποτε χαριστικές διατάξεις που θα επιδιώκουν «ειδική» συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΕ κατά παράβαση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, της ισότιμης μεταχείρισης των Ινστιτούτων του και των κανόνων αναλογικής εκπροσώπησης του ερευνητικού και διοικητικού/τεχνικού προσωπικού του ΕΙΕ. Η ένταξη του νέου Ινστιτούτου ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ και η σύνθεση του νέου Δ.Σ. οφείλουν να ακολουθήσουν απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα στον Ν. 1514/85″. Συνεπώς, η παράγραφος 4 του άρθρου 9 πρέπει να καταργηθεί. Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Διευθυντής Ερευνών ΕΙΕ,Μέλος του Δ.Σ. του ΕΙΕ
 
 
Ιωάννης Κώστας
Θεωρώ ότι η προτεινόμενη συγχώνευση του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ χωρίς ορθολογικό σχεδιασμό, υλικοτεχνική μελέτη και αξιολόγηση των Ερευνητικών κέντρων καθώς και η προχειρότητα με την οποία επιχειρείται να πραγματοποιηθεί είναι ένα άλογο πείραμα που μόνο σε ζημιογόνα αποτελέσματα μπορεί να οδηγήσει. Η επιστημονική έρευνα αποτελεί μοχλό ανάπτυξης σε μια χώρα και η οποιαδήποτε παρέμβαση σε αυτήν θα πρέπει να γίνεται κατόπιν σοβαρότητας, κάτι που δεν υφίσταται στην συγκεκριμένη περίπτωση.Για ευνόητους λόγους, θεωρώ απαράδεκτη την οποιαδήποτε μετατροπή της καταξιωμένης ονομασίας «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών» σε άλλη με επιθετικούς προσδιορισμούς, κάνοντας το όνομα μη λειτουργικό. Η οποιαδήποτε μετατροπή της ονομασίας του ΕΙΕ βλάπτει όχι μόνο το ίδιο, έναν ερευνητικό οργανισμό με ιστορία άνω του μισού αιώνα, αλλά και εν γένει την έρευνα στην χώρα μας. Η ονομασία «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών» μπορεί εν δυνάμει να καλύψει κάθε μορφή έρευνας και ο τίτλος αποτελεί τιμή μας.Η σχεδιαζόμενη συμμετοχή τριών μελών του ΕΚΚΕ στο ΔΣ του ΕΙΕ κάθε άλλο παρά ισορροπημένη είναι, δεδομένου ότι όλα τα άλλα Ινστιτούτα του ΕΙΕ αντιπροσωπεύονται στο ΔΣ από ένα μόνο μέλος (τον Διευθυντή του αντίστοιχου Ινστιτούτου). Κάτι τέτοιο δεν σχεδιάζεται στην επικείμενη προαναγγελθείσα συγχώνευση άλλων ερευνητικών κέντρων της χώρας.Σε μια περίοδο βαθύτατης οικονομικής ύφεσης στην οποία τα ερευνητικά κέντρα της χώρας ασφυκτιούν, προτείνεται η καταγγελία της μίσθωσης του ακινήτου στην οποία στεγάζεται το ΕΚΚΕ, εκτός και αν το ΕΙΕ αναλάβει τα λειτουργικά έξοδα. Δεν γίνεται καμία αναφορά στην αναγκαία επιπρόσθετη επιχορήγηση του ΕΙΕ, το οποίο ήδη με την σημερινή κατάσταση, λαμβάνει επιχορήγηση κατά πολύ μικρότερη του κόστους της μισθοδοσίας των ήδη υπαρχόντων, πόσο μάλλον την ανάληψη επιπλέον οικονομικών υποχρεώσεων.Θα συμφωνήσω επίσης με τις γενικές θέσεις της «Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών».Αν ο αρμόδιος κ. Υπουργός θεωρεί ότι μπορεί να απαντήσει στα παραπάνω, τότε ας πράξει κατά βούληση, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα την ευθύνη των συνεπειών των πράξεών του σε ένα παράλογο και καταστρεπτικό πείραμα. Τέλος, επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω ότι ως πειραματικός χημικός είμαι σε θέση να γνωρίζω τις συνθήκες και τις προδιαγραφές υπό τις οποίες πρέπει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται ένα πείραμα.
 
 
Ματίνα Παπαγιαννοπούλου
Διατυπώνουμε τη σοβαρή μας αντίρρηση και διαφωνία για τη σκοπιμότητα της συγχώνευσης-κατάργησης του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), η οποία πέραν των νομικών ή άλλων συνταγματικών ζητημάτων που εγείρει, αντανακλά τη βούληση της παρούσας Κυβέρνησης να αποφασίζει πρόχειρα, αναξιόπιστα και ατεκμηρίωτα σχετικά με τα ερευνητικά θέματα, χωρίς να τα συνδέει με συστηματική αξιολόγηση και ορθολογικό σχεδιασμό του ερευνητικού χώρου. Η απαξίωση ενός ανεξάρτητου φορέα, όπως είναι το ΕΚΚΕ, σηματοδοτεί μια σαφή κυνική ιδεολογική και πολιτική στροφή που χαρακτηρίζεται από την υποβάθμιση δημόσιων ερευνητικών δομών, τη συρρίκνωση του ερευνητικού δυναμικού και συνεκδοχικά από την αλλοίωση του ελεύθερου –μη χειραγωγημένου- επιστημονικού λόγου. Η υιοθέτηση μιας στάσης αφέλειας και μετριοπαθούς συζήτησης, σε μια περίοδο κρίσης, όπου η επιλογή της πολιτείας είναι να απαξιώνει ό,τι συμβάλει στην κατανόηση του κοινωνικού μας κόσμου, μας καλεί να ανοίξουμε διάλογο όχι μόνο με την πολιτική εξουσία αλλά ευρύτερα με την κοινωνία για το περιεχόμενο αυτών των ανακατατάξεων και ανασηματοδοτήσεων στο πεδίο της πολιτικής για την επιστημονική και κοινωνική έρευνα. Η πολύχρονη συνεργασία μας με το μοναδικό δημόσιο Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών μας έχει δείξει ότι αποτελεί σημαντικό και απαραίτητο εργαλείο σκέψης, διερεύνησης και παραγωγής γνώσεων για την ελληνική κοινωνία και τον ακαδημαϊκό χώρο. Για τους λόγους αυτούς, μια πολιτική συγχώνευσης/κατάργησης μοιάζει πραγματικά αντίθετη σε οποιοδήποτε επιστημονικό συλλογικό αναστοχασμό για την ωφελιμότητα της κοινωνικής έρευνας και μάλιστα σε μια ιστορική στιγμή που είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία για τον απεγκλωβισμό μας από την κατάσταση αυτή.
 
 
Γιώργος
Όπως και ο προηγούμενος νόμος έτσι και αυτός δεν έχει ούτε σχέδιο ούτε στόχο. Μόνο περικοπές . Αυτό ενδιαφέρει . Μπορεί να απαντήσει κάποιος πως θα λειτούργει μια Μ.Κ.Φ που θα αποτελείται από 5 ΝΠΔΔ στην Αττική ; Πως θα παίρνονται αποφάσεις για άμεσες λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν ; ; Ξέρετε ότι οι ΜΚΦ πένονται δεν έχουν χρήματα για τα στοιχειώδη και πολλές από αυτές απευθύνονται στα φιλάνθρωπα αισθήματα συνανθρώπων μας ; Ξέρετε ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν πληρωθεί τις αργίες , τα νυχτερινά από την αρχή του έτους ; Ξέρετε ότι με έγγραφο του Υπουργείου οικονομικών στις 24/9/2012 αύξησαν των κωδικό για να πληρωθούν τα εξαιρέσιμα και τα νυχτερινά με αντίστοιχη μείωση του κωδικού που αφορά τις δαπάνες λειτουργιάς των μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας ; Αυτά και άλλα πολλά θα έπρεπε να λύσετε και μετά να ασχοληθείτε με τις συγχωνεύσεις. Τώρα για κάποιους όψιμους οικονομολόγους που θέλουν μετρήσιμα μεγέθη, και που θέλουν να απολυθούν οι αργόμισθοι , έχω να τους πω , ότι εκτός από την ορθογραφία της λέξης πρόνοια , δεν ξέρουν τίποτα . Η πρόνοια μετριέται με κοινωνικά και όχι οικονομικά κριτήρια.
 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝΑθήνα 8 Οκτωβρίου 2012Σχετικά με το σχέδιο Νόμου που αφορά στην επικείμενη συγχώνευση του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου ΟΠΕ με τη ΔΕΘ και την HELLEXΡO, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών εκφράζει την επιφύλαξη του έχοντας υπόψη ότι μια τέτοια ενέργεια θα θέσει σε κίνδυνο το μέχρι σήμερα αποδοτικό έργο σε σχέση με την στήριξη, ενίσχυση και προώθηση του τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών.Η Ελληνική θαλασσοκαλλιέργεια είναι μία από τις κορυφαίες εξαγωγικές επιχειρηματικές δραστηριότητες της Χώρας μας με συνεχή και ταχύτατη ανάπτυξη, που δραστηριοποιείται σε όλη την επικράτεια και ειδικά στην περιφέρεια. Η χώρα μας πρωταγωνιστεί στην Ευρωπαϊκή ιχθυοκαλλιέργεια, αποτελεί την πρώτη παραγωγό χώρα Μεσογειακών ειδών, αλλά και την πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο σε ότι αφορά τα παραγόμενα είδη τσιπούρα και λαβράκι. Η στήριξη και η περαιτέρω ενίσχυση του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών θεωρείται αναγκαία συνθήκη για την επιτυχία του διεθνούς εγχειρήματος του κλάδου.Ο ΣΕΘ θεωρώντας απαραίτητη για την επιτυχή στήριξη της εξωστρέφειας του κλάδου μας και την αύξηση των εξαγωγών γενικότερα τη στενή συνεργασία με τον Οργανισμό, τόσο για τα ανωτέρω όσο και για την προώθηση των ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας (τσιπούρα, λαβράκι κλπ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 -2013. στεγάζεται ήδη εδώ και δύο χρόνια σε χώρο γραφείων που του έχει παραχωρηθεί στις εγκαταστάσεις του ΟΠΕ.Ενδεχόμενη συγχώνευση, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την μέχρι σήμερα άριστη και αποδοτική συνεργασία και να διασπάσει την κοινή προσπάθεια για την ευημερία του κλάδου και των επιχειρήσεών του ακολούθως, κάτι που θα ήταν καταστροφικό λαμβάνοντας υπόψη και τις τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες στην χώρα μας.